Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektenhedskursus (PE): Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektenhedskursus (PE): Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP)"— Præsentationens transcript:

1 Projektenhedskursus (PE): Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP)
Elektronik og elektroteknik (EE) Kursusholder: Mona Dahms Hjælpelærer: Mette Moesgaard Tek Nat BU, E03

2 SLP Mm. 3: Samarbejde Indhold: 1. Forelæsning 1: Om SLP-kurset i P1
2. Test af læringsstil (intro, test, opsamling) 3. Test af grupperoller (intro, test, opsamling) 4. Forelæsning 2: Om kommunikation 5. Overlevelse i ørkenen (intro, test, opsamling) 6. Forelæsning 3: Om vejledning og samarbejdsaftaler Tek Nat BU, E03

3 PE-kursus Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP) Mm. 3: Samarbejde
Mine læringsmål: Efter dette mm skulle du gerne have opnået Kendskab til egen læringsstil Kendskab til egne roller i gruppen Kendskab til tre simple værktøjer til analyse af gruppens kommunikation Kendskab til forskellige vejledningsformer Tek Nat BU, E03

4 Forelæsning 1: Om SLP i P1. Tek Nat BU, E03

5 SLP-kurset i P1 Mm 3: Samarbejde
Mm 4: Projektets faser og -planlægning Mm 5: Projektdesign og statusseminar Mm 6: Dokumentation, formidling og præsentation Mm 7: P1-procesanalysen Tek Nat BU, E03

6 Hvad er læringsstil? En persons måde at modtage og behandle information på – og dermed at lære på. Forskellige personer har forskellig læringsstil. Tek Nat BU, E03

7 Hvorfor teste læringsstil?
For at du kan blive bevidst om hvordan du lærer … og derigennem forbedre din læreproces. For at I i gruppen kan tage hensyn til jeres forskellige læringsstil … og derigennem forbedre jeres gruppesamarbejde Tek Nat BU, E03

8 Læringsstil – testen (1)
Sæt ring om a eller b for hvert af de i alt 44 udsagn: Tek Nat BU, E03

9 Læringsstil – testen (2)
Udfyld score-arket med et ’1’ ud for dine svar. Summér ’1’ere i kolonne ’a’ og kolonne ’b’ i hvert af de 4 felter. Find den numeriske difference mellem a-score og b-score og tilføj ’a’ eller ’b’ afh. af største sum. Overfør dine 4 præferencer til dit præference ark, som du selv beholder. Score-arket afleverer du til mig. Husk at skrive navn og køn på. Tek Nat BU, E03

10 Tek Nat BU, E03

11 Forskellig læringsstil (1)
Sansende Fokus på input via sanserne Praktisk Observerende Konkret: fakta og data Repetition Intuitive Fokus på det ubevidste Imaginative Leder efter mening Abstrakt: teori og modeller Variation Tek Nat BU, E03

12 Forskellig læringsstil (2)
Visual ‘Vis mig hvordan’ Billeder Diagrammer Tegninger Grafer Verbal ‘Forklar mig hvordan’ Talte ord Skrevne ord Tek Nat BU, E03

13 Forskellig læringsstil (3)
Aktiv ‘Lad os prøve det’ Bearbejder aktivt Hopper ud i det Holder af gruppearbejde Refleksiv ‘Lad os tænke over det’ Bearbejder introspektivt Arbejder roligt Starter langsomt Holder af at arbejde alene eller i par Tek Nat BU, E03

14 Forskellig læringsstil (4)
Sekventiel Fungerer med delvis forståelse Stabil fremgang Har nemt ved at forklare Analyse, detaljer Global Skal have overblik for at fungere Først langsom, så store fremskridt Har ikke nemt ved at forklare Syntese, system-tænkning Tek Nat BU, E03

15 Læringsstil – HUSK: Testen skal ikke bruges til at kategorisere personer. Ingen læringsstil er bedre end en anden – de er bare forskellige. Jo flere måder at lære på, jo bedre læring. Tag hensyn til forskelle i læringsstil, når I samarbejder. Tek Nat BU, E03

16 Gruppe roller - intro Tek Nat BU, E03

17 Hvad er gruppe roller – iflg. Belbin?
Gruppe roller er forskellige roller og funktioner, som der er behov for i løbet af en velfungerende gruppes projektarbejdsproces. Tek Nat BU, E03

18 Hvorfor teste gruppe roller?
For at du kan blive bevidst om egne styrker og svagheder i gruppearbejde for at I kan finde ud af hvordan jeres forskellige roller passer sammen For at I i gruppen kan finde en balance mellem at udnytte styrkerne og udvikle svaghederne Tek Nat BU, E03

19 Gruppe roller – testen (1)
For hver af de 7 udsagn (1 – 7) er der 8 svarmuligheder (a – h). Du skal for hvert af de 7 udsagn fordele 10 pt, med min. 2 og max. 4 pr. svarmulighed, dvs. du kan f.eks. give: 2 pt til 5 svar – 2x5=10 4 pt til 2 svar, 2 pt til 1 svar – 4x2+2x1=10 3 pt til 3 svar, 1 pt til 1 svar – 3x3+1x1=10 Tek Nat BU, E03

20 Gruppe roller – testen (2)
Når du har fordelt de i alt 70 pt, skal du udfylde score-arket ved at skrive det givne antal pt (min 2, max 4) ud for hvert udsagn (række 1 – 7) og hver svarmulighed (a – h), og summere antal pt for hver af de 8 roller (kolonne A – H). Omsætte din ’score’ på de 8 roller (række A – H) til et mål (lav – gnsnt – høj – meget høj), og overføre dine mål som cirkeludsnit på cirkel-figuren. Tek Nat BU, E03

21 Gruppe roller – testen (3)
For gruppen som helhed udfylder I en cirkelfigur med de 2 største scores for hvert medlem af gruppen. Herved får I et overblik over hvor gruppens samlede styrker og svagheder ligger i forhold til gruppearbejdsprocessen Tek Nat BU, E03

22 Belbins gruppe roller - 1
Organisatoren Praktisk sans Selvbeherskelse og –disciplin Systematisk Pålidelig Tek Nat BU, E03

23 Belbins gruppe roller - 2
Opstarteren Motiveret Handlingsorienteret Resultatorienteret Udadvendt Trives under pres Tek Nat BU, E03

24 Belbins gruppe roller - 3
Koordinatoren Evne til at skabe holdfølelse Moden Tillidsvækkende God til personaleledelse Tek Nat BU, E03

25 Belbins gruppe roller - 4
Idégeneratoren Igangsætter Opfinder Uortodoks Selvstændig Indadvendt Tek Nat BU, E03

26 Belbins gruppe roller - 5
Kontaktskaber Udadvendt Netværksskabende God forhandler Nysgerrig Tek Nat BU, E03

27 Belbins gruppe roller - 6
Analysatoren Seriøs Fornuftig Tænker over tingene God til at vurdere for og imod Tek Nat BU, E03

28 Belbins gruppe roller - 7
Formidleren Omgængelig Bekymrer sig om andre Fleksibel og tilpasningsvillig Konfliktsky Tek Nat BU, E03

29 Belbins gruppe roller - 8
Afslutteren Vedholdenhed Indadvendt Akkuratesse God til at overholde planer Tek Nat BU, E03

30 Gruppe roller – husk: Testen skal ikke bruges til at kategorisere personer Alle roller er værdifulde og nødvendige i en gruppe Tag hensyn til forskelle i egne og andres styrker og svagheder, når I samarbejder. Tek Nat BU, E03

31 Forelæsning 2: Om kommunikation
Tek Nat BU, E03

32 Værktøjer til analyse af kommunikation i grupper
Tre værktøjer: Kvantitativt – kommunikationsdiagram Kvalitativt - kommunikationsbidrag Relativt – matchning Tek Nat BU, E03

33 Kvantitativt – kommunikationsdiagram
Tek Nat BU, E03

34 Kvalitativt -kommunikationsbidrag
Bidrag der fremmer diskussionen direkte Bidrag der fremmer kommunikationsmiljøet Bidrag der blokerer kommunikationen Tek Nat BU, E03

35 Kommunikationsbidrag - 1
Bidrag der fremmer diskussionen direkte: Stille forslag Søge information gennem spørgsmål Give information Opsummere diskussionen (Videre)udvikle forslag og idéer Teste egen og andres forståelse af det diskuterede Tek Nat BU, E03

36 Kommunikationsbidrag - 2
Bidrag der fremmer kommunikationsmiljøet: Rose og opmuntre andre Støtte andre til at blive hørt Følge og støtte idéer Tilkendegive ændret holdning Udvise åbenhed Lytte aktivt Tek Nat BU, E03

37 Kommunikationsbidrag - 3
Bidrag der blokerer kommunikationen: Være uenig uden konstruktive alternativer Angribe andres forslag Forsvare egne forslag Tale hele tiden uden at lytte til andre Tale om andre emner Tek Nat BU, E03

38 Relativt - matchning Efterfølgende individuel vurdering af diskussionens forløb Matchning af de enkeltes vurdering Tek Nat BU, E03

39 Ørkenspillet I forbindelse med Ørkenspillet vil vi afprøve alle 3 værktøjer til kommunikationsanalyse Tek Nat BU, E03

40 Opsamling på Ørkenspillet
Tek Nat BU, E03

41 Forelæsning 3: Om vejledning og samarbejdsaftaler
Tek Nat BU, E03

42 Lærer versus vejleder Læreren: Vejlederen: Underviser Giver opgaver
Retter Formidler Kontrollerer Vurderer Læreren er ansvarlig Vejlederen: Vejleder Giver råd Stiller spørgsmål Fremmer refleksion Diskuterer Evaluerer Gruppen er ansvarlig Tek Nat BU, E03

43 Vejledningens funktion
To funktioner af vejledningen: Proces vejledning Faglig vejledning Tek Nat BU, E03

44 Vejledningens funktion (fortsat)
Procesvejledning hjælper gruppen med At planlægge og styre projektarbejdet At organisere gruppesamarbejdet At løse opståede konflikter At dokumentere og formidle produkt og proces Tek Nat BU, E03

45 Vejledningens funktion (fortsat)
Faglig vejledning hjælper gruppen med At formulere teoretiske perspektiver At finde relevant litteratur At vælge relevante dataindsamlingsmetoder At forbinde empiri og teori Tek Nat BU, E03

46 Tre former for vejleder roller:
Gruppemedlemmet Den opsøgende vejleder Konsulenten Tek Nat BU, E03

47 Typer af projektgrupper
Fem typer af grupper: Den meget selvstændige gruppe Den selvsikre gruppe Den gode gruppe Den usikre gruppe Den dovne gruppe Tek Nat BU, E03

48 Faser i projektarbejdet
Initierende problemformulering Problemanalyse Endelig problemformulering Projektafgrænsning Problemløsning Konklusion Tek Nat BU, E03

49 Hvilken type vejledning passer til hvilken gruppe og til
hvilken fase i projektarbejdet ??? Tek Nat BU, E03

50 Forskellige mål/forventninger
Projektets form og indhold Studiets mål Vejledernes forventninger Studerendes forventninger Tek Nat BU, E03

51 Hvad kan gå galt i samarbejdet, internt og med vejlederne???
Uudtalte og (derfor) skuffede forventninger kan ødelægge alle mellemmenneskelige relationer !!! Tek Nat BU, E03

52 HVAD er en samarbejdsaftale?
Et dokument, som sikrer at de enkelte personer handler som forventet af øvrige involverede personer Effekten af en samarbejdsaftale afhænger af At aftalerne er korte og præcise At der er konsensus blandt involverede personer for at aftalen er relevant At aftalen er godkendt af alle implicerede At aftalen regelmæssigt tages op til vurdering At det på forhånd er aftalt hvad der skal ske hvis aftalen brydes Tek Nat BU, E03

53 HVORFOR en samarbejdsaftale?
… det var det der med de skuffede og uudtalte forventninger ;-) Tek Nat BU, E03

54 HVORDAN skriver I en samarbejdsaftale?
Tag udgangspunkt i de ’Gode råd’ fra P0 – de ligger på kursushjemmesiden. Overvej både studiets mål og egne mål og forventninger Inddrag regler for styring af arbejdsprocessen Diskutér acceptabel adfærd i forhold til ’gruppen’ – husk: ’Gruppen’ er osse DIG! Klargør forventninger og krav til/fra vejlederne. Tek Nat BU, E03

55 Til slut vil jeg ønske jer god fornøjelse med at skrive jeres samarbejdsaftaler!
Tek Nat BU, E03


Download ppt "Projektenhedskursus (PE): Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google