Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Miljøundersøgelser Vandrammedirektivet, indhold og status Indlæg på konferencen: Planteproduktion 2004 Torben Moth Iversen Danmarks Miljøundersøgelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Miljøundersøgelser Vandrammedirektivet, indhold og status Indlæg på konferencen: Planteproduktion 2004 Torben Moth Iversen Danmarks Miljøundersøgelser."— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Miljøundersøgelser Vandrammedirektivet, indhold og status Indlæg på konferencen: Planteproduktion 2004 Torben Moth Iversen Danmarks Miljøundersøgelser

2 Hidtidig vandmiljøregulering i Danmark Nationale, landsdækkende planer for udledningsreduktioner af næringsstoffer (Vandmiljøplan I og II) Regionplaner A.Skærpet målsætning for miljøkvalitet B.Generel målsætning for miljøkvalitet C.Lempet målsætning for miljøkvalitet

3 Danmarks Miljøundersøgelser Nuværende målsætningsopfyldelse vandløbca. halvdelen søerca. en tredjedel kystvande og fjordefå

4 Danmarks Miljøundersøgelser Vandrammedirektiv: Trådt i kraft 22. december 2003 Formål (artikel 1) Formålet med direktivet er at give rammer for beskyttelsen af grundvand og overfladevand og hermed –undgå forringelser –opnå forbedringer

5 Danmarks Miljøundersøgelser Kvalitetsklasser for vandområder (VRD Bilag 5) Høj tilstand God tilstand vigtig Moderat tilstand Ringe tilstand Dårlig tilstand

6 Danmarks Miljøundersøgelser VRD Miljømål (artikel 4) Miljømål defineres i forhold til referencetilstanden, dvs. de fysiske, kemiske og biologiske forhold, der findes i en given type vandområde under uberørte forhold God tilstand i et vandområde, dvs. de biologiske kvalitetselementer kun afviger lidt fra referencetilstanden.

7 Danmarks Miljøundersøgelser Vejledning i Recipientkvalitetsplanlægning (Miljøstyrelsen 1/1983) Generel målsætning vandløb: lakse-/karpefiskevand søer: ingen eller kun svag påvirkning af plante- og dyrelivet af kulturpåvirkede faktorer kystvande: et plante- og dyreliv, der er upåvirket eller kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer

8 Danmarks Miljøundersøgelser Stærkt modificerede og kunstige vandområder (VRD, artikel 4.3) Den ønskede fysiske påvirkning accepteres, men der er i øvrigt ikke lempede krav.

9 Danmarks Miljøundersøgelser Vigtige VRD elementer Miljøvurderinger og planlægning skal ske afstrømningsområdevis. Sammenhængende vurdering og planlægning for grundvand og overfladevand. Der er fastsat en logisk referenceramme for miljøkvalitet. Alle påvirkninger skal medtages i planlægningen, herunder forurening fra spildevand, diffus forurening og fysiske ændringer i vandområderne.

10 Danmarks Miljøundersøgelser Effekt af VRD målsætninger Det hidtidige generelle mål om højst en svag påvirk- ning og VRD målet om højst en svag ændring i for- hold til referencetilstand er rimeligt ens, men - målene bliver EU-retsligt bindende, - alle påvirkningsfaktorer inddrages på lige fod, - amterne har kun i mindre grad kunnet regulere den diffuse forurening, og fysiske forhold i vandløb. Dette vil formentlig føre til øget indsats mod diffus forurening og mod fysiske påvirkninger.

11 Danmarks Miljøundersøgelser Nogle vigtige VRD tidsfrister 2003: Vandrammedirektivet indarbejdes i dansk lov og Vandområdedistrikter udpeges (VRD, artikel 24. Lov om miljømål m.v., december 2003). 2004: Vandområdedistrikter udarbejder rapport over distrikternes vandmiljøforhold (VRD, art.5). 2006: Vandrammedirektivets moniteringsprogrammer iværksættes (VRD, artikel 8). 2009: Vandområdedistrikter vedtager målsætninger og indsatsplaner (VRD, artikel 9). 2012: Indsatsprogrammer skal være operationelle. 2015: Mål skal være opfyldt (VRD, artikel 4).

12 Danmarks Miljøundersøgelser Miljømålsloven Lov om miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder (Lov nr. 1150 af 17. december 2003) Miljømålsloven er en rammelov

13 Danmarks Miljøundersøgelser Vandområdedistrikter (Lov om miljømål m.v. §2) Danmark er delt op i 13 vanddistrikter, der som udgangspunkt følger afstrømningsoplande. For hvert distrikt er udpeget en vanddistriktsmyndighed, som er amtsrådet for det amt, hvor størstedelen af vanddistriktet ligger.

14 Danmarks Miljøundersøgelser Vanddistrikter i Danmark

15 Danmarks Miljøundersøgelser Indhold af vandplaner (Miljømålslov §4) Angivelse af tilstanden i de enkelte vandområder. Angivelse af mål for tilstanden i de enkelte vandområder. Indsatsprogram, der beskriver den planlagte indsats til opfyldelse af miljømål, herunder den hertil udarbejdede økonomiske analyse. En sammenfatning af indsats og resultater heraf i den foregående 6 års planperiode.

16 Danmarks Miljøundersøgelser Mindre strenge miljømål (VRD art.4, Miljømålslov §16) Vanddistrikterne kan fastsætte mindre strenge miljømål end god tilstand for specifikke vandforekomster, hvis opnåelse af god tilstand er umuligt eller forbundet med urimeligt store omkostninger. Det skal for disse vandområder sikres, at den bedst mulige tilstand opnås.

17 Danmarks Miljøundersøgelser Inddragelse af offentligheden (Miljømålslov §29) Vanddistriktet offentliggør planlægningsforslag: Forslag til arbejdsprogram 3 år før hver planperiode. Oversigt over vandforvaltningsopgaver 2 år før hver planperiode. Forslag til vandplan 1 år før hver planperiode. Vanddistriktet fastsætter en frist for indsigelser mod planerne på mindst 6 måneder.

18 Danmarks Miljøundersøgelser Naturplanlægning for Inter- nationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålslov §37) Amtsrådet udarbejder en Natura 2000 plan for områderne på land og kystområder. Miljøministeren udarbejder en Natura 2000 plan for havområderne uden for kystzonen

19 Danmarks Miljøundersøgelser Status for implementering af VRD i Danmark VRD er implementeret i Danmark med vedtagelse af Miljømålsloven den 11. december 2003. Bekendtgørelse og vejledning vedrørende basisanalyse forventes udsendt i høring i vinteren 2003/2004.

20 Danmarks Miljøundersøgelser VRD- uafklarede spørgsmål Acceptable påvirkningsniveauer for god tilstand er ikke fastsat. Der forestår en EU-interkalibrering (2005-06) Der er ikke taget stilling til –det acceptable omfang af målsætninger om moderat, ringe eller dårlig tilstand. –det acceptable omfang af udpegning af områder som stærkt modificerede vandområder.

21 Danmarks Miljøundersøgelser Konklusion Det er sandsynligt, at Vandrammedirektivet får væsentlig betydning for dansk landbrug, f.eks. at vandafledningen forringes i nogle vandløb for at skabe mere varierede fysiske forhold, og at der kommer yderligere krav for at mindske udvaskningen af fosfor og kvælstof. Det vil være i direktivets ånd at differentiere kravene efter vandområdernes målsætning. Vandrammedirektivet implementeres sammen med dele af Habitatdirektivet i dansk lovgivning i Lov om Miljømål m.v. Dette støtter mulighederne for en koordineret indsats.


Download ppt "Danmarks Miljøundersøgelser Vandrammedirektivet, indhold og status Indlæg på konferencen: Planteproduktion 2004 Torben Moth Iversen Danmarks Miljøundersøgelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google