Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale REGIONER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale REGIONER"— Præsentationens transcript:

1 SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 Det regionale og det kommunale område

2 DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale REGIONER
Generelle lønstigninger på 1,92 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Rammen er i alt på 2,17 procent KOMMUNER Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Rammen er på i alt 2,16 procent

3 OVERBLIK RLTN/KL I alt Generelle lønstigninger 0,50/0,50 0,61/0,60 0,36/0,37 1,97/1,97 Udmøntning fra regulerings-ordningen (skøn) -0,40/-0,40 0,35/0,34 -0,05/-0,06 Øvrige forbed-ringer (ATP, pension mv.) 0,25/0,25 0,21/0,20 0,75/0,75 0,71/0,71 2,17/2,16

4 REGULERINGSORDNINGEN
Reguleringsordningen sikrer parallelitet i lønudviklingen mellem det private og offentlige arbejdsmarked REGIONER Reguleringsordningen videreføres og beregnes fremover kun på baggrund af den regionale lønudvikling KOMMUNER Reguleringsordningen videreføres

5 GENERELLE PENSIONSFORBEDRINGER (pr. 1. januar 2014)
REGIONER Alle i basisstillinger stiger 0,24 procentpoint Kostfaglige eneansvarlige, kliniske diætister samt diætistassistenter stiger yderligere 0,37 procentpoint - i alt 0,61 procentpoint Alle i lederstillinger stiger 0,26 procentpoint KOMMUNER Alle i basisstillinger stiger 0,23 procentpoint Månedslønnede ernæringsassistenter og ernæringshjælpere stiger yderligere 0,01 procentpoint – i alt 0,24 procentpoint Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister og kostfagligt eneansvarliges pension stiger yderligere 0,39 procentpoint – i alt 0,62 procentpoint Alle i lederstillinger stiger 0,25 procentpoint

6 ØVRIGE PENSIONSFORBEDRINGER
Videreførelse af ATP-projekt (virkning pr. 1. januar 2014): C-satsen: Sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, jordemødre, fysioterapeuterog ergoterapeuter F-satsen: defektriser, farmakonomer og tandplejere Pensionskarens for timelønnede afskaffes Ansatte, der modtager delpension, betragtes ikke som pensionister og fortsætter deres pensionsopsparing Stiger til E-satsen, fra kr. til kr. pr. år C-satsen Stiger til A-satsen, fra kr. til kr. pr. år F-satsen

7 STILLINGS- OG LØNSTRUKTUR
KUN REGIONER Sammen med arbejdsgiverne skal vi give lønmodellen for basis- og lederstillinger et eftersyn Eftersynet skal omfatte: Hvilke kriterier bliver brugt for indplacering på lønskalaerne? Hvilke muligheder er der for indplacering af nye grupper?

8 LOKAL LØN KUN KOMMUNER Bilaget om Det økonomiske råderum trænger til fornyelse. Det er skrevet i en tid med bl.a. forlodsfinansiering Parterne vil inden sommerferien 2013 formulere et nyt bilag, som tydeliggør elementerne i råderummet. Målet er, at de lokale forhandlere får mere et nutidigt redskab KL vil fremover ikke automatisk deltage i niveau 2-forhandlinger KL og den centrale del af den faglige organisation kan dog forinden niveau 2-forhandlingen drøfte sagen Særligt på lederområdet Som et forsøg i perioden delegeres forhandlingsretten for lokal løn til lederne Aftaleretten er fortsat placeret hos organisationen

9 ARBEJDSTID – TO PROJEKTER
Formål: sikre arbejdstidsregler der både tilgodeser ledelsens og medarbejderens behov fremme en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet fokus på medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø lokale erfaringer inddrages Formål: afdække muligheder for at forenkle og forandre arbejdstidsreglerne med henblik på mere ens regler på de døgndækkede områder fokus på medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø

10 UDVIKLING- OG FORSKNING
REGIONER Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje videreføres Temaer for næste ansøgningsrunde aftales i 2013 og 2014 Det er aftalt, at der udmøntes midler til projekter fra 2015 KOMMUNER Projektet om udvikling af kliniske retningslinjer i kommunerne fortsætter I forlængelse heraf skal udvikles et antal nye retningslinjer Der etableres et Partssamarbejde om Udvikling af Kerneydelsen (PUK)

11 LIGESTILLING Der foretages i perioden mainstreaming, dvs. ligestillingsvurdering, af følgende generelle aftaler: Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse Aftale om kompetenceudvikling Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Formålet er at undersøge, om der er utilsigtede kønsskæve konsekvenser af disse aftaler Viser der sig at være ”kønsblinde vinkler”, vil parterne drøfte evt. initiativer, der kan fremme ligestillingen

12 MED-UDVALG OG TR MED-udvalgenes opgaver smidiggøres
Ved enighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan en række ”skal-forpligtigelser” fraviges MED-uddannelsen forkortes fra 1. januar 2015 To dage for MED-udvalg og en dag for SU-udvalg Desuden bliver uddannelsen obligatorisk for både basis og leder Udveksling af en række dokumenter mellem arbejdsgiver, TR og faglig organisation digitaliseres

13 LEDER-TR / LEDERTALSPERSON
REGIONER: På hver institution kan vælges én TR pr. overenskomstgruppe, med mindre der lokalt aftales en valgstruktur med udgangspunkt i ledelsesniveauerne Ledere med indstillings- og beslutningskompetence i forhold til personale og budgetter er ikke valgbare som tillidsrepræsentanter for medlemmer af ledelsesgruppen, man har ledelsesansvar for Hvis ledere på mellemste ledelsesniveau efter lokal aftale ikke kan vælge TR, har de ret til en talspersonordning, ligesom ledere på øverste ledelsesniveau Talspersonordningen har karakter af et formelt netværk Talspersonerne er ikke omfattet af vilkårsbestemmelserne for TR, men kan udfylde en tilsvarende funktion, hvor de kan fungere som talerør for kollegaer KOMMUNER: Fortsætter som hidtil

14 UDVIDELSE AF DÆKNINGSOMRÅDE
KUN KOMMUNER Farmakonomer Farmakonomer omfattes af Sundhedskartellets basisoverenskomst Jordemødre Jordemødre omfattes af Sundhedskartellets basisoverenskomst Psykomotoriske terapeuter Ledende psykomotoriske terapeuter omfattes af Sundhedskartellets lederoverenskomst

15 FOKUS PÅ KANDIDATER Grænseaftale mellem Sundhedskartellet og AC
Sundhedsprofessionelle med en kandidatgrad er nu skrevet ind i overenskomsterne Det er en forudsætning: At professionsbacheloruddannelsen har været adgangsgivende til kandidatuddannelsen At det fag, man er uddannet inden for, har betydning for beskæftigelsen

16 FOKUS PÅ KANDIDATER – fortsat
REGIONER Det gælder f.eks. følgende kandidatuddannelser: Cand.cur. Cand.scient. san. Cand.scient. fys. Cand.scient. i klinisk ernæring Cand.scient. Med. KOMMUNER Det gælder kun følgende kandidatuddannelser: Cand.cur. Cand.scient.san. Cand.scient.fys. Cand.scient i klinisk ernæring Cand.scient.tech i integrerede fødevarestudier Ny A-skala, der er identisk med AC-skalaen


Download ppt "DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale REGIONER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google