Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Offentligt Ansattes Organisationer. 2 Ramme, reguleringsordning og periodelængde •En to-årig OK-periode •Udmøntning på 0,0 pct. i 2013 og 1,10 pct.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Offentligt Ansattes Organisationer. 2 Ramme, reguleringsordning og periodelængde •En to-årig OK-periode •Udmøntning på 0,0 pct. i 2013 og 1,10 pct."— Præsentationens transcript:

1 1 Offentligt Ansattes Organisationer

2 2 Ramme, reguleringsordning og periodelængde •En to-årig OK-periode •Udmøntning på 0,0 pct. i 2013 og 1,10 pct. i 2014 •Gælden på 0,82 betales i 2013 •Der er plads til lokal lønudvikling •Reguleringsordningen videreføres uændret

3 Løn 3

4 4 Samarbejdspakken OAO har sat fokus på tillid og samarbejde. Resultatet er: 1.Ny Samarbejdsaftale 2.Partsprojekt om tillid og samarbejde 3.Samarbejde i folkekirken 4.Præcisering af TR’s vilkår på geografisk spredte institutioner

5 5 1. Ny samarbejdsaftale •Parterne er enige om, at det lokale samarbejde er afgørende i hverdagen •Ny aftale: Fra central ramme til lokal dialog og enighed •SU skal fremme kvalitet, faglighed og trivsel i forhold til arbejdspladsens mål

6 6 1. Ny samarbejdsaftale •SU får øget fokus på omstillinger fx ved: –Kommunikation –Implementering –Konsekvenser •SU skal lokalt vurdere, hvad det er relevant at beskæftige sig med •SU´s kerne er fortsat information, drøftelse og retningslinjer

7 7 1. Ny samarbejdsaftale Præciseret formål og ramme (§ 1 og § 2) for SU’s arbejde Ledelsens pligt til information og drøftelse (§ 3, stk. 2) ikke ændret Ny § 5 Særlige opgaver Opgaver som alle SU skal løfte Præciseret formål og ramme (§ 1 og § 2) for SU’s arbejde Ledelsens pligt til information og drøftelse (§ 3, stk. 2) ikke ændret Samarbejdsudvalgets særlige arbejdsområder (tidl. § 5) Ny § 4 Opgaver Lokalt vurdere hvad der er relevant Herudover redaktionelle og sproglige rettelser

8 8 2. Partsprojekt om tillid og samarbejde •Tillid og samarbejde fremmer kvalitet, faglighed og trivsel •Parterne har aftalt et periodeprojekt, som skal fremme og formidle viden og praksis om tillid og samarbejde •Partsprojektets fokus på tillid og samarbejde støtter op om den nye SU aftale

9 3. Samarbejde i folkekirken •Parterne er enige om, at: –det er afgørende med et velfungerende lokalt samarbejde baseret på tillid, dialog og gensidig respekt i folkekirken –medarbejdermøderne er forum for gensidig orientering, drøftelse og dialog om væsentlige forhold for arbejdspladsen fx samarbejde, trivsel og psykisk arbejdsmiljø –medarbejdermøderne i folkekirken skal afholdes med rimelig frekvens 9

10 4. Præcisering af TR’s vilkår •Geografisk spredte lokaliteter er en udfordring for TR´s virke •Ny cirkulærebemærkning i TR aftalen præciserer: –muligheden for valg af mere end 1 TR pr. medarbejdergruppe –desuden vigtigheden af at drøfte vilkår og tidsanvendelse (fx transporttid) 10

11 Kompetencepakken OAO har styrket fokus på kompetenceud- vikling og tryghed. Resultatet er: 1.Kompetenceudvikling 2.Yderligere midler til kompetenceudvikling 3.Ny udvalgsstruktur 4.Styrkede indsatsområder 5.Særligt vedr. omstilling 6.Fokus på udviklingsplaner 11

12 1. Kompetenceudvikling Kompetencemidlerne skal anvendes målrettet og så effektfuldt som muligt. Parterne er enige om: •Kompetencemidlerne skal bruges direkte på de ansattes og til arbejdspladsernes udvikling •Strategisk samarbejde og fokus på styring af kompetenceområdet 12

13 2. Yderligere midler… •Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten skal fortsat prioriteres højt •Der afsættes yderligere midler til kompetenceudvikling 13

14 14 2. Yderligere midler… •Der afsættes færre midler til Kompetencefonden – ca. 5 mio. kr. mindre pr år •Der bruges færre midler på driften (SCK) •Der bruges flere midler på både de fælles og de gruppevises indsatser, som parterne igangsætter i fællesskab

15 15 3. Ny udvalgsstruktur •Styregruppe –Den overordnede drøftelse af strategi, indsatsområder m.v. –Den overordnede ledelse af Kompetencesekretariatet •Kompetenceudvalget –Behandler ansøgninger vedrørende tværgående indsatser –Behandler ansøgninger vedrørende gruppevise indsatser •Kompetencesekretariatet –Sekretariatsbetjening, rådgivning og administration

16 16 4. Styrkede indsatsområder Tværgående indsatser: –Omstilling – både målrettet de afskedigede og de tilbageblivende medarbejdere –Særlige indsatser besluttet af parterne

17 17 4. Styrkede indsatsområder Der er afsat midler til gruppevise indsatser på: –OAO-området –LC/CO10-området –AC-området Ansøgninger vedr. medarbejdergrupper indenfor den enkelte centralorganisation behandles og besluttes bilateralt mellem Moderniseringsstyrelsen og fx OAO

18 18 5. Særligt vedr. omstilling… Kriterierne for, at der hurtigt og ubureaukratisk kan opnås støtte til afskedigede i en omstillingsproces, kan fx være: Omplacering i organisationen er forsøgt Jobbank er overvejet Behov for coach, psykologbistand m.v. er overvejet

19 19 6. Fokus på udviklingsplaner •I perioden sættes der særlig fokus på MUS, udviklings- og uddannelsesplaner. •Kompetencesekretariatet får bl.a. til opgave at understøtte dette

20 Pensionspakken På pensionsområdet er der indgået aftaler vedrørende: 1.ATP 2.Delpension 3.Depotsikring 4.Gruppeliv 20

21 1. ATP 1. januar 2014 oprykkes ansatte inden for OAO’s forhandlingsområde fra ATP sats F til sats A. Det betyder, at: •de sidste grupper inden for OAO’s forhandlingsområde rykkes til sats A •det samlede bidrag hæves med 389 kr., så det udgør 3.240 kr. årligt 21

22 2. Delpension I pensionsordning kan det bestemmes, at der til ordningen knyttes mulighed for udbetaling af delpension: •Udbetalingen sker som løbende livrente •Hvis den ansatte går fx 15 pct. ned i tid kan der aktiveres 15 pct. af depotet. Der kan max. aktiveres 1/3 af depotet •Delpension kan udbetales fra det 60. år 22

23 3. Depotsikring I den enkelte pensionsordning kan det bestemmes, at der tilknyttes depotsikring. Dette er en kollektiv ordning for hele gruppen. •Depotsikring: Medlemmets depot udbetales til nærmeste pårørende, hvis medlemmet dør før pensionerings- tidspunktet 23

24 4. Gruppeliv •Der har været en uklarhed vedrørende gruppelivsdækningen for timelønsansatte. •Dette er nu løst ved en aftale om at timelønnede, der i en periode på 3 måneder har mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse, omfattes af gruppelivsordningen 24

25 Resultatet i øvrigt •Vejledningen til Socialt Kapitel revideres. Der ses bl.a. på: –Administration af lovgivningens merbeskæftigelseskrav –Rimlighedskravet i relation til balancen mellem ordinært og ekstraordinært ansatte samt konkrete medarbejdergrupper 25

26 Resultatet i øvrigt •Der kan indledes drøftelse om ophævelse af lokallønspuljer •Det forudsættes, at der udpeges elevansvarlige 26


Download ppt "1 Offentligt Ansattes Organisationer. 2 Ramme, reguleringsordning og periodelængde •En to-årig OK-periode •Udmøntning på 0,0 pct. i 2013 og 1,10 pct."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google