Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

S AMFUNDSVIDENSKABELIG METODE. K RAV TIL PRØVEN I AT Anvende samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og Selv anvende kvantitativ, kvalitativ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "S AMFUNDSVIDENSKABELIG METODE. K RAV TIL PRØVEN I AT Anvende samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og Selv anvende kvantitativ, kvalitativ."— Præsentationens transcript:

1 S AMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

2 K RAV TIL PRØVEN I AT Anvende samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og Selv anvende kvantitativ, kvalitativ eller komparativ metode eller Bruge andres anvendelse heraf eller Vide hvordan man kunne bruge metoderne til at undersøge problemstillingen + Reflektere over anvendt metode: Muligheder og begrænsninger

3 B EGREBSAFKLARING Empiri fra græsk og betyder ’erfaring’. Indsamlede data/primærdata Cases Primærkilder Primærtekster Empirien er med andre ord det materiale, du undersøger i din opgave. Til at undersøge empirien kan du bruge teorier og metoder.

4 B EGREBSAFKLARING Teori : Et system af hypoteser og antagelser om sammenhænge. Udtrykker generalisering System af læresætninger og ideer, som ligger til grund for en videnskab Ordnet sæt af begreber Forestillinger/antagelser, der forklarer/forstår virkeligheden Induktive vs. deduktive teorier Model : forenklet billede eller repræsentation af virkeligheden / beskrivelse af sammenhænge Eks: Molins model og Eastons model

5 B EGREBSAFKLARING Metode måden hvorpå man indsamler empiriske data til en undersøgelse. En systematisk fremgangsmåde (der kan ligge en teori bag en metode)

6 S AMFUNDSVIDENSKABELIG METODE ( IF. LÆREPLAN ) Anvende samfundsfaglige begreber og teorier som redskab til en analyse Sociologi Politologi Økonomi International politik (kun A-niveau) Kvantitativ metode Kvalitativ metode Komparativ metode

7 H VORDAN ANVENDES SAMFUNDSFAGLIGE BEGREBER OG TEORIER Anvende teorierne realisme og idealisme undersøge trusselbillede og sikkerhedspolitik Anvende begreberne assimilation, segregation og pluralistisk integration undersøge indvandreres og efterkommeres integration karakterisere personer i en tysk novelle om tyrkere i Tyskland (sker i faget tysk)

8 H VILKE METODER ANVENDER VI I SAMFUNDSFAG OG HVORDAN ? Kvantitativ metode Kvalitativ metode Komparativ metode

9 K VANTITATIV METODE Spørgeskemaundersøgelser Egen undersøgelse fx i Lectio, Surveyxact og regneark om unges medieforbrug eller vælgeradfærd Andres undersøgelser www.surveybank.aau.dkwww.surveybank.aau.dk Bearbejde datasæt. Krydstabeller. Teste hypoteser. Økonomi Bearbejde statistiske data Økonomi i ligninger og grafer Pointe Mange enheder, få variable, undersøgelse i bredden Inspireret af naturvidenskabelige metode, forsøger at forklare sammenhænge, årsagssammenhænge

10 K VALITATIV METODE Interviews Egne interviews af unge om medieforbrug eller politiske holdninger Andres interviews. Fx i Magtudredningen: 11 danskeres oplevelse af magtfordelingen i samfundet Fortolkning > mening/hensigt > forståelse Tyrkiske pigers udsagn Statsministerens nytårstale (ideologianalyse og diskursanalyse) Pointe Få enheder, mange variable, undersøgelse i dybden Inspireret at den hermeneutiske metode, forsøger at forstå menneskets handlinger. Fortolkning. Forsøger at tage højde for undersøgerens forforståelse og interviewereffekt.

11 I DEOLOGIANALYSEN SOM EKSEMPEL PÅ KVALITATIV METODE Ideologianalyse Samfundssyn (organisk, mekanisk), individ  samfund el. samfund  individ Menneskesyn (mennesket svagt eller stærkt) Omfordeling (statens rolle og størrelse) Centrale politiske værdier og visioner Er ideologien en kritik eller reaktion mod noget?

12 D ISKURSANALYSEN SOM EKSEMPEL PÅ KVALITATIV METODE Diskursanalyse diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på. En analytisk og kvalitativ metode til at undersøge, hvad der ligger bag det sprog, de tekster, de billeder, de symboler, vi omgås og benytter os af

13 K OMPARATIV METODE Sammenligning af politiske systemer og fra bestemte kriterier (politologi) Sammenligning af Obamas og Bush’ politik på forskellige områder Undersøge betydningen af bestemte årsagsvariable (fx uddannelse), mens andre variable holdes konstant (fx alder) Pointe: Metoden kombinerer den kvantitative og kvalitative metode i måden data indsamles på

14 R EFLEKSION OVER METODERNES MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Kvantitativ metode MulighederBegrænsninger Mange data Mulighed for god tid til besvarelsen Mindre arbejdskrævende i udførelsesfasen Ingen interviewer-effekt Vanskeligt at kontrollere svarenes pålidelighed Vanskeligt at opdage, hvis spørgsmålene misforstås Risiko for mindre svarprocent

15 R EFLEKSION OVER METODERNES MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Kvalitativ metode MulighederBegrænsninger Større besvarelsesprocent Sikkerhed for at spørgsmålene besvares af den valgte person Mulighed for at kontrollere svarenes pålidelighed Mulighed for at opdage uforståelige spørgsmål Risiko for interviewer-effekt Ofte kort tid til besvarelse af spørgsmålene Arbejdskrævende, hvilket medfører at færre personer kan indgå i undersøgelsen

16 R EFLEKSION OVER METODERNES MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Komparativ metode MulighederBegrænsninger Man kan bruge metoden på mikroniveau (grupper og individer) og makroniveau (lande og systemer) og på den måde finde forskelle og ligheder Hvis fokus på ligheder: Risiko for at ignore vigtige strukturelle eller kulturelle karakteristika Hvis fokus på forskelle: Risiko for at overdrive vigtigheden af visse (irrelevante) elementer

17 H VAD SÅ NU ? Læs om de forskellige metoder og find ud af hvilken metode du skal bruge for at lave din undersøgelse Vær kritisk og reflekterende Vær metodebevidst – giv konkrete eksempler fra din undersøgelse, der viser, at du har reflekteret over den valgte metode.


Download ppt "S AMFUNDSVIDENSKABELIG METODE. K RAV TIL PRØVEN I AT Anvende samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og Selv anvende kvantitativ, kvalitativ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google