Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Juridisk metode på beskæftigelsesområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Juridisk metode på beskæftigelsesområdet"— Præsentationens transcript:

1 Juridisk metode på beskæftigelsesområdet
En indføring i, hvilke retskilder der anvendes på beskæftigelsesområdet En indføring i at finde lovgivning og andre retskilder på internettet og i at finde støtte til at forstå lovgivningen En indføring i, hvad lovgivningen betyder for kommunen Oplæg for DH sommerskole, 7. september 2013 ved Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar UC Syddanmark

2 Tak for jeres interesse !
Stil spørgsmål under vejs … De spørgsmål, der ikke kan besvares på stående fod ”parkeres” til senere besvarelse De spørgsmål, der kræver for lange svar ”parkeres” ligeledes til senere besvarelse

3 De mest relevante love på beskæftigelsesområdet
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med tilhørende bekendtgørelser (jobcenter administrerer) Lov om aktiv socialpolitik med tilhørende bekendtgørelser(en kommunal afdeling administrerer) Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med tilhørende bekendtgørelser (fastlægger organisering af og ansvaret for beskæftigelsesindsatsen i stat, regioner og kommuner mv. ) Lov om kompensation til handicappede i erhverv med tilhørende bekendtgørelser (jobcenter administrer) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med tilhørende bekendtgørelser (kommune og jobcenter administrerer)

4 OBS på samspil mellem love og organiseringen
Det står altid i loven, hvilken myndighed, der har ansvaret for at gennemføre den pågældende lovgivning Jobcenter administrerer den aktive beskæftigelsesindsats Kommunen administrerer jobcenter OG de afdelinger, der udbetaler ydelser OG de afdelinger, der varetager pensionssager OG de afdelinger, der leverer f.eks. handicapkompenserende ydelser Det er dermed op til den enkelte kommune at få sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger

5 Retskilderne Love Lovbekendtgørelser Bekendtgørelser
Ankestyrelsens praksis Forvaltningsretlige grundprincipper Vejledninger til love

6 Love Folketinget behandler og vedtager love
Lovforslag fremsættes typisk af ministeren Lovgivningsprocessen kan findes på Find ”dokumenter” Find ”lovforslag” Se i venstre side af det billede, der kommer frem. Her kan der vælges minister og samling. Søgeresultatet vil vise de forslag, der er fremsat i perioden Når lovforslaget er tredjegangsbehandlet er det vedtaget eller ikke vedtaget. Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår som regel af den sidste § i loven. – fra det tidspunkt skal den kompetente myndighed have implementeret de ændringer som loven medfører

7 Lovbekendtgørelser Er den oprindelige lov skrevet sammen med efterfølgende lovændringer Se Søg på aktiv beskæftigelsesindsats Klik på LBK nr. 415 af 24/04/2013  Når lovbekendtgørelsen kommer frem fremgår det i højre side af billedet, at der er 4 efterfølgende ændringer – hvis loven skal læses og forstås må man altså kikke i og inddrage de efterfølgende ændringer. Når der er tilstrækkeligt mange ændringer vil ministeriet lave en ny lovbekendtgørelse Nedenunder fremgår det, hvilken lovbekendtgørelse og ændringer, der indgår i den aktuelle LBK

8 Bekendtgørelser Eksisterer på baggrund af en lov – folketinget overlader det til ministeren at vedtage bindende regler. Søg på lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Find § 4a Øverst på siden skal du finde den nederste boks til højre i billedet – her står ”yderligere dokumenter” første valgmulighed er ”bekendtgørelser mv. og cirkulærer mv. til denne lovbekendtgørelse” – klik på denne. Find bekendtgørelse nr.  835 af 10/08/2012 Øverst i bekendtgørelsen står der en henvisning til den/de §§ som bekendtgørelsen vedrører Se kap. 10 i bekendtgørelsen, der omhandler hjælpemidler mv.

9 Forvaltningsretlige grundprincipper
Kompetent myndighed=kun den myndighed, der er tillagt lovgivningsmæssig kompetence må træffe afgørelser overfor borgere Lighedsgrundsætningen = lige situationer skal behandles lige Ingen skøn under regel = individuel vurdering Ingen magtfordrejning, f.eks. Sektoransvarlighedsprincippet skal overholdes Proportionalitet i sagsbehandlingen Find eksempler på sager ang. disse grundprincipper på ombudsmandens hjemmeside

10 Forvaltningslove og bevillingslove
Forvaltningslove beskriver det offentliges adfærd i forhold til borgerne og i forhold til f.eks. Andre myndigheder og organiseringen – forvaltningslovene er: Forvaltningsloven Offentlighedsloven Persondataloven Og på beskæftigelsesområdet: retssikkerhedsloven Bevillingslovene indeholder de ydelser borgerne kan søge og de særlige sagsbehandlingsskridt og metoder der skal anvendes i den forbindelse Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er f.eks. en bevillingslov

11 Fortolkning af §§ i bevillingslove
Nogle §§ er formålsregler Nogle §§ er sagsbehandlingsregler Nogle §§ er bevillingsregler Kommunerne skal tilrettelægge deres praksis så formålet med lovgivningen følges Kommunerne skal overholde sagsbehandlingsreglerne og de forvaltningsretlige grundsætninger Kommunerne skal bevillige ydelser i henhold til de kriterier, der er besluttet i bevillingsregler og af den art, der er beskrevet i reglen.

12 Nogle eksempler i beskæftigelsesindsatsloven
En bevillingsregel er f.eks. Servicelovens § 68a Her kan bevilliges ressourceforløb til personer, der opfylder de nævnte kriterier. Af § 68a, stk. 3 fremgår det at sagen skal behandles i rehabilieringsteamet Det fremgår af § 68a, stk. 4 og efterfølgende, hvad forløbet kan bestå af.

13 Ankestyrelsens principafgørelser
www. ast. dk Til venstre på siden, i den grå ramme, vælges ”find principafgørelser” Der kan nu indtastes forskellige søgekriterier Vælg f.eks. ”Lovområder” – sæt kryds ved aktiv beskæftigelsesindsats Der er endnu ingen afgørelser vedr. § 68a – derfor prøver vi med Skriv ”69” i feltet ”paragraf” Klik på det lille felt ”søg” Søgeresultatet viser afgørelser, der er truffet i henhold til servicelovens § 69

14 Øvrigt relevant materiale på Ankestyrelsens hjemmeside
Praksisundersøgelser og velfærdsundersøgelser findes i den orange bjælke øverst Velfærdsundersøgelser er undersøgelser af kommunes generelle sagsbehandling på et område Praksisundersøgelser er undersøgelser af konkrete sager – i praksisundersøgelser giver ankestyrelsen konkrete anbefalinger til kommunerne

15 Vejledninger til love (og skrivelser)
Findes på retsinformation, samme sted som du finder bekendtgørelser Scoll ned under alle bekendtgørelserne – her fremkommer vejledningerne Vejledninger og skrivelser er udarbejdet i ministeriet Vejledninger kan være forældede i forhold til gældende ret Vejledninger har IKKE lovkraft men bruges til fortolkningsbidrag

16 Kommunernes behandling af sager
Kommunerne skal følge lovgivningen og de forvaltningsretlige grundprincipper Kommunerne SKAL f.eks. bevillige fleksjob til borgere, der opfylder betingelserne Kommunerne SKAL foretage en individuel og konkret vurdering af den enkelte sag Kommunerne SKAL behandle lige situationer lige Kommunerne kan IKKE bevillige mere eller andet end beskrevet i loven Kommunerne kan IKKE bevillige til andre, end de der opfylder betingelserne Kommunerne SKAL give rådgivning og vejledning og klagevejledning ved afgørelser Kommunerne kan på beskæftigelsesområdet ikke selv bestemme, hvordan sagsbehandlingen organiseres – Det er lovfastsat, at der skal være et jobcenter og at jobcentret behandler sager efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan dog beslutte om jobcentret skal samarbejde med andre instanser i kommunen, f.eks. På det sociale område. Kommunen kan også beslutte, hvilken uddannelsesmæssige og faglige baggrunde de ansatte i jobcentret skal have.

17 Andre relevante hjemmesider
– Kommunernes landsforening – her skrives om kommunale nyheder f.eks. høringssvar om lovforslag www. dukh.dk - Den uvildige konsulentordning på handicapområdet. Hjemmesiden har mange gode beskrivelser af sagsbehandling, retssikkerhed mv. www. ombudsmanden.dk – Du kan her finde ombudsmandens udtalelser i konkrete sager og beskrivelser af hans uanmeldte besøg på institutioner mv. www. arbejdsmarkedsstyrelsen.dk – styrelsen har til opgave at understøtte et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked. Her deles f.eks. den viden, der er på området.


Download ppt "Juridisk metode på beskæftigelsesområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google