Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistyring HA 4. semester forår 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistyring HA 4. semester forår 2008"— Præsentationens transcript:

1 Økonomistyring HA 4. semester forår 2008
v/ Jens Godik Højen, 2. Marts 2009 Kl

2 Agenda Learning points fra sidst Omkostningsklassifikation CVP analyse
Nyt klassifikationssystem Life-cycle costing

3 Learnings points fra sidst:

4 Hvad er ”cost”? ”the monetary value of goods and services expended to obtain current or future benefits” Problematisk at give en entydig definition på omkostninger Omkostninger vurderes, bestemmes og bruges vidt forskelligt. Omkostningsbegrebet varierer efter et operationelt formål. Omkostningens mål, er bestemmende for den måde beregningen gennemføres. Ifølge Vagn Madsen - Omkostninger er vurderet ydelsesbetinget forbrug af goder.

5 Formål med omkostningsberegninger
Opgaven hvor ved omkostningsbegrebet anvendes til, bestemmer dens indhold og form. Planlægningsrelateret ”Ex-ante” Som basis for fastlæggelse af salgspris Brug af omk. i et budget eller forecast Evalueringsrelateret ”Ex-post” Fastslå om produktet er profitabelt ved givet markedspris Fastslå om en proces er omk. efficient ift. alternativ proces Beslutningstagere bruger omkostningsinformation til at træffe beslutninger og til opfølgning! Tæt forbindelse til politik og strategi

6 Omkostningsbegreber Omkostningsobjekt Direkte omkostninger
Indirekte omkostninger Produktionsomkostninger Fleksibel ressource omkostninger Kapacitets omkostninger Variable omkostninger Faste omkostninger Offeromkostninger Langsigtede omkostninger

7 Omkostnings objekter - Cost object
Et omkostnings objekt er: Et produkt F.eks. et vindue, en dør, osv. En produktlinie F.eks. produktion af flere produkter der skal/kan fungerer sammen, kommer fra samme virksomhed, Vinduer, døre, karme osv. Organisatorisk enhed F.eks. datterselskab, marked, kundecenter

8 Direkte omkostninger – Direct costs
Omkostningen ved en ressource eller aktivitet anskaffet for eller anvendt af et enkelt omkostningsobjekt Omkostningsobjekt = Et vindue Omkostninger til det træ der indgår i vinduet Omkostningsobjekt = Produktlinie (f.eks. træ/alu vinduer) Løn til værkfører som udelukkende er beskæftiget med produktionen af træ/alu vinduer

9 Indirekte omkostninger – Indirect costs
Omkostningen ved en ressource anskaffet for at blive anvendt af mere end ét omkostningsobjekt F.eks. Omkostningen til en sav i en vinduesfabrik, hvis denne sav bruges til flere forskellige produkter (og det enkelte produkt er omk. objekt). F.eks. til både vinduer og døre F.eks. En værkførers løn er indirekte i forhold til det enkelte vindue som omk. objekt, men direkte i forhold til fabrikken som omk. objekt.

10 GAAP – generally accepted accounting principles s. 29

11 Produktionsomkostninger
Direkte arbejdskraft Direkte materialer Indirekte omkostninger

12 Omkostninger og det eksterne regnskab
Omkostninger indgår som et vigtigt værktøj i virksomhedens planlægningsarbejde. Sammenhæng til det eksterne regnskab Delelighed (variabilitet) og reversibilitet Direkte omkostninger Variable - faste omkostninger Pagatoriske omkostninger Kalkulatorisk omkostninger

13 Variable omkostninger - Variable costs
Omkostningen ved brug af fleksible/variable ressourcer Beskriver omkostningen under hensyntagen til reversibiliteten Varierer proportionalt med produktionens størrelse. Beskriver typisk den anvendte mængde af råvarer og ressourcer Mængden af materiale anvendt til at lave varen Mandskab Elektricitet anvendt til at drive maskiner

14 Faste omkostninger - Fixed costs
Omkostninger forbundet ved kapacitetsrelaterede problemstillinger Relaterer til ledig kapacitet Er ofte forbundet med personale Anlæg der hurtigt forældes Bygninger

15 Kapacitetsomkostninger - Capacity Costs
Omkostninger der vedrører kapacitetsrelaterede ressourcer Kapacitetsomkostninger er omkostninger forbundet til virksomhedens samlede kapacitet. Den er ”konstant” uanset om produktionen stiger eller falder inden for den givne kapacitet. De fleste personaleomkostninger (pas på med timelønnede! reversibilitet) Afskrivning på maskiner og bygninger (Pagatorisk omkostning) Kapacitetsomkostninger afhænger af hvor meget af ressourcen der er anskaffet og ikke af hvor meget der er brugt!

16 Omkostningsklassifikationer
Variable Kapacitet F.eks. træ F.eks. løn til Direkte omk. anvendt i værkfører der et vindue kun arbejder med et produkt F.eks. omk. til lager Indirekte omk. Flybrændstof? der bruges til alle produkter

17 CVP analyse Kombinerer information om variable og kapacitetsomkostninger med omsætningsinformation for derved at prognosticere indtjening ved forskellige aktivitetsniveauer Traditionel CVP (cost-volume-profit) analyse er baseret på følgende Antagelser: Alle omk. er enten fuldstændigt variable eller kapacitetsrelaterede Antal producerede enheder er lig antal solgte enheder Omsætning pr. enhed ændres ikke når mængden ændres Indtjening = antal solgt * DB pr. stk – kapacitetsomkostninger Break even ( i stk) = Kapacitetsomk. / DB pr. stk. Break even ( i kr.) = Kapacitetsomk. / DG.

18 Cost-Volume-Profit Analysis
Praktisk anvendelse? Virksomheder med mere end ét produkt Gennemsnitlig omsætning, henholdsvis VO, beregnes vha. vægtning af produkter Hvilke problemstillinger egner CVP sig til? Umiddelbare fordele Giver godt overblik Let at konstruere illustrative grafer Udvælg kritiske variable og simuler scenarier

19 CVP analyse - eksempel Indsæt Exhibit 2-6 plus 2-7

20 CVP analyse - eksempel Indsæt Exhibit 2-5 Omsætning = 50 * antal stk
Total cost = ,17 * antal stk

21 CVP analyse - eksempel Indsæt Exhibit 2-8
Omsætning = 105,65 * antal stk Total cost = ,58 * antal stk

22 Beslutningen definerer ”Cost”
”Different costs for different purposes!” Den specifikke beslutningssituation vil definere omkostningens ”natur” og måden den skal beregnes på En omkostningsopgørelse der er relevant i én sammenhæng er måske direkte skadelig i andre sammenhænge! F.eks. hvad er omkostningen ved at flyve en passager fra Ålborg til Kbh.? Full cost er relevant hvis man overvejer at oprette ruten og skal fastsætte pris på billet Marginalomkostning relevant hvis ruten eksisterer, men man skal prisfastsætte stand by billet

23 Alternativomkostning
Kalkulatorisk omkostning, -har ingen likviditetseffekt Alternativomkostning En alternativomkostning er den værdi man giver afkald på, når man bruger en knap ressource til ét formål frem for et andet. Alternativomkostninger er implicitte omkostninger som ikke fremgår noget sted i regnskabet F.eks. Maskintid som bruges til at lave et vindue kan ikke samtidig blive brugt til at lave en dør Alt. omk. = 0 hvis ledig kapacitet vindue dør Pris Var.omk DB Maskintid ½ time 1 time DB/time

24 Effekten af det tidsmæssige perspektiv!
Kort sigt er den periode over hvilken kapaciteten ikke kan justeres! På kort sigt er niveauet af kapacitetsomkostninger konstante De eneste omkostninger som varierer på kort sigt er de der varierer proportionelt med produktionen/aktiviteten Lang sigt er den periode over hvilken kapaciteten kan justeres! Prisen på produkterne skal dække de langsigtede omkostninger, hvis virksomheden skal være i stand til at generhverve kapaciteten når denne er nedslidt Igen: Hvad skal prisen være for at flyve en passager fra Ålborg til Kbh.? Hvilke omkostninger skal dækkes? På kort sigt og på lang sigt?

25 Omkostningsstrukturer under forandring
Direkte løn er i dag kun en mindre del af produktionsomkostningerne Den store forandring er sket ved øget andel af kapacitetsomkostninger Større automatisering Større fokus på produktudvikling, salg og marketing o.lign. Traditionelle omk. systemer klassificerede aktiviteter efter hvorvidt de varierede med mængden eller ej Kapacitetsomkostninger blev fordelt efter mængde og risikerede dermed ofte at allokere for få omk. til lav mængde produkter

26 Nyt klassifikationssystem / omk. hierarki
Aktiviteter og de tilhørende omk. klassificeres sådan: Unit/enheds relaterede f.eks. direkte løntimer Varierer proportionalt med antal producerede enheder Batch/serie relaterede f.eks. maskinsetup Forårsages af antal produktionsserier Produktbevarende aktiviteter f.eks. at opnå patent eller lave stykliste Understøtter produktion og salg af individuelle produkter Kundebevarende aktiviteter f.eks. kundebesøg Muliggør salg til individuel kunde

27 Nyt klassifikationssystem / omk. hierarki
Kanal-bevarende aktiviteter f.eks. messedeltagelse Understøtter distributionskanel Forretningsbevarende aktiviteter f.eks. direktør, økonomifunktion kræves for at virksomheden overhovedet er funktionsdygtig Omk. hierarkiet anvendes til følgende: Forudsige omkostninger Bestemme omkostningerne for et cost object f.eks. produktlinie Forstå hvordan omkostningerne vil udvikle sig når mængden øges

28 Ikke-produktionsomkostninger
Kunderelaterede omkostninger er de ikke-produktionsomkostninger som har fået størst opmærksomhed Omk. ved at sælge et produkt til kunden Omk. ved at levere det til kunden Omk. ved after-sales service til kunden Disse omkostninger kan være betragtelige og variere mellem kunder Øget fokus på Customer Accounting – kundeprofitabilitet Slippe af med urentable kunder Højere priser fra ”krævende” kunder

29 Life-Cycle costing Uden for pensum
Ved introduktion af et nye produkt skal man betragte produktets omkostninger over hele dets løbetid Udviklings- og planlægningsfasen Omk. til forskning og udvikling, produkttest Introduktionsfasen Omk. til promovering, reklame o.lign. Ofte dækker indtægterne ikke omk. (var.+kap.) på dette stadie Vækstfasen Indtægterne begynder at dække omk. Lille priskonkurrence Fokus på distributionseffektivitet Uden for pensum

30 Life-Cycle costing Uden for pensum Modenhedsfasen
Priskonkurrence intensiveres Organisationen fokuserer på omkostningsminimering Nedgang og nedlukning Produktet begynder at blive uprofitabelt Konkurrenter falder fra Nedlukningsomkostninger Produktrelaterede omkostninger opstår ujævnt henover produktets levetid. Life-cycle costing skal sikre at indtægterne ved et produkt dækker alle omkostninger inkl. R&D, support, nedlukning.

31 Næste forelæsning Næste gang: 9. marts 2008 kl


Download ppt "Økonomistyring HA 4. semester forår 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google