Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 ▪ Casestudiet i JobNet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 ▪ Casestudiet i JobNet"— Præsentationens transcript:

1 1 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet i JobNet http://Knudramian.pbwiki.com/JobNet

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indhold  Hvad er forskning?  Hvad er praksisforskning?  Hvad er casestudiet?  Fra tema til forskningsspørgsmål?

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er FoU?  " Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund - samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser” OECD's Frascati manual 1993.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vidensbasering af praksis

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er der gang i? Academia Industria New Public Management TQM Meta-analyser Akkreditering -standarder -kvalitetssikring SIP NIP God Social praksis MTV Guidelines Referenceprogrammer EBP- modeller og manualer Program-fidelity Practice guides Forskningsudnyttelse Ressourceudnyttelse Den danske kvalitetsmodel Caseformuleringer - programteori Outcome- resultater Produktivitet Vidensbaseret praksis -metode Best practice

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af ambitionsniveau Extern evaluering/ Storskalforsøg Praksisforskning Kvalitetsudvikling Research Light

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Praksisforskningens udvikling

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er praksisforskning?  gennemføres af praktikere i arbejde  retter sig mod fænomener i deres hverdag  anvender anerkendte metoder  er ‘do-able’  kommunikeres til fagfolk Anvendelsen af forskningsbaserede principper, designs og databearbejdsningsteknikker i praksis for at svare på spørgsmål, som udspringer af praksis på en måde, der informerer praksis (Epstein og Blumenfield, 2001)‏

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Videnskabelighed  Erkendelse  fremlæggelse af udsagn om virkeligheden,  Troværdighed  der argumenterer for en (eller flere) påstand(e) om et fagligt problem  med det formål at overbevise andre om at man har ret –  ud fra de spilleregler og normer for overbevisende argumentation  som paradigmet i fællesskabet anerkender som forpligtende. (Leif Becker Jensen, 2004 )

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Produktet  Resultatet  Et dokumenteret vidensbase  Aftapninger  Begrundede svar på de tværgående forskningsspørgsmål til projektledelsen.  En artikel med oplæg til egen virksomhed på baggrund argumenter fra egen- evt. de andres fokuserede undersøgelse.  Oplæg på afsluttende konference med tilhørende artikel til feltet.  Evaluering af projektets metode

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af forskningstrategier Casestudier Surveys Register-undersøgelser Experimenter

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Action research is..... a reflective process of progressive problem solving led by individuals working with others in teams or as part of a "community of practice" to improve the way they address issues and solve problems. Wikipedia, 2007

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet kort Casestudier er videnskabelige undersøgelser af konkrete fænomener med det formål at opnå detaljeret viden om fænomenerne - det konkretes videnskab. (efter Bent Flyvbjerg 1991)‏

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet  Er en forskningsstrategi  til empirisk udforskning  af et udvalgt  aktuelt fænomen  i sin naturlige sammenhæng (med mange variable)‏  med forskellige datakilder  der anvendes i en argumenteret bevisførelse  case for case  til en teoretisk generalisering

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiet og de andre

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Generaliseringer i casestudiet

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forsknings-processen Side 41-55

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Casestudiets matrix Vores svar på hypotesen Konklusioner Argumenter for valg af svar Datakilde: observationer Datakilde: interviewHypoteser/Delspørgsmå l Undersøgelsespørgsmål:

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af tema og fokusfænomen?  Valg af tema: Fastholdelse  Hvad ved vi?  Valg af fokus/fænomen: indsatser der fastholder, forløb fastholder, virksomheder fastholder, sindslidende fastholder.  Hvilken betydning har fokus? For hvem?  Hvilken position ser vi fra?  Hvad vil vi bidrage med?  Hvad skal det ende med? s. 49-55

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af spørgsmål  Beskrivende spørgsmål  Udforskende spørgsmål  Forklarende spørgsmål  Forandrende spørgsmål Kap 6. s.57-69

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udvikling af et forskningsspørgsmål  Hvorfor bliver misbrugere med børn (mmb) ikke henvist af sagsbehandlerne til familiebehandling?  Hvordan afvejer og beslutter sbh behandlingsmulighederne i forhold til mmb?  Hvilke vurderinger ligger ligger til grund for valget af behandling og hvilke overvej er der om fam.beh.?  Hvilke vurderinger og hvilke forhold har indflydelse på vurderingerne om bh og hvilke overvejelser er der gjort om familiebehandling i denne sammenhæng? Baunsgaard og Nielsen,2005

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Gode forskningspørgsmål?  Er der behov for, at der er særlige forhold, og i givet fald hvilke, til stede i virksomheden for at kunne fastholde personer med psykiske vanskeligheder.  Hvad skal personen selv kunne bidrage med for at kunne fastholde et job?  Er der behov for parallelindsatser, og i givet fald hvilke, for at jobforholdet kan fastholdes?

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Begreber og nøglebegreber  Hvilke særlige forhold i virksomheden kan fastholde personer med psykiske vanskeligheder i (et) job(bet).  Hvad skal personen selv kunne bidrage med for at fastholde et job?  Hvilke parallelindsatser kan bidrage til at et job kan fastholdes? I hvilken udstrækning er der behov for dem?

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk FASTHOLDELSE- et begreb/flere  Forebyggende – Helbredende –Nyskabende?  Fra hvornår?  Til hvor længe?  I samme job?  Samme arbejdstid?  Samme vilkår?  På samme arbejdsplads?

25 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forhold dvs. ’årsager’ til ’fastholdelse’  Støtte til rammerne  Virksomhedscentre  Partnerskaber  Sagsbehandler indsats  Netværk  Støtte til sindslidende  Personlig assistance  Mentor 2  Efteruddannelse  Støtte til virksomheden  Uddannelse

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk Personer med psykiske vanskelig- heder  Diagnostisk kategori – grad af psykopatologi?  Varighed af jobproblemer?  Kompetenceniveau Faglige- sociale?  Social kategori – grad af integration (udstødt- udsat- integreret)?

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Personen selv….  Holdninger  Viden  Adfærd  Netværket

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk Virksomheden  Virksomheden?  Afdelingen?  Arbejdspladsen?  Jobbet?

29 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk Særlige  Betyder anderledes end…. Indebærer en sammenligning med….  Knytter sig til forholdet mellem sindslidende og andre? HVEM?  Noget andet, noget mere, noget længere, højere eller hurtigere end HVAD.

30 30 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvornår? Hvornår ikke?  Når N= 1-10  Projektevalueringer ‘ Midtbyen’ - Århus Amt  Storskalaforsøg - videnskabende netværk Besøgsfamilieprojektet  Enkelt cases Cafe-studiet - Skolens blinde øje  Teoritestning Ordblindhed  Den enkelte behandling som eksperiment Single-case-experimental design Brug ikke casestudiet, hvis forskningsspørgsmålet er : Hvor mange eller hvor meget? Hvis der ikke er et fænomen.

31 31 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forskningsspørgsmålet  Tema  Forskningsspørgsmål  Underspørgsmål/hypoteser  Datakildespørgsmål  Underspørgsmål/ hypoteser  Datakilespørgsmål  Datakildespørgsmål

32 32 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af analyseenhed ”Analyseenheden er den mest præcise afgrænsning af det eller de fænomener, man vil undersøge”  Individer  Grupper/organisationer  Situationer  Processer  Beslutninger  Projekter

33 33 ▪ www.regionmidtjylland.dk Valg af hypoteser  De formodede svar på spørgsmålene  Analyse af forforståelsen  Formulering af alternative svar  Anvendelse af direkte teorier -programteori  Anvendelse af hjælpeteorier

34 Uddrag fra Programteori for bostøtte til anorexi (Århus kommune) ‏ Kroppen regulerer ikke følelser ”Anorexi-projektet” Århus 2005 Mindske risiko for tilbagefald Stabiliserer vægten ….. Langsig-tede resultater Krops-bevidst- hed …… BrugerMassage ….. …… Krop og Fysik Sygdomser- kendelse Håb …….. brugerUndervisning om spisefor- styrrelser ……….. Psyko-edu- cation Måltid ved hvert besøg …… brugerSamtaler om kost Træning i alm. Spisning ……… Mad og spisning Kort-sigtede resul-tater Mål-gruppeAktiviteterKomponent

35 Programteori:Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland) ‏ Selvværd Forebyggelse af kaos-tilstande Stabilisere livsmønsteret ….. Langsigtede resultater Accept på trods af.. …… BrugerRo i agression ….. …… Særlige samar- bejdsformer Tryghed Hurtig problem- løsning brugerVækning Påmindelser ……….. Telefon- kontakt Genoprette hverdagen …… brugerOprydning i kaos ……… Akut kompen -serende hjælp Kort-sigtede resul-tater Mål-gruppeAktiviteterKomponent

36 Uddrag fra programteori fra Jobfors Fastholdelse Ekstra hånd ”Jobfors”Århus 2005 Mindske risiko for tilbagefald Fastholdelse Normalitet ……… Langsig-tede resultater Afsmittende effekt på arb.miljø. …… SamspilSocialt eng. Tid til møder ….. …… Virksomhed Kontaktbar …….. Borger/Virks omhed Kontaktbarhed Koordinering ……….. Opfølgning Struktur på dagen Fokus på ressourcer BorgerArbejdsplads- kultur ……… Arbejde som værdi Kortsigtede resultater AktørerAktiviteterKomponent

37 37 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad kan man bruge en programteori til?  Progamteori som tænkeværktøj  Programteori som en erfaringsbeholder  Programteori som dialogværktøj  Programteori i handleplansarbejde  Programteori til læring  Programteori til udvikling/afvikling

38 38 ▪ www.regionmidtjylland.dk Alternative hypoteser  Er der andre nærliggende årsager?  Hvad kan der ske, som har indflydelse på fænomenet?  Er der andre forhold, der påvirker situationen?  Kan der ske noget i løbet af studiet?


Download ppt "1 ▪ Casestudiet i JobNet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google