Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom"— Præsentationens transcript:

1 Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom
RH Kollokvium 15. januar 2012 Ansøgning om støtte til forskning ved Ansøgningsfrister: 24. april 2013 kl samt ca. 1. november 2013 Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom

2 Rådet består af en bestyrelse samt fem faglige råd:
RH Kollokvium 15. januar 2012 Rådet består af en bestyrelse samt fem faglige råd: Bestyrelsen fordeler midlerne mellem de 5 råd og tilbageholder op til 20% til specielle formål f.eks Sapere Aude programmet (som uddeles af de 5 råd i en tværrådslig proces). Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP)

3 Kort om FSS Rådet består af 18 medlemmer Alle er personligt udpeget af ministeren og repræsenterer således ikke en institution eller et geografisk område ! Alle er anerkendte forskere Rådet søger at dække flest mulige fagområder under hensyn til fx mest søgte områder Rådet benytter ekstern bedømmelse som supplement til egen vurdering Det samlede råd læser og vurderer alle ansøgninger (skolarstipendier dog kun rådets forretningsudvalg) Rådets hovedopgaver er at uddele midler til forskning samt foretage faglig rådgivning af minister og div. off. instanser

4 Hvad støtter FSS? Grundvidenskabelige aspekter, fx:
Molekylær medicin og genetik Anatomi Medicinsk fysiologi og biokemi Medicinsk mikrobiologi Farmakologi og lægemidler Sygdomsmodeller Medicinsk bioinformatik og systembiologi Se opslag for grænseflade til FNU og FTP

5 Hvad støtter FSS? Kliniske aspekter, fx: Medicin Kirurgi Psykiatri
Odontologi Udredning, diagnose og paramedicin Undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler Løbende debat om grænseflade til Regioner (integreret del af behandling) Samfundsmedicinske aspekter, fx: Forebyggelse Sundhedstjeneste Epidemiologi

6 Forskerkarriereprogrammet Sapere Aude:
DFF | FSS virkemidler Forskerkarriereprogrammet Sapere Aude: Udvikler de dygtigste forskeres evner, skaber karriereveje og fastholder de mest talentfulde yngre forskere i forskningen. Sapere Aude: DFF-Forskertalent Postdoc-niveau, ansøges kun på opfordring fra rådet efter postdoc-bevilling, max. 0,5 mio. kr. inkl. OH Sapere Aude: DFF-Forskningsleder Lektor-niveau, op til 8 år efter ph.d., projekt op til 4 års længde, max. 4,9 mio. kr. ekskl. OH Sapere Aude: DFF-Topforsker Professor-niveau, op til 20 år efter ph.d., projekt op til 5 års længde, max. 8,3 mio. kr. ekskl. OH

7 DFF | FSS virkemidler DFF-Forskningsprojekt 1 Op til kr. ekskl. OH. Synergi mellem eventuelle delprojekter, internationalt samarbejde (hvis relevant), høj international kvalitet. DFF-Forskningsprojekt 2 Mellem og kr. ekskl. OH. Ofte et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering. Synergi mellem eventuelle delprojekter, internationalt samarbejde (hvis relevant), høj international kvalitet. NB: FSS bevilger kun i særlige tilfælde DFF-Forskningsprojekt 2, og kun, hvis det er overbevisende argumenteret, at målet ikke kan opnås gennem DFF-Forskningsprojekt 1.

8 DFF | FSS virkemidler DFF-Individuelt postdocstipendium
Konsolidere sin faglige profil Videreudvikle fagligt netværk Fremme mobiliteten mellem forskningsmiljøer Ph.d.-alder normalt højst 4 år Ingen TAP-løn FSS-Skolarstipendier – kr. Prægraduat, videnskabeligt arbejde for (medicin)studerende Søges af den studerendes vejleder Kun ét skolarstipendium ad gangen pr. ansøger

9 DFF | FSS virkemidler FSS-Delestillinger
Læger, tandlæger, dyrlæger ansat i kliniske stillinger uden forskningstid Op til 6 måneders forskningstid pr. år i op til 3 år Krav om 50 % medfinansiering fra ikke-statslige institutioner – dvs. FSS betaler fx 3 måneders forskningstid pr. år, og hospitalet betaler ligeledes 3 måneder Der søges altid om midler til et konkret forskningsprojekt

10 Behandlingsprocedurer i Det Frie Forskningsråd:
Sapere Aude: DFF-Forskningsleder ANSØGNING MODTAGES M A T R I X EKSTERN VURDERING + PARTSHØRING BEHANDLING I RÅD (I) BEHANDLING I RÅD (II) TVÆRRÅDSLIG AFGØRELSE Sapere Aude: DFF-Topforsker ANSØGNING MODTAGES EKSTERN VURDERING + PARTSHØRING BEHANDLING I RÅD TVÆRRÅDSLIG AFGØRELSE Alle andre virkemidler EVT. EKSTERN VURDERING + PARTSHØRING ANSØGNING MODTAGES BEHANDLING I RÅD (EVT. MATRIX) AFGØRELSE I RÅD (EVT. MATRIX) 10

11 (Matrix-udvalget = rådsformændene)
Alle ansøgninger (bortset fra til rådsspecifikke virkemidler eks delestillinger og skolarstipendier) screenes af rådsformænd for tilhørsforhold (ansøgning kan kun indsendes til et råd men kan ønskes behandlet i mere end et råd). Tilhørsforhold afklares så rådsformændene imellem i det såkaldte matrixudvalg. Matrixudvalget har mulighed for at ændre på følgende forhold: (a) Lade ansøgningen overgå til behandling i et andet hovedråd (b) Udtalelse fra andre råd, parallelbehandling eller behandling i færre råd end foreslået, tværrådslig behandling. Matrix-udvalget sikrer, at alle ansøgninger behandles på den mest hensigtsmæssige måde

12 Ekstern bedømmelse (individuel og panel)
Alle ansøgninger til Sapere Aude: DFF Topforsker Alle ansøgninger til Sapere Aude: DFF: Forskningsleder som går videre efter rådets første behandling Udvalgte fagområder inden for DFF-Forskningsprojekt 1 & 2 FSS tilstræber altid at have to eksterne bedømmelser Bedømmelserne er kun vejledende. FSS har det endelige ord – og der kan være gode grunde til at rådet ikke følger bedømmernes indstilling

13 Panelbedømmelse i FSS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A) Metabolisme B) Folkesundhed/epidemiologi A) Folkesundhed/epidemiologi B) Klinisk Videnskab/organfysiologi A) Klinisk Videnskab/organfysiologi B) Immunologi/infektion A) Immunologi/infektion B) Stamcelle/cancer/cellebiologi/farmakologi A) Stamcelle/cancer/cellebiologi/farmakologi B) Psykiatri/neuro A) Psykiatri/neuro B) Metabolisme

14 Typiske fejl og svagheder ved ansøgningerne til FSS
Publikationsliste (kvalitet vs. kvantitet) Projektbeskrivelsens kvalitet (konkret, præcis, afgrænset) Translationelt sigte i celle/dyrestudier Videnskabelig problemstilling/forskningshøjde Forskningsmæssig fornyelse/originalitet Postdoc-mobilitet

15 Bevillings-procent (%)
Ansøgninger 2011 og 2012 fordelt på virkemidler Antal ansøgninger Antal Bevillings-procent (%) bevillinger 2011 2012 Forskningsprojekter og større forskningsprojekter 486 428 76 65 15,6 15,7 Individuelle Postdoc-stipendier 334 321 32 40 9,6 12 Delestillinger 20 17 3 15 17,6 Skolar 234 155 34 47 30 Sapere Aude trin 1 33 n/a 10 36 Sapere Aude trin 2 42 41 7 5 12,2 Sapere Aude trin 3 14 1 Total 1149 976 164 171 18

16 Typiske årsager til afslag Forskningsprojekter og Større forskningsprojekter E2012
2% : Administrativt afslag uden behandling i rådet 25% : Afslag pga. ansøgers/øvrige deltageres videnskabelige kvalifikationer 26% : Afslag pga. manglende fornyelse, originalitet etc. 18% : Afslag pga. begrænset videnskabelig erkendelse, for lidt forskning etc. 51% : Afslag pga. diverse øvrige forhold ved projektet (fx teori, metode, hypoteser, datagrundlag, value for money etc.) 65 ansøgninger (15.7%) fik bevilling ud af 413 behandlede ansøgninger Bemærk at mange ansøgere får kombinationer af de forskellige afslag (fx både manglende fornyelse og for få sidste-forfatterskaber)

17 ? ? Spørgsmål? ? ? ?

18 Ét opslag for alle fem faglige råd
Vigtige forandringer i det nye opslag: Ét opslag for alle fem faglige råd Ny hovedansøgningsfrist Ændring i virkemidlerne Harmoniseringer de fem råd imellem

19 Ansøgningsbehandling, forskningsprojekter
Ansøgning modtages Tjek for administrativt afslag Tjek for ekstern bedømmelse, panel eller matrix. Ansøgninger fra rådsmedlemmer sendes til ekstern bedømmelse. Panel/ekstern bedømmelse og partshøring Fire forbehandlere pr. ansøgning Inhabilitet fra rådsmedlemmer indmeldes Forbehandlerskift pga. inhabilitet Rådsmøde - alle ansøgninger diskuteres: bevilling (evt. beskåret) eller afslag Bevillinger på ca. en uge efter mødet

20 Forskerkarriereprogrammet Sapere Aude:
DFF | FSS virkemidler Forskerkarriereprogrammet Sapere Aude: Formål: At udvikle de dygtigste forskeres evner, at skabe karriereveje og at fastholde de mest talentfulde yngre forskere i forskningen. Programmet består af tre trin: Sapere Aude: DFF-Forskertalent (trin 1) Sapere Aude: DFF-Forskningsleder (trin 2) Sapere Aude: DFF-Topforsker (trin 3)

21 Vurderingskriterier for Det Frie Forskningsråd
Opfyldelse af virkemidlets formål Videnskabelig kvalitet Ansøgers og deltageres kvalifikationer Gennemførlighed Publicering og formidling af resultater Øvrigt: Gavner dansk forskning, forskeruddannelse, forskermobilitet

22 FSS ansøgninger og bevillinger 2011


Download ppt "Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google