Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Driftsleder, Løgstør Fjernvarmeværk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Driftsleder, Løgstør Fjernvarmeværk"— Præsentationens transcript:

1 Driftsleder, Løgstør Fjernvarmeværk
Indledning / Introduktion BIOGAS TIL FJERNVARME ved Per Rasmussen Driftsleder, Løgstør Fjernvarmeværk Flexibel Fjernvarme Aalborg Kongres og Kultur Center Tirsdag den 15. januar 2008

2 Løgstør Fjernvarmeværks hovedanlæg blev oprindeligt bygget i udkantent af Løgstør, som et midlertidiigt kedelanlæg. I midten af 1970-erne blev de midlertidige kedler erstattet af et permanent fjernvarmeanlæg. Igennem årene er fjernvarmeværket blevet omringet af beboelses- og industrielle kvarterer og ligger nu et godt stykke indenfor byskiltet. Nærmeste genbo er Logstors Rørs administrations og hovedproduktionsanlæg. Løgstør Fjernvarmeværk har igennem en årrække varetaget den daglige drift af Vindblæs Kraftvarmeværk som ligger ca. 7 km fra Løgstør.

3 Baggrund 1998 Vindblæs deponigasanlæg
=> Deponigas til gasmotoranlægget på Vindblæs Kraftvarmeværk. 2005 Alternative lokale energiressourcer, som erstatning for den svindende gasmængde fra lossepladsen? => Biogas fra lokalt gårdbiogasanlæg 2007 Driftsøkonomiske beregninger? => Projektforslag Baggrunden for projektet i Vindblæs skal findes helt tilbage ved etableringen af deponigasanlægget på lossepladsen nær Vindblæs i slutningen af halvfemserne. Anlægget blev etableret med det formål, at levere deponigas til gasmotoranlægget på Vindblæs Kraftvarmeværk. Deponigasanlægget har efterfølgende leveret en kontinuerlig strøm af deponigas til kraftvarmeværket i Vindblæs, men som det gælder for alle deponigasanlæg, så falder gasmængden over tid, i takt med at affaldet i lossepladsen nedbrydes. I samarbejde med Løgstør Fjernvarme begyndte Vindblæs Kraftvarme derfor at undersøge mulighederne for anvendelsen af andre lokale energiressourcer, som erstatning for den svindende gasmængde fra lossepladsen. Det kom i den forbindelse på tale at anvende biogas fra et gårdbiogasanlæg. Driftsøkonomiske beregninger viste imidlertidig, at en forholdsvis sund anlægsøkonomi ville kræve, at Vindblæs Kraftvarmeværk skulle aftage en større gasmængde end værkets variable varmeproduktion kunne anvende. Dvs. i lav last perioder fx om sommeren ville biogasanlægget leverer mere gas end kraftvarmeværket kunne aftage, idet biogasproduktionen er bundet op på svineproduktionen og derved relativ konstant over hele året. Det var med den baggrund at projektforslaget om fuld udnyttelse af lokale energiressourcer blev udarbejdet.

4 Forbruger økonomi - Løgstør
Individuel olie Individuel N-gas Simpelt gennemsnit Vægtet gennemsnit Løgstør Fjernvarme Vindblæs Kraftvarme Løgstør: 1.735 forbrugere Netto gæld DKK/forbruger Variabel varmepris 220 DKK/MWh Fast varmepris 4,800 DKK/house Udgangspunktet for de driftsøkonomiske beregninger har været forbrugerøkonomien hvoraf 4 hovedpunkter er direkte sammenlignelige for fjernvarmeanlæggene og det er: Antal forbrugere som indikation af størrelsen af nettet og volumen af det nødvendige varmeforbrug. Netto gælden, som er restgælden til det enkelte værk per forbruger. Den variable varmepris, som er de variable omkostninger så som brændsels- og produktionsomkostninger. Den faste varmepris, som er de faste omkostninger så som renter og afdrag på lån, lønninger osv., som alle er uafhængige af selve produktionen. Løgstør Fjernvarmeværk har en forholdsvis lav forbrugerpris for fjernvarme I forhold til omkringliggende fjernvarmeværker, hvilket hovedsagelig skyldes den store varmeproduktion på halm samt den kontiuerlige opdatering af produktionskomponenterne samt omfattende vedligeholdelsesprocedurer og driftsoptimeringer. Faktisk har nabo varmeværkerne forbrugerpriser der ligger 2-3 gange højere end for Løgstør Fjernvarmeværks forbrugere. (graf fra Per)

5 3 5 4 2 1 Løgstør: 1.735 forbrugere Netto gæld 30.000 DKK/forbruger
Variabel varmepris 240 DKK/MWh Fast varmepris 4,800 DKK/house Vindblæs: 89 forbrugere Netto gæld DKK/forbruger Variabel varmepris 675 DKK/MWh Fast varmepris DKK/house 5 4 Det fulde projekt inkluderer derfor: Etablering af et nyt biogasanlæg med en produktionskapacitet på 2-4 millioner m3 biogas om året. Nødvendige ombygninger på anlægget I Vindblæs til aftag af biogas Nødvendige ombygninger på selve anlægget I Løgstør Distributionsledninger imellem byerne Samt et nyt MW halmanlæg udenfor Løgstør by 2 1

6 MÅL: BRÆNDSELS-, PRODUKTIONS- OG LEVERINGSFLEXIBILITET
Tidsplan 2007 Projektbeskrivelser - Afsluttet Kontrakt med leverandør af biogas - Afsluttet Accept på generalforsamlinger i Løgstør og Vindblæs - Afsluttet Kommunal behandling af projektforslag - Igangværende 2008 Konstruktion af biogas anlæg Ombygning af Vindblæs Kraftvarmeværk Konstruktion af fjernvarme distributionsledning mellem Vindblæs og Løgstør Ombygning af Løgstør Fjernvarmeværk Tidsplanen for det samlede projekt går over de næste 2-3 år. Resultatet vil være et nyt fjernvarmeanlæg i Løgstør og Vindblæs. Der vil være opnået en stor brændsels flexibilitet baseret på biogas, halm, træpiller, naturgas og deponigas med mulighed for at skifte imellem disse 5 brændsler afhængig af produktionspriser samt drifts og vedligeholdelsessituationer. MÅL: BRÆNDSELS-, PRODUKTIONS- OG LEVERINGSFLEXIBILITET

7 Vindblæs Kraftvarmeværk
Løgstør 7,2 km Vindblæs Vindblæs Kraftvarmeværk Første skridt bliver som sagt at etablere et nyt biogasanlæg samt at ombygge Vindblæs Kraftvarmeværk således at værket kan modtage og udnytte biogas til kraftvarmeproduktion. De første forhandlinger med den lokale landmand, som bygger biogasanlægget, blev afsluttet i April måned Konstruktion af biogasanlægget forventes påbegyndt i starten af Færdigbygget anlæg med fuld og stabil biogasproduktion forventes I starten af 2009. 0,5 km Nyt Biogas anlæg

8 Production (+20 %) 7 % 39 % 4 % Set fra Løgstør Fjernvarmeværks side er den nuværende situation, at 50 % af varmeproduktionen er fra halm, 39 % er fra træpiller og 11 % er fra naturgas. Halmen dækker grundlasten, træpillerne mellemlasten og naturgassen dækker spidslasten. Derudover bruges naturgassen som brændsel til motorerne når den aktuelle elpris resulterer i en laverer produktionspris ved naturgas end for biomasse varmeproduktion. I løbet af de næste 15 år må der forventes en øget efterspørgsel på fjernvarme på ialt 20 % som resultat af den normale tilflytning og udbygning af Løgstør by. 50 %

9 Production 2 % (+20 %) 14 % 4 % 60 % Efter implementeringen af biogasprojektet vil produktioen blive ændret således, at en endnu større del bliver dækket af biomasse og biogas. Grundlasten samt en del af mellemlasten på i alt 94 % af den samlede produktion vil således blive dækket af halm, biogas og træpiller. 20 %

10 Brændselsforbrug Varme-produktion I % Halm (Kedel) Træpiller (Kedel)
Naturgas (Kedel) Naturgas (Motor) Biogas (Motor) Reference (18 MW & MWh) 50 39 7 4 - Alternativ (22 MW & MWh) 60 14 2 20 En af fordelene ved det nye projekt vil være at forbruget af de dyre træpiller kan reduceres kraftigt og erstattes af halm og biogas. Derudover vil den øgede varmeproduktion blive dækket af biogas.

11 Sidste skud på stammen


Download ppt "Driftsleder, Løgstør Fjernvarmeværk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google