Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SOLO-taksonomi Workshop – sæt jer tre og tre sammen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SOLO-taksonomi Workshop – sæt jer tre og tre sammen"— Præsentationens transcript:

1 SOLO-taksonomi Workshop – sæt jer tre og tre sammen
Ophavsmand til denne PPt. = Mette Kynemund Red. af IJ Vær opmærksom på hvordan I sidder Workshop – sæt jer tre og tre sammen Disse slides ligger også på Lectio 2010

2 Praktiske oplysninger
Workshop om SOLO-taksonomien Program for de næste 45 minutter Oplæg om taksonomier To øvelser undervejs Formål: I skal have redskaber til at vurdere jeres eget faglige niveau I skal anvende SOLO-taksonomien som selvevaluering Når I forlader lokalet om 45 minutter, skal I gerne have kendskab til og kunne anvende SOLO-taksonomien I skal kunne anvende SOLO-taksonomien til at vurdere jeres eget faglige niveau – både i AT og i fagene I morgen skal I evaluere jeres arbejde for denne uge, så hør godt efter 2010 2 2

3 Hvad er en taksonomi? Inddeling i kategorier
Kategorisering af elementer i et hierarkisk system Klassedeling Systematik Kilde: Nudansk Ordbog Fx kategorisering af Måder at tænke og erkende på Observerbare handlinger i forhold til opgaveløsning 2010 3 3

4 Blooms taksonomi Blooms trappe fra Benjamin S. Bloom ( ), amkr. pædagogik professor. Kognition: som angår tænkning og erkendelse (adskiller sig fra perception/sansning, emotion/følelse, motivation/vilje) 2010 4 4

5 Blooms taksonomi 1 Redegøre – analysere - perspektivere Redegørelse
 genkende og referere. Fx en novelle eller en matematisk formel  forklare med egne ord, men ikke nødvendigvis med fuld forståelse af det givne materiale Hurtig gennemgang i forhold til LEGO-huse: Man kan genkende en klods, forklare at der er forskel på en 4’er og en 8’er Sætte dem sammen Se at et hus består af vægge og tag Skal kunne sætte dem sammen Vurdere om det nu er et hus Bloom – kendt fra undervisningen Nødvendigt at begynde med en redegørelse Vil man arbejde grundigt med stoffet (og opnå en karakter over middel), er det nødvendigt at kunne analysere og perspektivere Anvendes gerne i humanistiske og samfundsfaglige fag. Nogle fag har svært ved at anvende Blooms taksonomi. Fx matematik og de naturvidenskabelige fag. Kategorisering af tænkning – altså det, der foregår INDE I HOVEDET Det er i sagens natur svært at observere udefra  SOLO-taksonomi 2010 5 5

6 Blooms taksonomi 2 Analyse
 anvende fx en indlært formel eller en analysemetode i en konkret problemsituation  kunne nedbryde og afdække forholdet mellem de enkelte dele i fx en skønlitterær tekst eller et matematisk problem og man skal også i et vist omfang kunne se systemer eller strukturer i stoffet Perspektivering  sammenfatte (= skabe syntese) de førnævnte enkeltheder til en helhed (modsat analyse) og fortolke resultatet  foretage en selvstændig vurdering og perspektivering af det materiale, I arbejder med 2010 6 6

7 "The Learning Pyramid" activation Average retention rate 5% 10% level
passive Lecture 5% Reading 10% activation level engagement of Audiovisual 20% Demonstration 30% Fra film om SOLO-taksonomien optaget på Aarhus Universitet Discussion group 50% Practice by doing 75% active student Teaching others 80% [Kilde: NTL Institute for Applied Behavioral Science, Bethel, Maine]

8 SOLO-taksonomi 1 S tructure of (strukturen af) O bserved (observeret)
L earning (lærings-) O utcom (udbytte) Taksonomi (inddeling i kategorier) DVS: S O L O er en forkortelse af ….. Observerbare handlinger er ikke altid et udtryk for, at det ønskede mål for læring er opnået. Men kun det observerede kan danne grundlag for bedømmelse af det faglige niveau. Selvom SOLO ligesom Bloom prøver at indfange og hierarkisere efter kognitiv kompleksitet, så skifter fokus fra eleven generelt til elevens svar på en specifik opgave. 111 hits på SOLO-taksonomi (dansk) (6/12 ’97) – 489 hits den 26/1 2010 2010 8 8

9 SOLO-taksonomi 2 Målestok for læringsudbyttet
Bruges ved vurdering af kompetencer Niveauet afspejler ikke jeres generelle niveau, men læringsudbyttet som kommer til udtryk ved læsning af en bestemt opgave Udviklet af Biggs og Collis (1982) Biggs siger om SOLO: ”a framework for understanding understanding” (1999, s.37) Fordi det handler om læringsudbyttet DVS: Selvom SOLO, ligesom Bloom, prøver at indfange og hierarkisere efter kognitiv kompleksitet, så skifter fokus fra eleven generelt til elevens svar på en specifik opgave. Ideen er at præcisere hvad man her forstå ved forståelse… 2010 9 9

10 SOLO-taksonomi 3 Fem kompleksitetsniveauer: 0. Ikke-struktureret
Ensidigt struktureret Multi-struktureret Relationelt Abstrakt Vi skal ikke bare vide noget Vi skal også kunne bruge vores viden hensigtsmæssigt og til mere komplekse ting Altså niveau 4: hvis du forstår noget ordentligt kan du reagere anderledes i den sammenhæng hvor du nu er. (se henvisninger til Biggs bog i Lad os se nærmere på de forskellige niveauer…. 2010 10 10

11 SOLO-taksonomi Et eksempel
Opgaven kunne lyde: byg et hus ved brug af de givne elementer Figurerne udtrykker de fem kompleksitetsniveauer i SOLO-taksonomien Niveauerne afspejler læringsudbyttet, som kommer til udtryk ved løsning af en bestemt opgave 5 kompleksitets-niveauer: 0. Ikke-struktureret 1. Ensidigt struktureret (trække linjer mellem enkeltelementer – farver genkendes) 2. Multi-struktureret (trække linjer på tværs af flere elementer – vinduer og døre i huset) 3. Relationelt (elementerne kan sættes i forhold til hinanden – huset samles) 4. Abstrakt (elementerne sættes ind i en større sammenhæng – huset placeres i dets omgivelser) Vi skal ikke bare vide noget (have elementer af viden til rådighed) Men vi skal også kunne bruge vores viden hensigtsmæssigt og til mere komplekse ting (sætte videnselementerne i relation til hinanden og vise hvordan de indgår i en større sammenhæng) Altså niveau 3-4: hvis du forstår noget ordentligt, kan du tilpasse din viden og anvende den i enhver given sammenhæng (som afviger fra den sammenhæng i hvilken de blev indlært). 2010 11 11

12 SOLO-taksonomi i sprog/dansk
Sprogfagene og dansk har også glæde af at anvende SOLO-taksonomien. Ligesom naturvidenskabsfagene og samfundsfag 2010 12 12

13 SOLO-taksonomi i sprog
Billedanalyse som eksempel Her et eksempel med udgangspunkt i billedanalyse på et fremmedsprog. Ret aktuelt for jer. 0. Ikke-struktureret (genkender ingen elementer i billedet) 1. Ensidigt struktureret (elementer i billedet genkendes og kan navngives på dansk) 2. Multi-struktureret (elementer beskrives på fremmedsprog  identifikation af objekter kobles med navngivning på f.eks. tysk) 3. Relationelt (elementerne sammenkobles til en beskrivelse af den samlede situation, dette gøres på fremmedsproget) 4. Abstrakt (billedet sættes i en større sammenhæng, som inddrager andet og mere end hvad billedet i sig selv viser. Fx situationen på billedet sættes i sammenhæng med resten af filmen) For at komme op på et højere fagligt niveau, skal I ud over det redegørende. 2010 13 13

14 SOLO-taksonomi i matematik
Matematik kan betragtes som et sprog. Matematik træner evnen til at strukturere og tænke abstrakt. - Niveauerne afspejler hvad der kræves af de forskellige karaktertrin Eksempel: Lineær sammenhæng som model: 0. Ikke-struktureret (punktet (x,y)) 1. Ensidigt struktureret (en lige linje) 2. Multi-struktureret (y = ax + b og grafen er en ret linje) 3. Relationelt (En lineær sammenhæng er givet ved, at samhørende værdier af de variable x og y kan skrives på formen y = ax+b, hvor a og b er faste tal. De samhørende værdier af x og y vil ligge på en ret linje, hvis de indtegnes i et koordinatsystem) 4. Abstrakt ([ovenstående] + en lineær sammenhæng er et eksempel på en funktion. Kan fx anvendes til at beskrive hvordan dieselforbruget for en bil afhænger af antal kørte kilometer.) Kilde: Bodil Bruun. Konferencen om den nye skriftlighed i matematikundervisningen, 15. april 2008 konferencemateriale/ 2010 14 14

15 Øvelse 1 ”SOLO-skemaet”
I skal sammen lave et puslespil I skal lægge de løse brikker i de rigtige felter på SOLO-skemaet Skift mellem hvem, der læser op og hvem, der lægger brikkerne på skemaet Læg brikker og skema tilbage i plastiklommen Tidsramme: 8 minutter Skemaet sammenholder læringsudbyttet med din egen indsats i undervisningssituationen Hvilken viden blev brugt og hvad lærte I? Eksempelvis hvis I skulle bygge et LEGO-hus og får tildelt en bunke klodser: Duplo-klodser passer ikke sammen med almindelige Lego-klodser. Det er ikke smart at bygge en søjle som væg, men klodserne skal sidde forskudt. Det er sværere at bygge et tag end en væg Her niveaupapir for udbyttet sammenholdt med egen indsats Materiale: A3 kopier af næsten tomme SOLO-skemaer (elev udgaven) 22 stk. udklippede SOLO-udsagn/brikker ” SOLO Niveaupapir øvelse 1_skemaA3.doc” ” SOLO Niveaupapir øvelse 1_brikkerA3.doc” 2010 15 15

16 Øvelse 2 ”Verber og SOLO”
Tag et skema hver Skriv følgende verber ind i de tomme felter i A4-kopien over SOLO, som ligger i plastiklommen – dvs. skriv på hvilket niveau man fx skal kunne Sammenligne, opremse, reflektere, genkende, misforstå, anvende, perspektivere, beskrive, definere, have kendskab til, analyse Dette skema skal du selv beholde. Sæt det ind i den hvide AT-mappe – skemaet finder du også på Lectio Prøv individuelt at sætte følgende verber ind i de tomme felter i A4-kopien over SOLO, som ligger i plastiklommen Materialer: ”SOLO Niveaupapir øvelse 2.doc” med tom kolonne til verber. Sammenligne, opremse, reflektere, genkende, misforstå, anvende, perspektivere, beskrive, definere, have kendskab til, analysere, udvikle, 2010 16 16

17 ”Verber og SOLO” Materialer: ”SOLO kompetencevurdering”.
Kompleksitets niveau Integrerede dimensioner Kognitive verber Kapacitet – antallet er videnselementer Relationer – er elementerne sammenhængende? Konsistens og metabetragtninger 0. Ikke struktureret Få eller begrænsede videnselementer. Spørgsmål og svar hænger ikke sammen Simpel genkendelse og gengivelse uden at der lægges op til forståelse. Ingen sammenhæng til andre videnselementer – bundet til konteksten [sammenhængen]. Du arbejder med irrelevante aspekter og/eller arbejder forkert med relevante aspekter. Ingen konsistens. misforstå kendskab til viden om genkende tilegne sig huske identificere benævne definere 1. Ensidigt struktureret Her kan du med egne ord og eksempler forklare et givet stofområde og stille spørgsmål Viden er mangelfuld, idet flere komponenter ikke kombineres. Beherskelse af enkeltdele. Dvs. der fokuseres på ét aspekt. Der konkluderes for hurtigt. 2. Multi-struktureret Her skal du kunne behandle kendte problemstillinger ved inddragelse af flere videnselementer. Flere videnselementer/data inddrages, men i forhold til afgrænsede og uafhængige problemstillinger  altså uden at de kombineres Beherskelse af mangfol-dighed. Du er opmærk-som på flere rigtige og relevante aspekter, som behandles rigtigt, men integrerer dem ikke. Dvs. mangler helheden klassificere opremse beskrive beregne strukturere 3. Relationelt Her skal du kunne behandle flere kendte komplekse problemstillinger under anvendelse af flere/mange videnselementer/data Se sammenhængen af videnselementer og generalisere i en ny kontekst. Induktion Altså beherskelse af overordnede sammenhænge og en konsistent forståelse af feltet ved at integrere flere relevante aspekter til en helhed sammenligne forklare/fortolke analysere anvende årsagsforklare relatere 4. Abstrakt Her skal du kunne behandle nye problemstillinger ved at relatere til eksisterende principper/teorier og fremsætte hypoteser Du kan forholde dig kritisk til disse principper/teorier Deduktion og induktion Altså evnen til overskridelse og til at generalisere strukturen til et nyt emne/område. Åbne konklusioner eller flere alternativer teoretisere generalisere reflektere genere/udvikle perspektivere Materialer: ”SOLO kompetencevurdering”. Sammenligne, opremse, reflektere, genkende, misforstå, anvende, perspektivere, beskrive, definere, have kendskab til, analysere, udvikle- 2010 17 17

18 SOLO – en blandt flere Samfundsvidenskabelige fag
Naturvidenskabelige fag Humanvidenskabelige fag SOLO bruges som en metode til vurdering af fagligt niveau og læringsudbytte Én blandt andre – f.eks. Blooms taksonomi…. Eller den hermeneutiske spiral 2010 18 18

19 Tak for nu  AT-mål: Opnå viden ved at kombinere fag
Vurdere hvorledes et givet emne indgår i større sammenhænge I kan nu foretage jeres selvevaluering efter SOLO-taksonomiens principper Læg puslespillet tilbage i plastiklommen. Aflever alle plastiklommerne i kassen Brug det til selvevaluering. Hvor god er I til at sætte jeres videnselementer sammen til et meningsfuldt hele? AT kræver evnen til at anvende viden på tværs af fag og anvende viden i nye sammenhænge. I vil have glæde af at vende tilbage til denne PPP i efterfølgende AT-forløb (og anden undervisning) DERFOR: Find denne PowerPoint i Lectio! Materiale: ”SOLO-selvevaluering.doc” 2010 19 19


Download ppt "SOLO-taksonomi Workshop – sæt jer tre og tre sammen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google