Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Regionsældrerådet den 9. marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Regionsældrerådet den 9. marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Regionsældrerådet den 9. marts 2011

2 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen skal sikre kvalitet, sammenhæng og effektivitet i forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering af borgere/patienter, der har behov for indsats fra både region (hospitaler), kommune og praksissektor

3 Sundhedsaftalens elementer Sundhedsaftalerne er indgået mellem regionsrådet og hver af de 29 kommunalbestyrelser i regionen. Aftalerne er: En politisk aftale Et ledelsesværktøj Et arbejdsredskab for fagprofessionelle på sundhedsområdet Sundhedsaftalerne består En grundaftale fælles for alle kommuner En tillægsaftale indgået mellem den enkelte kommune og regionen

4 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalerne består af: En generel del En operationel del En værktøjskasse - bilagsdelen

5 Sundhedsaftalens temaer De obligatoriske temaer fælles for alle kommuner og regioner: Indlæggelser og udskrivninger Træningsområdet Hjælpemidler Forebyggelse og sundhedsfremme Indsatsen for mennesker med sindslidelser Opfølgning på utilsigtede hændelser - patientsikkerhed

6 Særlige temaer i hovedstadsregionen Sundhedsaftalerne i hovedstadsregionen har yderligere disse temaer: Indlæggelser, der kan forebygges Børn og svangreomsorg Planlægning styring og opfølgning Elektronisk kommunikation Hygiejne Medicinering Komplekse udredninger/sygedagpenge Ulighed i sundhed Forskning

7 Patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme Hvad vil vi: - Forbedret indsats over for kronisk syge KOL, type-2-diabetes, hjerte-karsygdomme, demens muskel-skelet sygdomme Hvad er udfordringerne ? -Fagligt -organisatorisk -Økonomisk politisk

8 Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb Aftalen har fokus på Forebyggelse af indlæggelser Indlæggelser og udskrivninger Forebyggelse af genindlæggelser Udfordringer: -Kommunikation -Organisatorisk samspil -Videndeling

9 Træningsområdet Hvad vil vi: Sikre genoptræning til patienter med behov Sikre sammenhæng i genoptræningen Flytte mest mulig genoptræning til kommunerne Udfordringer Fastlægge snitfladen mellem almen og specialiseret genoptræning Undgå ventetid på genoptræning

10 Hjælpemidler Hvad vil vi: Sikre gode hjælpemidler til ret tid Sikre instruktion i brugen Udfordringer: Få reglerne i sundhedsloven og serviceloven til at spille sammen Undgå at patienterne oplever ukoordineret hjælpemiddel- forsyning mellem hospital og kommune

11 Indsatsen for mennesker med sindslidelser Hvad vil vi: -Sikre sammenhængende indsats -Tage hånd om personens samlede situation Udfordringer: -Få samarbejdsaftalerne til at spille i praksis -Undgå ventetid og sikre kapacitet i den samlede indsatskæde

12 Patientsikkerhed ved sektorovergange Hvad vil vi: -Bruge de nye patientsikkerhedsregler til at afdække og reparere på uhensigtsmæssigt samspil mellem sektorerne Udfordring: - Få opbygget en stærk patientsikkerhedskultur - Få organiseret samarbejdet - Få sikret videndeling

13 Ulighed i sundhed Hvad vil vi: -Mindske den sociale ulighed i sundhed -Sikre tilbud rettet mod svage grupper Udfordringer: -Omsætte sundhedsprofilen til konkret handling -Fastholde svage grupper i rehabilitering -Udvikle den strukturelle forebyggelse

14 Medicin Hvad vil vi: -Korrekt og sikker medicinering på tværs af sektorgrænser Udfordringer: -Medicinafstemning og medicinkommunikation -Manglende redskaber - placering af et samlet medicinansvar - FMK

15 Hygiejne Hvad vil vi: -Undgå at infektioner breder sig -Udvikle samarbejdsrelationer og videndeling Udfordringer: -Udvikle redskaber til hensigtsmæssig håndtering af hygiejne problemer -Kompetenceudvikling

16 Elektronisk kommunikation Hvad vil vi: -Sikre sammenhængende elektronisk kommunikation og dokumentation Udfordringer: -Få de mange aktører til at gå i takt -Implementeringen i store komplekse systemer -Økonomi

17 Hvad skal vi have opnået i løbet af aftaleperioden -Velfungerende sammenhængende patientforløb -Fundet ud af at forebygge indlæggelser/genindlæggelser -Gjort forløbsprogrammer på kronikerområdet til dagligdag -Styr på medicin -Styr på hygiejne -Udbygget tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering -Velfungerende elektronisk kommunikation

18 Tak for opmærksomheden og så er der tid til spørgsmål og kommentarer http://www.regionh.dk/menu/sundhedoghospitaler/kommunes amarbejde/sundhedsaftaler/sundhedsaftale+2011-2014


Download ppt "Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Regionsældrerådet den 9. marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google