Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De kommunale sygeplejerskers udfordringer og muligheder i et sundhedspolitisk perspektiv Sven Erik Bukholt Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Ministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De kommunale sygeplejerskers udfordringer og muligheder i et sundhedspolitisk perspektiv Sven Erik Bukholt Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Ministeriet."— Præsentationens transcript:

1 De kommunale sygeplejerskers udfordringer og muligheder i et sundhedspolitisk perspektiv Sven Erik Bukholt Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2 Disposition 1.Styring og rammer 2.Sundhedsområdets udfordringer 1.Demografi og sygdomme, personale og penge 3.Reformer og udspil 4.Sygeplejerskernes rolle i det nære sundhedsvæsen

3 Styring og rammer

4 Styringsmodel på sundhedsområdet Stat Regionkommu ne SygehuspraksisF&S/ Genoptræ ning sygepleje Staten fastsætter de overordnede rammer og skal sikre at pengene anvendes bedst muligt Regionerne har ansvaret for sygehusvæsenet og praksis og den konkrete udmøntning inden for de overordnede rammer Kommunerne har ansvaret for forebyggelse, genoptræning og lovbestemte ordninger – og medfinansierer det regionale sundhedsvæsen

5 Centrale styringsredskaber Lovgivning – 3 centrale love Økonomiaftaler med regioner og kommuner Finanslov - § 16

6 Sundhedsloven - opgavefordeling Stat Tilsyn og kvalitet Regioner Sygehuse Praksissektor Tilskud til medicin Kommuner Sygepleje, sundhedspleje, tandpleje Genoptræning Misbrugsbehandling Forebyggelse og sundhedsfremme

7 Sundhedsområdets udfordringer (bl.a. en mase tal og kurver – detaljen ikke central for budskabet, men alligevel……)

8 Kronisk sygdom og middellevetid

9 Livsstil og sygdom Udviklingen i hyppigheden af svært overvægtige 1987-2005 og fremskrevet til 2020. Aldersstandardiseret, i procent (SFI)

10 Gennemsnitlige regionale udgifter til kroniske syge og ældre medicinske patienter (2010)

11 Udfordringer: Trekanten To myndigheder Tre sektorer

12 Løsninger Kommunalreform Kvalitet – samling og specialisering Forebyggelse samarbejde Nu med evaluering Sundhedspolitisk udspil

13 Evaluering af kommunalreform 5 sundhedsaftaler Almen praksis Adgang til kompetencer IT Retningslinjer

14 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Regeringens sundhedspolitiske udspil Maj 2013

15 Samarbejde 4 årige sundhedsaftaler – 5 i stedet for 98 4 obligatoriske aftaleområder Sundhedskoordinations- udvalg

16 Ny lov – almen praksis Lægedækning Kvalitet Samarbejde Kontrol og styring

17 Ny lov om almen praksis Planlægning og samarbejde: Udarbejdelse af praksisplaner Oprettelse af et praksisplanudvalg i hver region Sammensætning: 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen, 3 medlemmer fra regionsrådet og 3 medlemmer udpeget blandt alment praktiserende læger Oprettelse af et patientinddragelsesudvalg i hver region Sammensætning: Repræsentanter udpeget af patient- og pårørendeorganisationer - både repræsenterer patienter med somatiske lidelser som psykiske lidelser

18 ……………almen praksis Indhold: Fysiske planlægning – fx sikring af lægedækning i alle egne af regionen Indholdsmæssige del – fx udmøntning af sundhedsaftaler vedr. udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter

19 ……….almen praksis Særligt tre områder i fokus Tilgængelighed for kommunalt personale Sygebesøg Medicinhåndtering

20 Andre organiseringsformer Skotland Integrated Care forsøg Odense Svenske erfaringer med sygeplejestyring af komplicerede forløb

21 Sygeplejerskernes rolle i det nære sundhedsvæsen?

22 KL: ”Det nære sundhedsvæsen” ”Vi vil have et bedre og mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen. Derfor skal flere opgaver løses i det nære sundhedsvæsen. Det forudsætter, at regeringen og Folketinget er indstillet på en omprioritering af ressourcerne. Kommunerne er klar til at tage ansvar og kommer nu med et samlet bud på, hvordan vi kommer videre i arbejdet for et sundere Danmark.” KL 2012

23 Sygeplejerskernes rolle i kommunerne KL´s vision Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.

24 Danske Regioner: ”Det hele sundhedsvæsen” ”For at fremme udviklingen vil regionerne investere i nye samarbejds- og organisationsformer. Det skal ske med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud og udvikle nye samarbejdsmodeller i forhold til konkrete patientgrupper som sårbare ældre medicinske patienter, udvalgte grupper af patienter med kroniske sygdomme og personer, som lider af visse psykiske sygdomme. Investeringerne kan både anvendes til regionale behandlingstilbud, til fælles regionale-kommunale initiativer, og til praksissektoren.”

25 Sygeplejerskernes rolle i kommunerne Kommunerne skal tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning Træffe beslutning om tildeling af hjemmesygepleje til personer i kommunen uanset boform

26 Sygeplejerskernes rolle i kommunerne Ofte den højeste sundhedsfaglige kompetence i kommunerne Sikre faglighed, kvalitet, sammenhæng og sikkerhed i indsatserne på tværs af sundhedsvæsnet Og på tværs af forvaltninger i kommunerne

27 Sygeplejerskernes rolle i kommunerne ….. Men nye opgaver stiller nye krav til sygeplejerskerne, fx: Paliation Hjemmedialyse IV-medicinering Forebyggelse Psykiatri Rehabilitering

28 Sygeplejerskernes rolle i kommunerne Omsætte ny viden til praksis Arbejde evidensbasseret Dokumentere effekten af egen indsats

29 Sygeplejerskers rolle i kommunerne Samarbejdet med almen praksis Praksisplaner: Tilgængelighed, Medicinhåndtering og Besøg

30 Kommunal sundhed er……


Download ppt "De kommunale sygeplejerskers udfordringer og muligheder i et sundhedspolitisk perspektiv Sven Erik Bukholt Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Ministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google