Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Jordvarmeboringer Jens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Jordvarmeboringer Jens."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Jordvarmeboringer Jens Michael Povlsen, Miljøstyrelsen Erhverv

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 2 Emner Afstandskrav Lempelser og skærpelser i forhold til bekendtgørelsens krav Nye drikkevandsboringer efter jordvarmeanlæg er etableret Afslag på ansøgninger Et besøg i Miljøstyrelsens maskinrum

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 3 Afstandskrav Kan kommunen dispenserer fra afstandskravene? - Nej Jordvarme bekendtgørelsen giver ikke mulighed for at dispensere for afstandskravene i § 7. ud over den lempelse, der er beskrevet i § 8. stk 1. Hvad skal der til for at skærpe kravene til et jordvarmeanlægs udformning eller placering? - Kommunen kan skærpe krav til jordvarmeanlæg, hvis et anlæg vil udgøre en uacceptabel forureningstrussel mod et vandforsynings anlæg. Kommunen skal her fagligt redegøre for, at jordvarmeanlægget reelt udgør en uacceptabel trussel- eller kort sagt kommunen skal løfte bevisbyrden. § 8. stk. 2. giver kommunerne denne mulighed for at skærpe afstandskravene i § 7. stk. 2. og 3. eller alternativt at stille skærpede krav til anlæggets udformning, hvis kommunen skønner, at skærpede krav er nødvendige for at sikre et anlæg mod forurening. Kan der dispenseres og hvornår må man skærpe?

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 4 Afstandskrav fortsat – Nye drikkevandsboringer efter jordvarmeanlæg er etableret. •Afstandskravene i § 7. er relateret til forholdene på etableringstidspunktet. DVS. at grundvandsboringer etableret efter jordvarmeanlægget ikke nyder beskyttelse under § 7. i Jordvarmebekendtgørelsen. •Dette betyder, at jordvarme anlæg i dette henseende skal behandles sidestillet med andre § 19 godkendelser. En inddragelse af en godkendelse af hensyn til en ny planlagt boring er forbundet med samme myndighedsansvar for kommunen som andre § 19 tilladelser.

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 5 Afslag på ansøgning om godkendelse af jordvarmeanlæg Alle jordvarmetilladelser efter § 19. skal leve op til kravene i jordvarmebekendtgørelsens § 6. Hvis et jordvarmeanlæg ikke kan leve op til kravene i sin § 19. tilladelse, må ejeren ikke etablerer anlægget. § 6. Tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine, skal som minimum indeholde vilkår i overensstemmelse med §§ 7-18. Stk. 2. Tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med direkte fordampning, skal som minimum indeholde vilkår i overensstemmelse med § 7, stk. 3, 4 og 8, § 9, § 10, § 13, stk. 3, § 15, stk. 3, §§ 17-19 og § 20, stk. 2-4. Stk. 3. Denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens § 19 tillader andre jordvarmeanlæg end forudsat efter bekendtgørelsen, når lovens beskyttelseshensyn er tilgodeset. Herudover ophæver jordvarme bekendtgørelsen ikke anden lovgivning som f.eks. Bestemmelser under planloven.

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 6 Advarsel: Nu kommer i med ind i maskinrummet. Miljøstyrelsen lover ikke, at det vi diskuterer bliver til noget! Indsæt nyt billede Format: H19,05 x B25,4 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse 2. Højreklik på billedet og placér det bagerst

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 7 Vi er blevet bedt om at se på en anmelde ordning for de mindst risikable anlæg. Jordvarmeanlæg og de statslige udmeldinger nr. 40 og 41 om vandplanerne. Udvidet anvendelses område og teknisk opdatering. F.eks. Køling og varme oplagring Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Emner miljøstyrelsen overvejer i forhold til jordvarme

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 8 Strandgade 29 1401 København K Tlf: 72 54 40 00 E-mail: mst@mst.dkmst@mst.dk www.mst.dk Jens Michael Povlsen mipov@mst.dk Telefon 72544141

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 9 § 19. § 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse 1) nedgraves i jorden, 2) udledes eller oplægges på jorden eller 3) afledes til undergrunden. Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler for at sikre, at jord og grundvand ikke forurenes eller udsættes for fare for forurening med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilladelser efter stk. 1 og 2 kan meddeles, og regler om, at tilladelse efter stk. 1 og 2 i visse tilfælde er ufornøden, samt regler om, at visse afgørelser efter stk. 1 og 2 ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om indretning og tømning af beholdere og ledningsanlæg med de nævnte stoffer, materialer og produkter, samt regler om gebyrer. Ministeren kan fastsætte regler om de i stk. 3 nævnte beholdere, herunder regler om, at fælles, obligatoriske tømningsordninger skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer spildevandsforsyning i kommunen, udpeget af kommunalbestyrelsen.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 10 § 7. + §7a. Stk 1 § 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om 1) forurening fra virksomheder, anlæg, maskiner, redskaber, fyringsanlæg og transportmidler, 6) at anlæg, indretninger eller apparater, herunder måleapparatur, der er beregnet til anvendelse i forureningsbegrænsende øjemed, skal være af godkendt type, § 7 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om den ansvarliges pligt til for egen regning at gennemføre egenkontrol af virksomheder, anlæg og indretninger m.v. eller for egen regning at lade egenkontrollen gennemføre af sagkyndige, herunder af autoriserede, akkrediterede eller lignende sagkyndige og tilsvarende laboratorier.


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Jordvarmeboringer Jens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google