Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den store skriftlige og den store mundtlige præstation: SRP og AT

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den store skriftlige og den store mundtlige præstation: SRP og AT"— Præsentationens transcript:

1 Den store skriftlige og den store mundtlige præstation: SRP og AT
Bjørn Grøn Fagligt samspil Januar 2012

2 Ouverture - Gymnasiets formål
Stk. 2. Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Stk. 3. Eleverne skal (…) opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. …

3 Summen af SRP og AT I SRP I AT
- stilles eleverne en opgave, som skal besvares skriftligt i form af en ”akademisk artikel” - opstiller eleverne selv et problem, som skal besvares mundtligt i form af et ”akade-misk foredrag” - skal eleverne demonstrere evnen til at gå i dybden med en faglig problemstilling - skal eleverne demonstrere evne til at udrede en kompleks sag og sætte det i sammen-hæng I både SRP og AT - skal eleverne demonstrere evne til at opsøge og selvstændigt tilegne sig ny viden

4 Rammer om SRP Hvilke fag kan der skrives i?
Et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau (lp: 3.2) Hvornår skrives opgaven? I to uger (10 skoledage), normalt før jul (men inden 1. marts) (lp 3.6) Hvordan vælges fagligt emne? Vælges af eleven i samråd med sin(e) vejleder(e) (lp 4.2) Hvem er vejledere? Skolen udpeger blandt lærerne, der har i de indgående fag, vejledere for den enkelte elev (lp 4.1)

5 Faglige mål – eleverne skal kunne
i SRP i AT vise evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen besvare en stillet opgave fyldestgørende opstille og behandle en problemformulering demonstrere evne til faglig formidling selvstændigt fremlægge resultatet af sin undersøgelse perspektivere sagen beherske relevante faglige mål i de indgående fag – og: udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder vurdere fagenes muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

6 Krav til opgaveformuleringen 1
Læreplanens afsnit 4.4: Opgaveformuleringen (…) skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst ét af fagene. Opgaveformuleringen skal: være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen,

7 Krav til opgaveformuleringen 2
gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet, være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet samt have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse samt tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden.

8 (overhøring – 2 eksempler)

9 Eksempel på opgaveformulering: Biologi A, Idræt B
Doping Der ønskes en redegørelse for, hvilke former for doping en tour de France cykelrytter kan have fordel af at bruge. Der ønskes en detaljeret fysiologisk forklaring på disse dopingmidlers potentielle virkninger og bivirkninger. Med udgangspunkt i det udleverede materiale (Carsten Breengaard, ”Dopinghysteri”, Troels Mylenberg, ”Sejrens sødme” og Anne Lykke, ”dopingkapløb: Atleterne vinder igen”) og selvvalgt materiale ønskes en præsentation og diskussion af centrale etiske problemstillinger i dopingdebatten. Der ønskes en diskussion af hvilken betydning doping har for moderne cykelsport generelt og specifikt for Tour de France.

10 Eksempel på opgaveformulering: Engelsk A, Dansk A
Postmodernisme i dansk og engelsk litteratur Foretag på basis af et antal engelsksprogede artikler en indkredsning af begrebet postmodernisme og opstil et antal fokuspunkter, som du herefter uddyber i opgavens hoveddel: analyse og fortolkning af Peter Høegs ”De måske egnede” og af et antal engelsksprogede noveller efter eget valg. Diskuter afslutningsvis påstanden, at postmodernismen er et overstået fænomen.

11

12 AT: alt starter med en sag
Læreplanens formulering En sag er forankret i AT’s Identitet: I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder … Det faglige indhold er konkret Fokus i det enkelte forløb skal være klart formuleret ... I arbejdet inddrages konkrete værker, personer, begivenheder, eksperimenter, genstande o.l. - Alligevel problemer med tolkningen af læreplanen…

13 Faglige mål – eleverne skal kunne
i SRP i AT vise evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen besvare en stillet opgave fyldestgørende opstille og behandle en problemformulering demonstrere evne til faglig formidling selvstændigt fremlægge resultatet af sin undersøgelse perspektivere sagen beherske relevante faglige mål i de indgående fag – og: udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder vurdere fagenes muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

14 Sager i almen studieforberedelse - vokser ud af emner som
Eksamensopgaver: Videnskab og ansvar Krig, medier og teknologi Fremtiden – visioner og forudsigelser Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851 – 1914 At være på – selviscenesætttelse og overvågning Emner der ofte indgår i skolers planlægning: Verdensbilleder (fx:  Galileis kikkert) Krop og sundhed ( fx:  Målinger på eleverne selv i idræt) Renæssancen (fx:  Tilværelsestolkninger i Masaccios fresker) Hvad er sandhed? Klima, Katastrofer Unge og ungdomskulturer i forskellige lande

15 Hvad vejledningen drejer sig om
At hjælpe eleven med at finde og afgrænse en sag – ud fra årets eksamensopgave – som eleven kan behandle på et godt fagligt niveau. kan eleven ikke selv det? At hjælpe eleven med at udforme en problemformulering ud fra den valgte sag At vejlede eleven i udformning af

16 Problemformulering – eks 1
FEDMEEPIDEMIEN Jeg vil undersøge problemerne bag fedme samt redegøre for, hvem der rammes af epidemien. Jeg vil herudover lave en danskfaglig medieanalyse af artiklen ”Fedmen banker på din dør”. Ud fra analysen vil jeg konkludere, hvem artiklen henvender sig til. Herefter vil jeg sammenholde resultatet fra redegørelsen med resultatet fra analysen, og her i også diskutere og vurdere om artiklen er placeret det rette sted for at gøre en forskel i fremtiden. (dansk A – samf B)

17 Problemformulering – eks 2
DEN SPANSKE BORGERKRIG Jeg vil meget kort redegøre for den Spanske Borgerkrigs baggrund og historiske forløb. Jeg vil analysere billedet Guernica malet af Pablo Picasso og . Analysen vil fokusere på en sammenligning af to fremtidsvisioner. Til slut vil jeg diskutere hvilken effekt deltagelsen af store navne fra kunstverden havde på den politiske balance/agenda under krigen inden og udenlandsk. (billedkunst og historie)

18 Processen frem til eksamen
Valg af sag og fag (Elevens) Problemformulering Udarbejdelse af synopsis (defineret i læreplanen): Undersøgelse af forskellige problemstillinger, der kan belyse sagen Diskussion af teorier og metoder i relation til sagen Konklusion i relation til problemformuleringen – samt spørgsmål til drøftelse og videre undersøgelse Forberedelse af den mundtlige prøve, evt. med udarbejdelse af talepapir og inddragelse af nye materialer Præsentation (foredrag) på grundlag af synopsis samt dialog ved den mundtlige prøve

19 Hvad eleverne vil møde ved eksamen
Hvis det ikke fremgik klart af din præsentation, så er første spørgsmål: Ifølge opgaveformuleringen skulle du vælge en (sag / rejse..). Hvad er det i grunden for en sag du har valgt? Hvis det ikke fremgik klart af din præsentation, så er andet spørgsmål: Hvad var i grunden din problemformulering? Og hvad er din hovedkonklusion herpå? Hvis det ikke fremgik klart af din præsentation, så er tredje spørgsmål: Hvorfor har du egentlig valgt disse fag? Kunne du ikke have besvaret spørgsmålet alene med brug af …?

20 Videnskabsteori fra neden
Spørgsmål eksaminanden kan møde: Hvilket belæg i form af kilder, empiri mv. er der for påstanden / hypotesen / lovmæssighederne /…? Er der tale om sikker viden, om en sandsynliggørelse af en påstand eller om en hypotese? Er det forfatterens mening, eller noget man ved? Hvordan er materialet indsamlet? Er det repræsentativt? Kan der være andet materiale, der giver andre forklaringer? Er det en årsagssammenhæng, vi ser her? Kunne årsag og virkning være anderledes? Hvad er den bagvedliggende intention bag det, der her udspiller sig? Hvilken troværdighed vil du tillægge den fremstilling, vi her ser? Der tales i materialet om en model. Hvad er hensigten hermed? Hvordan er forholdet mellem model og virkelighed? Er argumentationen forstået i sin historiske kontekst? …. Formålet er at afdække, i hvilken ufstrækning eleverne kan redegøre for: Hvad er er karakteristisk for det enkelte fags videnskabelige tilgang?

21

22 Bedømmelseskriterier AT
Eksaminanden bedømmes på sin mundtlige præstation i fremlæggelsen og i den efterfølgende dialog Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål, som er angivet i læreplanens pkt. 2.1. I bedømmelseskriterierne indgår også eksaminandens evne til at anvende viden og metoder fra de to fag, men hele tiden i relation til og i et omfang, der er relevant for sagen og dennes behandling. Herudover lægges der vægt på, hvordan eleven udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof.

23 Bedømmelseskriterier SRP
Læreplanens afsnit 5.1: Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Forslag: Start med at se på om ”der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen” Bemærkning: Finder censor, at en opgaveformulering er utilfredsstillende, må det så vidt muligt ikke gå ud over eleven. Eleven skal have en karakter, men denne kan følges af forslag om at tilbyde omprøve. Censor kan klage over formuleringen: En sådan klage følger proceduren i eksamensbekendtgørelsen, startende med en klage der sendes til skolens rektor.

24 Karakterbekendtgørelsen
§ 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. § 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. § 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. § 5. Karakteren 4 gives for den nogenlunde præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. § 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. § 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. § 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

25 Taksonomiske værktøjer?
Bloom Solo

26 Taksonomiske værktøjer

27

28

29

30 Fag og formidling (forsk og fortæl) Ny type: Dansk + (Mat / Natvid)
(Opgavens titel / emne) Du skal udarbejde en artikel om (Opgavens titel / emne). Artiklen skal rumme en behandling af (en udspecificering af kravene til hvilke matematiske emner der skal inddrages, herunder evt ukendt bilagsmateriale). Artiklens målgruppe er den typiske læser i et populærvidenskabeligt tidsskrift som Illustreret Videnskab, og besvarelsen skal med inddragelse af retoriske og argumentationsteoretiske overvejelser begrunde den valgte formidlingsform i relation til målgruppen. Du bestemmer selv, om begrundelsen indleder eller afslutter besvarelsen.

31 Mat-Dansk eksempel på ny opgavetype

32 Struktur – eksempel med fys-dansk
En vægtning kunne være: I alt ca 25 sider fordelt på fysikopgavedelen (om kaosteori) på sider illustreret videnskabs-artikeldelen på 4 sider meta-dansk delen på 4-6 sider

33 Eksempel på opgaveformulering: Ny type: Dansk, Mat/Nat - overvejelser
Besvarelsen skal fremtræde som et hele. Der skal være plads til at gå i dybden med de (matematisk/ naturvidenskabelige) faglige delemner. Dette kan ske gennem opsætning / ombrydning af artiklen, som man kender fra sådanne tidsskrifter, feks ved at den indeholder en række faktabokse, eller måske særlige sideopslag. Den (matematiske/naturvidenskabelige) indsigt demonstreres således både gennem selve formidlingen i artiklens hovedtekst, og gennem de forskellige ”faktabokse” eller hvordan eleven nu vælger at bryde artiklen op. En videreudvikling af formen: Udarbejde en netside om emnet!


Download ppt "Den store skriftlige og den store mundtlige præstation: SRP og AT"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google