Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afklaring af arbejdsevnen/ arbejdsprøvning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afklaring af arbejdsevnen/ arbejdsprøvning"— Præsentationens transcript:

1 Afklaring af arbejdsevnen/ arbejdsprøvning
Set med juridiske briller

2 Hovedemner Borgeren klager over jobcentrets afgørelse
Arbejdsevnedefinition Arbejdsevnemetoden Arbejdsprøvning Samarbejde mellem jobcentre og nævnet

3 Borgeren klager over jobcentrets afgørelse
Nævnet foretager en retlig vurdering af jobcentrets afgørelse Hvad betyder en retlig vurdering?

4 Borgeren klager over jobcentrets afgørelse
En retlig vurdering betyder, at Vi ser på de akter i sagen, som kommunen har indhentet eller skrevet, og at sagen bliver vurderet efter de retsregler, der gælder. Vi ser meget sjældent den pågældende borger!

5 Borgeren klager over jobcentrets afgørelse
En retlig vurdering betyder, at Nævnet ikke kan tage stilling til, om en afgørelse er hensigtsmæssig, og at Nævnet alene kan vurdere jobcentrets serviceniveau ud fra, om jobcentrets serviceniveau har holdt sig inden for lovens rammer.

6 Borgeren klager over jobcentrets afgørelse
En retlig vurdering betyder også, at Nævnet kan vurdere, om jobcentret har holdt sig inden for lovens rammer for skønsudøvelse. Nævnet skal forholde sig til sagens faktiske omstændigheder – f.eks. lægelige oplysninger og oplysninger om arbejdsevne.

7 Arbejdsevnedefinition
Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at kunne opnå indtægt til selvforsørgelse. Fremgår af § 4 i Arbejdsevnebekendtgørelsen.

8 Arbejdsevnemetoden Arbejdsevnemetoden er en metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen… Bekendtgørelse nr af 13. december en garantiforskrift. Manglende anvendelse kan føre til, at kommunens afgørelse bliver ugyldig.

9 Arbejdsevnemetoden Hvornår skal der udarbejdes en ressourceprofil?
Sygedagpengelovens § 28 – før ophør pga. varighedsbegrænsningen, også udsættelse. Arbejdsevnebekendtgørelsens § 2 og LAB-lovens § 70a – ved behandling af sager om revalidering og fleksjob.

10 Arbejdsevnemetoden Pensionslovens § 19 – ved afgørelser om førtidspension. Bemærk - når afgørelse om arbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven medfører et reelt afslag på revalidering, fleksjob eller førtidspension, så skal der også udarbejdes ressourceprofil, især ved afgørelser efter § 7, stk. 5.

11 Arbejdsprøvning definition
En arbejdsprøvning er et tilbud, der kan afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmål. Beskæftigelsesindsatslovens kapitel mv., herunder især §§ 22, 32 og 42. Ordet arbejdsprøvning fremgår ikke af loven - dækkende for det, der menes.

12 Arbejdsprøvning En arbejdsprøvning afdækker og afklarer kompetencer og beskæftigelsesmål, f.eks. når fuldtidsbeskæftigelse kun vanskeligt kan opnås. Eksempel – borgeren har fibromyalgi, og det skal undersøges, hvor mange timer og hvilke opgaver, borgeren kan klare.

13 Revalidering Revalidering har et defineret beskæftigelsesmål, jf. LAS § 46 og § 47, og sigter mod efterfølgende varig ansættelse på fuld tid. Eksempelvis en egentlig virksomhedspraktik, hvor arbejdet ville have været almindeligt lønarbejde, og med henblik på bestemt beskæftigelsesområde.

14 Arbejdsprøvning og forrevalidering
Arbejdsprøvning afklarer beskæftigelsesmål og kan derfor i visse tilfælde også blive til forrevalidering – altså eksempelvis afklaring af beskæftigelsesmål, før en revalideringsplan eventuelt udarbejdes. Under forrevalidering bevares det hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. LAS § 47, stk. 5.

15 Forrevalidering Forrevalidering er per definition aktiviteter, som borgeren gennemfører, før det erhvervsmæssige beskæftigelsesmål er afklaret, og hvor disse aktiviteter har et erhvervsmodnende sigte for den pågældende – eller sigter mod at afklare, hvad beskæftigelsesmålet skal være.

16 Forrevalidering Eksempel på forrevalidering kan være et forløb, som genoptræner evnen til overhovedet at være på en arbejdsplads, et sprogkursus eller et fag, der mangler, for at borgeren får adgang til en uddannelse. Eksempel på forrevalidering kan være afklaring af, om den fremtidige jobplan skal være indenfor kontor eller butik eller andet.

17 Arbejdsprøvning – krav til den
Ankestyrelsens P og LAB § 22 – en arbejdsprøvning havde ikke taget tilstrækkeligt hensyn til borgerens kompetencer, interesser og begrænsninger. Endvidere bør tilbud om arbejdsprøvning så vidt muligt gives på områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

18 Arbejdsprøvning – krav til den
Hvis borgeren ikke kan gennemføre det aktive tilbud, kan dette i nogle tilfælde være et udtryk for, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles yderligere. Svar på § 20-spørgsmål S 2203. Vær opmærksom på psykiske lidelser.

19 Arbejdsprøvning i øvrigt
Sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2 – mulighed for forlængelse af retten til sygedagpenge, hvis det anses for nødvendigt at gennemføre en arbejdsprøvning, og hvis muligt – 39 uger. Ankestyrelsens D – 9 – 02 – muligheden for at gennemføre en arbejdsprøvning ved uafklaret helbredstilstand.

20 Samarbejde mellem jobcentre og nævnet
Beskæftigelsesankenævnets afgørelser er bindende for jobcentret, medmindre jobcentret klager til Ankestyrelsen over nævnets afgørelse, og medmindre jobcentret får medhold hos Ankestyrelsen. Derfor kan der jo alligevel godt være et godt samarbejde mellem jobcentre og nævnet om at fremme forbedringer.

21 Samarbejde mellem jobcentre og nævnet
Både jobcentre og nævnet befinder sig i et krydspres mellem borgerens stigende krav til offentlige ydelser – og en praktisk hverdag med meget begrænsede økonomiske ressourcer. Sagsbehandling går meget stærkt!

22 Samarbejde mellem jobcentre og nævnet
Når sagsbehandling går stærkt, er det vigtigt, at man til tider stopper lidt op og sørger for at gennemtænke, om der kan ske forbedringer. Vi ønsker, at jobcentrene gør os opmærksom på, hvis I ikke forstår vores afgørelser, især, hvis I oplever en svingende praksis fra vores side.

23 Samarbejde mellem jobcentre og nævnet
Nævnet har brug for det nødvendige dokumentationsgrundlag for at træffe afgørelse i sagen. Dvs. før, I træffer afgørelse, tænk ”hvorfor når vi frem til denne afgørelse” – ses det af akterne? Dvs. send os alt relevant materiale – ellers må nævnet bede jer om at sende det senere!

24 Afslutning Det var, hvad jeg ville sige om arbejdsprøvning set med juridiske briller. På den anden side af de juridiske briller gemmer der sig en praktisk virkelighed med etablering af afprøvningssteder og tilbud for en række meget forskellige borgere. Det hører vi jo mere om i dag!


Download ppt "Afklaring af arbejdsevnen/ arbejdsprøvning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google