Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvidovre, 8-9. april 2010 Dokumentationskultur Evidensbegrebet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvidovre, 8-9. april 2010 Dokumentationskultur Evidensbegrebet"— Præsentationens transcript:

1 Funktions- og bevægelsesanalyse - grundlæggende kursus med fokus på dokumentation
Hvidovre, 8-9. april 2010 Dokumentationskultur Evidensbegrebet basale bevægelsesbegreber teoretisk og praktisk perspektiv digitalt videoudstyr og software til bevægelsesanalyse dokumentation og praksis-nær forskning funktionsundersøgelse og bevægelsesanalyse Lars Henrik Larsen, lektor, fysioterapeut BSc,MSA, MScPT, Stud. PhD

2 Funktions- og bevægelsesanalyse - grundlæggende kursus med fokus på dokumentation
Program Torsdag 8. april kl – Fredag 9. april kl. 9 – 16 09.00 – Ankomst, kaffe, te og brød – Undervisning 09.30 – Undervisning – Kaffe, te, brød, frugt 11.00 – Frugt – Undervisning 11.15 – Undervisning – Frokost 12.45 – Frokost – Undervisning 13.45 – Undervisning – Kaffe, te, kage, frugt 15.30 – Kaffe, te, kage, frugt – Undervisning 15.50 – Undervisning

3 Funktions- og bevægelsesanalyse - rammeprogram
Modul 1 Introduktion og begrebsafklaringer -hvad er bevægelse -hvilke begreber anvendes i observation, beskrivelse, analyse og konklusioner -perspektiver på bevægelsesanalyse – kvalitative og kvantitative Modul 2 Metode og teorier i forhold til analyse af menneskets funktioner og bevægelser -ICF -bevægelsesvidenskab -teorier, forskning og praksisbaseret erfaring Modul 3 Dokumentationspraksis - hvilke vidensbegreber kræver den fysioterapeutiske praksis? - hvordan kan vi arbejde med det brede evidensbegreb - evidensbaseret praksis og praksisbaseret evidens Modul 4 Funktioner, færdigheder, motoriske opgaver -praktiske overvejelser, udførelse, analyse og perspektiver -motoriske opgaver, individuelle faktorer og omgivelsernes indflydelse -rammer, feedback og målorienterethed

4 Metode og afsæt Kompetence Læring Dales kompetenceniveauer (Dale 1994)
K1: handling K2: Refleksion over handling (planlægning) K3: Metarefleksion (perspektivering… professionsudvikling?) Læring (Social) Konstruktivistisk afsæt Læring bygger på konstruktioner med afsæt i tidligere erfaringer, forudsætninger, holdninger og sker i den enkelte gennem samarbejde (Illeris 2003 )

5 Gruppens kompetenceprofil
Navn Anciennitet som fysioterapeut Primært arbejdsområde Karakteristika af data fra typiske undersøgelser - Kvalitative / kvantitative / blandede jeg føler mig fagligt ajourført - slet ikke / i nogen grad / nogenlunde / i høj grad / i meget høj grad Videnskabelighed fylder meget i min daglige praksis (0-10) Jeg er tilfreds med mit job (0-10) Selvvurderet evne til at dokumentere egen praksis (0-10) Lyst, vilje og mulighed for at ændre praksis mod nye mål (0-10) Primære udfordring i det daglige arbejde – beskriv med ét ord Forventninger til kurset – beskriv…

6 Funktions- og bevægelsesanalyse - grundlæggende kursus med fokus på dokumentation

7 Bevægelsesanalyse Forskningsparadigme Praksisparadigme
Høj reliabilitet Lav validitet? Praksisparadigme Lav reliabilitet Høj validitet?

8 Fagfestival 2009 3 Forsøgsdeltagere 40 paneldeltagere Gang på gangbånd
Scoring af dynamisk stabilitet på 0-10 VAS Diskussion og fokusgruppeinterview

9 Den nære fremtid - krydspres, forventninger og udfordringer
Forskydning i befolkningssammensætningen Livsstilssygdomme Langvarige og kroniske sygdomme Brugernes diversitet Supergruppen - øgede krav Den ’tabte’ gruppe – nedsat medansvar Regionsdannelserne – svinefarmsmodellen Evaluerings-, dokumentations, udviklingspraksis Forskningstilknytningen og –kravene Øget konkurrence på sundhedsområdet Øget moraliserende og individualiseret sundhedsbegreb Øget privatisering /liberalisering af sundhedssektoren Behandling Genoptræning Rehabilitering Forebyggelse Sundhedsfremme

10 Fysioterapi -målet ifølge WCPT
”The aim of physical therapy is to identify and maximise human movement potential within the spheres of promotion, prevention, treatment and rehabilitation, in partnership with their clients” The World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

11 Bevægelse -er under indflydelse af mange faktorer
Psychological Anatomical Sociological Physiological Mechanical Environmental Human movement Adapteret fra Trew og Everett 2001

12 Historisk perspektiv - 3 paradigmer gennem 100 år
REFLEXMODEL HIERARKISK MODEL SYSTEMTEORETISKE MODELLER

13 Systemteori - en grundforståelsesmodel for sammenhænge
….i en kompleks helhed kan man ikke skille delene ad, ikke isolere enkelte elementer, uden at forandre eller forstyrre helheden fordi relationerne mellem de forskellige elementer er lige så vigtige som selve elementerne, der kendetegner helheden……. OPGAVE INDIVID KONTEKST Adapteret fra Shumway-Cook and Woollacott, 2001

14 Motorisk adfærd - fra kontrol til udvikling
MILISEKUNDER motorisk læring TIMER, DAGE, UGER motorisk udvikling MÅNEDER, ÅR, ÅRTIER Efter Cech og Martin 1995 Functional movement development... p.49

15 Systemteori - og fysioterapiens forståelsesgrundlag
Systemteoretiske modeller er en samling af modeller og teorier. Alle tager udgangspunkt i den systemiske forståelsesramme, men adskiller sig på flere punkter: Systems theory Dynamical action theory Parallel distributed processing theory Task-oriented theory Ecological Shumway-Cook and Woollacott, 2001

16 Systemteori - og fysioterapiens forståelsesgrundlag
Grundlæggende træk ved systemisk tilgang til fysioterapi Motorisk adfærd = strategier til at begrænse antallet af frihedsgrader kontext tillægges betydning samspil af subsystemer kontrollerer adfærd for at nå motoriske opgavemål retter sig mod opgaveløsning / opnå motoriske mål Bevægelse = aspekter af tidligere tilegnet motorisk erfaring anticipatorisk feedforward + feedbackmekanisme Shumway-Cook and Woollacott, 2001

17 Systemteori - anvendt i fysioterapi
Undersøgelse Undersøgelse af bevægelse rettes mod det motoriske mål med fokus på bevægelsesstrategierne på baggrund af subsystemerne Træning Træning af færdigheder bør rettes mod at nå opgavemål Patienten skal være aktiv i løsningen af motoriske opgaver Omgivelserne tillægges stor betydning Målet med træning er læring af strategier til effektiv og tilstrækkelig adfærd og udvikling af effektiv kompensation gennem brug af de muligheder der er sat af led og muskler Shumway-Cook and Woollacott, 2001

18 Funktionsundersøgelse - ifølge Ann Gentile
Analyse på mål – niveauet (action level) Analyse af om patienten når sit mål Interaktionen mellem individ, kontekst og den motoriske opgave  Analyse på bevægelses– niveauet (movement level) Analyse af hvordan patienten når sit mål Hvilke strategier anvendes? Hvordan og hvornår anvendes de?  Analyse på det neuromotoriske – niveau (neuromotor level) Hvilke individuelle faktorer afgør at patienten bevæger sig som han/hun gør? Hvordan er status i subsystemerne? -individuelt eller samlet i subsystemerne Shumway-Cook and Woollacott, 2001

19 Postural kontrol / motorisk kontrol -systemteoretiskmodel af forudsætninger
Postural control Internal represen -tations Sensory strategies Individual sensory systems Neuro muscular synergies Musculo-skeletal components Adaptive mechanisms Anticipatory mechanisms Analyse på mål – niveauet Analyse på bevægelses– niveauet Analyse på neuromotorisk niveau Adapteret fra Shumway-Cook and Woollacott, 2001

20 Theo Mulders model for motorisk kontrol
PROBLEM (UDFORDRING) INTENTION / MÅL SENSORISK INPUT KROP KONTEXT Opgave System SELEKTION Viden STIMULUSGENKALDELSE FEEDFORWARD Hukommelse RESPONS-SELEKTION Opmærksomhed PLANLÆGNING SPECIFIKATION AF PARAMETRE Følelser POSTURAL KONTROL PLANLÆGNING Motivation Ukendte variable INITIERING FEEDBACK AKTIIVITETSSTART Efter Theo Mulder &Hochestenbach 2003 Oversættelse efter Sjöberg & Winkel 2006

21 ICF - det internationale funktionelle klassifikationssystem

22 Professionsudvikling - faglig udvikling gennem metodisk udvikling
På baggrund af den eksisterende forskning og de praksiserfarin- ger der opstår gennem arbejdet med løbestilsanalyse, er det dog hurtigt tydeligt, at der er en række problemstillinger der er svære at rumme rent forskningsmæssigt. Helt overordnet set er de individuelle variationer i løbemønstre og træningsmønstre kendetegnet ved store variationer med en meget stor række af faktorer, der potentielt kan have indflydelse på belastnings- og effektivitetsparametre. Rent bevægelsesanalytisk er der desuden i den fysioterapeutiske praksis fokus på bevægelse i et så komplekst perspektiv, at det metodisk er udfordrende og i visse tilfælde umuligt at lave kvantitative og objektive mål for observationerne Larsen 2010 – Fysioterapeutisk løbestilsanalyse, Dansk Sportsmedicin

23 Professionsudvikling - faglig udvikling gennem metodisk udvikling
Vurdering af bevægelseskvalitet, dynamisk stabilitet, mobilitets- stabilitets samspillet og lignende komplekse vurderinger af generel eller lokal motorisk kontrol er forsøgt kvantificeret i flere forskellige projekter, men i en samlet vurdering af disse forsøg vil den umiddelbare konklusion være, at der er endog store metodiske udfordringer der kun i nogen grad er blevet løst Endvidere er antallet af kvalitetsartikler, case reports eller anden litteratur der forsøger at beskrive løbestilsanalyse eller dele af analysen rent metodisk relativt lavt - og samlet set må vi konstatere at den samlede mængde af forskning der kan danne afsæt for målet om en evidensbaseret tilgang til løbestilsanalyse er ringe. Desværre findes der også meget få case reports, praksisbeskrivelser eller kvalitetslitteratur om løbestilsanalyse i det hele taget - måske af samme grunde som ridset op herover. Larsen 2010 – Fysioterapeutisk løbestilsanalyse, Dansk Sportsmedicin

24 Funktionsanalyse - metode i et systemteoretisk perspektiv
Ramme Individuel motorisk opgave i en given kontekst Metode Observation Beskrivelser Analyse Vurdering Konklusion Funktion består af delfunktioner Delfunktionerne kan beskrives i forhold til bevægelse i rummet + bevægelse i leddene Delfunktionerne kan analyseres overordnet: Nås målet? Hvilke strategier anvendes? Hvilke individuelle faktorer gør at bevægelsen udføres som den gør? Kilde: Shumway Cook et al 2007

25 Gruppeopgave Udvælg en motorisk opgave som skal løses af alle i gruppen på skift Overvej opgaven, konteksten og instruktion Overvej hvordan I kan videooptage funktionen bedst Optag løsningen af funktionen på video for alle Gennemse videoerne og vurder om optagelserne er OK Del funktionen op i delfunktioner og analyser bevægelsesstrategierne for hver delfunktion: Hvilke bevægelsesstrategier anvender I?

26 Funktion og færdighed -analysemetoder
Kinematik Kinetik “motion is the act or process of changing place or position with respect to some reference point or object” Oxford English Dictionary

27 Bevægelsesanalyse - Mobilitet  stabilitet
Frihedsgrader Bevægelighed Stabilitet Mobilitet Bevægelighed flexibilitet Dynamik Form  force closure Opgaven Individet Konteksten

28 Gruppeopgave 2 Analyse af opgavens delelementer:
Hvad er formålet med de enkelte delfunktioner, set i relation til hele færdigheden? Vælg en delfunktion og lav følgende analyse: Mekanisk analyse af bevægelsen/bevægelserne i delfunktionen: Hvilke muskelgrupper er de vigtigste? Hvilken type muskelarbejde laver muskelgrupperne? Hvordan er samspillet mellem agonist, synergist og antagonist? Hvad sker der i leddene? Hvordan er mobiliteten? Stabiliteten? Alignment? Hvilke ledkæder er der tale om? Hvordan spiller det ind på stabiliteten? Hvor i bevægebanen arbejder musklerne? Hvilke stillinger er leddene i? Hvad sker der med tyngdepunkt og understøttelsesflade under udførelse af bevægelse? Hvilke mekaniske faktorer spiller ind på stabiliteten? På mobiliteten? Hvilke kræfter er på spil i forhold til belastningen?

29 Newtons love 1.) Inertiens lov Et legeme, som ikke er under påvirkning af kræfter, forbliver enten i hvile eller foretager en jævn, retlinjede bevægelse.

30 Newtons love F = m x a m = F / a a = F / m
2.) Kraftloven Et legeme med massen, m, som påvirkes af kræfter med summen F, vil være accelereret med accelerationen, a, bestemt ved F = m x a F = m x a m = F / a a = F / m

31 Newtons love 3.) Loven om aktion og reaktion Når to legemer vekselvirker, er kraften F1, hvormed legeme 1 påvirker legeme 2, lige så stor og modsat rettet kraften F2, hvormed legeme 2 påvirker legeme 1, dvs.: F1 = —F2

32 Mekanisk bevægeanalyse -Variabler i beskrivelse og vurdering
Angulær bevægelse  lineær bevægelse Bevægeudslag / hastighed / acceleration Bevægelse i rummet (spatial movement) Bevægelser i strukturer (segmental movement)

33 Forskningsparadigme A step is a step is a step… and stability equals variability! Fig. 1. Pelvic obliquity Fig. 2. Pelvic  lumbar rotation Fig. 3 Lyapunov illustration2 1. M.W. Whittle, D. Levine / Human Movement Science 18 (1999) 681±692 2. M.J.Kurz et al. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2007, 4(1):30 

34 Praksisparadigme A step is a step is a step……….… is a variability variable! Subject 4 Stride 1 Stride 2 Subject 2 Stride 3 Larsen 2008, upubliceret pilot studie - Trail of marker

35 Gruppeopgave 3 Analyser jeres funktion og overvej nedenstående: Hvilke delmål af funktionen kan undersøges med standardiserede mål? Hvordan? Ved I om der findes redskaber til det? Hvilke delmål af funktionen kan udelukkende undersøges med mere kvalitativ bevægelsesanalyse eller andre kvalitative mål? Hvordan kunne det gøres? Vælg en del ud og lav en beskrivelse af jeres analyse som kan formidles til andre…. Hvordan skal dette gøres hvis ovenstående skal anvendes til dokumentation af effekt? Prøv det…

36 Funktions- og bevægelsesanalyse - grundlæggende kursus med fokus på dokumentation
Ikke alt som tæller kan beregnes, og ikke alt som beregnes kan tælles


Download ppt "Hvidovre, 8-9. april 2010 Dokumentationskultur Evidensbegrebet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google