Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhold Bevægelsesvidenskab )----< - historisk perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhold Bevægelsesvidenskab )----< - historisk perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Indhold Bevægelsesvidenskab )----< - historisk perspektiv
fysioterapeutuddannelsen Bevægelsesvidenskab Indhold - historisk perspektiv - teorimodeller - reflexmodel - hierarkisk model - systemteoretiske modeller - hvad kan vi bruge det til ? )----< SYSTEM Copyright Lars Henrik Larsen 2007

2 historisk perspektiv REFLEXMODEL HIERARKISK MODEL SYSTEMMODELLER 1906 -Sir Charles Sherrington skriver en bog om bevægelse med udgangspunkt i reflekser 1932 -Russeren Nicolai Bernstein skriver på russisk om betydningen af samspillet mellem subsystemerne 1930 -Overvejende forklares bevægelse ud fra teorier om at CNS er hierarkisk opbygget og at bevægelserne styres af dette hierarki 1967 -Bernsteins bog oversættes til engelsk 1980 -Nationalt og internationalt stigende interesse for den systemiske tankegang Systemteori integreret i fysioterapeutisk praksis – nogle steder som fremherskende

3 Teorien i hovedtræk reflex model Stimulus => respons
Bevægelse = kombination af reflexer Teorierne baseret på dyreforsøg refleks kræver : receptor-conductor (nerve med 2 forbindelsesceller) - effektor (muskler) følesans (stimulus) er en nødvendighed for bevægelse closed loop / feedback

4 Fysioterapiens indhold bliver således
reflex model Fysioterapiens indhold bliver således optræning til maksimal styrke involvere resterende motoriske enheder udlevere skinner og hjælpemidler træne ’funktioner’ (anatomiske bevægelser) forhindre sekundære bevægelser og snydebevægelser Shumway-Cook et Wollacott

5 reflex model Problemområder ved refleksmodellen
fysioterapeuten er den aktive og patienten den passive i processen sensorisk input ikke nødvendig for bevægelse ved ballistisk bevægelse er feedbacksløjfen for langsom CNS´ muligheder er ikke opbrugt kan ikke bruges til 1. neurons lidelser unormale bevægemønstre er ofte problemet, ikke muskelstyrke Shumway-Cook et Wollacott

6 hierarkisk model CORTEX => ligevægtsreaktioner LILLEHJERNEN
=> rejsningsreaktioner HJERNESTAMMEN => primitive reflekser

7 Teorien i hovedtræk hierarkisk model
mange forskere tager udgangspunkt i at CNS er et hierarkisk organiseret system CNS organiseret som et hierarki CORTEX - HJERNE STAMME - SPINALNIVEAU et højere liggende center kontrollerer det underliggende mest sammensatte/bevidste bevægelser pro-duceres fra cortex, primitive reflekser spinalt udvikling “nedefra og op” , efterhånden som udviklingen når cortex hæmmes reflekserne adskillelse af reflekser og villede bevægelser Shumway-Cook et Wollacott

8 Shumway-Cook et Wollacott
hierarkisk model centrale programmer kontrollerer bevæge-mønstre op gennem ´30-´50 tager flere forskere udgangspunkt i hierarkiet, men altid med reflexmodellen som underliggende forståelses-model – f.eks. barnets udvikling via reflekser hjernen kontrollerer bevægelser ikke muskler vi kan ændre eller facilitere en patients bevægelse ved specifik sensorisk stimulation Shumway-Cook et Wollacott

9 Eks. De 4 motoriske stadier
hierarkisk model Eks. De 4 motoriske stadier progression 1. mobilitet 2. stabilitet 3. mobilitet/stabilitet i vægtbærende stilling 4. mobilitet/stabilitet i ikke-vægtbærende stilling Margaret Rood 1962 MOBILITET STABILITET

10 hierarkisk model Fysioterapiens indhold bliver således
udgangspunkt : - normale bevægelser former CNS -CNS må ikke stimuleres med unormale bevægemønstre facilitere bevægemønstre med proprioceptivt input dele bevægelser op i mindre dele inhibere unormale reflekser og unormal tonus Shumway-Cook et Wollacott

11 hierarkisk model Problemområder ved modellen
manglende overførselsværdi til funktioner patienten er passiv og fysioterapeuten aktiv i processen omgivelserne tillægges ingen indflydelse inhibering af reflekser udløser ikke normale bevægelser Shumway-Cook et Wollacott

12 Systemisk teori ….i en kompleks helhed kan man ikke skille delene ad, ikke isolere enkelte elementer, uden at forandre eller forstyrre helheden fordi relationerne mellem de forskellige elementer er lige så vigtige som selve elementerne, der kendetegner helheden……. sub- system sub- system sub- system SYS- TEM sub- system sub- system Systemisk model. -samspil af subsystemer med reciprok flow af information mellem subsystemerne

13 Systemteorierne Teorien i hovedtræk
et system er enhver enhed, der bliver struktureret af feedback Systemisk tænkning er at tænke i: -forandring -forskelle -sammenhænge -bevægelse, gensidighed og balance -cirkulær (både/og) fremfor lineær (enten/eller) logik

14 Systemteoretiske modeller -for motorisk adfærd
Systemteorierne Systemteoretiske modeller -for motorisk adfærd Systemteoretiske modeller er en samling af modeller og teorier. Alle tager udgangspunkt i den systemiske forståelsesramme, men adskiller sig på flere punkter. Systems theory Dynamical action theory Parallel distributed processing theory Task-oriented theory Ecological Shumway-Cook et Wollacott 1995, p.12-19

15 Systemteorierne motorisk adfærd => strategier til at begrænse antallet af frihedsgrader kontext tillægges betydning samspil af subsystemer kontrollerer adfærd for at nå opgavemål retter sig mod opgaveløsning / opnå motoriske mål aspekter af tidligere tilegnet motorisk erfaring + anticipatorisk feedforward + feedbackmekanisme

16 Eks. Strategier til løsning af motoriske udfordringer
Systemteorierne Eks. Strategier til løsning af motoriske udfordringer Ankelstrategi Hoftestrategi Skridtstrategi

17 systemteoretiske modeller
Systemteorierne systemteoretiske modeller Fysioterapiens indhold bliver således træning af færdigheder med henblik på at nå opgavemål patienten skal være aktiv i løsningen af motoriske opgaver - i rette omgivelser læring af strategier til effektiv og tilstrækkelig adfærd udvikle effektiv kompensation bruge de muligheder der er sat af led og muskler Shumway-Cook et Wollacott (2001) Motor control

18 Bevægelsesvidenskab (movement science)
er hverken en samlende teori eller et paradigme,men derimod et multidisciplinært forskningsområde med teori-byggere fra -PSYKOLOGI -FYSIOLOGI -BIOMEKANIK -ANTROPOLOGI -PÆDAGOGIK - Det fælles mål er at forstå grundlaget for komplekse bevægelser og forstå hvordan læring af færdigheder finder sted

19 Hvad kan vi bruge bevægelsesvidenskab til ?
mere nuanceret syn på bevægelse forskningsresultater og teorier der kan bruges som udgangspunkt i træning og genoptræning -pt. aktiv i sin læreproces -pt. skal arbejde med opgaveløsning -vær opmærksom på omgivelsernes betydning -pt. skal udfordres på flere niveauer : motorisk,kognitivt og følelsesmæssigt -varierede opgaver / anvendelse af dual-task opgaver -opmærksomhed på feedbacktyper - hvornår og hvordan gives der feedback ?

20 Bevægelsesvidenskab 1. semester
2 Bevægelsesvidenskab 1. semester INDHOLD motorisk adfærd -motorisk udvikling -motorisk kontrol -motorisk læring postural kontrol nøglebegreber

21 Hvilken teori er den bedste ?
”As you no doubt can already see, there is no one theory that has it all. We believe the best theory of motor control is one that combines elements from all of the presented theories. A comprehensive, or integrated, theory recog-nizes the elements of motor control we do know about and leaves room for the things we don´t. Any current theory of motor control is in a sense unfinished, since there must always be room to revise and incorporate new information” Shumway-Cook et Wollacott (1995) Motor control, p. 19

22 motorisk adfærd Når vi taler om movement science betragter vi motorisk adfærd ud fra hovedområderne: - motorisk kontrol - motorisk læring - motorisk udvikling

23 motorisk adfærd motorisk kontrol motorisk læring motorisk udvikling
MILISEKUNDER motorisk læring TIMER, DAGE, UGER motorisk udvikling MÅNEDER, ÅR, ÅRTIER Cech et Martin(95) Functional movement development... p.49

24 motorisk kontrol Motorisk kontrol = centralnervesystemets evne til at regulere det muskoloskeletale system til en målbevidst handling Motorisk kontrol kan defineres som: “ læren om bevægelsers baggrund og årsag “ Shumway-Cook et Wollacott (1995) Motor control “ den række af processer der organiserer og kontrollerer funktionelle bevægelser “ Cech / Martin (95) Functional movement…

25 motorisk udvikling Mange teoretikere konkluderer at motorisk udvikling (sammen med kognitiv udvikling) er et naturligt resultat af nervesystemets modning ”…an immature postural system is a limiting factor or a constraint on the emergence of other behaviors such as coordinated arm and hand movements as well as the inhibition of reflexes” Shumway-Cook et Wollacott (2001) Motor control

26 motorisk læring Motorisk læring kan defineres som
“en række processer associeret med øvelse eller erfaring som fører til relativt permanente ændringer i evnen til at udføre færdigheder “ R.A. Schmidt Motorisk læring inkluderer også læring relateret til perception og kognition... Desuden bør motorisk læring ses i relation til kontext Shumway-Cook et Wollacott (2001) Motor control

27 Motorisk læring OPGAVE fysioterapi INDIVID KONTEKST

28 Opgave Opgave – organisering af træning samlet  spredt træning
constant  variable Random  blocked Varieret praksis åbne  lukkede opgaver single task  dual task Whole  part training Guidance  discovery training

29 Organisering af kontekst
underlag genstande auditive og visuelle forhold vejr / temperatur andre individer trafik bevægekultur psykiske påvirkninger

30 Organisering af feedback
AUGMENTED INTRINSIC  EXTRINSIC knowledge of performance  of result immediate feedback  summary random  block motiverende  orienterende båndbredde Manuel  verbal  auditiv

31 postural kontrol kan defineres som ”evnen til at kontrollere
kroppens position i rummet for at opretholde stabilitet og orientering” Shumway-Cook og Wollacott (2001) Motor control muscolo- skeletal components internal representations neuro muscular synergies Postural control adaptive mekanisms individual sensory system anticipatory mecha- nisms sensory strategies Systemer med indflydelse på postural kontrol - efter Shumway-Cook og Wollacott p.121

32 Shumway-Cook et Wollacott (1995) Motor control p.120
postural kontrol Postural stability is defined as the ability to maintain the position of the body, and specifi-cally, the center of body mass within specific boundaries of space, referred to as stability limits. Stability limits are boundaries of an area of space in which the body can maintain its position without changing the base of support. Stability limits are not fixed boundaries, but change according to the task, the individual´s biomechanics, and various aspects of the environment. The term stability is used in this text interchangeably with balance or equilibrium. Shumway-Cook et Wollacott (1995) Motor control p.120

33 Stability limits

34 postural kontrol ”Postural kontrol er en multidimensionel opgave
hvor nervesystemet må sikre et specifikt forhold mellem kroppens tyngdepunkrt og understøttelsesfladen” ”Postural kontrol er det sensomotoriske systems aktivitet i forhold til tyngdekraft og andre mekaniske kræfter for at bevare en bestemt kropsposition i stillinger eller bevægelse” Bergland (1996) Bevægelsens skygge Danske Fysioterapeuter 9/1996

35 Hvad kan vi bruge bevægelsesvidenskab til ?
mere nuanceret syn på bevægelse forskningsresultater og teorier der kan bruges som udgangspunkt i træning og genoptræning -pt. aktiv i sin læreproces -pt. skal arbejde med opgaveløsning -vær opmærksom på omgivelsernes betydning -pt. skal udfordres på flere niveauer : motorisk,kognitivt og følelsesmæssigt -varierede opgaver / anvendelse af dual-task opgaver -opmærksomhed på feedbacktyper - hvornår og hvordan gives der feedback ?

36 Systemteori, bevægelses-analyse og øvelsesterapi
Biome- kanik Individ Postural kontrol Pæda- gogik Opgave- løsning Socialt Psykisk Kontext

37 systemteoretisk fysioterapi og Bevægelsesvidenskab - kilder
Shumway-Cook et Wollacott (2001 , 2.ed. And 1995, 1.ed) Motor Control Cech et Martin (1995) Functional movement development across the lifespan Pind et al (1995) Bevægelsesvidenskab / movement science, Danske Fys. 5 / 1995 Bergland , Bevægelsens skygge , Danske Fysioterapeuter 9 / 1996 Verner , Balancens dynamik , Danske Fysioterapeuter 9 / 1996


Download ppt "Indhold Bevægelsesvidenskab )----< - historisk perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google