Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling"— Præsentationens transcript:

1 Ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling
Tilrettet version d. 29. august 2013

2 Udredningsret pr. 1. september 2013
Fra 1. september skal patienter henvist til hospitalet og som visiteres til udredning færdigudredes inden for 1 måned, hvis det er fagligt muligt. Tidsfristen beregnes fra den dag hospitalet modtager henvisningen til patienten er færdigudredt. ”En patient kan betragtes som færdigudredt, når der er truffet en lægefaglig beslutning om, hvilken initial behandling, der kan tilbydes (hvis ikke mistanken om sygdom afkræftes)” 2 ▪

3 Udredning el. diagnostisk undersøgelse
Der skelnes mellem, om patienten er henvist til en diagnostisk undersøgelse til brug for den alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, eller om patienten er henvist til udredning. Udredningsretten omfatter kun de patienter, som er henvist til udredning og ikke patienter henvist til diagnostisk undersøgelse. Det bør derfor fremgå tydeligt af henvisningen, om der er tale om en henvisning til diagnostisk undersøgelse eller udredning. Praksissektoren er orienteret om dette. 3 ▪

4 Nyhenviste patienter Udredningsretten gælder for nyhenviste patienter.
Patientgrupper som ikke er omfattet af udredningsretten: Psykiatriske patienter (retten indføres i to faser fra 1. september 2014) Akutte patienter Patienter omfattet af hjertepakker eller kræftpakker Patienter, hvor det på henvisningstidspunktet er klart, hvilket tilbud om behandling patienten skal have Kronikere, da udredningsretten gælder for nyhenviste. På nær hvis der i forløbet optræder noget, som kan give mistanke om andre diagnoser end den/de allerede kendte Patienter i kontrolforløb 4 ▪

5 Udredningsplanen – faglige årsager
Hvis det ikke er fagligt muligt at udrede patienten inden for 1 måned, skal patienten have en udredningsplan. Udredningsplanen skal indeholde information om det videre udredningsforløb og herunder dato og sted for de planlagte undersøgelser. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal udredningsplanen som minimum indeholde oplysninger om den næste undersøgelse i forløbet, og herunder tid og sted. Der er udarbejdet en fælles regional skabelon for udredningsplanen. 5 ▪

6 Udredningsplanen – manglende kapacitet
Hvis patienten ikke kan udredes inden for 1 måned pga. manglende kapacitet, har regionen pligt til at sikre, at patienten udredes et andet sted. Fx i en anden region eller på et privat hospital. Hvis udredningen af kapacitetsmæssige årsager ikke afsluttes inden for 1 måned, skal patienten have en udredningsplan. Bemærk at udredningsretten ikke er opfyldt af den grund. 6 ▪

7 Omvisitering til andre hospitaler i regionen pga. manglende kapacitet
Omvisitering til andre hospitaler i regionen kan være nødvendig pga. manglende kapacitet til at varetage udredningen inden for 1 måned. Hvis et hospital ikke kan udrede en patient inden for 1 måned på grund af manglende kapacitet anvendes brevkonceptet til omvisitering. 7 ▪

8 Brevkoncept Masterskabelon (K5) anvendes til samtlige patienter, der er henvist til udredning og ved Vedlægges et informationsark afhængigt at situationen. Viborg U2 (informationsark) Et andet hospital i regionen kan udrede inden for 1 måned 8 ▪

9 Omvisitering til andre regioner eller privathospitaler
Hvis der ikke er andre hospitaler i regionen, der kan udrede patienten inden for 1 måned, varetager Patientkontoret omvisiteringer til private leverandører eller andre regioner. Der er udviklet et brevkonceptet, som understøtter omvisitering til andre regioner og privathospitaler. Via informationsark U3 opfordres patienten til at kontakte Patientkontoret. 9 ▪

10 Omvisitering til andre hospitaler i regionen af faglige årsager
Der kan være behov for at omvisitere en patient til et andet hospital i regionen af faglige årsager, fx fordi der er behov for udredning på et højere specialiseringsniveau. Ved omvisitering af faglige årsager anvendes stafetmodellen for at sikre at ansvaret for patienten videregives. 10 ▪

11 Stafetmodel – omvisitering af faglige årsager
Der skal skelnes mellem, om patienten viderehenvises til et samlet udredningsforløb på et andet hospital, eller blot til en enkelt delundersøgelse. Hvis der blot viderehenvises til en enkelt delundersøgelse bibeholder det henvisende hospital som udgangspunkt tovholderfunktionen og ansvaret for det samlede udredningsforløb. 11 ▪

12 Stafetmodel – omvisitering af faglige årsager
Hvis der af faglige årsager viderehenvises til et udredningsforløb skal tovholderansvaret videregives via stafetmodellen. Afgivende hospital: Har ansvaret for at kontakte modtagende afdeling og sikre, at det er fagligt relevant at modtage patienten, og at den fornødne kapacitet er tilstede. Afgivende hospital har ansvaret for patienten, indtil patienten har haft fremmøde på det modtagende hospital. Dvs. at patienten kan kontakte det afgivende hospital, hvis der opstår problemer i forbindelse med viderehenvisningen. Modtagende hospital: Har ansvaret for visiteringen til videre undersøgelse og skal senest 2 hverdage efter, at patienten er henvist, sende et indkaldelsesbrev med tid og sted for de kommende undersøgelser. Det modtagende hospital skal i forbindelse med visitation tage udgangspunkt i evt. allerede gennemført udredning og medgået tid hertil og tilrettelægge den resterende udredning med udgangspunkt heri. Hvis udredningen af lægefaglige årsager ikke kan gennemføres indenfor 1 måned fra henvisningsdatoen (den dato det første hospital modtog henvisningen), skal patienten have en udredningsplan 12 ▪

13 Patienter henvist til diagnostisk undersøgelse
Patienter, der er henvist af alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge til en diagnostisk undersøgelse, skal tilbydes en tid inden for 1 måned. Tidsfristen beregnes fra den dag hospitalet modtager henvisningen til det tidspunkt, hvor den diagnostiske undersøgelse foretages. Hvis den diagnostiske undersøgelse ikke kan foretages inden for 1 måned, har patienten ret til udvidet frit sygehusvalg. 13 ▪

14 Differentieret ret til behandling trådte i kraft d. 1. januar 2013
Patientens ret til udvidet frit valg differentieres alt efter om sygdommen er af alvorlig karakter. Patienten har som udgangspunkt ret til udvidet frit valg, hvis hospitalet ikke kan tilbyde behandling inden for 2 måneder. Er sygdommen af alvorlig karakter, har patienten dog ret til udvidet frit valg, hvis hospitalet ikke kan tilbyde behandling inden for 1 måned. 14 ▪

15 Vurdering af sygdommens karakter samt dokumentation af behandlingsfristen
Hvorvidt sygdommen er alvorlig beror visiterende læges faglig vurdering, hvor følgende tages i betragtning: om udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes ved udsættelse af behandling med 1 måned. hvorvidt patienten har stærke smerter og behov for stærk smertestillende behandling, og at behandling kan lindre smerten. om patienten har daglige svære funktionsnedsættelser. Herunder hvis beskæftigelse og personlige gøremål, personlig hygiejne, forflytning og fødeindtag ikke kan opretholdes. Det skal dokumenteres, hvorvidt behandlingsfristen er 1 eller 2 måneder. Der er udarbejdet en beslutnings-støtteliste, som kan anvendes i vurderingen af, hvorvidt sygdommen er alvorlig. 15 ▪

16 Differentieret ret til behandling
Fra 1. september 2013, når udredningsretten træder i kraft medfører det, at der skelnes der mellem udredning og behandling. behandlingsretten træder først i kraft, når patienten er udredt. En patient kan visiteres direkte til behandling, hvis visiterende læge vurderer, at henvisningen er klar og patienten er veldiagnosticeret. Disse patienter ses kun forud for behandlingen med henblik på at tage stilling til og planlægge behandlingsforløbet. 16 ▪

17 Beregning af tidsfrister
Når patienten bliver henvist til udredning har hospitalet 1 måned til at udrede patienten. Når patienten bliver henvist til diagnostisk undersøgelse skal hospitalet tilbyde patienten en tid inden for 1 måned. Fra patienten bliver henvist til behandling har hospitalet 2 måneder, og ved alvorlig sygdom 1 måned, til at påbegynde behandlingen. Perioder hvor diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling udsættes pga. patientens helbredstilstand eller efter patientens eget ønske, medregnes ikke i fristerne. Øvrig ventetid medregnes. 17 ▪

18 Patientforløb 2 måneder 3 måneder 1 måned 0 dage
Antal dage fra henvisning Diagnostisk undersøgelse Patient afsluttes til egen læge Udredning Mistanke om sygdom afkræftet, patient afsluttes til egen læge Alvorlig sygdom - behandling igangsættes inden for 1 måned fra udredningen er afsluttet Henvisning modtaget på hospital Ikke-alvorlig sygdom - behandling igangsættes inden for 2 måneder fra udredningen er afsluttet. Alvorlig sygdom – behandling igangsættes inden for 1 måned fra henvisningsdatoen Behandling Ikke-alvorlig sygdom – behandling igangsættes inden for 2 måneder fra henvisningsdatoen Behandling I visitationen tages der individuel stilling til, hvorvidt der er tale om en udredningspatient eller en behandlingspatient, og herunder om der er tale om alvorlig sygdom. Er der tale om en diagnostisk undersøgelse, vil det fremgå af henvisningen Visitation 18 ▪


Download ppt "Ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google