Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sprogfagene i skolereformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sprogfagene i skolereformen"— Præsentationens transcript:

1 Sprogfagene i skolereformen
Engelsk fra 1. klasse Tysk/Fransk fra 5. klasse Mulighed for et 3. fremmedsprog , Vibeke Haaning

2 Historisk rids Før 1958: Tysk første fremmedsprog de fleste steder.
Engelsk kun for de få ”de Børn som efter Skolens Skøn virkelig kan have Udbytte deraf, og hvis Forældre ønsker det” 1958: Engelsk obligatorisk fremmedsprog fra 6.kl – niveaudeling. Tysk fra 7.kl. Den blå betænkning. 1972: Engelsk fra 5.kl. Tysk (fransk) som tilbudsfag (valgfag)fra 7.kl/8.kl. Faghæfte 1976. 1994: Engelsk fra 4. kl. Klare Mål 2002. 2004: Engelsk fra 3. kl. Fælles Mål I. 2009: Fælles Mål II (”Engelsk som kulturteknik”) 2014: Skolereform. Engelsk fra 1.kl. Tysk/fransk fra 5.kl (tilbudsfag og valgfag) Fælles Mål III.

3 Ændringer i Fælles Mål Sprogsyn (hvem ønsker den tidlige start – og hvorfor?) Sprogtilegnelsessyn/læringssyn (The earlier the better?) The Critical Period Hypothesis (L1) L1, L2, L3, FL. Der er forskel. EIL/ELF Intercultural communicative competence Er kompetencemålene de samme for engelsk og tysk/fransk? Se

4 Sammenligning af kompetencemål
Engelsk (9.kl): Mundtlig kommunikation Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk Skriftlig kommunikation Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk Kultur og samfund Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold Tysk (9.kl): Mundtlig kommunikation Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Skriftlig kommunikation Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Kultur og samfund Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

5 Sammenligning af kompetencemål
Tysk (9.kl): Mundtlig kommunikation Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Skriftlig kommunikation Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Kultur og samfund Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur Fransk (9.kl) Mundtlig kommunikation Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Skriftlig kommunikation Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Kultur og samfund Eleven kan agere som en del af et fransktalende fællesskab

6 ELLiE Early Language Learning in Europe http://www. britishcouncil

7

8 Hvad har man undersøgt? Individual learner differences The school
The teacher’s role Out-of-school factors (the home) Language achievements (a longitudinal perspective)

9

10

11 Faktorer der har betydning for sprogundervisningen
Politik – verdensbilledet - samfundets krav Det herskende dannelsessyn/læringssyn Det herskende sprogsyn (mål) Forskning i ind- og udland (ELLiE/CEFRL) Det herskende tilegnelsessyn (metode)

12 Faktorer der har betydning for sprogtilegnelsen
Kontekst (L1, L2, FL1, FL2….. EIL /ELF) Intelligens – Evner - Personlighed Motivation – Holdning - Identitet Mål - Metode – Learning style Tilegnelse eller læring?

13 Alderens betydning Kan man overføre teori om L1 tilegnelse på L2- og FL-tilegnelse? Alder og didaktik/metode Alder og tid Alder og mål Alder og læring/tilegnelse

14 Læringskonteksten L2, L3, FL?
Sproget som faktor (analytisk eller syntetisk sprog) Forholdet mellem L1 og FL Forholdet mellem fremmedsprogene Hvad betyder elevens tidligere sproglige erfaringer? Samme mål – forskellig alder – forskellig tilgang?

15 Didaktiske konsekvenser
Hvad kendetegner de forskellige aldersklasser? Skolebegynderen Elever på mellemtrinnet Elever i udskolingen Fokus på læring (elevcentrering/differentiering)

16 Den unge (sprog)elev Kan ikke (forventes at kunne)læse og skrive
Holistisk læring (sprog kombineres med handling)-jfr. Piaget (den konkret operationelle periode) Gode til at efterligne lyde (den kritiske periode) God hukommelse Lege-sange-rim-remser-gåder-ordspil-historier Korte opmærksomhedsperioder Gentagelser Kræver opmærksomhed/ anerkendelse Selvcentrerede Ingen hæmninger Åbne og nysgerrige Nogle har kendskab til målsproget fra medier

17 Begynderen på mellemtrinnet
Kan læse og skrive på L1. Kan tænke abstrakt , hypotetisk og logisk (den formelt operationelle periode) Evnen til at skelne og efterligne lyde forringes. Kræver andet indhold end den unge elev (jfr. ’elevens nære omgivelser’) Kan løse opgaver – arbejde med projekter Længere opmærksomhedsperioder Gentagelser stadig nødvendige Hæmninger /selvcentrerede (ikke risk-takers) Erfaringer fra EFL

18 Hvad kan elever i 1.klasse lære?
Ordforråd Sange Lege Lytte, se og forstå Nye lyde Intonation Begyndende grammatisk bevidsthed (the natural order of acquisition) Begyndende mundtlig sproglig produktion (formler – chunks)

19 Hvad kan den lidt ældre sprogelev lære?
Sprog og identitetsdannelse Risk-taking/det affektive filter Sproglig opmærksomhed/ hypoteseafprøvning Transfer /kontrastiv tilgang (erfaring fra andre sprog) Sprogøre –musikalitet – afkodning af lyde Hukommelse

20 Den gode sproglærer Sproglig rollemodel (skal kunne gennemføre undervisningen på målsproget - kunne tilpasse det sproglige input)) Risk-taker (plus kreativitet, humor, fantasi, tålmodighed) Viden om: eleverne tilegnelsesteorier målsproget (ordforråd, struktur, intonation ) Fælles Mål materialer metoder læring

21

22 Den gode sprogtime Målsproget som klasseværelsessprog– men L1 som en resurse (genvej) Skab klasse-rutiner på målsproget Brug målsproget til ægte kommunikation (tilpas input) Brug elevernes hverdagserfaringer/interesseområder Lytte (forstå /agere) -> tale -> læse ->skrive (på mellemtrinnet kan skriftsproget understøtte mundtlig kommunikation) Gentagelser (fokus på udtale og intonation) Kollektive rettelser Mange aktivitetsskift med små elever Konkrete materialer (bookless beginners)-Tasks –Temaer- Projektarbejde Sproglig opmærksomhed – sæt ord på Opmuntring og anerkendelse Opmærksomhed på den enkelte elevs intersprog – læring! Kulturel bevidsthed –tilpasset alderen


Download ppt "Sprogfagene i skolereformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google