Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

9. oktober 2007Tove Lindhardt Der er forskel på folk - eller: sygeplejersker, har de noget at være stolte af?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "9. oktober 2007Tove Lindhardt Der er forskel på folk - eller: sygeplejersker, har de noget at være stolte af?"— Præsentationens transcript:

1 9. oktober 2007Tove Lindhardt Der er forskel på folk - eller: sygeplejersker, har de noget at være stolte af?

2 9. oktober 2007Tove Lindhardt En profession uden identitet? zHvem er vi? zHvad har vi at tilbyde? zHvad er forskellen på os og andre faggrupper?

3 9. oktober 2007Tove Lindhardt Identitet – at vide hvem man er zIndividuel identitet – hvem er jeg zKollektiv identitet – hvem er vi, som gruppe

4 9. oktober 2007Tove Lindhardt Kommunikationens indhold zHvad italesættes? y Dokumentationen y Hvad efterspørger kolleger og ledere? y Hvad honoreres?

5 9. oktober 2007Tove Lindhardt Isolation og navlepilleri? ”Hvis den faglige identitetsfølelse er stærk og god, kan gruppen opnå en helhedsfølelse og egenværdi, der kan gøre den åben og imødekommende overfor omverdenen og tilgrænsende faggrupper” Janne Lyngaa i Sygeplejefag – Refleksion og handling

6 9. oktober 2007Tove Lindhardt Fagidentitet indebærer en klar forestilling om hvad fagets genstandsfelt er

7 9. oktober 2007Tove Lindhardt Sygeplejens genstandsområde Sygdom (Diagnosticering og behandling) Sygdom (Diagnosticering og behandling) Konsekvenser af -/reaktioner på sygdom (For patientens funktions- og behovsområder) Lægens fokusSygeplejerskens fokus

8 9. oktober 2007Tove Lindhardt Faggrænser Sygeplejersker har ikke patent på sygepleje Hvilken del af sygeplejen kræver det en sygeplejerskeuddannelse at varetage?

9 9. oktober 2007Tove Lindhardt Konsekvenser af et uklart fagsyn zVanskeligt at sige klart til og fra i forhold til opgaver zVanskeligt at trække grænser mellem vort eget og andre faggruppers domæne

10 9. oktober 2007Tove Lindhardt Konsekvenser af uklare faggrænser zNedsat kvalitet i patientplejen zRekrutterings- og fastholdelsesproblemer zUtilfredshed og arbejdsmiljøproblemer zUnødvendige udgifter

11 9. oktober 2007Tove Lindhardt Hvad giver status?

12 9. oktober 2007Tove Lindhardt Her er vi alle lige! Hvis der ingen forskel er, så skal vi holde op med at uddanne sygeplejersker!

13 9. oktober 2007Tove Lindhardt Kompetenceudvikling zHvad er forskellen på kompetenceudvikling og egentlig uddannelse? zHvilken kompetence kræver det en egentlig uddannelse at erhverve sig?

14 9. oktober 2007Tove Lindhardt Kompetenceudvikling zI høj grad baseret på erhvervelse af praksiserfaring og - færdigheder zViden er snæver men kan være dyb

15 9. oktober 2007Tove Lindhardt Uddannelse zI høj grad baseret på erhvervelse af viden fra mange områder zGiver både bred (kompleks) og dyb viden zStørre forståelseshorisont

16 9. oktober 2007Tove Lindhardt Faggrænser (igenigen) zVi skal altså finde ud af, hvornår der er brug for en snæver, men måske dyb viden, og hvornår der er brug for en bred, kompleks og dyb viden for at sikre patienten kvalitet i plejen y(Afgrænsede opgaver kan vi nemlig alle løse med en snæver, men dyb viden)

17 9. oktober 2007Tove Lindhardt Brug af kompetencer z”Sygeplejersker er i forreste linie, når det gælder overvågning af ptt., vurdering af ptt.s tilstand, identificering af problemer og beredskab” Joint Commision, 2002

18 9. oktober 2007Tove Lindhardt Dreamteam rapporten zPatienternes dødelighed faldt. Flere patienter overlever uanset sygdommens sværhedsgrad. zKortere indlæggelsestid zHøjere patienttilfredshed zMere patientcentreret og mindre opgavecentreret pleje zØget fleksibilitet ved bemandingsproblemer (eks.vis sygdom) zMindre spildtid

19 9. oktober 2007Tove Lindhardt ”God sygepleje øger patientens sikkerhed” Sygepleje ydet af sygeplejersker medfører: zkortere liggetider zsignifikant færre UVI zsignifikant færre øvre GI blødninger zfærre tilfælde af pneumoni og hjertestop zbedre mulighed for at overleve disse kompl. samt DVT og sepsis CAS Nyt, juli 2002 (N Engl J Med 2002; 346(22):1715-27)

20 9. oktober 2007Tove Lindhardt ”Mere sygeplejetid pr. dag udøvet af veluddannet, autoriseret personale medfører øget pleje og mindre risiko for komplikationer” CAS Nyt, juli 2002, som citerer New England Journal of Medicine

21 9. oktober 2007Tove Lindhardt Joint Commission Antallet af sygeplejersker har betydning for: zPatientens sikkerhed zArbejdsmiljøet

22 9. oktober 2007Tove Lindhardt Konsekvenser for ptt. af for lav sygeplejerskenormering zLav normering af sygeplejersker var medvirkende årsag til 24 % af 1609 utilsigtede hændelser siden 2002 xdødsfald, kvæstelser, funktionstab Joint Commission, 2002

23 9. oktober 2007Tove Lindhardt Høj normering zFærre komplikationer zFærre fejl zKortere indlæggelsestid zLavere dødelighed Joint Commission, 2002

24 9. oktober 2007Tove Lindhardt Konsekvenser af utilfredshed zUndersøgelser viser direkte sammenhæng mellem sygeplejerskers og patienters tilfredshed zEvidens for, at øget udskiftning medfører øget dødelighed for ptt. zUtilfredshed fører til øget udskiftning zØget udskiftning medfører øgede udgifter Joint Commission, 2002

25 9. oktober 2007Tove Lindhardt Fagkamp Ufleksible faggrænser eller Fagligt begrundet arbejdstilrettelæggelse ?

26 9. oktober 2007Tove Lindhardt Anvendelse af kompetencer I en undersøgelse siger z31 % af spl. at deres ptt. ikke fik tilstrækkelig hudpleje z20 % - --------------------- ikke fik tilstrækkelig mundpleje z28 % - ------------------- ikke tilstrækkelig undervisning/instruktion z40 % - --------------------- ikke tilstrækkelig trøst eller samtale z70 % havde været ”nødt” til at udføre ikke-faglige opgaver Joint Commission, 2002

27 9. oktober 2007Tove Lindhardt Sygepleje – et omsorgsfag? z Omsorg y for systemet? y for patienten?

28 9. oktober 2007Tove Lindhardt zKonsekvenser for patienter, sygeplejersker og økonomi yat netop forskellen på sygeplejerskers kompetence og andre plejegruppers ikke er klargjort?

29 9. oktober 2007Tove Lindhardt At skabe attraktive arbejdspladser og bedre arbejdsmiljø for sygeplejersker

30 9. oktober 2007Tove Lindhardt Klarhed xstatus og stolthed xbedre og mere rationel arbejdstilrettelæggelse xøget kvalitet i patientplejen xsynliggøre afstanden mellem dét, vi har og det, der burde være. Uforsvarlig sygepleje


Download ppt "9. oktober 2007Tove Lindhardt Der er forskel på folk - eller: sygeplejersker, har de noget at være stolte af?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google