Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hospitalsenheden VEST

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hospitalsenheden VEST"— Præsentationens transcript:

1 Hospitalsenheden VEST
MidtEPJ – Do’s and Don’ts - Den juridiske vinkel

2 Baggrund Øget digitalisering – adgang for flere om mere.
Patienters retssikkerhed vs. læringshensyn/praktik – kvalitet. Digitalisering af sundhedsvæsenet har betydet, at rigtig mange mennesker har adgang til rigtig mange fortrolige oplysninger. I Region Midtjylland har alle sundhedspersonerne på hospitalerne adgang til alle oplysninger om alle patienter, der er registeret i midt-EPJ. Reglen er den første af sin art i sundhedsretten – der førhen har været reguleret af de almindelige regler for offentlige myndigheder om indhentelse af oplysninger. Reglerne for indhentelse af elektroniske helbredsoplysninger er væsentligt skærpede i forhold til de almene regler. Da folketinget skulle vedtage denne regel, var der to hovedhensyn i spil: Patienternes retssikkerhed – og tryghed ved at sundhedsvæsenet behandler følsomme oplysninger fortroligt. På sundhedsvæsenets side var det hensynet til at kunne bruge denne nye databank til formål som læring/kvalitetssikring/praktiske foranstaltninger. Her må man sige, at patienternes retssikkerhed vandt. Der er ikke særlig stort råderum til at bruge EPJ til andre formål end behandling af den enkelte. Lovgivningen er dog blødt lidt op med den lovændring, der trådte i kraft pr. 1. juli 2014. Hospitalsenheden VEST ▪

3 Adgang til MidtEPJ Sundhedsloven (§ 42 a stk. 1) Sundhedspersoner
”….kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.” Den egentlige lovtekst, der beskriver hvem der må indhente oplysninger og til hvilke formål oplysningerne som udgangspunkt må hentes. Dette er hovedreglen, der suppleres med en række underregler og undtagelser. Men holder man sig indenfor de grænser der beskrives i denne tekst, er man godt kørende i forhold til EPJ. Hospitalsenheden VEST ▪

4 Hovedregelen: Der må indhentes oplysninger i ”fornødent omfang”.
Der må indhentes oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med ”aktuel behandling” (Patient-behandler relation). Patienten må ikke have udnyttet sin ”ret til at sige fra” (mundtligt eller skriftligt). Principperne for indhentning af oplysninger – en oversigt. Hospitalsenheden VEST ▪

5 Fornødent omfang Det er kun de nødvendige oplysninger – til brug for behandlingen, der må indhentes. Dog: det er foreneligt med reglerne at se oplysninger igennem med det formål at finde det, der er relevant. Definiton af ”Fornødent Omfang” – meget logisk kun nødvendige oplysninger. Altså kun oplysninger til brug for formålet ”aktuel behandling” Man kan fx spørge sig selv, om det er nødvendigt at indhente psykiatriske oplysninger for at behandle et brækket ben. Men det er altid en vurdering – og det er sundhedspersonens ansvar. Vær dog opmærksom på, at det altid er tilladt at ”tjekke overskrifter” for at vurdere om der kunne være oplysninger der kunne være væsentlige i den aktuelle situation. Hospitalsenheden VEST ▪

6 Aktuel behandling Der skal være en patient/behandler relation.
Der skal være tale om en egentlig behandlingsindsats for patienten. Sundhedslovens definition af behandling: Aktuel undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Mere tricky – hvornår er der tale om dels en ”behandling” dels ”aktualitet” Sundhedsloven kan her være behjælpelig med sin definition af behandling, idet den danner rammen for det sundhedsfaglige arbejde med patienterne. Det er værd at bemærke at ”forebyggelse og sundhedsfremme” handler om en individuel indsats – og ikke generelt ”forebyggelse og sundhedsfremme” for en større eller mindre gruppe. Det har også betydning i forhold til indhentningsspørgsmålet i EPJ. En egentlig patient/behandler relation betyder at den sundhedsperson, der indhenter oplysninger skal være en del af behandlingen for den relevante patient. Dette gælder også, hvis man kan forvente at blive en del af behandlingen. Det er helt ok at læse journalen, før man møder patienten eller forventer at møde patienten. Hospitalsenheden VEST ▪

7 Samtykkekrav Ikke samtykkekrav.
Patienten skal være bekendt med sin ret til at sige fra overfor, at der indhentes journaloplysninger – men må selv bære den behandlingsmæssige konsekvens af at sige fra. Der er altså tale om et formodet samtykke. Det ligger også i hele ”det informerede samtykke” at en behandling også omhandler at indhente oplysninger om, hvad der tidligere er sket, blodprøvesvar, røntgenbeskrivelser mv., for at kunne yde den bedst mulige behandling. Der skal derfor IKKE ske aktivt samtykke. Det fremgår (vistnok) af det generelle indkaldelsesmateriale, at man kan sige fra overfor at patienten kan give udtryk for at en konkret sundhedsperson, en gruppe af sundhedspersoner eller måske ligefrem alle sundhedspersoner ikke må indhente oplysninger. Vi er dog ikke forpligtet til at indrette behandlingen herefter, fx ved at indhente nye prøver mv., så det er patienten selv, der må tage ansvaret for nægtelsen af at en eller flere sundhedspersoner ikke må se i journalen. Hospitalsenheden VEST ▪

8 Undtagelserne: Samtykke
”med patientens samtykke endvidere ved opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger.. i forbindelse med behandling af patienter” (sl § 42a stk. 6) Patientens samtykke: Skriftligt eller mundtligt. Generelt eller konkret. Skal noteres i journalen. Her skal man særligt være opmærksom på, at man med patientens samtykke kan indhente oplysninger i forbindelse med behandling af patienter – her er formålet meget bredere end i hovedbestemmelsen. Men indhentelsen skal altså på den ene eller den anden måde relatere sig til behandling af patienter. Uden for dette vil selv et samtykke ikke være tilstrækkeligt, til at indhente oplysninger. Man skal dog som sagt være opmærksom på, at definitionen af ”behandling af patienter” i dette tilfælde er meget bredt – og vel egentlig indikerer, at hvis man blot har et sundhedsfagligt formål, er det ok, hvis samtykket er i orden.  Der kan gives generelt samtykke til, at en eller flere sundhedspersoner indhenter alle oplysninger, som vedkommende har adgang til at indhente. Muligheden for at give et delvist samtykke svarer til mulighederne for delvist at frabede sig indhentning af oplysninger. Hospitalsenheden VEST ▪

9 Undtagelserne: 6-måneders regel
Læger og jordemødre umiddelbar forlængelse af behandlingsforløbet og senest 6 måneder efter patienten er afsluttet eller viderehenvist omfatter oplysninger i forlængelse af den behandling, som den pågældende læge eller jordemoder har udført. Indhentningen skal være nødvendig og relevant til brug for lægens eller jordemoderens evaluering af egen indsats. Patienten skal have mulighed for at frasige sig, at helbredsoplysninger kan indhentes til brug for læring og kompetenceudvikling.”. NY LOVÆNDRING PR – Giver adgang for læger og jordemødre. Og KUN disse grupper. Giver i praksis en ret bred adgang til at følge op på patienter man har haft i behandling indenfor 6 måneder. Før var det et ”no go” – et meget omdiskuteret og kritiseret et af slagsen. Der er selvfølgelig endnu ikke praksis på området, men man må formode, at hvis man har været involveret i behandlingen af patienten – og vælger at slå patienten op i op til 6 måneder efter patienten er afsluttet eller videresendt på afdelingen, så vil det ikke give anledning til ballade. Hospitalsenheden VEST ▪

10 Undtagelserne: Dokumentation for kompetencer
Uddannelseslæger indhentning er nødvendig til dokumentation efter reglerne om speciallægeuddannelsen dokumentation for, om lægens vurdering af patienten har vist sig at være på et sådan fagligt niveau, at vejlederen vil kvittere herfor i logbogen. Indhentningen skal være nødvendig og relevant som dokumentation for, hvilke kvalifikationer en uddannelseslæge har erhvervet som led i speciallægeuddannelsen. Patienten kan frabede sig, at der bliver indhentet oplysninger Særregel for uddannelseslæger – der er ikke så meget at sige til denne – men den skal med i undtagelserne. Hospitalsenheden VEST ▪

11 Undtagelserne: Værdispring
Indhentning nødvendig til berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller væsentlige hensyn til patienten, andre patienter eller sundhedspersoner. Restriktiv fortolkning i den konkrete situation. Skal noteres i journalen (årsag og omfang af indhentelse af oplysninger). Den vanskeligst håndterbare undtagelse – og derfor også den sjoveste at arbejde med. Den anvendes KUN med varsomhed, og det må anbefales, at man inden man slår op, vender sagen med sin leder. Vigtigt at man noterer sine overvejelser ned i journalen, fordi allerede det faktum at man faktisk har gjort sig nogle overvejelser – og har konsulteret sin leder (eller evt. en jurist), gør at man ikke helt så nemt ifalder ansvar. Husk derfor også at notér at man har konsulteret sin leder eller andre i sagen. Det er kun sjældent bestemmelsen kan bringes i anvendelse – og det er altså ikke i de situationer, hvor man ”synes det ene beskyttelsesformål vejer lidt tungere end det andet” mere i de situationer, hvor det er tydeligt, at man beskytter en væsentlig interesse (væsentligere end tavshedspligt) ved at indhente oplysningerne. Hospitalsenheden VEST ▪

12 Værdispring - eksempler
Væsentlig risiko for smittefare (f.eks. ved stikskade). Sammenlignelige helbredstilstande (sjældent forekommende, alvorlige sygdomme – væsentlighedskravet). Nødvendigt i forbindelse med tvangsmæssig behandling efter epidemilogilovgivningen (åbenbar almen interesse). Nr. 1 – er væsentlig for personale, der skærer sig med inficerede remedier eller stikker sig på en brugt nål. På denne måde kan man sikre sig, at korrekt behandling iværksættes Nr. 2 – Det er vigtigt at have med i sine overvejelser, hvor væsentligt det vil være for den patient, der skal behandles for en (sammenlignelig) helbredstilstand. Hvis det ikke rykker det store, at man kender et tidligere tilfælde eller patienten lige så godt kan behandles uden den viden man kan opnå, er der ikke grundlag for dette (man skal dog være opmærksom på, at man jo altid kan bede om samtykke – jfr. tidligere slides) 3. Åbenbar almen interesse er den allermest snævre af værdispringsreglerne, og noget man som sundhedsperson skal overveje kraftigt. Hospitalsenheden VEST ▪

13 Eksempler fra hverdagen
En patient er overflyttet til en anden afdeling/et andet hospital efter endt behandling på afdelingen/hospitalet – og man ønsker at følge op på patientens videre forløb. Efter den nye regel – så er der ingen problemer i det – så længe man husker at det skal ske inden for 6 måneder efter man selv ”slap patienten”. Reglen gælder dog kun læger og jordemødre. En sygeplejerske vil fx ikke kunne dække sig ind under denne regel. Hospitalsenheden VEST ▪

14 Eksempler fra hverdagen
Undervisning. Kvalitetssikring. Egen journal. Nærtståendes journaler. Undervisning: Nej – medmindre den underviste selv har deltaget i behandlingen. Kvalitetssikring: Njahh.. Ok til den enkelte afdelings egne kvalitetssikringsprojekter (med afdelingsledelsens godkendelse) ved kvalitetssikring, der går ud over egen afdeling, kontaktes RMs juridiske kontor Egen Journal: NEJ – men det er da også det mindste problem i praksis. Sundhedspersoner har (selvfølgelig) helt samme adgang til aktindsigt og e-journal som andre borgere. NB: Man kan ikke give sig selv adgang til aktindsigt – da man er inhabil. Tosset men sandt. Nærtståendes journal: NEJ – medmindre man deltager i behandlingen af en nærtstående – og hermed menes ikke, at man har udskrevet recepter privat på fx penicillin eller lignende. Behandlingen skal foregå i officielt RM regi. Behandling i privat regi skal stadig journalføres, jfr. autorisationsloven, men altså ikke i RMs MidtEPJ. Og så husk lige: Det gælder også børns journaler. Selvom man har forældremyndigheden har man faktisk ikke et ubetinget krav på aktindsigt, da visse hensyn til barnet kan gøre, at aktindsigt helt eller delvist bliver afslået. Det er en sundhedsfaglig vurdering, der skal foretages af den/de sundhedspersoner, der er ansvarlig(e) for barnets behandling. Selvom man har samtykke fra en nærtstående (eller fuldmagt) må man stadig ikke indhente oplysninger, da EPJ kun må anvendes i arbejdsmæssige sammenhæng (se ovenfor). Man kan dog stadig sagtens benytte sig af den almindelige adgang til at få aktindsigt med fuldmagt. Hospitalsenheden VEST ▪

15 HUSK Er du inde i en journal af andre årsager end den aktuelle behandling: Notér i journalen hvorfor du har slået op på den pågældende patient (f.eks. på grund af aktindsigt). Husk: Dit navn vil fremgå af loggen – så du skal kunne huske årsagen til opslaget. Her er lige endnu en god grund til at understrege, at ”udlån” af log-in er stort NONO.. Det samme gælder fælles-login. Hospitalsenheden VEST ▪

16 Konsekvenser - overtrædelse
Det er IKKE ”farligt” at bruge MidtEPJ – DET ER EN PLIGT Arbejdsmæssig brug, som er godkendt af ledelsen, har ikke ansættelsesmæssige konsekvenser – der kan være tale om et ledelsesmæssigt ansvar. Det er tilfælde, hvor man er ude over det arbejdsmæssige brug af MidtEPJ, der kan få ansættelsesmæssig konsekvenser – f.eks. når man lige skal se, hvordan det går en syg kollega, eller se, hvorfor ægtefællen var til undersøgelse mv. Med andre ord: Bliver man fanget med fingrene i kagedåsen har vi et problem. LANGT de fleste sundhedspersoner ved godt, hvor den helt oplagte grænse går. Hvis man er i tvivl skal man spørge sin leder – og notere i journalen/loggen, at man har konfereret med leder. Allerede når man kan påvise, at man faktisk har spurgt sig for og rettet sig efter leders/jurists svar, vil ansvaret kunne løftes bort. Flere afgørelser fra det hedengangne Patientklagenævn samt Patientombuddet slår fast, at selvom der er begået en fejl, vil der ikke blive udtalt kritik, hvis man kan påvise, at man har konsulteret en leder eller anden sagkundskab. Hospitalsenheden VEST ▪

17 I tvivl?? – SPØRG DIN LEDER!!
Hospitalsenheden VEST ▪


Download ppt "Hospitalsenheden VEST"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google