Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TR-rollen frem mod nye arbejdstidsregler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TR-rollen frem mod nye arbejdstidsregler"— Præsentationens transcript:

1 TR-rollen frem mod nye arbejdstidsregler
Fyraftensmøder for tillidsrepræsentanter

2 TR’s arbejdsopgaver § 3 stk.1: Fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold (gælder også lederen) Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om § 3 stk. 2: Lokale forhandlingsopgaver uddelegeret af forhandlingsberettiget organisation Stk. 1: Tillidsrepræsentantenes rolle er den samme som hidtil – og det er lederens også! Stk. 2: Foreningen har indtil nu lagt hovedvægten på at uddanne tillidsrepræsentanterne til at varetage forhandlingsopgaver med hensyn til arbejdstid og løn fordi det var den mest presserende opgave for TR. I fremtiden vil der i hvert fald fortsat være forhandlinger om løn og der vil fortsat være et stort samarbejde mellem TR og ledelsen= stk. 3, næste side

3 TR’s arbejdsopgaver § 3 stk. 3: Talsmand for de medarbejdere tillidsrepræsentanter er valgt i blandt Kan forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne Kan optage forhandlinger om lokale spørgsmål Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Opgaven som talsmand genkender I sikkert, fordi I gør det hele tiden - uden at tænke over det. I har måske aftalt fast mødetid, hvor I mødes med lederen for at skubbe stenene til side inden de vælter læsset. Det er praktisk, det er fornuftigt og det betyder, at lederen ikke hele tiden har dig eller kollegerne rendende på kontoret.

4 TR’s arbejdsopgaver - konkret
* Søge overenskomsten overholdt Kontrollant i forhold til ansættelsesbrev, løn, pension, lønanciennitet, lønseddel, arbejdstid/overtid. * Samarbejde med ledelsen Møder, udvalg, samtaler * Forhandling med ledelsen Aftaleret: Lokalaftaler om løn; Aftaler om alle forhold på skolen * Repræsentant for kollegerne SU / MIO, bestyrelse mm. * Tjenstlige samtaler / opgaveoversigten Bisidder tjenstlige og andre samtaler med ledelsen Det er i forbindelse med overholdes af overenskomsten at tillidsrepræsentantens får rollen som organisationsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten bliver organisationens forlænget arm. På den måde kan organisationen (FSL) sikre sig at den enkelte arbejdsgiver overholder aftalen(overenskomsten). Samtidig vil organisationen naturligvis ikke selv begå brud på aftalen - det er derfor at tillidsrepræsentanten også skal sikre at han/hun selv og kollegaerne overholder aftalen(overenskomsten). Altså selvom TR skal søge overenskomsten overholdt af sine kollegaer betyder det ikke, at han/hun er arbejdsgiverens mand men i stedet handler som organisationsrepræsentant. En vigtig metode til at sikre og fastholde rolige arbejdsforhold er en dialog mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen derfor skal tillidsrepræsentanten samarbejde med ledelsen TR har pligt til at deltage i forhandlinger hvis ledelsen ønsker det/ FSL og kollegerne forventer at TR indleder forhandlinger om f.eks. løntillæg Det gælder både ved ansættelsen, under ansættelse og ved forestående afskedigelser. FSL forventer, at TR-én er bisidder ved en tjenestlig samtale og i øvrigt hjælper/bisidder en kollega med en ansættelsesmæssigt problem selvom der ikke er et overenskomstmæssigt forhold. Måske kan man fortolke § 3 stk 1 således, at det er en del af at sikre og fastholde rolige og gode arbejdsforhold.

5 TR’s arbejdsopgaver § 3 stk. 4:
Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om * forestående afskedigelser af personale * ansættelse af personale * andre foranstaltninger, der vedrører medarbejdergruppen Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Samarbejdet med ledelsen er ikke reduceret, fordi der er kommet nye arbejdstidsregler. TR skal stadig holdes orienteret om andre foranstaltninger, der vedrører medarbejdergruppen * F.eks. ændringer på grund af sygdom / barsel: Omlægning af skemaer / aflysninger / Nye opgaver til andre medarbejdere. Dvs. ændring af arbejdsforholdene for enkelte eller flere medarbejdere er noget TR skal orienteres om, således at hun kan ”fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”

6 TR inviteres ind i processen
Leder præsenterer sine intentioner for næste skoleår for TR TR undersøger de nuværende ressourcer TR drøfter intentionerne med medlemmerne Leder – TR drøfter kvalitetssikring af arbejdsopgaverne lærermøde Arbejdsgruppe-møder Skoleåret 2014/2015 Retningslinjer for arbejdstid KVALITETSIKRING AF ARBEJDSOPGAVERNE TR får til opgave at søge en kvalitetssikring af arbejdsopgaverne, så godt som muligt, på forhånd. Det kan enten ske ved at få indflydelse via aftaler mellem ledelse og TR om kriterier for opgavernes løsning og fordeling på forhånd. (Dias:”TR inviteres ind…”). Eller alternativt, klæde medlemmerne på, så den enkelte lærer kender det niveau de kan og bør kræve, ud fra de vilkår der er på skolen. (Dias:”TR inviteres ikke ind…”) TR danner sig et overblik over antallet af lærertimer på skolen i 2013/14 skoleåret ud fra tjenesteplaner/aktivitetsplanen, samt fordelingen af opgaver på undervisning, forberedelse, tilsyn, møder, samarbejde, udvikling. I TJA§ 12 bemærkningerne står der følgende: ”Det forudsættes endvidere, at tillidsrepræsentanten orienteres, hvis det overvejes at gennemføre mere principielle ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen og/eller tjenestefordelingen, således, at den pågældendes eventuelle bemærkninger kan indgå i overvejelserne.” TR lytter og stiller undersøgende /opklarende spørgsmål hos ledelsen, så de får et billede af ledelsens tilgang til at tilrettelægge arbejdstiden fra TR spørger ind til lederens intentioner for næste skoleår (se tjekliste nedenfor) TR træffer aftale med skolelederen om et procesforløb, der tager udgangspunkt i den måde man normalt samarbejder på skolen om store fællesprojekter. (arbejdsgrupper, ad. hoc. grupper, fagspecifikke grupper / tværfaglige grupper, aldersopdelte grupper mm eller SU, hvis der er tradition for det.) TR kan også sammensætte en gruppe bestående af repræsentanter for disse grupper, f.eks., fagudvalgsformænd, skemalægere, AMR, lærerrådsformand. Der lægges op til at bruge eksisterende ressourcer / planlagte møder til denne proces. Tjekliste for forhold, der skal undersøges / spørges ind til Planlægningsfasen - det nye skoleår Fagfordelingsprocessen / opgaveoversigten / mødeplan Forberedelsestid Tilstedeværelse på arbejdspladsen, krav om arbejdsplads Hvad er undervisning? Undervisningstillæg ? Rejsetid, lejrskoler, kurser m.m. Ferie/erstatningsferie/særlige feriedage Arbejde på ubekvemme tidspunkter Lokale aftaler Aldersreduktion Deltid Overtid / merarbejde I løbet af skoleåret Aflysninger Omlægning af skemaer, varsler Nye opgaver Skoleårets afslutning Afspadsering og nye opgaver for at få normen til at passe Opgørelsen af arbejdstiden, overtid/undertid TR undersøger mulighederne for at kvalitetssikre arbejdsopgaverne på forhånd i samarbejde med ledelsen. Hvis ledelse og TR bliver enige om kvalitetssikringer på forhånd, og indgå aftaler om objektive kriterier, så er det en aftale der videreføres i det fagretlige system(tror vi).

7 TR inviteres ikke ind i processen
TR beder leder præsentere sine planer for næste skoleår TR undersøger de nuværende ressourcer TR sikrer at AMR har kendskab til lederens plan Samarbejdsaftalen / Arb. miljøloven Hvis ledelsen ikke ønsker en aftale om kvalitetssikringen på forhånd, så er det niveauerne/de objektive kriterier et godt udgangspunkt for den enkelte læreres dialog med ledelsen om opgaveoversigten. Med udgangspunkt i Samarbejdsaftalens § 3 om Information og drøftelse, (og TR-aftalens § 3 specielt stk. 4 ”…holdes bedst muligt orientere om… og andre foranstaltninger, der vedrører den pågældende medarbejdergruppe.” ), beder TR skolens leder om en orientering om planerne for det kommende skoleår og drøftelse af inddragelse / information af medarbejderne. Efter informationsmødet med lederen drøfter TR og AMR hvilke muligheder, der er for at kvalitetssikre arbejdet / Værn der kommer i betragtning. Det individuelle udgangspunkt: TR Drøfter desuden med lærerne hvilke rimelige niveauer, der bør være omkring det forskellige forhold (se tjeklist) og ”klæder lærerne” på i forhold til de individueller samtaler, lederen skal føre med læreren om opgaveoversigten. Planlægningsfasen - det nye skoleår Fagfordelingsprocessen / opgaveoversigten / mødeplan Forberedelsestid Tilstedeværelse på arbejdspladsen, krav om arbejdsplads Hvad er undervisning? Undervisningstillæg ? Rejsetid, lejrskoler, kurser m.m. Ferie/erstatningsferie/særlige feriedage Arbejde på ubekvemme tidspunkter Lokale aftaler Aldersreduktion Deltid Overtid / merarbejde I løbet af skoleåret Aflysninger Omlægning af skemaer, varsler Nye opgaver Skoleårets afslutning Afspadsering og nye opgaver for at få normen til at passe Opgørelsen af arbejdstiden, overtid/undertid Samarbejdsaftalen / Arbejdsmiljøloven Her kan man f.eks. drøfte: Omstilling på arbejdspladsen Arbejds- og personaleforhold Rammer for tillid / samarbejde og trivsel Personalepolitik Balancen mellem arbejdsliv og privatliv Indlede drøftelser om retningslinier (§&)

8 Redskab: kvalitetssikring af arbejdsopgaver
SU FAGRETLIGE SYSTEM § 37 AMG Model til AMR/TR Redskab: kvalitetssikring af arbejdsopgaver Oversigtsdias Der er to veje. FSL forsøger at mase sig på med det fagretslige system Men den anden vej: Samarbejdsaftalen / Arbejdsmiljøloven Her kan man f.eks. drøfte: Omstilling på arbejdspladsen Arbejds- og personaleforhold Rammer for tillid / samarbejde og trivsel Personalepolitik Balancen mellem arbejdsliv og privatliv Indlede drøftelser om retningslinier (§&)

9 Overvejelser om forudsætninger for indflydelse – set fra lederperspektiv
Man forhandler med personer, der kigger fremad Man forhandler med en person, der kan konkludere Man forhandler, når man er uenig, og man samarbejder, når man er enig Man forhandler med personer, der ”assumes good intent” Man forhandler med personer, der tænker i arbejds-pladsens bedste Man forhandler med ”no nonsence” personer Man forhandler med personer, der selv handler på basis af høj tillid fra deres bagland Man forhandler med dygtige personer Hvordan får jeg iscenesat mig selv, så jeg er en attraktiv medspiller for lederen? TR’ s opgave er altså at samarbejde og forhandle med ledelsen. Som TR bør man naturligvis gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man bedst får ”hul igennem”. Søren Viemose, kendt dansk forhandlingsekspert, deltager i et europæisk projekt, der undersøger De tillidsvalgtes vilkår for at fremme indflydelse og demokrati. Her har man også undersøgt lederes erfaringer med og forventninger til de tillidsvalgtes roller, attituder og kompetencer Denne liste med udsagn udtrykker ledelsernes overvejelser over, hvornår de vil indgå positivt i en forhandling med en tillidsvalgt. ”assumes good intent”: Har reelle hensigter NEIRE FTF Citeret fra Søren Viemose/NEIRE-projektet

10 Drøftelse af næste skoleår
Planlægningsfasen - det nye skoleår Fagfordelingsprocessen / opgaveoversigten / mødeplan Tidsregistrering Forberedelsestid Tilstedeværelse på arbejdspladsen Hvad er undervisning? Undervisningstillæg ? Rejsetid, lejrskoler, kurser m.m. Ferie/erstatningsferie/særlige feriedage Arbejde på ubekvemme tidspunkter Lokale aftaler Aldersreduktion Deltid Overtid / merarbejde I løbet af skoleåret Aflysninger Omlægning af skemaer, varsler Nye opgaver Skoleårets afslutning Afspadsering og nye opgaver for at få normen til at passe Opgørelsen af arbejdstiden, overtid/undertid Evaluering af processen samt det første år med de nye regler NEIRE FTF


Download ppt "TR-rollen frem mod nye arbejdstidsregler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google