Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Professionsuddannelser og læremidler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Professionsuddannelser og læremidler"— Præsentationens transcript:

1 Professionsuddannelser og læremidler
Arbejdsportfolio på modul 5 Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle 8. april april 2017 Side 1

2 De studerendes brug af digitale læremidler i udarbejdelse af arbejdsportfolio på det tværgående modul 5 i sundhedsuddannelserne Et teamprojekt Uddannelsesteam B Tovholder: Hans Jørgensen Hanne Lytken Holdt, Hanne Mirzaei Pedersen, Karsten Petersen, Inger Steffensen, Barbara Voltelen

3 Baggrund for projektet
På UC Lillebælt er modul 5 tilrettelagt som et fælles modul 5 for de sundhedsprofessionelle professionsbacheloruddannelser. Fysioterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Bioanalytikker uddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen

4 Baggrund for projektet
Team B har bl.a. ansvar for planlægning og afvikling af modul 5 i Vejle, i samarbejde med styregruppen for det tværfaglige modul 5 Modul 5´s overordnede fokus er på Tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfaglig samarbejde om patientforløb (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygeleje nr. 29 af 24/01/2008)

5 Baggrund for projektet
Fronter rummet fungere som fælles rum for de studerende som har modul 5 samtidig og omfatter studerende fra fysioterapeutuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, radiografuddannelsen, bioanalytikker uddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Svendborg og Odense. De studerende sammensættes i tværprofessionelle grupper á ca. 10 personer. Modul 5 er planlagt og gennemføres hvor de studerende arbejder med portfolio mappe.

6 Portfolio mappe Arbejdsportfolio: Læringsredskab der kontinuerlig samler og synliggøre deres arbejde og refleksioner i gruppen De studerende skal arbejde med 4 portfolio-opgaver ud fra fastlagte læringsudbytter på modul 5 Dokumentationsportfolio : Evalueringsredskab i forhold til den interne prøve på modul 5

7 Erfaringer Det er teamets erfaringer, at de studerende generelt er flittige til at lægge materialer i arbejdsportfolioen til de første portfolio opgaver på modul 5. Det svinger dog noget fra gruppe til gruppe. De materialer der lægges ind i arbejds-portfolioen bære præg af referater af tekster og relativt få refleksioner. Undervisningsmiljøundersøgelsen 2009 i Vejle viser at 63% angiver at de studerende i høj eller nogen grad savner muligheden for at arbejde mere kreativ med opgaver?

8 Formål med projektet Det overordnede formål er, at dokumentere hvordan arbejdsportfolio som læringsredskab anvendes til at samle og synliggøre de studerendes arbejde og refleksioner i deres tværprofessionelle gruppe på modul 5 Herunder Opnår kompetencer der kan danne grundlag for samarbejde mellem sundhedsprofessionelle med henblik på at kvalificere indsatsen Udvikle og styrke den sundhedsprofessionelle identitet i deres fremtidige tværprofessionelle samarbejde.

9 Mål med projektet At se på hvordan de digitale læremidler inddrages i de studerendes arbejdsportfolio, i deres refleksion over deres kommende professionspraksis. At se på hvordan vi kan mediere de studerende til at bruge digitale læremidler i deres refleksioner over professionspraksis? Hvad virker og hvad virker ikke på kvaliteten og aktiviteten? At evaluere og evt. ændringer i kriterierne for arbejdsportfolio på modul 5

10 Tidsplan Selvevaluering med 6 studerende november 2009
Selvevaluering af lærer (tovholder) november 2009 Disse selvevalueringer danner sammen med teamets erfaringer baggrund for projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen udarbejdes i januar 2010 Initiering af tiltag på modul 5 forår 2010 Evaluering august 2010 Rapportskrivning efterår 2010

11 Tiltag Modulets 4. uge - brug af kamera og billeder. De studerende skal illustrer med billeder deres sundhedssyn. Billederne oploades i gruppens portfolio mappe og gruppen diskuterer deres input. Desuden inddrages billederne i den konkrete undervisning. Perspektiver på sundhed

12 Tiltag Modulets 8. uge vil de studerende blive opfordret til at være kreative med arbejdsportfolio 4. De studerende præsenteres for flere digitale læremidler Power Point, podcast, video/tv, samt simple web 2.0 teknologier på nettet. De studerende opfordres til at fremstille et mere kreativ produkt med henblik på brug af digitale læremidler.

13 Tiltag 2 studiegrupper udvælges og motiveres til at benytte kreative digitale teknologier i deres refleksioner over professionspraksis i arbejdsportfolioen. De tilbydes samtidig flere vejledningstimer med henblik på at initiere konkrete kreative digitale læremidler i deres portfolioopgave.

14 Evaluering Evaluering af digitale læremiddelpraksis, vil koncentrer sig om brugen af modulets digitale lærings- og arbejds- og reflektionsværktøj i relation til arbejdsportfolioen. Teamet udarbejder ændringsforslag til kriterier for portfolioopgaver

15 Referenceliste Ellmin R. (2001) Portfoliomodellen - En måde at lære at tænke på. København: Gyldendal Uddannelse. Jakobsen A, Lauvås P (2001). Eksamen eller hvad?: former for summativ evaluering i professionsuddannelser. København: Samfundslitteratur. Keiding, Tina Bering; Laursen, Erik; Johansen, Lene Østergaard (2003): Informationsteknologi og undervisning. I: IT og læringsperspektiver Mathiasen, Helle (red.). Alinea A/S. p Keiding, Tina Bering (2009): Portfolio som undervisningsmedie – et systemteoretisk blik. Uddannelsesnyt nr 1, 20 årg. Taasen I, Havnes A, Lauvås P (2001). Mappevurdering: av og for læring: med eksempler fra helse- og socialfag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Madsen, Claus (2005). Portfoliopædagogik: Dafolo Forlag.


Download ppt "Professionsuddannelser og læremidler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google