Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen"— Præsentationens transcript:

1 Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen
v/Beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL’s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland Kommunernes fælles rolle og behovet for mere ensartede løsninger Målsætninger og forslag til slutprodukt Handlingsplan, formål initiativer for den ældre medicinske patient

2 Proces på sundhedsområdet Økonomiaftalen for 2013
I økonomiaftalen for 2013 fik kommunerne et løft på 300 mio. kr. til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Kommunerne skal nu vise, at de kan løfte opgaven - pengene og de politiske intentioner skal omsættes til konkrete initiativer og resultater. Det skal være tydeligt, hvad pengene bruges til.

3 Proces på sundhedsområdet KL’s udspil og anbefalinger
KL ’s udspil ”Det nære sundhedsvæsen” skitserer strategien for etablering af et stærkt og nært sundhedsvæsen, der: Er borgernes indgang til sundhedsvæsenet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning Understøtter behandlingen af borgeren i og nær borgerens eget hjem Understøtter borgernes mulighed for at tage hånd om egen sygdom gennem blandt andet brug af uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret

4 Proces på sundhedsområdet KL’s udspil og anbefalinger
Sundhedsudspillets anbefalinger, KL’s budgetvejledning og økonomiaftalens fokus på kommunernes indsats for ældre og mennesker med kronisk sygdom angiver retning og fokus på den udvikling, der skal ske i kommunerne på sundhedsområdet. Opfølgningsprocessen fokuserer særligt på fire områder, hvor der er behov for at alle kommunerne flytter sig: 1. Specialiseret sygeplejeindsats og forebyggelse af indlæggelser 2. Indsatsen rettet mod kronisk syge 3. Borgerrettet forebyggelse 4. Styring, opfølgning og kvalitetssikring af indsatsen

5 Proces på sundhedsområdet Processen
De næste skridt, i den proces KL har initieret, er således at: Opstille fælles målsætninger på kort og langt sigt for kommunernes arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen Pege på fælles indsatser for kommunerne indsatser hvor nogle kommuner kan være frontløbere indsatser hvor der med fordel kan etableres fælles kommunale samarbejder Bidrage til et solidt grundlag for KL til det videre arbejde ift. de kommende økonomiforhandlinger og regeringens sundhedspolitiske udspil, der forventes offentliggjort i foråret 2013 Løftes ind i det eksisterende arbejde med regionen særligt ift. de kommende forhandlinger om nye sundhedsaftaler.

6 Proces på sundhedsområdet Processen
I foråret 2013 vigtigt skal KL op til økonomiforhandlingerne vise regeringen hvilken rolle kommunerne kan spille på sundhedsområdet. Den politiske situation betyder, at det ikke er nok, at kommunerne hver især arbejder med sundhedsområdet. Der er behov for en vis ensartethed og behov for det fælleskommunale rum. I processen vil KKR blive et naturligt omdrejningspunkt, og der vil på de kommende KKR-møder i hver region blive sat fokus på, hvordan kommunerne sammen får udviklet det nære sundhedsvæsen. KL har nedsat en direktørgruppe med 2-3 sundhedsdirektører fra hver region. Fra Nordjylland består gruppen af Leif Serup fra Hjørring Kommune, Bente Graversen fra Aalborg Kommune og undertegnede.

7 Proces på sundhedsområdet Processen
På KKR Nordjyllands møde den 25. januar 2013 drøfter KKR et oplæg til politiske målsætninger for arbejdet med udrulning af det nære sundhedsvæsen. I forlængelse heraf foreslås det, at der afholdes et efterfølgende politisk møde med deltagelse af alle sundhedsudvalgsformænd og næstformand samt KKR’s formand og sundhedsdirektørerne. Der afholdes et tilsvarende møde i de 4 andre KKR regioner. Efterfølgende kan der med udgangspunkt i dette politiske møde tages endnu en drøftelse i KKR – evt. med henblik på at udsende anbefalingerne til de enkelte kommunalbestyrelser. KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner og billedet

8 Proces på sundhedsområdet Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland
Vision At sundhedsaftalen medvirker til, at Nordjylland er et godt sted at være borger, fordi vores sundhedsvæsen er sammenhængende, og fordi vi samarbejder om bedre sundhedstilbud til borgerne. Mål Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har derfor indgået aftale om at arbejde målrettet på: At sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorer At sikre det gode patientforløb At sikre det nære sundhedsvæsen er veludviklet At mindske den sociale ulighed i sundhed At opgaveløsningen er af høj faglig kvalitet.

9 Proces på sundhedsområdet Kommunernes fælles rolle
Med udgangspunkt i 4 hovedtemaer i KL’s udspil/økonomiaftalen og målsætningerne i den nordjyske politiske sundhedsaftale skal KKR Nordjylland indkredse en række politiske målsætninger for de nordjyske kommuners udrulning af det nære sundhedsvæsen. De nordjyske kommuner er allerede godt i gang. På det overordnede plan fastholdes målsætningerne i den politiske sundhedsaftale. Dog suppleres med nogle konkrete delmålsætninger, som kan medvirke til at understøtte målopfyldelsen. Målsætningerne skal medvirke til at vise en ensartet bevægelse i den kommunale sundhedssektor, for dermed at understøtte både opgaveløsning og politisk interessevaretagelse. Der er stor bevågenhed på sundhedsområdet fra KL. Det forventes, at kommunerne reelt forpligter sig i forhold til de politiske målsætninger.

10 Proces på sundhedsområdet Målsætninger og forslag til slutprodukt
Input fra KL til nordjyske målsætninger: Forebyggelse af indlæggelser, Særlig indsats opkvalificering Forebyggelse af indlæggelser, Særlig indsats medicinhåndtering   Akutpladser Samarbejde med almen praksis Samarbejde med sygehus Kronikerindsatsen: Fælles systematisk ledelsesinformation De konkrete målsætninger vil blive udarbejdet af sundhedsdirektørerne inden KKR mødet.

11 Proces på sundhedsområdet Handlingsplan, formål og initiativer for den ældre medicinske patient
Handlingsplan, formål og initiativer for den ældre medicinske patient (400 mio. kr. i satspuljemidler) Handlingsplanen består af 11 konkrete initiativer med formålene: -at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser -at styrke sammenhæng og koordination i patientforløb 3 af de 11 initiativer: KL og DR har i fællesskab udarbejdet notat vedr. fælles kommunale-regionale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre patienter Forbyggende hjemmebesøg Skabelon til indberetning af eksisterende akutte og subakutte indsatser i kommunen med henblik på  at sikre lægerne et overblik.

12 Modsatrettede incitamenter på sundhedsområdet
Finansieringsomlægning – fra rammer til aktivitetsbestemt Kommunalt incitament til at investere i forebyggelse og samarbejde omkring sammenhængende patientforløb Regionalt incitament til at levere høj aktivitet, finansieringsdækning fra stat og kommuner

13 Modsatrettede incitamenter på sundhedsområdet
Gate-keeper, udbud og efterspørgsel Komplekst samspil mellem praktiserende læger, danske regioner og kommunerne Produktionskrav og effektivitet Kvalitet

14 Modsatrettede incitamenter på sundhedsområdet
Behov for indsats Forløbsbaseret fokus og finansiering – frem for alene aktivitetsbestemt Sammenhængende ansvar – og gensidig afhængighed mellem de involverede aktører Kvalitet og opgavesammenhæng i centrum – behandling og individ


Download ppt "Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google