Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stabens DDKM Vendespil Regler:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stabens DDKM Vendespil Regler:"— Præsentationens transcript:

1 Stabens DDKM Vendespil Regler:
Find 2 ens kort. Når det er din tur må vende to kort. Får du to ens kort har du et stik. Får du ikke to ens kort, går turen videre til næste deltager. Når du har to ens, har du et stik. Når du har et stik, skal du forklare dine medspillere, hvad det er, der er på kortet, og hvordan det skal forstås.

2 1.01.01 Virksomhedsgrundlag Mission: At fremme sundheden for borgerne
Vision: Vi vil være Dygtige Effektive Have kunden/patienten i øjenhøjde Arbejde for én enhed Strategi: Høj kvalitet i vores arbejde gennem Dialog, Dygtighed og Dristighed Opskriften findes i strategikortet

3 1.01.02 Ledelsesgrundlag Grundprincip: Ledelsesniveauer i HEV:
Godt lederskab Ledelsesniveauer i HEV: Hospitalsledelse Afdelingsledelse Funktionsledelse Bygger på: 8 ledelsesprincipper Dialog, dygtighed og dristighed Virksomhedsgrundlaget

4 1.01.03 Planlægning og drift Hvordan vi planlægger og drifter
Altid med udgangspunkt i Virksomheds- og ledelsesgrundlag Strategikort BUA aftale - for HEV og for den enkelte afdeling Information og opfølgning via: Dialogmøder Afdelingsseminar Afdelingsledelsesmøder MED udvalg m.m.

5 Økonomistyring Der laves budgetopfølgning hver måned i samarbejde med HR og økonomikonsulenter Økonomiafdelingen har ansvaret Økonomiafdelingen skal kende alle detaljerne og du kan altid henvise til dem

6 1.01.05 Datasikkerhed og -fortrolighed
Personfølsomme data må kun gemmes i 30 dage – ellers skal de journaliseres Vær opmærksom på, at vi har åbne kalendere – tænk meget over hvad du skriver i din kalender (ikke personhenførbare oplysninger) Din mobiltelefon skal altid opbevares forsvarligt - Og med adgangskode Ctrl + Alt + Del – Lås altid din computer Brug ESDH – Hvis du har papirsager, så lås dem inde (eller sørg for, at de ikke ligger synligt fremme)

7 Kvalitetspolitik Kvalitetspolitikken fastlægger rammerne for kvaliteten og risikostyringen i Hospitalsenheden Vest

8 1.02.02 Kvalitetsorganisationen i HEV & Staben
Kvalitets-rådet Øvrige afdelinger Staben K&U chef Formand Økonomi Ledelses-sekreta-riatet K & U HR Sekretær

9 1.02.03 Dokumentation og monotorering af kvalitet og patientsikkerhed
De ting Staben skal kvalitetsovervåge fremgår af Stabens årshjul Tingene dagsordensættes til kvalitetsudvalgets møder Hvis der er kvalitetsbrist laves en handleplan for, hvordan vi forbedrer bristen Handleplanerne fremgår af stabens referater og kan findes på stabens hjemmeside

10 1.02.04 Kvalitetsforbedringer
Når kvalitetsudvalget konstaterer et kvalitetsbrist er arbejdsgangen: Prioritering Analyse af årsagen Udarbejdelse af handleplaner

11 1.02.09 Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse
At vejlede medarbejdere og ledere i, hvordan de kan støtte en kollega, der har været udsat for en arbejdsrelateret Belastende akut hændelse Belastende længerevarende hændelse Beskriver hvordan du skal forholde dig i forhold til din kollega

12 1.02.10 Patientklager og patientforsikringer
Henvis til ledelsessekretariatet i Herning Vivi Styr, arbejder med det!

13 Dokumentstyring Vores dokumentstyringssystem i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel er e-Dok Du skal særligt kende: HEV fælles dokumentsamling Stabens dokumentsamling e-Dok dokumenter er bygget op på samme måde Formål Målgruppe Definition af begreber Fremgangsmåde Dokumentation Ansvar Referencer

14 1.04.01 Ansættelse af personale
Der er en retningslinje i e-Dok herom Alle medarbejdere i HR arbejder efter den Kontakt HR lønteamet hvis du har spørgsmål

15 1.04.02 Ansættelse af overlæger
Der er en retningslinje i e-Dok herom Der er særlige regler vedrørende ansættelse af overlæger Henvis til HR-konsulenterne

16 1.04.03 Introduktion af nyt personale
Alle nyansatte skal deltage i den fælles personaleintroduktion Alle skal på genoplivningskursus Hvis det er relevant skal man på forflytningskursus Alle skal introduceres til egen afdeling

17 1.04.04 Arbejdstilrettelæggelse
Arbejdstilrettelæggelse i Staben Bygger på Frihed under ansvar Der skal minimum være 1 medarbejder på arbejde pr. team i kontorets normale åbningstid Der kan være særlige situationer (hvor det kan være anderledes) Ferie Sygdom Ubalance Mødeaktivitet og telefonpasning Dit fravær skal tydeligt fremgå af din elektroniske kalender og mailsystemet

18 1.04.05 Uddannelse og kompetenceudvikling
Medarbejder og ledelse har et fælles ansvar for at sikre, at personalet til enhver tid har de nødvendige kompetencer for at kunne udføre deres arbejdsopgaver Kompetencer skal ses i sammenhæng med de opgaver, der skal løses Der afholdes årlige MUS-samtaler, hvor der laves en udviklingsplan for det kommende år Medarbejderen udarbejder referat fra samtalen Leder og medarbejder underskriver referatet og gemmer hver et eksemplar af referatet og udviklingsplanen.

19 Hygiejnepolitik HEV har en hygiejnepolitik – du finder den i e-Dok Der er spritdispensere – 2 pump og gnid hænderne til tørhed På introprogram bliver hygiejnepolitikken gennemgået Henvis til hygiejnesygeplejerskerne (Ian & Anette)

20 1.05.05 Håndhygiejne Korrekt påklædning på en klinisk afdeling er:
Ærmer, der går lige over albuen Ingen smykker Ingen lange negle I Staben skal du blot vide, at du kan spritte hænder

21 Beredskabsplan Stabens medarbejdere kan blive indkaldt til at understøtte beredskabsplanen administrativt Der findes personalelister, der kan anvendes i forbindelse med indkaldelse af stabens medarbejdere udenfor normal arbejdstid

22 2.13.01 Hjertestopbehandling
Tryk for alarm Alle stabens medarbejdere skal på genoplivningskursus hvert 3. år

23 1.07.01 Anskaffelse & implementering af apperatur til klinisk brug
Henvis til: Teknisk afdeling – Medicoteknisk afdeling (René Edslev) Økonomi/drift (kan have en lille rolle mht. regler ifm. anskaffelsessum og bogføringsprincipper)

24 2.16.01 Politikker for forebyggelse og sundhedsfremme
Vi har Personalepolitikken MED aftalen Arbejdsmiljøaftalen Det sociale kapitel Trivselspolitik - på vej i e-Dok

25 - Og husk du har altid en ven
DDKM Brug almindelig sund fornuft - Og husk du har altid en ven

26 Et landsdækkende kvalitetssystem for sundhedsydelser
DDKM Et landsdækkende kvalitetssystem for sundhedsydelser Bygger på en vurderingsmetode der hedder akkreditering Formål At fremme samarbejde mellem sektorer At skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb At skabe løbende kvalitetsudvikling At dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet At sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer At gøre sundhedsvæsenet bedre –hele tiden At forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer Hvad er det liiige det er? Vi har hørt om det men….. 26

27 Hvad forventer DDKM af dig?
Du skal vide hvad DDKM er Kende grundprincipperne Kende tankerne bag Vide hvordan det er implementeret i Staben Du skal vide hvor og hvordan du finder dokumenter og viden Altså hvordan du bruger e-Dok og finder dokumenter og viden dér Du skal have kendskab til Katastrofeplan Brandinstruks Hjertestop 27

28 Hvordan hænger det hele sammen med e-Dok?
Udgangspunktet Den ”Blå elefant” - Akkrediteringsstandarderne fra DDKM Herunder Regionale retningslinjer – for hele RM HEV fælles retningslinjer – for hele HEV Stabens retningslinjer – for Staben Arbejdsgangsbeskrivelser – for teams i Staben Vi opbevarer alle vores retningslinjer og dokumenter ifht DDKM i e-Dok

29 Hvordan får vi dokumenter ind i e-Dok?
Kvalitetsudvalget har overblikket over hvilke dokumenter der skal i e-Dok ifht DDKM De enkelte teams i Staben kan altid få relevante dokumenter i e-Dok Det er altid de nyeste dokumenter i e-Dok De er opdateret De revideres mindst hvert 3. år eller ved behov for ændringer Vi kan altid finde de historiske dokumenter Vi har alle medansvar for, at indholdet er opdateret


Download ppt "Stabens DDKM Vendespil Regler:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google