Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor langt er landsforbundet med vision og handlingsplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor langt er landsforbundet med vision og handlingsplan"— Præsentationens transcript:

1 Hvor langt er landsforbundet med vision og handlingsplan
Mål At forankre forbundets vision i kredsene At synliggøre status og praktiske konsekvenser af Vision 2015

2 Hvad vil jeg komme ind på?
Gennemgang af vision med handlinger. Gennemgang af handlingsplanen med status. Hvad sker nu og fremad.

3 folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber
FDF Vision 2015 FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter.

4 * FDF vil styrke samarbejdet med myndigheder og andre organisationer.
Synlighed Folkekirkeligt * FDF vil i en balance mellem tradition og fornyelse fremstå som en attraktiv fritidsaktivitet for børn og unge. * FDF vil til stadighed have fokus på en klar og tydelig kommunikation såvel internt som eksternt. * FDF vil styrke samarbejdet med myndigheder og andre organisationer. FDF vil gøre forkyndelsen til et indsatsområde i kredse, landsdele og landsforbund. FDF vil være børn og unges ambassadører i forhold til folkekirken og inspirere til brobygning mellem den enkelte kreds og den lokale folkekirke. * FDF vil være synlig i den kirkepolitiske debat ved at deltage heri og bidrage med erfaringer fra arbejdet med børn og unge. .

5 Livsvigtige fællesskaber
Meningsfyldte aktiviteter * FDF vil sætte fokus på de forskellige kompetencer, man tilegner sig som frivillig leder. * FDF vil være kendt for at skabe personlige relationer og netværk. * FDF vil på landsplan inspirere til igangsættelse af familiearbejde i kredsen, således at familierne bliver en del af fællesskabet i FDF. * FDF vil udvikle integrationsarbejdet og styrke det internationale arbejde. * FDF vil i samspil med børn og unge udvikle spændende og anderledes møder, ture og events. * FDF vil skabe et alternativ til kommerciel underholdning ved at udvikle vore digitale medier med anderledes og udfordrende aktivitetstilbud for alle børn og unge. * FDF vil gennem lederuddannelse sætte fokus på nødvendigheden af kvalitet i kredsarbejdet.

6 Hvad er der gjort i HB regi?
Synlighed Hvad er der gjort i HB regi? Attraktiv fritidsaktivitet for børn og unge. Mål: At FDF udtrykker kvalitet og derved fastholder nuværende medlemmer og tiltrækker nye. Klar og tydelig kommunikation. Mål: At få positioneret FDF stærkere i mediebilledet og folks bevidsthed som en organisation, der tager børn og unges liv alvorligt. Styrke samarbejdet med andre. Mål: At synliggøre FDFs arbejde og pege på landsforbundet som en værdig og naturlig samtale- og samarbejdspartner vedrørende børn og unges liv. Valgt at fortsætte Fokuskreds projektet der har som formål at fastholde og tiltrække medlemmer Valgt at der i forbindelse med hvert HB møde bliver udpeget emner som skal kommunikeres ud samt ansvarlige. At formanden har et indlæg i hver nummer af lederen. At åbne HB møderne mere. Samarbejdet med Y-Mens klub er blevet udbygget, og vi indgår nu på samme betingelser som KFUM/K når der fordeles midler.

7 Hvad er der gjort i HB regi?
Folkekirkeligt Hvad er der gjort i HB regi? Forkyndelsen til et indsatsområde Mål: At få FDFs formål placeret centralt i medlemmernes og andres bevidsthed. Børn og unges ambassadører i forhold til folkekirken Mål: At børn og unge bliver anset for at være et vigtigt aktiv for folkekirken, og at samarbejdet mellem kredsen og den lokale kirke derved styrkes. Synlig i den kirkepolitiske debat Mål: At udbygge traditionen for at FDF beskæftiger sig med aktuelle kirkepolitiske spørgsmål, påvirker beslutninger og inspirerer egne ledere til stillingtagen. Valgt at give alle kredse et eksemplar af den ”Ny aftale”. Udsender løbende forkyndelse materiale. Indgik meget aktivt i Danske Kirke med en ungdomslejr. Har valgt at gå ind i en kampagne i forbindelse med kommende menighedsrådsvalg med formålet at få flere i menighedsrådene der vil tale børn og unges sag. Har haft flere artikler i Kristelig Dagblad. Deltager også aktivt i SUK som er … Er fortsat med til at drive ”Det med GUD” samt kristendom.dk

8 Livsvigtige fællesskaber
Hvad er der gjort i HB regi? Kompetencer Mål: At styrke kendskabet til den frivillige leders kompetencer og derved højne lederens status såvel internt som eksternt. Kendt for at skabe personlige relationer. Mål: At skabe fællesskab, engagement og kontinuitet i lederarbejdet. Familiearbejde i kredsen Mål: At give familier mulighed for at mødes i FDF, som en naturlig del af kredsarbejdet. Udvikle integrationsarbejdet Mål: At tage ansvar i den verden, FDF er en del af, og skabe større interkulturel forståelse ved at arbejde på tværs af traditionelle skel. Valgt sammen med leder uddannelses udvalget at indbyde alle til debatmøde med kompetencer som dagsorden. Ikke noget Har valgt at lade medlemsudvalget se på medlems problematikken. Følge forsøget på sletten. Har nedsat et nyt udvalg med netop integration som deres arbejdsområde.

9 Hvad er der gjort i HB regi?
Meningsfyldte aktiviteter Hvad er der gjort i HB regi? Udvikle spændende og anderledes. Mål: At FDF forsat er et udviklende eksperimentarium for nye projekter, aktiviteter, møde- og forkyndelsesformer. Digitale medier med anderledes og udfordrende aktivitetstilbud. Mål: At bringe FDFs menneskesyn og værdier i spil i børn og unges foretrukne medieverden. Gennem lederuddannelse sætte kvalitet i kredsarbejdet. Mål: At videreudvikle "fokuskredsprojektet" og tilbyde landsforbundets ledere relevante og tidssvarende lederuddannelseskurser Nedsat en arbejdsgruppe som en del af handlingsplanen. Nedsat en mediearbejdsgruppe som har afleveret en indstilling til HB. Der forsåles en ny struktur for medie området i forbundet. Der peges på konkret aktiviteter i et 3 års perspektiv. Dette kursus er netop et eksempel på uddannelse.

10 Handlingsplan 2006-08 Synligt Folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde
FDF-portal Landsækkende kampagne Landsdækkende medieomtale Landsdækkende undersøgelse Folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde Nyt forkyndelsesmateriale Forkyndelseskoordinator Gudstjenester Kompetencebank

11 Handlingsplan 2006-08 Livsvigtige fællesskaber
Familiearbejde Integrationsarbejde Ledernetværk Meningsfyldte aktiviteter Interaktive aktiviteter FDF Akademi FDF Eksperimentarium

12 Detaljeret status 1 Landsdækkende undersøgelse:
Peter Jeppesen har haft opgaven, men har pga. skriftende jobs (Forbundssekretær → Kontorchef → Inspektør på Sletten) ikke påbegyndt den endnu. Opgaven startes op igen i marts 2008 og forventes klar i august 2008. Familiearbejde: Udvalget har valgt at dele handlingsplansopgaven således at en person tager sig af ide materiale delen og en af struktur. Målet for arbejdet er at frembringe et beslutningsgrundlag for om FDF på forbundsplan ønsker at optage familie medlemskaber. For at kunne besluttet dette vil det være nødvendigt at belyse fordele og ulemper. Det vil vi forsøge på.

13 Detaljeret status 2 Kristendomsudvalget:
Udvalget er begyndt at få ”slået knuder” på flere af projekterne, det skyldes studentermedhjælperne/ projektmedarbejder. Udvikling af nyt forkyndelsesmateriale og sæsonplaner Et nyt materiale med navnet ”12” laves med lederuddannelsesudvalget, Det er ved at blive sat igang. En plan for dygtiggørelse af ledere i kristendom Dette punkt tænkes sammen med forkyndelseskoordinatorerne i landsdelene. Der er ikke derudover tænkt en national plan Forkyndelseskoordinator i landsdelene 3 landsdele har pt. fundet en koordinator. Det var været svært at få landsdelsledelserne i tale om dette felt.

14 Detaljeret status 3 På FDF Kurset i april 2008 mødes koordinatorerne og kædes på, med blandt andet en materialekasse og et forslag til hvordan en forkyndelseshandlingsplan for en landsdel kan se ud. Inspirationsmateriale til brug for gudstjenester Der er bevilget fra Kirkeministeriet til at tænke rollespil ind i gudstjenester. Sammen med Eksperimentariet, laves der et materiale om det. Arbejdet igangsættes i april. Seminarer omkring forholdet mellem børn, unge og kirken Via SUK laver FDF seminar om de 10 teser. Der er kommer støtte fra Y’s Men på kr. til det projekt. Landsdækkende internetbaseret kompetencebank Arbejdet med punktet er ikke igangsat. Der ventes på at WebPortalen bliver klar, så man har en teknisk ramme at lave denne kompetence bank i.

15 Detaljeret status 4 Integrationsarbejde:
Der er nedsat et dialogudvalg med Marianne Hansen som formand. Arbejdet frem mod at kunne lave en plan for hvordan integrationsarbejdet kan gribes an, sker i tre trin: 1. Statusmåling om holdningen i FDF (er lavet i forbindelse med SALAM) 2. Pilotprojekter rundt i landet 3. Kvalitativ måling af pilotprojekterne og erfaringsopsamling. Udvalget er i gang med at nedsætte lokale arbejdsgrupper, der inden LM2008 skal afvikle 2-3 lokale dialog arrangementer. Målgrupperne er både børn, unge og voksne. Byer: Aalborg, Århus, Vejle, Odense & København. Der afvikles et dialog seminar på Rysensteen april 2008 for unge indenfor og udenfor FDF. Det Globale Hus er titlen.

16 Detaljeret status 5 FDF Akademi:
På HB mødet i januar var der debat med HB, Stab, lederuddannelsesudvalget og landsdelsledelserne. Det var en god og bred debat. Der er flere bolde i luften nu, som skal gribes. Hvor starter vi, der er et utal af muligheder, hvem sætter begrænsninger osv… Der er brug for at der kommer form på. Lederuddannelsesudvalget har inviteret HB’s udviklingsgruppe vedr. meningsfyldte aktiviteter til et møde på Sletten lørdag d. 12. april. Formålet er at samle op på udvalgets input, debatten i januar og fremad finde et fælles fodslag.

17 Detaljeret status 6 Landsdækkende kampagne:
Arbejdet er gået i stå! Så en del af de oprindelige ideer kan ikke gennemføres inde LM08. Den nærmeste fremtid nå vise om der kommet en decideret kampagne før LM08 eller om det kan holdes derefter. Usikkerheden knytter sig især til økonomien - hvad koster det at holde sådan en kampagne? Det svar har udvalget ikke regnet på endnu. Webportalen: Indholdsmæssigt er man med, men teknisk er man på standby på grund af skift at det grundlæggende tekniske system. (Se længere forklaring i punkt 2.1) Man skal nok komme videre og for alvor sætte arbejdet i gang, så der er noget synligt til LM08.

18 Detaljeret status 7 FDF Eksperimentarium:
Det er et rent handlingsplansprojekt, styret af en lille projektgruppe bestående af TF og Lars Sass. Herunder er nedsat flere arbejdsgrupper der arbejder i kortere tid med de enkelte projekter. A – Sommerlejr Der er udarbejdet detaljerede arbejdsbeskrivelser på site og på PR del B – LiveGame Reglerne er færdige, spillet er testet på flere hold børn og voksne. Rammen er endt med at hedde Dragon Dare. Til lancering august 2008. C - Prøvebase Alpha Første test har været ude og igang - der er kommet mange gode tilbagemeldinger.

19 Tidsplanens overholdelse
Følger tidsplanen FDF Eksperimentarium Kristendomsudvalget Bagud, men på rette spor Webportal Familiearbejde Er tidsmæssigt med, men mangler en tidsplan/pejling FDF Akademi Integrationsarbejdet Landsdækkende medieomtale Gået i stå, men på vej til at starte op igen Landsdækkende kampagne Landsdækkende undersøgelse

20 Hvad sker nu og fremad. Den næste statusrapportering kommer før HBs maj møde. Der findes en online oversigt: (BlåNet / Forbundsinfo / Handlingsplan / Status) Den opdateres inden medio april 2008 Arbejdet på næste handlingsplan er startet, processen er at de 4 udviklingsgrupper I HB kommer med hvert deres bud, efterfølgende kobles landsdele og sluttelig kredse på.


Download ppt "Hvor langt er landsforbundet med vision og handlingsplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google