Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhentning og vurdering af tilbud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhentning og vurdering af tilbud"— Præsentationens transcript:

1 Indhentning og vurdering af tilbud
Henrik Kopp og Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014

2 Tilbudsindhentning Udgangspunkt:
Den der ønsker at indhente en pris på en ydelse er frit stillet i enhver henseende: mht. fra hvem han vil indhente tilbud mht. fra hvor mange mht. hvorledes prisindhentningen praktisk skal gennemføres mht. hvilket tilbud der accepteres U: konkret aftalt U. lovgivet om

3 Tilbudsindhentning Tilbudsloven Gælder for:
udbydere der er omfattet af lovens § 1 stk. 2: Offentlige myndigheder…….. Offentligretlige organer: Juridiske personer, der ikke er erhvervsdrivende, men som varetager almene opgaver (DR, Nationalbanken..) Udbydere der modtager offentlig støtte til byggeriet Tilbudsgivere der indhenter tilbud hos underentreprenører til brug for opgaver for ovennævnte Udbyder har selv bragt sig ind under loven

4 Tilbudsindhentning …tilbudsloven
Loven gælder IKKE for private udbydere med mindre: indhenter tilbud fra UE til brug for opgave for ”offentlig” bygherre. (UE´s indhentelse af underentreprisetilbud er ikke omfattet) den private bygherre klart tilkendegiver at ville være omfattet af hele eller dele af loven.

5 Tilbudsindhentning …..tilbudsloven Formål med tilbudsloven:
Fremme konkurrencen og sikre økonomisk forsvarlighed Sikre ligebehandling ( tilbudsgiverne skal behandles ens) og gennemsigtighed ( klarhed og overskuelighed)

6 Tilbudsindhentning …tilbudsloven
Dette formål forudsætter: Særlige procedureregler for indhentelse af tilbud: Angivne licitationsformer (offentlig/begrænset licitation/underhåndsbud) Angivne tildelingskriterier (laveste bud/økonomisk mest fordelagtigt) Stillingtagen til forbehold fra entreprenørens side Anvendelse af referenceprodukter i udbudsmaterialet …….

7 Prisindhentning Arbejdet udføres i regning:
Bygherre skal betale hvad entreprenøren forlanger så længe det ikke er ubilligt (urimeligt) jfr. principperne i købelovens § 5 Tilbudsarbejde Entreprenøren kan ikke få højere betaling end det beløb tilbuddet lyder på medmindre det er aftalt det følger af et forudsætningssynspunkt, et risikosynspunkt eller et offergrænsesynspunkt eks. på tilbudsaftaler: fast beløb, enhedspriser, targetpris…. regning med loft En reparatør havde givet ”..et overslag på ikke over ca ,- kr. HR fandt at udtrykket ”et overslag på ikke over” måtte forstås som at prisen maksimalt måtte andrage altså ikke et overslag men en regning med loft

8 Prisindhentning Overslag
Beløbet i et overslag er ikke bindende for entreprenøren – Bygherren skal betale hvad entre-prenøren forlanger med mindre det objektivt set er ubilligt jfr. Kbl § 5 (uafhængig af str. på overslaget) Er regningen objektivt set ubillig?: - svarer regningen til overslaget må BH betale uanset om ubilligt - en markant overskridelse uden overraskelser i arbejdet indicerer ubillighed - jo mere standardiseret arbejdet er jo lettere for BH at dokumentere urimelighed - Hvis E ved overslagets udarbejdelse var i ond tro om dets holdbarhed er det nemmere for BH at komme igennem med ubillighed Hvornår er der tale om et overslag og hvornår er der tale om fast pris: hvad kalder det sig selv? er det mundtligt eller skriftligt? er prisen skæv? er der detaljerede tegn. /beskriv. da prisen blev givet? Konkret vurdering: der er ingen fast procent grænse for hvor meget den endelige faktura må afvige fra overslaget (se dog Forbruger AB) Hans Henrik Vagner og Torsten Iversen: Entrepriseret, 4. udg., nov. 2005

9 Prisindhentning AB-Forbruger Prisen for arbejdet
§ 24. Forbrugeren skal betale den pris for arbejdet, som er aftalt. Er der ikke indgået aftale om prisen for arbejdet, skal forbrugeren betale entreprenøren, hvad der under hensyn til arbejdets art, omfang, udførelse, sædvanlig pris samt omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt. Stk. 2. Har entreprenøren givet et prisoverslag, skal entreprenøren hurtigst muligt indhente forbrugerens stillingtagen til arbejdets fortsættelse, hvis prisen for arbejdet overstiger 15 procent, med mindre andet er aftalt. Hvis entreprenøren ikke indhenter forbrugerens stillingtagen, har forbrugeren ikke pligt til at betale det beløb, der kunne være sparet, hvis forbrugeren havde haft mulighed for at tage stilling til arbejdets fortsættelse

10 Gennemgang af tilbud som BedreBolig rådgiver
Gennemgang af tilbud kan blandt andet ske med reference til disse tjekpunkter: • I hvilken grad kan leverandøren og eventuelle underleverandører dokumentere sine kvalifikationer? Er virksomheden f.eks. − på Håndværkerlisten, − godkendt BedreBolig-virksomhed − underlagt Byg-garanti − godkendt i relevante Kvalitetssikringsordninger (KSO, VPO, etc) Er alle ydelser fyldestgørende specificeret med hensyn til kvalitet og dokumentation af ydelser og produkter? Herunder f.eks.: − Entydig angivelse af hvilke typer produkter der leveres − Angivelse af Energi-deklarationer (EMO/ECO) • Er den tilbudte løsning i overensstemmelse med de idéer, behov og interesser som boligejer har givet udtryk for? Herunder f.eks. − Sammenligning med de udsagn boligejer har givet udtryk for i en forudgående screening og kortlægning hvis en sådan har været gennemført. Eller, − Udføre et kort interview af boligejer med støtte i den BedreBolig-spørgeguide der også anvendes i den indledende afklaringsfase. − Vurdere funktionalitet og påvirkning af komfort, vedligehold og andre former for merværdi, som må antages at have boligejerens interesse • Er der gjort rede for hvilket aftalegrundlag der skal gøres gældende og hvilke forsikringer der skal indgås af henholdsvis boligejer og leverandør? Andre relevante forhold

11 Kontaktinformation: Vibeke Kragh Tlf


Download ppt "Indhentning og vurdering af tilbud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google