Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikker medicinering og datafangst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikker medicinering og datafangst"— Præsentationens transcript:

1 Sikker medicinering og datafangst
Yves Sales Praktiserende læge m.m. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

2 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Medicingennemgang ”En struktureret og kritisk gennemgang af patientens medicin, med det formål at optimere den medicinske behandling” Dorte Glintborg, MPL januar 2011 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

3 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
En rigtig medicingennemgang forudsætter en rigtig kommunikation mellem rigtige aktører Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

4 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Sundhedstyrelse: VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. (2007) Epikrisen bør indeholde oplysninger om: 1. Årsag til indlæggelsen eller til det ambulante forløb, henvisningsdiagnoser. 2. Udskrivende sygehusafdeling, dato for indlæggelse og udskrivelse. 3. Kort resumé af forløbet. Herunder diagnoser, væsentlig behandling og udførte undersøgelser, evt. prognose samt væsentlige overvejelser og fund. Desuden bør epikrisen indeholde vigtige parakliniske undersøgelsesresultater (billeddiagnostik, laboratoriesvar, patologisvar). 4. Medicinstatus. Hvis der er sket ændringer i patientens medicinering under indlæggelsen, skal det af epikrisen altid fremgå: lægemidlernes betegnelse, indikation, lægemiddelform, styrke, dosis, doseringshyppighed samt evt. administrationsvej. Behandlingens varighed, begrundelse for ændringen i medicinen herunder seponering af medicin, bør desuden fremgå. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

5 RegionH: Vejledning epikriser
Epikrisen indeholder: Årsag til indlæggelsen Resumé af sygdomsforløbet, væsentlige fund og resultater af undersøgelser. Alle udførte invasive indgreb, behandlinger og diagnostiske procedurer, herunder transfusion af blod under forløbet Medicinsk behandling: Begrundelse for væsentlige ændringer i hidtil given medicin Medicinafstemning ved udskrivelsen dvs. den medicin patienten udskrives med (f.eks. skift til analoge præparater, som patienten sædvanligvis anvender). Disse oplysninger hentes fra EPM ”Medicin ved udskrivelsen” For patienter, der ved indlæggelsen modtager dosisdispenseret medicin fra et apotek i primærsektor, tages stilling til, om apoteket fortsat skal dosisdispensere medicin efter udskrivningen Medgivet medicin og evt. recept ved udskrivningen og eventuel angivelse af behandlingsvarighed. Oplysninger om patientens aktuelle helbredsmæssige tilstand, herunder Funktionsniveau ved udskrivelsen Udfærdiget genoptræningsplan Ernæringsmæssig risiko, plan for energibehov og kostform, hvor relevant Socialmedicinske foranstaltninger, herunder kontakt til socialrådgiver, plejeorlov m.m. Instruktion givet til patient (eller pårørende), herunder Aftalte kontrolbesøg på hospitalet, hos egen læge eller andet behandlingssted Anbefalinger om opfølgning og videre behandling, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Genoptræningsplan og foranstaltede kontakter. Angivelse af evt. udestående af undersøgelsesresultater, som vil blive eftersendt Alle diagnoser og diagnosekoder, herunder bidiagnoser anført i epikrisens diagnosefelt. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

6 RegionH: Vejledning epikriser
Medicinsk behandling: Begrundelse for væsentlige ændringer i hidtil given medicin Medicinafstemning ved udskrivelsen dvs. den medicin patienten udskrives med (f.eks. skift til analoge præparater, som patienten sædvanligvis anvender). Disse oplysninger hentes fra EPM ”Medicin ved udskrivelsen” For patienter, der ved indlæggelsen modtager dosisdispenseret medicin fra et apotek i primærsektor, tages stilling til, om apoteket fortsat skal dosisdispensere medicin efter udskrivningen Medgivet medicin og evt. recept ved udskrivningen og eventuel angivelse af behandlingsvarighed. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

7 Hvor stort er problemet? (1/5)
DPSD modtog i rapporter om medicineringsfejl fra sygehuse i Danmark. = 32 % af alle indrapporterede UTH Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

8 Hvor stort er problemet? (2/5)
Der er fejl i ca. 50% af ordinationerne i overgangene fra hospital og primærsektor H.Balle , Jepsen HP, Bjørn C et al.  Medicinafstemning – erfaringer fra Gentofte og Hvidovre Hospital. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

9 Hvor stort er problemet? (3/5)
69% af patienter indlagt på medicinsk afdeling var berørt af medicineringsfejl 18% patienter blev udsat for en potentiel alvorlig medicineringsfejl Medicineringsfejl ved indlæggelse på sygehus august 2006 Michael Due Larsen, Lars Peter Nielsen, et al. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

10 Hvor stort er problemet? (4/5)
6,5 % af alle akutte indlæggelser skyldes medicinrelaterede UTH. 60% kunne undgås Dødeligheden af disse hændelser er 0,15 % Pirmohamed M, James S, Meakin S et al.  Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of patients. BMJ. 2004). Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

11 Hvor stort er problemet? (5/5)
2.214 korrektioner fra 62 apoteker i Danmark. November 2007 47 ville medføre indlæggelse hos enhver patient Omregnet til årsværk i Danmark svarer dette til 7 hændelser dagligt Analyse af receptkorrektioner på apotek December 2008 Mille Holst Thomsen et al. Danmarks Apotekerforening og Lægeforeningen Der ekspederes ca recepter dagligt i Dk. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

12 Medicineringsprocessen
Apotek Hospital Indlæggelse Egen læge Skadestue / lægevagt Hjemmeplejen Patient Hospital Ambulatorier Speciallæge Tandlæge Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

13 Medicineringsprocessen
Apotek Hospital Indlæggelse Egen læge Skadestue / lægevagt Hjemmeplejen Patient Hospital Ambulatorier Speciallæge Tandlæge Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

14 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Den grundlæggende trekant Sygehusvæsenet Den vertikale koordinering I: LEON-princippet (lavest effektive omsorgsniveau) faglig visitation Vertikal koordinering II har været forsømt savner systematisering Landsfunktioner Landsdelsfunktioner Amtets hovedsygehus Praksis- koordina- torer Lokal-sygehuse Primærkom. sundheds- og socialtilbud horizontale koordinering PORTVAGT Almen praksis Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

15 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

16 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

17 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Patient Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

18 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Patient Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

19 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Patient Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

20 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

21 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

22 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

23 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

24 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

25 Eksempler på dårlig kommunikation
Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

26 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Hvad sker der her? En psykisk handicappet patient, som bor på institution, fik af egen læge på et tidspunkt ordineret Ibuprofen til 14 dage for en akut lidelse. Patienten følges hos psykiater, som ordinerer ”psykiatrisk” medicin + Ibuprofen som dosisdispensering Fejlen opdages først efter 2 år, fordi Ibuprofen er blevet forlænget sammen med anden medicin. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

27 Manglende kommunikation
En patient følges på cardiologisk afdeling på et hospital og på endokrinologisk afdeling på et andet hospital. Den ene afdeling ordinerer Simvastatin, den anden Atorvastatin. Patienten tager begge dele. Hvad skal hun have? Opfylder hun klausuler for Atorvastatin? Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

28 Generisk substitution
Hjemmesygeplejerske bestiller Apydan 300 mg 1 x 3. Patienten får i forvejen Trileptal 300 mg 1 x 3, men har tidligere fået Apydan. Pt. blev indlagt hospital på grund af konfusion, fejlen opdages, og pt. kommer hurtigt hjem igen. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

29 Manglende medicinafstemning ved udskrivning
82-årig ”multi-syg” og polymedicineret (18 præparater!) patient med rask ÆF (tidl. sygehjælper) udskrives efter 11 dages indlæggelse på HvH. ÆF får udleveret medicinstatus og opdager 4 fejl: Der står Digoxin, Selozok og Kaleorid, som pt. hverken har fået eller skal have Der står anført Moxalole, men da hun kommer på apoteket, er der recept på Laktulose I epikrise til egen læge står der, at der er opstartet laksantia – ellers intet om medicin Egen læge modtager efterfølgende korrigerende brev fra afd. med opdateret medicinliste Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

30 Manglende oplysninger om medicin ved udskrivning
88 årig mand indlagt kirurisk afdeling Egen læge modtager 3 liners epikrise uden medicin-liste 3 uger efter udskrivning FAXER hjemmeplejen en medicin-liste til egen læge, hvor bl.a. hans antimani behandling ikke fremgår (tidl. indlagt x 2 til NCE, forløb med geronto-psykiater og egen læge på evindelige sygebesøg). Antihypertensiv behandling fremgår heller ikke Egen læge kontakter telefonisk afd.: afd. kendte ikke til denne mani-behandling, som ellers fremgår af fast medicin liste fra hjemmeplejen Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

31 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

32 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Marevan - Digoxin Patient i Marevanbehandling. Sidste 2 INR-værdier på h.h.v. 1,1 og 1,2. Normalt ligger værdien mellem 2 og 3. Kontakt til hjemmesygeplejerske, der opdager at man har taget fejl og givet patienten Digoxin i stedet for Mareven, da begge tabletter er blå. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

33 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

34 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

35 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

36 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

37 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Medicinrekvisition Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

38 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

39 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

40 Den alternative medicinering
Hvad er det dog for en medicin, de har givet deres kone - Jeg købte den på en auktion for et år siden Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

41 De 7 basale medicineringsfejl
- Forkert dosis af det rigtige præparat - Forkert præparat - Ingen medicin - Forkert patient - Forkert tidspunkt - Medicin trods kendt allergi - Forkert administrationsvej Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

42 De 7 basale medicineringsfejl
- Forkert dosis af det rigtige præparat - Forkert præparat - Ingen medicin - Forkert patient - Forkert tidspunkt - Medicin trods kendt allergi - Forkert administrationsvej Den rigtige medicin, den rigtige vej ind i den rigtige patient på det rigtige tidspunkt Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

43 Strategi for apotekerne i Danmark (1/2)
Apotekerne tager medansvar for borgernes sundhed og livskvalitet ved at identificere, løse og forebygge lægemiddelrelaterede problemer Strategipapir for apotekerne i Danmark Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

44 Strategi for apotekerne i Danmark (2/2)
”Med udgangspunkt i et helhedssyn på borgernes behandling og sundhed skal apoteket være med til at skabe sammenhæng mellem de forskellige dele af sundhedssektoren” Strategipapir for apotekerne i Danmark Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

45 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

46 3 udsagn Der skal mere fokus på polyfarmacipatienter. Ældre medicinske patienter og kronikere, som får 6 typer medicin eller mere, skal have tilbudt medicin-gennemgang ved udskrivelse fra sygehus eller én gang årligt ved praktiserende læge. Der er derfor behov for, at patientens praktiserende læge med jævne mellemrum kigger på patientens medicinstatus og overvejer, om patienten bør stoppe med nogle af præparaterne. For at sikre sammenhængende patientforløb og skabe bedre koordinering mellem forskellige sektorer eksempelvis mellem praktiserende læge og sygehus er det vigtigt, at lægerne har et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

47 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Medicingennemgang Medicinafstemning Hvad er der ordineret til patienten Hvad tager patienten (inkl. håndkøbsmedicin) Farmaceutisk vurdering af medicineringen Interaktion Administrationsvej Administrationstidspunkt Lægelig gennemgang af (fortsat) indikation og dosis. Møde mellem læge og farmaceut Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

48 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Medicingennemgang Kendskab til kliniske vejledninger Adgang til patientens data på receptserveren Adgang til databaser om interaktion Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

49 Forslag til forbedring
Ændre kultur hos sundhedsprofessionelle: bedre forståelse for patientens bevægelse gennem sundhedsvæsenet Overholdelse af gældende vejledninger: konsekvent videregivelse af medicin-oplysninger ved indlæggelse, udskrivelse og ambulante besøg. Det er (også) et ledelsesansvar! Mere farmakologi-undervisning på medicinstudiet Flere farmaceuter på hospitaler Aftale om formaliseret samarbejde mellem praktiserende læge og apoteksfarmaceuter om medicingennemgang/medicinafstemning Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

50 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Komplians Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

51 Ny overenskomst om almen praksis
ICPC Datafangst FMK Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

52 § 97 ICPC kodning Alle praktiserende læger skal ICPC-kode henvendelser vedrørende følgende diagnoser: KOL Astma Kroniske muskel- og skeletlidelser Osteoporose Hjerte-karsygdomme Cancer Diabetes Ikke-psykotiske psykiske lidelser. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

53 Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011
Alle praktiserende læger skal hurtigst muligt og inden for overenskomstperioden tage datafangstmodulet i anvendelse. Fra det tidspunkt, hvor datafangstmodulet installeres i lægens journalsystem, påbegynder lægen anvendelsen af de indikatorsæt der er udviklet for: Diabetes, KOL, hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom, stress, angst og depression. Indikatordata sendes til DAMD-databasen og lægen modtager herfra løbende feedback på egne data. De praktiserende læger arbejder med tilbagemeldingerne fra Den Almenmedicinske Database med henblik på en kontinuerlig kvalitetsudvikling af patientbehandlingen. Regionerne modtager kvartalsvis aggregerede, online rapporter fra DAMD-databasen, hvori der præsenteres data på indikatorniveau for de aftalte folkesygdomme. Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011

54 § 99 Det Fælles Medicin Kort (FMK)
Inden udgangen af 2011 skal praktiserende læger anvende Det Fælles Medicinkort (FMK), dog tidligst når alle sygehuse og Lægevagten i regionen har sat FMK i drift Alle regioner forpligtes til at sørge for, at sygehusene i den enkelte region har opstartet/opdateret patientens FMK, når patienten forlader sygehuset/ambulatoriet, eller når der sker medicinændringer ved telefonisk kontakt mellem patienten og sygehuset/ambulatoriet Praktiserende speciallæger: Overenskomst pr. 1. okt. 2011 Kommunerne skal - via sundhedsaftaler - sørge for, at den enkelte kommunes hjemmepleje og plejecentre benytter oplysningerne i FMK Sikker medicinering og datafangst langt ude på landet 13. maj. 2011


Download ppt "Sikker medicinering og datafangst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google