Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemformulering Emne: Jeg undersøger _____________________

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemformulering Emne: Jeg undersøger _____________________"— Præsentationens transcript:

1 Problemformulering Emne: Jeg undersøger _____________________
________________________________________, ________________________________________ Spørgsmål: For at finde ud af hvem / hvordan/ Hvorfor__________________________________ Begrundelse: For at forstå hvordan / hvorfor / hvad ________________________________________. Tænk, Læs, Skriv dp, 2012

2 Øvelse: DIY problemformuleringer:
Tag jeres cross media emne. Betragt det som om det var resultatet af en proces (en relation mellem to eller flere variable). Opstil tre forklaringer (teorier), du ved ikke er falske, der kan forklare processen (relationerne). Find tre forskellige sandsynlige og målbare (empiriske) konsekvenser af hver teori. Spørg dig selv, om dine overvejelser har været frugtbare. “This I take to be the model of social theorizing as a practical scientific activity. A student who has difficulty thinking of at least three sensible explanations for any correlation that he is really interested in should probably choose another profession”. Efter Stinchcombe: Constructing Social Theories (1968) Tænk, Læs, Skriv dp, 2012

3 Checkliste: Hvilke af de 7 mål lever projektet op til:
 Identifikation af generelle mønstre og sammenhænge  Test og raffinering af teori  Foretage forudsigelser  Fortolke signifikante historiske fænomener  Udforske forskelligheder  “Giving voice”  Udvikle ny teori Charles Ragin: Constructing Social Research (1994) Tænk, Læs, Skriv dp, 2012

4 Den videnskabelige metode (Hvor svært kan det være?)
Sæt dig ind i den relevante litteratur: Læs Formuler en hypotese – en forventet sammenhæng mellem to variable. Opstil et forskningsdesign – En fremgangsmåde for undersøgelsen. Indsaml data. Analyser data på den måde som hypotesen foreskriver. Efter Ragin: Constructing Social Research (1994). Tænk, Læs, Skriv dp, 2012

5 Problemformulering: Opgavens udgangspunkt
Teori: Eksisterende mulige forklaringsmodeller Problemformulering Cross media fænomenet der iagttages ”Verden” Analytisk ramme: Reelle muligheder for adgang til det I vil undersøge Tænk, Læs, Skriv dp, 2012

6 Tænke, læse, skrive: Forskningsprocessen
Teori Teoretisk viden Erkendelses interesser Viden om empirien - situationsbunden - sit. overskridende Overvejende deduktivt Overvejende induktivt Dialektik (abduktivt) Analytisk ramme: Begrebslig model af eller antagelser om objekt Afgrænsning af empirisk genstandsfelt Udvælgelse af metode Operationalisering af begreber til empirisk anvendelige kategorier Sampling strategi Problemformulering og forsknings- spørgsmål Repræsentation af det sociale liv/ Diskussion (rapport): ”Indføjning af analyseresultater i bredere analyse og diskussion af genstandsfeltet og/eller teoretisk diskussion” (Hjarvard). Sammenholdning af images med analytisk ramme. Diskussion af graden af overensstemmelse (Ragin). Images (Matematisk) bearbejdning af data Analyse af data Data (beviser) Konstruktion af datamateriale (dataindsamling) Tænk, Læs, Skriv dp, 2012

7 Opstil et undersøgelsesdesign for jeres projekt
Undersøgelsesdesign – et eksempel

8 Undersøgelsesdesign - eksempel I
Hvad vil jeg finde ud af? Jeg vil finde ud af hvordan folk beslutter sig for, hvad de vil se i fjernsynet, og hvad der spiller ind på beslutningen. Jeg vil sammenligne ‘folks’ beslutninger om at se tv ‘hjemme’ under forskellige forhold: Case definition: en der har adgang til tv-indhold hjemme, og bruger det.

9 Undersøgelsesdesign eksempel II
Jeg vil sammenligne beslutningerne om at se tv på følgende områder: Er der forskel på beslutningsprocessen ved solo- overfor social-sening (interesse vs. ‘tvang’)? Graden af planlægning (selektion vs. vane): I hvilket omfang planlægges seningen? Hvilke medier/informationskilder inddrages? Tidsforbrug: Spiller hvor meget man ser ind på planlægningsgraden/beslutningsprocessen? Antal kanaler til rådighed: Spiller antallet af kanaler ind på hvordan man beslutter sig/planlægger? Fjernbetjeningens rolle i beslutningsprocessen.

10 Undersøgelsesdesign eksempel III
Jeg vil spørge (interviewe) folk individuelt, om hvordan de beslutter, hvad de vil se. Jeg vil gerne have undergrupperne i undersøgelsen på 4 personer hver for at have bare lidt robuste data. Jeg regner med, at der er en sammenhæng mellem antal kanaler og tidsforbrug. Jeg regner med at planlægningen er en funktion af de andre forhold. Så i alt skal jeg interviewe 16 personer om deres tv-sening Social-sening Solo-sening Tid/ antal kanaler Højt Lavt lavt Antal respondenter 4

11 Undersøgelsesdesign eksempel IV
Jeg vil finde respondenter til undersøgelsen i min omgangskreds. 8 der bor alene og 8 fra forskellige husstandsstørrelser Man kan udvide undersøgelsen med fx: køn Alder Husstandsstørrelser Men hver gang vil man skulle udvide antallet af respondenter.

12 Bare for sjov – til en Ph.D.
Familestørrelse Solo-sening Små husstande Store husstande Planlægning Ja Nej Kanaludbud S L Tidsforbrug H Alder: 3 aldersgrupper Antal respondenter 24 x 4 Alt i alt skal jeg interviewe 288 personer, med denne detaljeringsgrad. Her vil jeg blive nødt til at overveje: Er det overkommeligt? Kan det gøres gennem mit sociale netværk eller skal jeg sample på en anden måde? Ville det give mening at bruge et spørgeskema i stedet? Hvilke konsekvenser ville det få?

13 Undersøgelsesdesign eksempel V
Jeg vil analysere mine data ved at samle udsagn om de forskellige teoretiske fokuspunkter: Personlig interesse: programindhold Social forpligtelse: rolleudøvelse Programselektion: Informationssøgning, planlægning Vanesening: fritid, underholdning, tidsfordriv Mediebrug: tidsforbrug, teknologier, kanaler Kan der opstilles typiske beslutningsmønstre eller – processer, der er kontekstafhængige (husstandsstørrelse, tidsforbrug, kanaludbud)? Er der data, der indikerer andre forklaringer end de forventede? Er udsagnene konsistente indenfor de førnævnte fokuspunkter? Hvad skal jeg stille op med udsagn, der modsiger hinanden? Hvornår opstår der en tendens i datamaterialet?


Download ppt "Problemformulering Emne: Jeg undersøger _____________________"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google