Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringsloven, kap. 3 og 4 §6: Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringsloven, kap. 3 og 4 §6: Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse."— Præsentationens transcript:

1 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringsloven, kap. 3 og 4 §6: Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. side 10

2 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug. side 11

3 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringsloven, kap. 3 og 4 §7: Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang. side 12

4 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Ordensregler: Transaktionerne skal registreres snarest muligt. Registreringerne skal så vidt muligt foretages i den rigtige ræk- kefølge. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virk- somhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, her- under kasse- og likvidbeholdning. side 13

5 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Registreringerne skal henvise til bilag og indeholde oplysninger til at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen. side 14

6 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringsloven, kap. 3 og 4 § 8: Alle registreringer skal kunne følges til regnskab, opgørelse eller opstilling. Tallene heri skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat. side 15

7 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringsloven, kap. 3 og 4 § 9: Enhver registrering skal kunne dokumenteres ved bilag. side 16

8 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Mindstekravsbekendtgørelsen, kap. 4 § 8 Det skattemæssige årsregnskab samt de oplysninger, som indgår i grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer i tilknytning hertil. side 17

9 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringen skal tilrettelægges således, at alle regi- streringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat. side 18

10 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Begrundelser for tilsidesættelse Formelle fejl – afstemning, rækkefølge og registreringshyppighed - er ikke i sig selv tilstrækkelig til at tilsidesætte årsregnskabet som ansættelsesgrundlag. LV E.B.1.4 side 19

11 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Begrundelser for tilsidesættelse To begrundelser for tilsidesættelse: 1.Bogføringen er konstateret mangelfuld, herunder manglende dokumentation 2.Regnskabet er utroværdigt 1.regnskabsanalyse 2.privatforbrugsopgørelse/kapitalforklaring 3.En kombination af 1 og 2 side 20

12 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Regnskabsanalyse En regnskabsanalyse kan f.eks. omfatte  Vurdering af omsætningen i forhold til variable omkostninger (Dækningsgrad) Vareforbrug Lønninger Andre variable omkostninger side 21

13 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Regnskabsanalyse  Vurdering af den bogførte omsætning i forhold til virksom- hedens kapacitet  Omsætningsanalyse opdelt på varegrupper side 22

14 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Regnskabsanalyse  Nøgletal i forhold til branchenormer, f.eks. DG Normalpriser Svind Ukuransnedskrivning  Sammenligning med tidligere og efterfølgende år side 23

15 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Regnskabsanalyse En regnskabsanalyse kan f.eks. omfatte  Vurdering af særlige forhold fejldisponeringer opstartsvanskeligheder ekstraordinær priskonkurrence Side 24

16 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Regnskabsanalyse særlige kampagner (happy hour) oplæring af medarbejdere tyveri sæson skift i produktmix side 25

17 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Kapitalforklaring Særlige vanskeligheder ved en senere udarbejdelse af en kapitalfor- klaring  Sandsynliggørelse/dokumentation af særlige forhold salg/køb af privat indbo gaver/arv lån fra familiemedlemmer kontante beholdninger – periodisering side 26

18 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Kapitalforklaring Særlige vanskeligheder ved en senere udarbejdelse af en kapitalfor- klaring  Sandsynliggørelse af privatforbrug familiens størrelse levevis, forklaring om nøjsom levevis, hjemmeproduktion sammenligning med tidligere og efterfølgende år. side 27

19 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Anbefalinger ved skønsmæssig ansættelse Accept af, at ”kunderne” typisk er ressourcesvage skatteydere, der ofte ikke har regnskabsmæssig forståelse og ikke har økonomi til at betale for assistance i forbindelse med en skattesag. side 28

20 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Anbefalinger ved skønsmæssig ansættelse Indarbejdelse af en skønsmæssig forhøjelse i det tilsidesatte regn- skab skal føre til, at regnskabet nu er (mere) troværdigt. (Kan den skønsmæssige forhøjelse af omsætningen forklares ud fra de om- regnede nøgletal?) Side 29

21 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Anbefalinger ved skønsmæssig ansættelse En fast model for udarbejdelse af kapitalforklaring, og dermed opgørelse af privatforbrug – indskrevet i LV. – Fra SKAT ses desværre forslag til skønsmæssige forhøjelser baseret på kapitalforklaringer med alvorlige fejl såsom for- tegnsfejl og periodiseringsfejl. – Den almindelige forståelse af privatforbrug er i mange tilfælde ikke i overensstemmelse med den regnskabsmæssige forståelse side 30

22 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Anbefalinger ved skønsmæssig ansættelse Der udarbejdes kapitalforklaringer derudover minimum for fore- gående og efterfølgende indkomstår, til sammenligning og til forebyggelse mod periodiseringsfejl. Side 31

23 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Anbefalinger ved skønsmæssig ansættelse Reel mulighed for udmeldelse af syn og skøn i skattesager om tilsidesættelse af årsregnskabet, især i forhold til regnskabsana- lysen og kapitalforklaringen, vil i sig selv højne kvaliteten af de skønsmæssige ansættelser. side 32

24 Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Indførelse af regelsæt på området i form af lovgivning, styresignal eller afsnit i Ligningsvejledning side 33


Download ppt "Advokat Poul Bostrup & Statsaut. revisor Arne Larsen Lovgrundlag Bogføringsloven, kap. 3 og 4 §6: Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google