Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Katherine Richardson Formand for Klimakommissionen 30. april 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Katherine Richardson Formand for Klimakommissionen 30. april 2009"— Præsentationens transcript:

1 Katherine Richardson Formand for Klimakommissionen 30. april 2009
Klimakommissionens arbejde og udfordringer - uafhængighed af fossile brændsler og klimapolitik Katherine Richardson Formand for Klimakommissionen 30. april 2009

2 Klimakommissionen – hvem og hvad?
Uafhængig! 10 medlemmer, udpeget i deres personlige kapacitet som sagkyndige indenfor klima- og energispørgsmål; I regeringsgrundlaget ”Mulighedernes Samfund” fra november 2007; Nedsat marts 2008, 1. møde juni 2008; Afrapporterer ultimo 2010. ”Konkret oplæg” fra regeringen i denne valgperiode:LLR,

3 Klimakommissionen – hvorfor?
Vision At Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler; Ambition At Danmark spiller en global rolle på klimaområdet gennem eksemplets magt. Vækst, velfærd og klimaindsats er kompatible.

4 Hvorfor skal vi af med fossile brændsler?
P.g.a. deres bidrag til klimaforandringer. Fordi fossile brændsler skaber problemer af geopolitisk karakter - sikkerhedspolitik, økonomi, energiforsyningssik-kerhed Fordi fossile brændsler er en udtømmelig ressource – olie: 41 år, gas: 60 år: kul: 133 år (kilde: BP Statistical Review of World Energy 2008)

5 Fossile brændsler som politisk problem
Påviste globale reserver - olie (kilde:BP)

6 Kul Mindst problematisk global fordeling Mest problematisk for klimaet

7 Gas Bedst for klimaet Værst sikkerhedspolitisk
Over halvdelen af verdens naturgasreserver (56%) er i blot 3 lande: Rusland, Qatar og Iran.

8 EU’s situation: Stigende importafhængighed over de næste 25 år
Det eneste vi kan gøre ved det er efficiency new technologies including nuclear and renewables EU henter i dag omkring 50 pct. af sit energiforbrug udefra, fortrinsvis fra Mellemøsten, Norge, Rusland og Algeriet. Europas energibehov stiger, mens egenproduktionen af olie og gas falder. P.t. dækker EU’s egenproduktion (UK 70 %, DK 15 %) 20 % af EU’s forbrug. 2005 baseline scenario: 0.2 % årlig stigning i olieforbruget i EU frem til 2020. Fortsætter denne udvikling, forventes Europa om bare 25 år at skulle dække 94 pct. af sit oliebehov og 81 pct. af sit gasforbrug gennem import. Samtidig oplever vi en skærpet international konkurrence om adgangen til de globale energiressourcer. Konklusion: EU bliver stadig mere afhængig af olie fra politisk ustabile områder. EU’s forsyningssikkerhed skal vurderes i forhold til det globale marked. .

9 Hovedopgaver for Klimakommissionen
Belyse hvordan Danmark på sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændsler. Skabe et solidt grundlag for gennemførelsen af en langsigtet klimapolitik. Stimulere en bred, offentlig debat om fremtidens klimapolitik, energiforbrug og –forsyning. Aflægge rapport i 2010.

10 Danmarks energiforbrug – selvudnævnt verdensmester i vedvarende energi, men meget langt igen….

11 En dobbelt-øvelse: Reducere energiforbruget og øge mængden af vedvarende energi.

12 Foreløbigt grundlag for kommissionen
Bruttoenergiforbrug dækkes 100% af ikke- fossil energi i ca. 2050; Pejlemærke: mindst 85% reduktion af drivhusgas-udledning i 2050 (i forhold til 2005); Fokus på virkemidler; Nettoimport af vedvarende energi minimeres, p.g.a. forsyningssikkerhed og DK som klima-eksempel for andre;

13 Fremtidsbillede: Behovet for energitjenester i 2050
Husholdninger Erhverv Offentlig og privat service Landbrug Transport Hvilke teknologier og hvilke energikilder/ brændsler?

14 Hvad ”ved” vi om Danmark uden fossile brændsler i 2050?
Biler kører ikke på benzin! Systemintegration i fokus! VE og fleksibelt/intelligent forbrug. Høj energieffektivitet i alle led; De fleste bygninger er fra før “revolutionen”.

15 Klimakommissionens fokus
IKKE på selve VE teknologierne – foreløbige ressourceopgørelser viser at der er nok VE-ressourcer, især fra havmøller på havet. Mange eksisterende teknologier på hylden - men der er også behov for helt nye løsninger. Ikke nok at skrue på nuværende knapper! Innovation – teknologier, systemer, tænkning. Foto viser Dubai Lighthouse, en 66-etagers lav-energi bygning, der er under opførelse. Højde og form af The Lighthouse spiller en vigtig rolle heri, bl.a. i forbindelse med installation af tre vindmøller og solcelle-paneler på sydsiden af facaden.

16 Hvor langt er arbejdet? Fælles forståelsesgrundlag etableret i kommissionen. Hovedkonsulent valgt: Risø DTU / EA Energianalyse Næste: forudsætninger til diskussion: Høj eller lav økonomisk vækst i Danmark og omverdenen? Teknologisk udvikling: lav, moderat, hastig? Udveksling af el med udlandet stor eller lille? Teknologi vs. adfærdsændringer – hvad kan og vil befolkningen?

17 Folkets konsulenter: 10 lokale høringer
Frederikshavn, Skive, Århus, Kolding, Sønderborg, Middelfart, Lolland, København, Egedal, Bornholm. 50 ressourcepersoner pr. by = 500 ressourcepersoner nationalt; Forventet resultat: hundredvis af idéer om hvordan Danmark skal formes, for at blive uafhængig af fossile brændsler.

18 Udfordringer og dilemmaer
Uafhængighedspolitik eller klimapolitik? Manglende vilje når det virkelig gælder? Klimapolitik som benspænd? Biomasse på godt og ondt. CDM: Danmark forventes at købe svarende til mellem 7 og 8 mio tons CO2-udledningstilladelser, svarende til alt den CO2, produktionserhvervene udleder ved afbrænding af fossile brændsler.

19 En ”energirevolution” er nødvendig
HUSK: I revolutioner er der vindere og tabere… Vindere forstår hvilke udfordringer fremtiden vil bringe, og er parat til at håndtere dem!

20 Midt i en COP-tid En omlægning til ikke fossile energikilder er en nødvendighed, og en forudsætning for vækst i fremtidens samfund! Vi må holde op med at tænke på og tale om ”reduktioner” og ”byrder”! Der er en verden efter december 2009.

21 Tak for opmærksomheden!

22 Klimakommissionen – hvem er vi?
Uafhængige! 10 medlemmer, udpeget I deres personlige kapacitet som sagkyndige indenfor klima- og energispørgsmål; Katherine Richardson, prodekan, naturvidenskabeligt fakultet, KU – formand Poul Erik Morthorst, DTU-RISØ, Systemanalyseafd. Jørgen Henningsen, tidl. direktør, EU-Kommissionen Niels Buus Kristensen, leder af Trafik- og Transportforskning, DTU

23 Hvem er Klimakommissionen fortsat…
Jørgen E. Olesen, professor, Danmarks Jordbrugsforskning, AU Dorthe Dahl-Jensen, professor, Niels Bohr Institut, KU John A. Korstgaard, professor, institutleder, Geologisk Institut, AaU Mette Wier, direktør, AKF Jørgen Elmeskov, vicedirektør, OECD Cathrine Hagen, Norges Statistiske Centralbureau Tilforordnet: Susanne Juhl, afdelingschef, Klima- og Energiministeriet. Sekretariat: Energistyrelsen.


Download ppt "Katherine Richardson Formand for Klimakommissionen 30. april 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google