Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Anvendelse af slam på.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Anvendelse af slam på."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Anvendelse af slam på landbrugsjord – § 19-tilladelse v/Linda Bagge, Miljøstyrelsen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Rammer og regler for afsætning af organisk affaldSIDE 2 Hvad er en § 19-tilladelse i forhold til slambekendtgørelsen? Tilladelse til jordbrugsanvendelse af affaldstype, der ikke er optaget på listen i bilag 1 til slambekendtgørelsen, til jordbrugsformål •Vedkommende (producent/bruger) ansøgning om udspredning til den kommune/kommuner, hvor affaldet ønskes udspredt •Tilladelsen gives i medfør af § 19 i MBL •Som minimum fastsætte vilkår om, at reglerne i kapitel 3-9 gælder. Vilkår fremgå af tilladelsen. •Skærpe vilkårene og/eller fastsætte yderligere vilkår, herunder, at anvendelse ikke må ske på nærmere angivne arealer.

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen minimum indeholde: •Beskrivelse af hvorledes den pågældende affaldstype er fremkommet •Oplysninger om stofsammensætning, alle tilsætningsstoffer, mængder hvori de tilsættes og koncentrationen •Hvilke arealer affaldet tænkes udspredt på •Hvis økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier skal det oplyses •Kommunen kan kræve supplerende oplysninger som f.eks. kemiske analyser, vurdering af affaldets jordbrugsmæssig værdi o.lign. Rammer og regler for afsætning af organisk affaldSIDE 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Rammer og regler for afsætning af organisk affaldSIDE 4 Kommunens sagsbehandling af en § 19- tilladelse: Forud for meddelelse af tilladelse skal kommunen vurdere følgende: 1.Er affaldet omfattet af definitionen i slambekendtgørelsens § 2 2.Har affaldet en jordbrugsmæssig værdi for det konkrete areal? 3.Indeholder affaldet stoffer i en koncentration, der giver anledning til risiko for miljø og sundhed ved anvendelse på det konkrete areal? - § 6. 4.Skal affaldet forbehandles for at opnå den rette kvalitet? 5.Hvor længe skal tilladelsen gælde? - må ikke være generel, men - baseres på en konkret vurdering - bør ikke meddeles over en længere periode end f.eks. 3 år

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Rammer og regler for afsætning af organisk affaldSIDE 5 Kommunens afgørelse af § 19-tilladelser: •Tilladelse meddeles ejeren eller brugeren af den ejendom/de arealer hvor affaldet ønskes anvendt •Af tilladelsen skal det fremgå hvor stor en affaldsmængde, der er tale om, og på hvilke konkrete arealer, det skal udspredes. •Tilladelsen kan meddeles til direkte anvendelse af uforarbejdet affald på jorden eller anvendelse af forarbejdet affald, som f.eks. kompost, der indeholder affaldstyper, der ikke er optaget på bilag 1 til slambekendtgørelsen. •Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Kommunens afgørelse af § 19-tilladelser •Afgørelsen skal være baseret på konkrete vurdering af både affald samt miljø-og sundhedsforholdene på de arealer, hvor affaldet forventes anvendt. •Ingen hjemmel i MBL’s § 19 til generel anvendelse •Kommunen kan meddele afslag, hvis grænseværdierne for indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer ikke er overholdt – følger af § 29 i slambekendtgørelsen. •Hvis grænseværdierne er overholdt, kan kommunen godt meddele afslag, hvis udbringning/opbevaringen medfører forurening af grundvand eller risikofor miljø og sundhed. •Ingen mulighed for at meddele mere lempelige vilkår end bekendtgørelsens generelle vilår, om f.eks. At tillade større dosering end tilladt i § 22. Rammer og regler for afsætning af organisk affaldSIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Rammer og regler for afsætning af organisk affaldSIDE 7 Gyldighedsperiode for § 19-tilladelse Tilladelse efter § 19 kan til enhver tid ændres af kommune eller tilbagekaldes uden erstatning – følger af MBL’s § 20 stk. 1 og 2, af hensyn til • Fare for forurening af vandforsyningsanlæg • Gennemførelse af en ændret spildevandsanlæg i overensstemmelse med spildevandsplan efter MBL’s §32 • Miljøbeskyttelsen i øvrigt For eksempel: Hvis affaldet indeholder ikke uvæsentlige mængder af miljøskadelige stoffer, der kan udgøre en risiko/et problem, skal kommunen vurdere, om § 19-tilladelsen af hensyn til fare for forurening af grundvand eller miljøbeskyttelsesloven skal ændres eller tilbagekaldes (MBL’s § 20).


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Anvendelse af slam på."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google