Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes udmøntning af tilsynspligten – hvad gør de?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes udmøntning af tilsynspligten – hvad gør de?"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes udmøntning af tilsynspligten – hvad gør de?
Anne Pia Koch Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri

2 Hvem rejser sagen i kommunen – og hvad gør kommunen?
Henvendelse sker telefonisk eller skriftlig til kommunen fra Private Lejerorganisationer/-foreninger Socialforvaltningen evt. via sundhedsplejerske Læge Kommunen tager herefter stilling til: Er der sundhedsfare? Skal der rejses en sag – Almen/konkret? Skal sagen henvises til huslejenævn/beboerklagenævn? Hvilket lovområde hører sagen ind under? Er der behov for syn og evt. opfølgning Byggeri

3 Sundhedsfaglig indgangsvinkel
WHO – World Health Organisation Vedvarende fugt og skimmelvækst på indre overflader og i bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsgener og bør derfor undgås eller elimineres. Byggeri

4 WHO – guideline 2009 Der udarbejdes en detaljeret vejledning om fugt og skimmel i indeklimaet. Vejledningen vil omhandle: De bygningsfysiske faktorer og de adfærds-mæssige forhold, der giver anledning til fugt og skimmel. Handlingsplaner for de forskellige led i kæden fra beboer/bygningsejer/inspektører/læger/lejerorgani-sationer/kommuner/financieringskilder/statens rolle/EU og WHO Byggeri

5 WHO - fokus Hvert land skal udarbejde egne retningslinjer for håndtering af bygninger med et indeklima, hvor fugt og skimmel medfører risiko for helbredsgener hos brugerne. Hvilke konsekvenser medfører implementeringen af EPDB - Energy Performance of Buildings Directive specielt i eksisterende bygninger? Bygninger med risiko for udbredt skjult skimmelvækst er et særligt problemfelt. Lighed – alle har ret til et godt indeklima. Byggeri

6 Sundhedsstyrelsen Viden om sammenhængen mellem eksponering og helbredseffekt er sparsom. Helbredseffekterne er variable afhængige af, hvor følsom en given person er overfor skimmel. Det er ikke muligt at opstille eksakte grænseværdier. Derfor har de lægelige råd ofte karakter af skøn. Ny vejledning forventes i 2009 Byggeri

7 Er der sundhedsfare???? Grundlaget er: Sundhedsstyrelsens orientering
SBI anvisning 204 Byg-Erfablade Relevante oplysninger fra ejer indhentes. Kommunen/boligkommissionen foretager en besigtigelse. Teknisk undersøgelse Byggeri

8 Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfare
Niveau 1: Nærliggende sundhedsfare Niveau 2: Sundhedsfare som ikke er nærliggende Ved 1 og 2 har kommunen pligt til at tage affære. Niveau 3: Mindre skimmelsvampeangreb, som evt. kan udgøre en sundhedsrisiko. Omfang ”et par håndflader”! Byggeri

9 SBI-Anvisning 204 + 205 0-0,25 m2 ingen til ringe risiko
0,25 – 3 m2 ingen til stor risiko > 3m2 middel til stor risiko

10 Byggeskadeforsikringen
Synlig skimmelvækst samlet eller pletvis > 400 cm2 Synlig skimmelvækst udenfor beboelsen, der udgør en risiko som følge af luftstrømme til beboelsen Skjult skimmelvækst, der udgør en sundhedsrisiko som følge af luftstrømme til beboelsen

11 Hvordan håndterer kommuner/bygnings- ejere problemstillingen?
Luft ud fru Jensen og brug lidt rodalon …………. Lad os undersøge sagen og gøre noget ved det! Uddanner kommunale teknikere, inspektører og ejendomsmestre Allierer sig med rådgivere og udførende, som man har gode erfaringer med Informerer brugerne tydeligt med fokus på, hvor risikoen findes, hvad brugerne kan gøre for at forebygge og hvad bygningsejeren gør Byggeri

12 Teknisk undersøgelse Udføres af en fugt og skimmelekspert.
Nødvendige destruktive indgreb for at undersøge, om der er sundhedsfare iht. Byfornyelsesloven, skal – fra sommeren 2008 – udføres! Dvs. Tapet kan fjernes, der kan løftes gulvbrædder eller bores hul og åbnes til flerlagede væg- og tagkonstruktioner. Hullerne skal retableres, med mindre der skal udføres arbejde. Omkostninger hertil er refusionsberettigede iht. kommunens byfornyelsesramme. Byggeri

13 Bygningsreglementer Nybyggeri:
Skal opfylde BR09 og andre gældende regler, men der er sjældent kommunal kontrol på byggepladsen. Kommunen kan ved byggetilladelsen forlange en tæthedsprøvning. Hvis brugerne efterfølgende klager over dårligt indeklima kører sagen som en almindelig klagesag. Embedslægen kan blive involveret på kommunens anmodning – ikke på den enkelte borgers. Eksisterende byggeri: Skal opfylde gældende bygningsreglement på opførelsestidspunktet med ændring for evt. til-/ombygning. Byggeri

14 Besigtigelsen og dens indhold
Besigtigelsesrapport med oplysning om: Formål Tidspunkt Deltagere Er undersøgelsen udført med eller uden samtykke Observationer Beskrivelse af det sundhedsfarlige forhold Målinger af fugt og skimmelsvamp Evt. fotos Rapporten fremsendes til parterne. Byggeri

15 Sundhedsfare niveau 1 og 2
For lokaliteter, der anvendes, gælder: Pligt til at nedlægge forbud om kondemnering efter Byfornyelsesloven §76 Mulighed for at give påbud om: Afhjælpning af de kondemnerede forhold efter §75 eller almenboligloven Berigtigelse af ulovlige forhold efter byggeloven Nedrivning efter §77 Byggeri

16 Sundhedsfare niveau 3 Mulighed for at give påbud:
Om berigtigelse af ulovlige forhold efter byggeloven For almene boliger iht. almenboligloven Om yderligere teknisk undersøgelse Om afhjælpning uanset grund efter almenboligloven Byggeri

17 Skimmelvæksten og dens årsager findes og omfangsbestemmes
Vedligeholdsstand og konstruktion undersøges. Hvad kan måles? Fugtighed i luft og i materialer Vækst på materialer både synlige og skjulte overflader Sporer i luft Hvad kan ikke måles? Toxiner, mVOC og mikropartikler i luft Derfor kan luftmålinger og støvmålinger ikke stå alene! Byggeri

18 Niveau 2 - eksempel TI tilkaldes til lejlighed på grund af:
Synlig skimmelvækst i stue på gavlvæg Mor 29 år – øget dosis af astmamedicin Datter 2 år - flere meget kraftige hosteperioder. Nedsat immunforsvar Hvad gør TI? Mikrobiologisk prøvetagning Fugtmålinger Besigtigelse af facade Byggeri

19 Et eksempel Resultater TI anbefaler
Mykometer værdi C – kraftig skimmelaktivitet på minimum 1 m2 Dyrkning: Penicillium chrysogenum Aspergillus versicolor mfl. Væg stærkt opfugtet Sofa med vækst Facade med angreb af murbier, udfaldne fuger og sten TI anbefaler Fjernelse af fugtkilde: reparation af gavl Renovering af væg: Fjernelse af tapet, afrensning af puds og maling Sofa kasseres Byggeri

20 Niveau 1: Nybyggeri skimmelvækst på bagsiden af køkkenskabe

21 Niveau 1: Nybyggeri ejerbolig Synlig og skjult vækst Opstigende grundfugt og indtrængende overfladevand i kælder Byggeri

22 Niveau 1: Bolig skal evakueres Indvendig efterisolering
Byggeri

23 Niveau 1: Kælderbolig Opstigende grundfugt
Byggeri

24 Niveau 1: Ubeboelig lejlighed Uprofessionel renovering – afskrabning og overmaling
Byggeri

25 Niveau 2: Nybyggeri skimmelvækst bag skabe, tapet og fodpaneler

26 Niveau 2: Rækkehus med fri kold gavl Barneseng placeret op ad gavl
Byggeri

27 Niveau 2 måske 1: ældre udlejningsejendom Uisoleret kold ydervæg – tapetet sidder løst og bag tapetet er der skimmelvækst Byggeri

28 Niveau 2: Rækkehus med fri gavl Kuldebro ved tag og facade i soverum
Byggeri

29 Niveau 2-3: Lejlighed Badeværelse - dårlig vedligehold og uheldige materialer
Byggeri

30 Niveau 2: Lejlighed Check begge sider af en våd væg og retside og bagside af glasvæv
Byggeri

31 Niveau 2-3: Utilstrækkelig afrensning: Dag 1
Niveau 2-3: Utilstrækkelig afrensning: Dag uge efter overfladerensning Efter afskæring af tapet Byggeri

32 Niveau 1-3: Isolering ude eller inde bør altid overvejes grundigt?
Byggeri

33 Niveau 3: Karnap med kolde mellemstykker m/u glasvæv
Byggeri

34 Det vigtigste i en skimmelsag er at:
Undersøge sagen til bunds og afdække både evt. byggetekniske og adfærdsmæssige årsager til fugtproblemer. Udarbejde en plan for nødvendigt og tilstrækkeligt arbejde. Kommunikere resultatet på en afbalanceret måde til alle parter. Kontrollere renoveringen. Hjælpe parterne til at nye skader forebygges! Byggeri


Download ppt "Kommunernes udmøntning af tilsynspligten – hvad gør de?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google