Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EnviNa TM 06 – Vandløbsregulativer Torsdag den 19. marts 2015 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EnviNa TM 06 – Vandløbsregulativer Torsdag den 19. marts 2015 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune"— Præsentationens transcript:

1 EnviNa TM 06 – Vandløbsregulativer Torsdag den 19. marts 2015 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune stig.andersen@egekom.dk tlf: 7259 7237 1

2 HISTORISK VANDLØBSLOV FRA 1949 Vandløbslov 1973  §§ 12 – 17 beskriver forhold om udarbejdelse af regulativer  Hvor vedligeholdelsen udføres med maskiner kan oprensningen udføres indtil 20 cm større dybde end fastsat i regulativet og ny oprensning iværksættes først, når dybden er indtil 10 cm mindre end regulativets angivelser 2

3 Udvikling på regulativområdet før 1983 (1) Regulativer fyldte 5 – 7 sider Opbygning  Vandløbets beskrivelse  Vandløbets skikkelse  Vandløbets vedligeholdelse  Oversigtskort i passende målforhold Dagligdagen blev styret via vandsynsbogen 3

4 Udvikling på regulativområdet før 1983 (2) Naturvandløb  ureguleret vandløb Eks. Skarndalsgrøften (1956)  Saavel for aabne (uregulerede eller regulerede) som for rørlagte  Siderne står med varierende anlæg  Bundskovling anses normalt for overflødigt  Vandløbet har så stærkt fald, at det til dels må anses for selvregulerende, hvorved anlæg og bundbredde har fundet et naturligt leje  Vandløbet oprenses 1 gang årligt inden 1. oktober 4

5 Omkostningsændringen 1963 I 1963 indførtes den nugældende ordning, hvor udgifterne til vedligeholdelsen bæres af det offentlige Begrundelse  Stigende spildevandsafledning  Stærkt øget dræning  Dårlige landbrugskonjunkturer Lånefælden 5

6 GÆLDENDE VANDLØBSLOV Vandløbsloven Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30.9.2013 Bek. nr. 1437 af 11.12. 2007 om regulativer for offentlige vandløb Notat om udarbejdelse af vandløbsregulativer af 26.8.1992 Notat om udarbejdelse af vandløbsregulativer 2007 Cirkulæreskrivelse nr. 21 om standardregulativ for offentlige vandløb Rettelsesblad af 3.10.1984 Bek. nr. 1436 af 11.12.2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Bek. nr. 1235 af 24.11.2014 om klassifikation og registrering af vandløb Cirkulære nr. 21 af 26.2.1985 om vandløbsloven 6

7 Lovgivning For offentligt vandløb udarbejder vandløbsmyndigheden et regulativ, jf. lovens § 12 Miljøministeren fastsætter nærmere regler om udarbejdelse og revision af regulativer, jf. lovens § 14 Regulativbekendtgørelsen §§ 1 – 6 7

8 Den nye vandløbslov Formålsparagraf – § 1, stk. 1 og stk. 2, er ligestillede Gennemgang af regulativerne  Formål  Miljøstyrelsen afsatte kr. 100 millioner til regulativrevision (DUT) 8

9 Udvikling på regulativområdet siden 1983 (1) 9

10 Udvikling på regulativområdet siden 1983 (2) Forventninger  Omklassificeringer – større ensartethed  Koordinering ved overgang til nyt vandløb og/eller (amts)kommunegrænse  Koordinering af vedligeholdelsen i de forskellige regulativer og i praksis Hvordan gik det  Primær nedklassifikation af økonomiske årsager i 1993 og 1996  Manglende koordinering 10

11 Procedure i forbindelse med udarbejd- else af regulativer (bekendtgørelsen) Forslag til regulativ, herunder redegørelse, § 2 Evt. forhandlinger med andre myndigheder, § 4 Offentlig fremlæggelse (mindst 8 uger), § 5  Underretning til myndigheder m.v.  Eventuel offentlig møde Vedtagelse – offentliggørelse med klagefrist (4 uger), § 7 Evt. klage til Natur- og Miljøklagenævnet, § 9 11

12 Regulativeksempler Landbrugsvandløb  Hovedvandløbets rørdimensioner er ø50 – 60 cm. Sidetilløbenes rørdimensioner er ø12,5 – 20 cm. Anvendelsen af oplandet er i vid udstrækning præget af landbrug Klassifikation  Vandløbenes klassifikation er et administrativt anliggende, dvs. at det er en politisk bestemmelse om et vandløb skal være kommunevandløb eller privat vandløb Lex Dohrmann 2011 (udfaset med bekendtgørelse nr. 1235) 12

13 Hvad fik vi så fra rådgiverne? 13

14 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (1) Landbrugsvandløb  Hovedvandløbets rørdimensioner er ø50 – 60 cm. Sidetilløbenes rørdimensioner er ø12,5 – 20 cm. Anvendelsen af oplandet er i vid udstrækning præget af landbrug 14

15 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (2) ”Høller” og bundbredde Station (m) Bundkote (m) Fald (‰) Bundbredde (m) 15423,98-0,60 20123,937,80,60 25723,562,50,60 32823,704,60,80 33423,373,30,80 43223,354,90,60 49122,861,20,60 1.00122,931,71,00 1.02821,934,11,00 1.03421,930,01,00 ………… 15

16 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (3) Stationering Station (m) 0,00 85,43 195,59 501,85 16

17 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (4) Vandløbets fysiske tilstand  Udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand  Vedligeholdelsen skal udføres på baggrund af målsætningen  Samtidig må det sikres, at de bestående afvandingsmæssige interesser fortsat tilgodeses 17

18 Eksempler på regulativer i Egedal Kommune (5) Dimensioner Station (m) Bundkote (m) Fald (‰) Bundbredde (m) 07,84-ø0,15 447,732,5 18

19 Opmålingsbehov Kontrolopmåling findes ikke i  Vandløbsloven, bekendtgørelsen eller cirkulæret Cirkulæret  Tilsynet omfatter kontrol med, hvorledes vedligeholdelsen er udført … Hvorfor opmåling?  Fordi det står i regulativet! 19

20 Forslag til væsentlige ændringer i de nye regulativer 20

21 Minimering af uhensigtsmæssigheder i de nye regulativer Uhensigtsmæssigheder som f.eks.  Grøde- og oprensningsterminer  Opmålingsbehov  Kontrol- og tilsynsfunktioner m.v.  Uklare bestemmelser 21

22 Vandløbets skikkelse og opmåling Teoretisk skikkelse  Vandløbene skal herefter vedligeholdes ud fra en fast bundkote og tværsnitareal  Vandløbene kan principielt set antage en hvilken som helst skikkelse, blot den regulativmæssig vandføring ved en bundhævning på 10 cm er til stede Behovsorienteret opmålingsstrategi  Kontrol, tilsyn eller borgerhenvendelser – følg tidsangivelserne 22

23 Oprensningsinterval I dag  Kommunen opererer med oprensningsintervaller som f.eks. ±20/10 cm, ± 10/10 cm, ± 10/0, ± 10/20 cm, ± 0/30 cm samt vandspejlsstigninger m.v. Fremover  Oprensning foretages inden for intervallet ±10/20 cm → reguleringssager 23

24 Grødeskæring Grødeskæringen foretages 1 – 3 gange om året 1. Grødeskæringsperiode 2. Grødeskæringsperiode3. Grødeskæringsperiode 1.6 – 15.716.7 – 31.81.9 – 15.11 Antallet af grødeskæringer tager udgangspunkt i de erfaringer Egedal Kommune har haft med grødeskæringen i perioden 2007 – 2015 24

25 Drænudløb Nye drænløb skal fremover etableres med bundkote minimum 20 cm over regulativmæssig bundkote Bruger/ejere af de tilstødende arealer skal selv fjerne aflejringer ud for drænudløb 25


Download ppt "EnviNa TM 06 – Vandløbsregulativer Torsdag den 19. marts 2015 Udviklingen på regulativområdet v/landinspektør Stig Per Andersen, Egedal Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google