Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnvandshåndtering i dit område

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnvandshåndtering i dit område"— Præsentationens transcript:

1 Regnvandshåndtering i dit område
Møde i grundejerforeningen Søndergårdens villaby d. 26/3 2015 Hvem er vi, og hvorfor står vi her. Håndtering af regn og spildevand i Egedal og Furesø Kommuner. Hvad betyder håndtering af regnvand.

2 1. prioritet i klimatilpasningsplanen
Boligområde A = 28 ha Fælleskloak Kuperet terræn Søndersø Det ene af de to 1. prioritetesoplande benævnes søndergårdsvej/søndersøvej. Afgrænsningen af området ses på ovenstående billede. Det er et traditionelt villakvarter fra omkring Kloaksystemet er et fællessystem. Ud af det samlede område på xx ha er de xx ha befæstede. Det vil sige, at det er det areal, der bidrager med vand når det regner. Kursus 2 Regnvand kan komme meget hurtigt, med stor intensitet og løber hurtigt til kloakkerne Kursus 3 Vand løber nedad og samler sig i lave områder. Hvis kloakrørene fyldes kan vandet blive presset tilbage i systemet igen Eller vandet løber over

3 Årsag til udpegning Oplevede problemer Beregnede problemer

4 Grundejerforeninger

5 Spørgeskemaundersøgelse
Lokal viden er vigtig – model vs. virkelighed. Spørgeskemaet er sendt ud til 160 ejendomme i grundejerforeningen. Med 91 svar har vi opnået en besvarelsesprocent på ≈ 57%

6 Besvarelser Opsummering: % har oplevet problemer på deres grund som følge af kraftig regn % har gennemført tiltag for at forebygge problemerne. Har du gennemført tiltag for at forebygge problemer med regnvand? Nej. 64 70.3% Nej, men jeg overvejer at gøre det. 5 5.5 % Ja, jeg har installeret højvandslukker. 6 6.6 % Ja, jeg har lavet terrænændringer på grunden 7 7.7 % Andet. 12 13.2%

7 Roller og aktører Klimatilpasning sker bedst i et samarbejde Borgerne
Forsyningen Kommunen Hvem har hvilket ansvar og hvad kan vi forvente ?

8 Forskellige niveauer for klimatilpasning
Tilpasning i forhold til hverdagsregn Tilpasning i forhold til skybrud Beredskab Passivt Aktivt

9 Serviceniveau i kloaksystemet
Fælleskloak Øge kloakkernes dimension med 30 % eller fjerne noget vand fra systemet Hvert 10.år Kort beskrivelse af krav og servicemål fra de to planer i forhold til klimatilpasning. Spildevandsplanen er angivet nogle serviceniveauer for kloaksystemet som forsyningen er forpligtet til overholder, når de fremadrettet etablerer og renoverer kloakkerne. I fælleskloaksystemer (hvor husspildevand og regnvand løber i samme ledning) må der højest ske opstuvning til terræn hvert 10. år Separatsystemer (hvor regnvand og husspildevand løber i hver sit rør) må der højest ske opstuvning af regnvand til terræn hvert 5. år. Forskellen - opstuvning fra fælleskloakken = inkl. husspildevand, separatkloakken = kun regnvand. Kloakrørenes dimensioner øges med 30 % for at fremtidssikre mod øgede regnmængder. Omlægningen tager tid, og ske efterhånden som de gamle rør udstiftes. Dette kan betragtes som basiskrav.

10 Lokal anvendelse af regnvand
Frakobling Metoder Økonomi Det er ikke altid dem, der kan gøre det, der har behovet

11 Muligheder for lokal håndtering
Ved bevarelse af fællessystemet og frakobling af regnvand forudsætter denne løsning, at der sker en involvering af borgerne og at de ønsker at tage ejerskab til klimatilpasningen. I henhold til gældende lovgivning kan man ikke tvinge folk til at håndtere regnvandet lokalt, når de engang har fået afledningsret, så det skal ske frivilligt. Hvordan kan dette gøres, ønsker man at ligge en del af ansvaret til borgeren. Løsninger kan bl.a være de som vi har set i Brøndby i dag. Hvordan kan hhv. kommune og forsyning facilitere dette?

12 Nedsivning på græsplæne

13 Nedsivning på græs Fordele Ulemper Simpel og billig Optager ikke plads
Nem vedligehold Synligt ”overløb” Ulemper Våd plæne, når det regner

14 Nedsivning i faskine Fordele Ulemper Skjult løsning Magasinvolumen
Drift og levetid Kan overbelastes Pris og besvær

15 Regnbed

16 Nedsivning i regnbed Fordele Ulemper Nyt sjovt element i haven
Simpel og billig Ingen drift Magasinvolumen Synligt ”overløb” Ulemper Kræver plads

17 Opbygning af regnbed

18 Når regnen kommer op på terræn
Når det regner mere end kloakkerne kan klare (typisk mere end 5. eller 10 år hændelse),  kloakkerne nogle steder løbe over, stuve op på terræn. Målsætning i klimatilpasningsplanen: højest hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn. Hvad så der imellem: - f.eks. 2. juli 2011, hvor der faldt ca. 50mm regn på 2-3 timer (ca. 50. årshændelse), De udsatte steder er udpeget + prioriteret i klimatilpasninsgplanen, i alt 11 lokalieter. Det er typisk bebyggede steder med begrænset plads + mange interesser og hensyn at tage, når sagerne vurderes. Behov for principiel drøftelse af: hvilke hensyn som bør indgå + afvejelse af stor og lille betydning + økonomiske omkostninger. F.eks.: Foto 1 (Værløse bibliotek): Vand indendørs, hvor meget skal forsyningen tilpasse det offentlige system, - hvor meget kan/vil vi pålægge grundejerne? højvandlukke, Separatkloak, sokkelhøjde, Foto 2 (regnvandshaven): Vi har en flot regnvandshave, men den optager plads, fra andre aktiviteter som boliger, erhverv. Der er også steder hvor vandet samles naturligt, skal disse arealer forblive grønne område, selv om de er ret bynære/dyre grunde? Foto 3 (Jonstrup å): Hvor forurenet vand vil vi acceptere der ledes til søer/åerne? hensyn til vandplaner, hygiejne (fælleskloak) og i givet fald hvor ofte? Foto 4 (Farum Kaserne): Vil vi acceptere vand på vejene, og hvor ofte? Hvordan med hygiejnen? Målsætning: Først ved en 100 års regn må der stå mere end 10 cm vand på terræn.

19 Hvad er de næste skridt Grundlaget er på plads
Komplekse problemstillinger Mange aktører Konkrete løsninger Muligheder for frakobling af vand Skybrudssikring på overfladen Sikring af ejendomme

20 Begræns skaden/sikring af ejendomme

21 Sikring af ejendomme Fem gode råd mod oversvømmelse fra kloakken:
Luk eller spær unødvendige kælderafløb Etabler pumpebrønde til afløb under opstuvningskoten. Monter højvandslukker, hvor det er nødvendigt Husk rensning og vedligeholdelse af afløbsinstallationer Fem gode råd mod oversvømmelse udefra: Sørg for at terrænet skråner væk fra bygningerne Etabler et område, der kan oversvømmes ved skybrud –f.eks. græsplæne eller parkeringsplads Byg høj kant og ekstra trin på kældertrapper, lyskasser og lign. Pump regnvandet væk fra lavtliggende udearealer Etabler omfangsdræn med bortpumpning af drænvand.

22 Tak for opmærksomheden Yderligere oplysninger kan findes på:


Download ppt "Regnvandshåndtering i dit område"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google