Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tak fordi jeg måtte komme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tak fordi jeg måtte komme"— Præsentationens transcript:

1 Sidemandsoplæring Kvalitetsbioanalytiker Susanne Egstrand Transfusionscentret, Næstved
Tak fordi jeg måtte komme. Som I kan se, så kommer mit indlæg ikke til at handle om trombocytter, men om noget helt andet, nemlig sidemandsoplæring. Det er et emne jeg har beskæftiget mig en del med i de sidste par år

2 Hvem er jeg? Elevuddannet i 1987, Blodbanken Hvidovre Hospital
Bioanalytikerunderviser siden Kvalitetsmedarbejder, Transfusionscentret Næstved, oktober 2009 Master i ”Educational Developement” (MEd) med fokus på kompetenceudvikling (2008) Så jeg vil starte med at sige lidt om hvem jeg er og hvorfor jeg står her og skal sige noget om sidemandsoplæring Trængte til selv at komme på skolebænken lidt – endte med at blive en pædagogisk uddannelse

3 Nyansat/nyuddannet og kompetenceudvikling
Revision af bioanalytikeruddannelsen Hvordan erhverver man de kompetencer der kræves for at være specialist, når man er generalistuddannet? Det jeg har valgt at interessere mig for er de nyansatte vi får i afdelingen som enten er helt nyuddannede eller ikke tidligere har været ansat på en klinisk immunologisk afdeling. De forskellige revisioner af bioanalytikeruddannelsen har bevirket at de nyuddannede bioanalytikere ikke længere er specialister indenfor et område, men er generalister.

4 Hvad er det man skal kunne?
Varetage rutinen Gå i vagt Løse problemer Bidrage til udvikling Både for at kunne varetage rutinen og for at kunne gå i vagt skal man gerne kunne løse de problemer der opstår, også selv om det er et ukendt problem – f.eks. resultaterne af en analyse som ikke er helt entydige, så skal man gerne kunne finde en løsning på det, hvis man har en patient der skal have blod.

5 Hvilke kompetencer kræver det?
Perceptuelle færdigheder(f.eks.kunne aflæse resultater) Manuelle færdigheder(f.eks. kunne ”noget” med sine hænder) Kundskaber (Faktuel viden) Intellektuelle færdigheder (f.eks. vælge fremgangsmåde, tolke resultater) Handleforudsætninger (f.eks. turde træffe beslutninger, selvsikkerhed) Sociale færdigheder (f.eks. kunne kommunikere og samarbejde) Framing (at forstå situationen)

6 Hvordan lærer man det? Gennem uddannelsen Sidemandsoplæring
Kursusforløb

7 Sidemandsoplæring Størstedelen af det en nyuddannet/nyansat bioanalytiker lærer, læres ved sidemandsoplæring i Blodbanken på RH Undersøgelse af sidemandsoplæringen i Blodbanken på Rigshospitalet Derfor syntes jeg at det kunne være interessant at undersøge denne sidemandsoplæring – hvordan lærer man det man skal kunne, er der gode og mindre gode måder at lære på, hvordan kan vi eventuelt optimere på sidemandsoplæringen

8 Undersøgelse Interview med bioanalytikere ansat indenfor de sidste par år Interview med erfarne bioanalytikere Analyse af interview v.h.a. forskellige pædagogiske læringsteorier Bedt dem beskrive oplæringssituationer

9 Hvordan lærer man? Peter Jarvis
Man lærer, når man oplever noget, som ikke er i harmoni med den forståelse af omverdenen, man har. Det rejser nogle spørgsmål, som man vil forsøge at finde svar på, således at harmonien kan genoprettes. 9 forskellige former for læring Professor i ”continuing Education. University of Essex. Beskæftiger sig med voksenlæring. Har undersøgt hvordan mennesker lærer

10 Peter Jarvis Reflekteret og ikke-reflekteret læring
Man lærer ved at observere og kopiere andre Man stiller ikke spørgsmål ved det man lærer, men accepterer det og integrerer det i sin biografi Reflekteret læring: Man accepterer ikke uden videre de input man får, men tænker eller reflekterer over dem. Efter at have reflekteret over dem kan man afvise, ændre eller acceptere dem

11 Bioanalytikere og reflekteret og ikke-reflekteret læring
Man kan reproducere det man har lært, men man kan ikke udvikle ny viden og nye færdigheder Man vil muligvis ikke opdage og kunne løse problemer Reflekteret læring: Man kan udvikle ny viden og nye færdigheder Man kan opdage og løse problemer Reflekteret læring er bedre end ikke-reflekteret læring

12 Ikke-reflekteret og reflekteret læring
Lærer analyser og procedurer ved at observere og kopiere erfarne bioanalytikere Bliver til reflekteret læring, hvis de nyansatte har mulighed for at stille eller bliver stillet spørgsmål Tid til at tænke over de analyser og procedurer de lærer. Forsøge at kæde analyser og procedurer sammen med det, de har lært under uddannelsen eller i andre laboratorier, de har været i.

13 Ikke-reflekteret og reflekteret læring
Får forklaringer af analyser og procedurer, læser og følger afdelingen instrukser Bliver til reflekteret læring, hvis den nyansatte har mulighed for at stille spørgsmål eller selv bliver stillet spørgsmål, som sætter refleksionen i gang Hvorfor tilsætter vi dette reagens? Hvad sker der under inkubationen? Osv. osv.

14 Ikke-reflekteret og reflekteret læring
Øver sig indtil de kan huske det Bliver til reflekteret læring, hvis de nyansatte har mulighed for at stille spørgsmål og tid til at tænke over de analyser og procedurer de øver sig i Svare med modspørgsmål Give tid til at ”fumle” rundt

15 Ikke-reflekteret og reflekteret læring
Er med til at løse de problemer der opstår Bliver til reflekteret læring, hvis de nyansatte får lov til at løse problemerne selv Lade være med at overtage problemløsningen Svare med modspørgsmål Give tid til at ”fumle” rundt

16 Reflekteret læring i Blodbanken på Rigshospitalet?
Masser af muligheder for ikke-reflekteret læring Mulighederne for reflekteret læring er tilstede, men udnyttes ikke altid Fokus på rutinen Manglende tid til problemløsning og refleksion Manglende bevidsthed om problemløsning og refleksion Nyansatte kan ikke rumme refleksion og problemløsning

17 Hvad hæmmer og fremmer læring?
Ikke altid nok at mulighederne for ikke-reflekteret og reflekteret læring er tilstede Forskellige faktorer kan virke fremmende eller hæmmende på læringen Jeg har analyseret interviewene for at finde ud af hvad de nyansatte giver udtryk for giver anledning til at de lærer noget og hvad der virker hæmmende på at de lærer noget

18 Eraut’s ”Two Triangle Model”
Påvirker direkte Udfordringen og værdien Feedback og støtte af opgaven Læringsfaktorer Føle sig sikker (confidence), engagement og motivation Professor

19 Eraut’s ”Two Triangle Model”
Påvirker indirekte Fordeling og tilrettelæggelse Arbejde sammen med andre af opgaver og udvikle forhold til andre Kontekstfaktorer Forventninger

20 Hvad fremmer og hæmmer læring? Støtte
Få vist og forklaret analyserne første gang – også teori Kunne og måtte spørge Få lov selv Af alle interview fremgår det at det afhænger meget af den person de arbejder sammen med, hvilken støtte de får og hvor meget støtte de får.

21 Hvad fremmer og hæmmer læring? Feedback
Feedback om at det går godt Feedback på uhensigtsmæssig fremgangsmåde Af interviewene fremgår det, at alle føler, at det er tilfældigt, hvornår de får feedback

22 Hvad fremmer og hæmmer læring? Udfordringen i og værdien af arbejdet
Tilpas udfordring Værdien for patienterne Værdien for arbejdspladsen

23 Hvad fremmer og hæmmer læring
Hvad fremmer og hæmmer læring? Følelsen af sikkerhed, engagement og motivation Følelsen af sikkerhed, deres engagement og motivation er vigtig for, at de søger læringsmuligheder Kolleger Engagement og motivation påvirkes af den man oplæres af

24 Hvad fremmer og hæmmer læring? Arbejde sammen med andre
Imitation Kolleger med forskellige grader af erfaring Omgangstone

25 Hvad fremmer og hæmmer læring
Hvad fremmer og hæmmer læring? Fordeling og tilrettelæggelse af arbejdet Teamstruktur Tid Det simple før det komplekse

26 Hvad fremmer og hæmmer læring? Forventninger
Viden og erfaringer Ansvar for egen læring

27 Hvad kan vi bruge det til?
Formalisere oplæringsforløbene Beskrivelser af hvad der skal læres i de enkelte laboratorier, både rent praktisk, men også teoretisk, så alle ved hvad der arbejdes hen imod Strukturere dem, således at der løbende gives feedback Evaluere, således at der kan justeres på forløbet Få talt forventninger igennem Indbygge undervisningsforløb Aftale realistisk normering/tidsforbrug

28 Hvad kan vi bruge det til?
Kursusforløb for personale, der oplærer Hvad kan man forvente, at nyuddannede/nyansatte har med fra uddannelsen, således at man kan inddrage dette Bevidsthed om reflekteret læring Bevidsthed om hvad der hæmmer og fremmer læring Pædagogisk ballast

29 Tak for opmærksomheden
Spørgsmål?


Download ppt "Tak fordi jeg måtte komme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google