Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GNU - Grænseoverskridende Nordisk Undervisning Opstartsmøde for danske professionsforskere 22. september 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GNU - Grænseoverskridende Nordisk Undervisning Opstartsmøde for danske professionsforskere 22. september 2011."— Præsentationens transcript:

1 GNU - Grænseoverskridende Nordisk Undervisning Opstartsmøde for danske professionsforskere 22. september 2011

2 Formålet med interreg er: ”at styrke økonomisk og social sammenhængskraft i den Europæiske Union ved at rette op på ubalancer imellem dens regioner og dermed fremme en balanceret udvikling på tværs af regioner inden for den Europæiske Unions område” GNU Interregprogrammet

3 •Øget globalisering •Øget digitalisering •Styrkelse af unges hverdagsintegration i Norden •Et fællesnordisk undervisningsprojekt •Et arbejdsfællesskab på tværs af landegrænser understøttet af digitale teknologier Hvorfor er GNU-projektet spændende?

4 24.06.2014 Slide 4 •http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=69338http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=69338 Ny nordisk skole

5 Teknologi og samarbejde Udvikling og innovation Fag og fagdidaktik Projektets tre udviklingsområder

6 Projektet sætter fokus på såvel mentale som formelle barrierer for øget hverdagsintegration i de nordiske landes skolesystemer og generer eksemplariske og realistiske uddannelsesmodeller som: •1) mindsker de formelle barrierer for uddannelsesintegration, •2) etablerer et konkret og forpligtigende møde mellem elever og lærere fra de nordiske lande •3) udvikler fælles nordiske undervisningsforløb, som fagligt bidrager til at øge elevernes kendskab til de nordiske landes kultur og historie med henblik på at styrke en fælles nordisk identitet og generelt styrke integrationen i hele ÖKS området. Projektets mål

7 •At udvikle grænseoverskridende undervisningsmodeller i Norden, der kan mindske de mentale og praktiske barrierer for en øget integration mellem de nordiske landes uddannelsessystemer •At undersøge hvordan nye digitale teknologier kan understøtte et grænseoverskridende undervisningssamarbejde mellem nordiske skoler •At udvikle og afprøve tekniske og organisatoriske modeller og koncepter for et konkret samarbejde mellem skoler i Norden •At udvikle konkrete faglige undervisningsforløb, som kan afvikles i et fælles samarbejde mellem nordiske lærere i fagene dansk/svensk/norsk, samfundsfag/historie, sciencefag og matematik •At udvikle grænseoverskridende undervisningsforløb, som kan inkludere alle elever i de deltagende klasser •At udvikle og afprøve skoleudviklingsmodeller, som kan sikre vidensspredning og implementering af de i projektet udviklede modeller, koncepter og forløb til en bred kreds af skoler og kommuner i de deltagende regioner •At bidrage til en policyudvikling i de deltagende lande, som på skoleområdet kan styrke det nordiske skolesamarbejde gennem etablering af et innovationsnetværk bestående af policymakere på kommunalt og regionalt plan – videninstitutioner og repræsentanter fra praksis (skolerne) •Generelt at inspirere til udvikling af tværgående nordiske uddannelseskoncepter Projektets formål

8 I de fire fagdidaktiske projekter er det målet at: •Dansk/Svensk/ Norsk: At udvikle og implementere grænseoverskridende fælles undervisningsforløb om de nordiske landes sprog, litteratur og medier. •Samfundsfag/Historie: At udvikle og implementere eksemplariske grænseoverskridende fælles undervisningsforløb om ÖKS regionens ældre og nyere historie som kan illustrere såvel en fælles nordisk identitet, belyse forskelle og ligheder de tre lande i mellem samt at øge elevernes indsigt i tranformationen af norden til moderne samfund i en globaliseret verden. •Sciencefag: At udvikle og implementere et fælles undervisningsforløb om miljø med udgangspunkt i det fælles hav i ÖKS regionen. •Matematik: At udvikle og implementere anvendelsesorienterede matematiske fælles grænseoverskridende undervisningsforløb med udgangspunkt i statistisk materiale om ÖKS regionen Fagdidaktiske mål

9 •Udvikle nye undervisnings- og arbejdsformer understøttet af digitale teknologier som kan understøtte synkron kommunikation og kollaboration mellem eleverne. •At indsamle og sprede konkrete råd og erfaringer til valg af teknologier, teknisk implementering, kompetenceudvikling og supportfunktioner, planlægningsprocedurer for udvikling af fælles undervisningsforløb, konkret strukturering af forløb af længere varighed samt af samarbejdsaktiviteter som afvikles på en enkelt eller to lektioner. •At integrere eleverne i udviklingen af undervisningsforløb og indsamle og sprede erfaringer til hvordan elever på tværs af de nordiske lande kan få en stemme i projekter på tværs af tre lande •At udvikle konkrete tilpassede og differentierede aktiviteter som kan inkludere alle elever i projektet ud fra perspektivet; et grænseoverskridende nordiske undervisningssamarbejde skal være for alle elever •At undersøge og afprøve kompensatoriske digitale værktøjer som støtte for de elever som har svært ved at forstå og læse andre nordiske sprog. Almendidaktiske, IT-didaktiske og teknologiske mål

10 I forhold til projektets organisatoriske udviklingsmål har projektet opstillet mål på tre niveauer: •På lærer/elev niveau er det målet at udvikle og afprøve konkrete samarbejdsmodeller mellem lærere på tværs af de tre lande •På skoleniveau er det målet at udvikle og afprøve en konkret skoleudviklingsmodel, som kan sikre at den i projektet udviklede viden implementeres på en hel skole •På kommunalt niveau er det målet at implementere de udviklede faglige koncepter og skoleudviklingsmodeller i kommunens generelle skolepolitik Organisatoriske udviklingsmål

11 •Udvikle konkrete faglige forløb som andre skoler kan anvende •Udvikle IT- didaktiske principper som andre skoler og uddannelsestyper kan anvende til egen planlægning af grænseoverskridende undervisning •Beskrive en række nye teknologiers potentialer i forbindelse med grænseoverskridende undervisning •Formulere organisatoriske principper for den praktiske organisering af tværgående undervisning og stille eksemplariske cases til rådighed som inspiration for andre uddannelser •Formulere en konkret handlingsplan, der viser resultater i det dansk-norsk- svenske samarbejde, som efterfølgende kan overføres til andre fag hos de deltagende partnere, hos andre skoler i kommunerne samt til andre kommuner/uddannelsesinstitutioner i hele ÖKS området. Effektmål

12 Formål At udvikle ny viden om hvordan planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af et grænseoverskridende nordiske undervisningssamarbejde kan understøttes af digitale teknologier At udvikle ny viden om hvordan grænseoverskridende nordisk undervisningssamarbejde kan implementeres i forhold til organisation-og samarbejdsformer, inklusion, it mv. Leverance •At levere en udviklet og afprøvet model for grænseoverskridende undervisning som har fokus på fællesnordiske indholdskategorier, som er understøttet af digital teknologi og som kan implementeres i uddannelsessystemet. •Modellen konkretiseres i 8 forløb, tre videoer og 6 faglige artikler Succeskriterier •at unge i Skandinavien via et fagligt arbejde med det nordiske i stigende grad vælger at studere, bo og arbejde i regionen og dermed vælger Skandinavien som en region, hvor sproget og de kulturelle samværsformer betyder, at hverdagsintegrationen mellem de tre lande forstærkes. •Udvikling af unges hverdagsintegration i regionen og udnyttelse af de tætte kulturelle, sproglige og økonomiske relationer på tværs kan bidrage til øget vækst i regionen Projektet - kort fortalt

13 Fase 1-3 Etablerings og kortlægningsfase •Opbygning og forankring af organisation •Metodeintroduktion •Strategi for anvendelse af teknologi •2011 – 8 – 2012-7 Fase 4A Fase 1 Fagdidaktiske og almendidaktiske udviklingsspor Kortlægning af udviklingspotentiale Kortlægning af udfordringer i fagene 2011-10 - 2012-5 Fase 4B Fase 2 Idegenerering og planlægning •Didaktisk grundmodel •2012-5 - 2012-9 Fase 4C Fase 3 Afprøvning og justering •Gennemførelse af undervisningsforløb •Observation og oplæg til justering •2012-10 - 2012-12 Milepæle og tidsplan 4 BC Gentagelse Iterationsforløb •Gentagelse af forløb •idegenerering og gennemførelse af nye forløb •2013 – 2013-7 4 D Fase 4 Generalisering •Erfaringsopsamling •Afprøvning på en skole •2013-8 – 2014-7 Fase 6 - 7 Forankring •Langsigtede perspektiver og anbefalinger •Afrapportering og evaluering •2014-8 – 2014-10

14 Professionsforskerne i GNU Professionsforskeren: •samarbejder med lærerne om undervisning, organisering og samarbejde i et grænseoverskridende perspektiv •er en faglig resurse for lærerne og sparringspartner for projektledelse •er opsøgende i forhold til nye områder/problemstillinger i projektet •er ansvarlig for dokumentation af projektets faser, processuelt og i forhold til slutleverancer 24.06.2014 Slide 14

15 Timeregistrering 24.06.2014 Slide 15

16 Kick off i Göteborg – tre indholdselementer Del 1 – Undervisning i grænseoverskridende nordisk indhold Del 2 – Organisering af grænseoverskridende nordisk undervisning Del 3 – Samarbejde om grænseoverskridende nordisk undervisning 24.06.2014 Slide 16

17 Professionsforskermøde i Göteborg: – hvad er i forhold til GNU interessant at drøfte med svenske og norske kollegaer? •Struktur, hverdagen som læreruddanner + folkeskolelærerens hverdag, •Metoder og metodologi, hvilke metoder bruger I og hvad har folk af forskellige erfaringer •Mødes som sådan ! •Dannelsessyn i faget •Fagkoordinator – mødeleder !! •Roller i udviklingsarbejde + samarbejde med grundskolen •Rollen i GNU •Projekterfaringer som sådan •metoder som der er erfaringer med i tidligere projekter •Roller – hvordan kan roller, ansvar og forventninger afstemmes blandt prof. Forskere. •Fagdidaktik som et fælles projekt 24.06.2014 Slide 17


Download ppt "GNU - Grænseoverskridende Nordisk Undervisning Opstartsmøde for danske professionsforskere 22. september 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google