Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag om den nye lovgivning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag om den nye lovgivning"— Præsentationens transcript:

1 Temadag om den nye lovgivning

2 Lovgrundlaget

3 Lovgrundlaget Lovbekendtgørelse nr af 12/ om almene boliger m.v. (LAB) Bekendtgørelse nr af 15/ om drift af almene boliger m.v. (Driftsbekg.) Bekendtgørelse nr. nr af 15/ om udlejning af almene boliger m.v. (Udlejningsbekg.) Bekendtgørelse nr af 15/ om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. (Sideaktivitetsbekg.) Bekendtgørelse nr af 11/ om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekg.) Bekendtgørelse nr af 9/ om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger (Vedligeholdelsesbekg.) Lov nr. 490 af 12/ om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger …….. Normalvedtægter Bekendtgørelse nr af 15/ om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation Bekendtgørelse nr af 15/ om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation) Bekendtgørelse nr af 15/ om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger Bekendtgørelse nr af 15/ om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation) 3

4 ”Fortolkningsbidrag”
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.(2008/1 LSF 208) Den almene boligsektors dokumentation, 2009 Den almene boligsektors finansiering, 2009 Den almene boligsektors styring, 2008 Den almene boligsektors fremtid, 2006 4

5 Organisationsformer, beboerdemokrati og vedtægter

6 Organisationsformer

7 Organisationsformer – LAB § 9
Organisationer med boligafdelinger Med medlemsindskud Uden medlemsindskud Garantiorganisationer oprettet før 22/ kan videreføres i denne organisationsform Organisationer uden boligafdelinger (Selvejende institutioner) 7

8 Organisationsformer – LAB § 10
Øverste myndighed (LAB § 10, stk. 1): I en almen boligorganisation er den øverste myndighed et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling. 8

9 Organisationsformer Organisationer med boligafdelinger
1. Andelsboligorganisationer Videreføres som boligorganisation med medlemsindskud medmindre andet vedtages Kan ”omdannes” til boligorganisation uden medlemsindskud 9

10 Organisationsformer 2. Selvejende almene boligorganisationer
Videreføres som boligorganisation uden medlemsindskud medmindre andet vedtages Kan ”omdannes” til boligorganisation med medlemsindskud Mulighed for generalforsamling som øverste myndighed 10

11 Organisationsformer 3. Almene boligorganisationer med indbetalt garantikapital Videreføres som hidtil medmindre andet vedtages Mulighed for generalforsamling som øverste myndighed Kan omdannes til boligorganisation med almene boligafdelinger Ved omdannelse til almen boligorganisation indløses garantibeviserne til pålydende værdi, jf. LAB § 9 a 11

12 Organisationsformer Organisationer uden boligafdelinger
1. Almene andelsselskaber Videreføres som boligorganisation med medlemsindskud medmindre andet vedtages Kan ”omdannes” til boligorganisation uden medlemsindskud Får samme muligheder for sideaktiviteter, fælles forvaltning m.v. som tidligere forretningsfører-organisationer 12

13 Organisationsformer 2. Selvejende almene forretningsførerorg.
Videreføres som hidtil (boligorganisation med eller uden medlemsindskud) Har samme muligheder for sideaktiviteter, fælles forvaltning m.v. som tidligere forretningsfører-organisationer Mulighed for oprettelse og adoption af datterselskaber bortfalder 13

14 Organisationsformer 3. Almene forretningsførerorg. med indbetalt garantikapital Videreføres som hidtil medmindre andet vedtages Mulighed for generalforsamling som øverste myndighed Kan omdannes til boligorganisation uden almene boligafdelinger Ved omdannelse til almen boligorganisation indløses garantibeviserne til pålydende værdi, jf. LAB § 9 a 14

15 Beboerdemokrati

16 Beboerdemokrati Øverste myndighed
Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på boligorga-nisationens venteliste, jf. LAB § 11, stk. 4. De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre repræsentantskabets flertal, jf. LAB § 11, stk. 1 16

17 Beboerdemokrati Organisationsbestyrelse
LAB § 13 om kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer til organisationsbestyrelsen er ophævet. Men! Afdelingsmødet Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstands-medlemmer. 17

18 Beboerdemokrati Afdelingsbestyrelse
Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstands-medlemmer I ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, kan afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunen blandt beboere, pårørende m.fl., jf. LAB § 34, stk. 3 18

19 Beboerdemokrati Øget gennemsigtighed, jf. normalvedtægt
Dagsordner og referater skal gøres tilgængelige for boligorganisationens lejere (og medlemmer). Dagsordner skal som hovedregel gøres tilgængelige samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Referat fra repræsentantskabsmøde/generalforsamling, skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse. Referat fra organisationsbestyrelsesmøderne skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Referat fra afdelingsmøderne og afdelingsbestyrelsesmøderne skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. 19

20 Ændring i kompetencer 20

21 Beboerdemokrati - kompetencer
Øverste myndighed Kan fremover igangsætte større arbejder, selv om afdelingsmødet ikke vil acceptere disse. LAB § 37, stk. 4-6 giver sådan ret for så vidt angår: større renoveringsarbejder, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelsen 21

22 Beboerdemokrati - kompetencer
Afdelingsmødet Valg af vedligeholdelsesordning henhører fremover under afdelingsmødets suveræne kompetenceområde, jf. vedligeholdelsesbkg. § 2, stk. 1 22

23 Beboerdemokrati - kompetencer
Kommunale godkendelser Kommunens godkendelse af en række dispositioner kræves ikke længere: Sammenlægning og adskillelse af afdelinger, jf. driftsbekg. § 25, stk. 2 og § 26 Opløsning af en almen boligorganisation med henblik på sammenlægning med en eller flere andre almene boligorganisationer, jf. driftsbekg. § 102, stk. 1. Administrationsaftaler med administrationsorganisation (tidl. andelsselskaber) Aftaler med nærtstående personer eller selskaber m.v., jf. LAB § 17 23

24 Spørgsmål 24

25 Beboerdemokrati - spørgsmål
Gælder reglen om kommunalbestyrelsens udpegning af afdelingsbestyrelse kun i kommunale ældreboliger ? Kan organisationsbestyrelsen igangsætte arbejder mod afdelingsmødets protest, selv om der ikke er givet kommunalt påbud om udførelse af arbejderne? Skal der først forsøges etableret en dialog mellem ledelsen og afdelingsmødet, inden man benytter proceduren i LAB § 37, stk. 4-6? 25

26 Vedtægter

27 Vedtægter LAB § 12 indeholder krav til vedtægternes indhold
Normalvedtægterne er kun forslag, og skal ikke nødvendigvis bruges ordret. Der må ikke i organisationens vedtægter være regler, der fraviger lov eller bekendtgørelse, eller som giver beboerne mindre ret til medindflydelse end normalvedtægternes regler, jf. LAB § 12, stk. 4. Tilsynet påser, at vedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen, jf. LAB § 12, stk. 5. 27

28 Spørgsmål 28

29 Vedtægter Skal alle organisationer have nye vedtægter efter 1/1 2010 ?
Skal følgende vedtægtsbestemmelser ændres ? Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i de enkelte afdelinger. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligtagere i afdelingen, disses ægtefæller samt hermed sidestillede personer. Kan det gyldigt vedtages, at der ikke må vælges mere end 1 medlem til afdelingsbestyrelsen fra samme husstand ? Kan det gyldigt vedtages, at hver afdeling højst kan have et medlem af organisationsbestyrelsen ? 29


Download ppt "Temadag om den nye lovgivning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google