Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvantitativ metode og triangulering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvantitativ metode og triangulering"— Præsentationens transcript:

1 Kvantitativ metode og triangulering 12.03.12
6. Kursusgang Kvantitativ metode og triangulering

2 Hvad er der galt med denne historie?
Danske kandidater er for dårlige Undervisningsministeren efterspørger kvalitetsløft på landets videregående uddannelser. Kandidater fra danske universiteter er for dårlige - i hvert fald set i forhold til for ti år siden. Det viser en rundspørge til forskere og undervisere på landet universiteter, som Berlingske Research har lavet. 43,4 procent mener, at det faglige niveau for kandidater er faldet over en ti-årig periode. Ifølge eksperter kan det hænge sammen med, at der i dag er færre undervisningstimer på uddannelserne. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) siger til Berlingske, at undersøgelsen understreger behovet for bedre kvalitet på de videregående uddannelser. "Når jeg igen og igen hører fra studerende og arbejdsgivere, at der er for lidt undervisning, så må vi til at finde ud af, hvordan vi får mere undervisning ud af de uddannelser, vi tilbyder i dag," siger Morten Østergaard til Berlingske. Han vil dog ikke love flere undervisningstimer. Også gymnasierne får en ordentlig tur af de universitets ansatte, hvor hver femte universitetsansatte er utilfredse med gymnasierne måde at forberede de unge til universitetslivet. 3.400 forskere og undervisere har deltaget i undersøgelsen. Kilde: Avisen.dk 5. marts 2012

3 Dagens program Midtvejsstatus… Kvantitativ metode Metodetriangulering

4 Projektopgaver Miniprojekt
Ny opgave:  Overvej hvordan I kan bruge kvantitative metoder i projektet. Arbejd videre med jeres problemformulering. Forbered jeres undersøgelser Deadline er fredag den 16/03-12 kl. 16. Send og

5 Kvales syv stadier Tematisering Design Interview Transskribering
Analyse Validering Rapportering

6 Hvad er metode? … en systematisk måde at undersøge virkeligheden på. Det er de fremgangsmåder, vi bruger og benytter, når vi skal indsamle, bearbejde og sammenfatte information, så resultatet bliver viden. Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed, s.15

7 Design og metodevalg Valg af metode bestemmes af Problemformuleringen
Situationen Tiden Ressourcerne

8 Dataindsamling Primære data Sekundære data
Egen indsamling og registrering Sekundære data Andres indsamling og registrering Kvantitative eller kvalitative data

9 Kvantitativ vs. Kvalitativ
”at forklare” skal her forstås som sammenhænge mellem to faktorer f.eks. rygning og uddannelse Lund, Anker Brink (1986): Habermass i hovedet og Gallup på papiret

10 De tre videnskaber Naturvidenskab Humaniora Samfunds-videnskab
Kvantitative undersøgelsesmetoder Videnskab er værdifri Mennesket udgør i kraft af subjektivitet en fejlkilde Virkeligheden er håndgribelig, konkret og kan opgøres i tal Metode skal være neutral Fortolkningslære Kvalitative undersøgelsesmetoder Subjektivitet For at forstå det enkelte ord i en tekst, skal man forstå og tilegne sig hele teksten, samtidig skal man forstå hele teksten for at forstå de enkelte ord - del og helhed Den hermeneutiske cirkel Fænomenologi Socialkonstruktivisme Hvordan placerer man humane og samfundsmæssige fænomener i social, økonomisk, politisk og produktionsmæssig sammenhænge? Kvalitative og kvantitative metoder Objektivitet – subjektivitet

11 Positivisme vs Hermeneutik

12 Den kvalitative metode
Udgangspunkt i de humanistiske og samfundsvidenskabelige traditioner I modsætning til den naturvidenskabelige tradition Bruger interview, fokusgrupper og observation til at indsamle data

13 Kvantitative metoder

14 Fuck you! - unge indvandrermænd er kvindefjendske eller..?
Fra artiklen: ”De muslimske drenge vil kun have jomfruer, når de skal giftes. De opfatter pigerne fra det oprindelige hjemland som uskyldsrene, indhyllet i sommerfuglestøv” ”De muslimske drenge i Danmark ser ikke meget sommerfuglestøv over de herboende muslimske piger”. Citat fra selve rapporten: »Et flertal af de interviewede mener, at de er hurtigere udviklede end etniske danskere, og at de beholder et forspring i form af at have en større penis« Om artiklen i Jyllandsposten Der deltog 13 unge mænd og 14 kvinder i undersøgelsen. 27 i alt. Kilde: JP 5.martsog den 21. marts 2000

15 Er noget objektivt? ” I virkeligheden er alle rådata kvalitative af natur. Nogle af disse data har vi valgt at kategorisere og tælle op i antal, symboliseret ved arabiske tegn, som vi kalder tal. Men det bliver de jo ikke mere objektive af” Ib Andersen i ”Den skinbarlige virkelighed”

16 Hvornår er spørgeskemaer det rigtige redskab?
Når man vil indsamle mange besvarelser Når man gerne vil arbejde med kvantificerbare data Når man gerne vil kunne generalisere sin resultater fra undersøgelsen til en større population

17 Lidt historie – om antal Kilde: http://www. clbs

18 Formålet med kvantitative undersøgelser
”Formålet med kvantitative stikprøve-undersøgelser er at finde mønstre i mangfoldigheden. Disse undersøgelser fokuserer på et mindre antal kendetegn hos mange respondenter, hvor den kvalitative undersøgelse fokuserer på et større antal kendetegn hos få undersøgte enheder.” Sepstrup, Preben (2002): ”En undersøgelse viser…”, s. 19

19 Måle og veje Den kvantitative metode antager, at de undersøgte forhold kan måles og værdisættes eks: Hvor tit taler du i mobiltelefon? Hvor vigtig er din mobiltelefon for dig på en skala fra 1-5? Kan man så det?

20 Styrke og svagheder Metodens styrke Metodens svaghed Klarhed Overblik
Tal (– en undersøgelse viser…) (Anerkendelse) Metodens svaghed Reduceret forståelse Minus nuancer Minus dybde

21 Kvantitativ vs. kvalitativ
At beskrive At generalisere Bredde Intervieweren – objektiv Eks. hvor mange ryger At forstå At illustrere tendenser Dybde Intervieweren - subjektiv Eks. hvorfor de ryger

22 Metodetriangulering

23 OBS Metodetriangulering behøver ikke at være tre metoder – men også to eller fem! Det er også metodetriangulering at bruge sekundær data fra andre undersøgelser

24 Hvad er metodetriangulering
"En måte å styrke validiteten i et prospekt på er metodetriangluering. Metodisk triangulering betyr å kompensere for svakheter ved én metode ved å bruke også andre metodiske tilnærminger Slik triangulering kan innebære at en bruker både kvalitative og kvantitative metoder..., eller at en bruker flere ulike kvantitative eller kvalitative metoder for å analysere en problemstilling.” Helge Østbye m.fl. (1997): "Metodebok for mediefag", s. 101

25 Hvad kan metodetriangulering?
Støtte validiteten (gyldighed - måler man det man vil måle) af undersøgelsen Dette kan også bruges til at vurdere, validiteten af de involverede undersøgelser. Levere viden, som det kvalitative interview er dårligt til f.eks. antal brugere, uddannelse, køn, etc Åbne øjnene for nye aspekter - f.eks. hvem der er de primære brugere af en hjemmeside Sikkertrafik.dk - bekymrede mødre og mandlige trailerentusiaster Forbehold Men dette forudsætter, at alle involverede metoder (delundersøgelser) er valide

26 Eksempler på triangulering
Brug af flere forskellige metoder til at undersøge f.eks. et website for at få et samlet billede: Kvantitativ: hvem er brugerne(alder, køn, antal, aktivitetsniveau i forening, købsadfærd) spørgeskema(Gallup), trafikdata Kvalitativ: Fokusgrupper, interviews, observation, egen deltagelse, etc.

27 Former for metodetriangulering, 1
Bente Halkier beskriver tre årsager til at lave metodetriangulering: 1) For at forbedre metoderne gensidigt Ved at bruge den ene metode f.eks. fokusgruppeinterview som pilotmetode for at udvikle et større spørgeskema. 2) Som opfølgning efter hinanden for at opnå yderligere relevant information Ex. hvis individuelle interview viser, at den sociale interaktion er vigtig, så kan der følges op med fokusgruppeinterview – og omvendt.

28 Former for metodetriangulering, 2
3) Som ligestillede former for empiri Ex. både at bruge individuelle interview og fokusgrupper for at opnå forskellige perspektiver. (Halkier (2002): ”Fokusgrupper”, s ) Hvis I bruger metodetriangulering, så tænk over: Hvorfor er det en væsentligt eller en god fremgangsmåde til jeres formål?

29 Kritik af metodetriangulering
Kim Schrøder: For at sige, at hvis resultaterne fra de anvendte metoder understøtter hinanden er det fint. Hvis ikke behøver, det ikke være et problem, men tegn på mangfoldighed. ”Måske skulle vi med en anden metafor hellere se de forskellige metoder som forskellige optiske linser, hvor man jo forventer, at man ser noget forskelligt igennem dem?" Kim Schrøder: "Pionerdagene er forbi, hvor går receptionsforskningen hen", s. 13.

30 En anekdote I alt 125 husmødre skulle interviewes om nogle nye annoncer for hvidevare fra Bauknecht Med spørgeskemaer, farvekort, fotos ” und die ganze Schweineri“ 5-7 interviewpersoner ville have været mere end nok Morale: Kvalitative metode skal ikke leve op til kvantitative normer for at virke.


Download ppt "Kvantitativ metode og triangulering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google