Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HD-FR december 2008 v/ Advokat Jesper Bierregaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HD-FR december 2008 v/ Advokat Jesper Bierregaard"— Præsentationens transcript:

1 HD-FR december 2008 v/ Advokat Jesper Bierregaard
Aktiebeskatning HD-FR december 2008 v/ Advokat Jesper Bierregaard

2 Afkast af aktiebesiddelse
Aktiebeskatning Ligningslovens § 16 A og § 16 B Afkast af aktiebesiddelse Løbende udbytte / enkeltstående udlodning Fortjeneste ved salg af aktier Aktieavance- beskatningsloven (ABL) 2

3 Aktieavancebeskatningsloven (ABL) Indledning
Aktiebeskatning Aktieavancebeskatningsloven (ABL) Indledning Første ABL fra 1981 Opdeling af aktier i 3 grupper Næringsaktier Hovedaktionæraktier Minoritetsaktier/porteføljeaktier Altid beskatning Ejertid afgørende: >3 år 3

4 Gamle regler (indtil 1/1 2006):
Aktiebeskatning Gamle regler (indtil 1/1 2006): Fysiske personer Over/under 3 år Børsnoterede/unoterede Over/under ” ” kr. Selskaber Over/under 3 år. 4

5 Overgangsordninger (§§ 43 – 47)
Aktiebeskatning Nyeste ABL fra 1. januar 2006 Forenkling Ændret systematik Overgangsordninger (§§ 43 – 47) Bl.a. ophævelse af 3-års reglen for fysiske personer 5

6 Hvilke værdipapirer omfatter ABL? Aktier og anparter
Aktiebeskatning Hvilke værdipapirer omfatter ABL? Aktier og anparter Andelsbeviser (a.m.b.a) Konvertible obligationer Fondsaktier (når der fra egenkapitalen føres aktier over fra fri egenkapital til selskabskapital) Tegningsretter Aktieretter 6

7 Aktiebeskatning Hvad interesserer os, når vi handler aktier?
Realiserer vi en fortjeneste, hvis vi sælger vores aktier? Skal vi beskattes af fortjenesten/kan vi trække et tab fra ? Hvor meget skal jeg betale i skat af fortjenesten? Aktieavancebeskatnings- loven (ABL) Personskatteloven (PSL) / Selskabsskatteloven (SEL) 7

8 Aktiebeskatning Ad 2) Skal vi beskattes af fortjenesten?
Fysiske personer: HO : Ja, uanset ejertid U : Visse tilfælde skattefrihed Selskaber: HO : Ja U : Nej, hvis ejertid > 3 år UU1 : Næring eller investeringsbeviser: ALTID skat 8

9 Aktier – personer – gevinst
Start Aktie med boligret Ja Skattefrit § 15 Nej Andele i andelf. Ja Skattepligtigt § 18 Nej Aktier i inv.selskab Skattepligtigt § 19 Ja Nej Nærings- aktier Ja Skattepligtigt § 17 Nej 9

10 Aktier – personer – gevinst
(fortsat): Nej Inv.beviser i akk. forening Ja Skattepligtigt § 20 Nej Inv.beviser i udlod. forening Ja Skattepligtigt §§ 21-22 Nej Børsnoterede aktier Ja Skattepligtigt § 12 Nej Skattepligtigt § 12 10

11 Aktier – personer – tab Nej Børsnoterede Ja Fradrag i aktier
aktieindkomst Nej Fradrag i anden indkomst Dog kun fradrag i tilsvarende aktieindkomst fra børsnoterede aktier – dvs. ingen fradrag i udbytte og gevinster fra §§ aktier, samt udbytte og gevinster fra unoterede aktier Dvs. fradrag i aktieindkomsten. Er aktieindkomsten negativ, beregnes en negativ skat med samme procent-satser, som for positiv aktieindkomst, dvs. 28/43%/45%. Lovforslag L63 af 13/ : Også tab på ”børsnoterede” aktier skal kunne fratrækkes i anden indkomst (som for unot- erede aktier) 11

12 Aktiebeskatning - personer
Ad 3) hvor meget skal jeg betale i skat? Fortjeneste på aktier Beskatning som aktieindkomst Beskatning som personlig indkomst Tab på aktier Fradrag i anden indkomst Fradrag i aktieindkomst 12

13 Aktier – personer – gevinst
Start Aktie med boligret Ja Skattefrit § 15 Nej Kapital- indkomst Andele i andelsf. Ja Skattepligtigt § 18 Aktieindkomst Nej Aktier i inv.selskab Ja Skattepligtigt § 19 Personlig indkomst Nej Nærings- aktier Ja Skattepligtigt § 17 Nej 13

14 Aktier – personer – gevinst
(fortsat): Aktieindkomst Nej Inv.beviser i akk. forening Ja Skattepligtigt § 20 HO:Aktieindkomst U: Kapitalindkomst Nej Inv.beviser i udlod. forening Ja Skattepligtigt §§ 21-22 Aktieindkomst Nej Børsnoterede aktier Ja Skattepligtigt § 12 Nej Aktieindkomst Skattepligtigt § 12 14

15 Aktiebeskatning - personer
Ad 3) hvor meget skal jeg betale i skat? Beskatning af aktieindkomst Fra 2008: Aktieindkomst fra kr. 0,00 – ,00 (2008-niveau) : 28 % Aktieindkomst mellem kr , ,00 : 43 % Aktieindkomst over kr ,00 : 45 % For ægtefæller gælder dobbelte beløbsgrænser. 15

16 Aktiebeskatning - personer
Ad 3) hvor meget skal jeg betale i skat? Tab på aktier Fradrag i anden indkomst F.eks. lønindkomst Fradrag i aktieindkomst Kun børsnoterede aktier NB: Lovforslag L vedrørende ophævelse af disse særregler for børsnoterede aktier! 16

17 Aktier – selskaber – gevinst
Start Andele i andelsf. Ja Skattepligtigt § 18 Nej Aktier i inv.selskab Skattepligtigt § 19 Ja Nej Nærings- aktier Ja Skattepligtigt § 17 Nej Inv.beviser i akk. forening Ja Skattepligtigt § 20 Nej 17

18 Aktier – selskaber – gevinst
(fortsat): Nej Ejertid < 3 år Ja Skattepligtig Nej Skattefrit 18

19 Aktier – selskaber – tab
(fortsat): Nej Ejertid < 3 år Ja Fradragsret Nej Ikke fradragsret Dog modregning af skattefrie udbytter modtaget fra de pågældende aktier, jf. ABL § 8, stk. 2. 19

20 Aktiebeskatning - selskaber
Ad 3) hvor meget skal jeg betale i skat? Beskatning af selskaber Indtil 2006: Beskatning som almindelig indkomst, dvs. 28 % selskabsskat Fra 2007 og frem: Selskabsskattesats nedsat fra 28 % til 25 %. 20

21 Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL
Salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse, jf. ABL § 30. Gave, ABL § 31 Udlodning af likvidationsprovenu I det år, hvori selskab endeligt opløses  ABL Udlodning forud for opløsningsår  LL § 16 A 21

22 Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Konkurs
Tidl.: Realisation ansås at foreligge på det tidspunkt, hvor det med fornøden sandsynlighed kunne konstateres, at selskabets kapital er tabt. NU: Realisation foreligger på det tidspunkt, hvor ejendomsretten til aktierne endeligt ophører, dvs. når selskabet ”endeligt opløses”, jf. TfS 1998, 297 H ”Endelig opløsning” – hvornår er det? Tidspunktet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af selskabets opløsning, TfS 2005, 45 LSR. 22

23 Realisationskriterier i ABL Vedtægtsændringer – afståelse?
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Vedtægtsændringer – afståelse? Ja, hvis vedtægtsændring medfører en formueforskydning mellem aktionærerne Fx: ændring i ret til udbytte, TfS 1987,7 LR Ændring af stemmerettigheder Vil kun undtagelsesvist blive sidestillet med afståelse Fx: opdeling i aktieklasser med forskellig stemmeret (A- og B-aktier) 23

24 Realisationskriterier i ABL
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Ændring af stemmerettigheder Normalt ikke afståelse, dog undtagelse: TfS 2007, 656 SR: Skatterådet fandt, at en vedtægtsændring, hvor en aktionær ville overføre stemmerettigheder til de aktier, hans søn ejede, ville medføre afståelse 24

25 Realisationskriterier i ABL Ændring af stemmerettigheder
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Ændring af stemmerettigheder TfS 2007, 656 SR: Fader ejede 10 % af aktierne med en samlet stemmeandel på 50 % (A-aktier) Søn ejede 45 % af aktierne med en samlet stemmeandel på 25 % (B-aktier) De resterende 45 % var ejet af en 3. aktionær, lige-ledes med en samlet stemmeandel på 25 % (B-aktier) 25

26 Realisationskriterier i ABL Ændring af stemmerettigheder
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Ændring af stemmerettigheder TfS 2007, 656 SR: Vedtægtsændring: Faders aktier skulle gøres til B-aktier. Nom. 10% af søns aktier skulle gøres til A-aktier. Herved ville fader have 5,56 % af stemmerne og sønnen ville have 69,44 % af stemmerne 26

27 Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL
Ændring af stemmerettigheder TfS 2007, 656 SR: Skatterådets begrundelse for, at vedtægtsændringen skulle sidestilles med afståelse: - Ikke generel vedtægtsændring (omfattede ikke aktionær) - Interessefællesskab (fader-søn) - Væsentlig indflydelse skifter fra én aktionær til en anden 27

28 Realisationskriterier i ABL Ændring af stemmerettigheder
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Ændring af stemmerettigheder Det kan diskuteres, hvorvidt der i lovgivningen er den fornødne hjemmel for at sidestille vedtægts-ændringer med afståelse og deraf følgende realisationsbeskatning. 28

29 Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL
Opløsning af I/S eller sameje af aktier sidestilles med afståelse Hver interessent/samejer anses for at have solgt sin ideelle andel af aktierne og samtidig købt medinteres-senternes ideelle andele. U H (Rockwool-dommen): Et I/S (bestående af 6 søskende) ejede en aktiepost på nom aktier. I/S’et blev opløst i 1975 ved, at aktierne blev udloddet til de 6 søskende i lige store portioner, dvs. nom til hver. H fandt, at opløsningen indebar en afståelse for hver af de 6 søskende på 1/6 af de aktier, som de øvrige overtog (nom ), dvs. salg af 1/6 af nom aktier. Samtidig ansås hver søskende for at have erhvervet 1/6 af aktierne, dvs. nom aktier. 29

30 Realisationskriterier i ABL Fraflytning fra DK, ABL § 38
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Fraflytning fra DK, ABL § 38 Selve fraflytningen betragtes som afståelse, således at avancen på aktierne beskattes i samme omfang, som hvis de var blevet solgt Dog mulighed for henstand med betaling indtil faktisk salg af aktierne Flytter skatteyder tilbage til DK, bortfalder fraflytnings-skatten og evt. skat tilbagebetales 30

31 Realisationskriterier i ABL ”Konstruerede tab” accepteres ikke
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL ”Konstruerede tab” accepteres ikke SKY sælger aktier for at realisere et fradragsberettiget tab og køber umiddelbart efter aktierne tilbage Anerkendes kun, hvis der har været reel kursrisiko i perioden mellem aktiesalget og aktiekøbet 31

32 Realisationskriterier i ABL Salg mellem ægtefæller
Aktiebeskatning Realisationskriterier i ABL Salg mellem ægtefæller Obligatorisk succession, jf. Kildeskattelovens §§ 26 A og 26 B  ingen avancebeskatning (konen indtræder i mandens sted) Gælder dog ikke, hvis købende ægtefælle er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, jf. ABL § 41 32

33 Ad 1) Realiseres der en fortjeneste ved salget?
Aktiebeskatning Ad 1) Realiseres der en fortjeneste ved salget? Opgørelse af fortjeneste / tab Salgssum ÷ anskaffelsessum = Fortjeneste/tab 33

34 Aktiebeskatning Afståelsessummen Aftalen
Gave, løn o. lign., ABL § 26, stk. 2 og § 31 Tegningsretter/aktieretter, Børsnoterede, ABL § 25 Unoterede, ABL § 26, stk. 3 og 4 Salgssummen skal kontantomregnes 34

35 Aktiebeskatning Aftalen Anskaffelsessummen Gave o. lign. ABL § 31
Tegningsretter/Aktieretter Børsnoterede, ABL § 25 Unoterede, ABL § 26, stk. 3 og 4 Succession, ABL § 34, stk. 2 og § 35 Skattefri virksomhedsomdannelse, VOL § 4, stk. 2 og 3 Værdi pr. 19. maj 1993, ABL § 46, stk. 4 Kapitalforhøjelse med indfrielse, ABL § 28 Anskaffelsessummen er den nominelle købesum (dvs. ingen kontantomregning) 35

36 Aktiebeskatning Anskaffelsessummen (fortsat): Flere identiske aktier erhvervet på forskellige tidspunkter til forskellige anskaffelsessummer Tidspunkt FIFO, ABL § 5 Anskaffelsessum Aktie for aktie-metoden Tegningsretter/aktieretter, ABL § 25, stk. 1 og ABL § 26, stk. 3 og 4 Gennemsnitsmetoden, ABL § 26, stk. 6 36

37 Aktiebeskatning Eksempel – gennemsnitsmetoden
År Nominelt kurs Anskaffelsessum I alt Der afstås i 2008 aktier med samlede pålydende nom. kr for i alt kr. Samlede anskaffelsessum for de afståede aktier: 30.000/ * = kr. De resterende nom kr. aktier har en samlet anskaffelsessum på kr.). 37

38 Eksempel – gennemsnitsmetoden (fortsat):
Aktiebeskatning Eksempel – gennemsnitsmetoden (fortsat): Avanceopgørelse: Salgssum: kr ,00 Anskaffelsessum: kr ,00 Fortjeneste: kr ,00 38

39 Eksempel – gennemsnitsmetoden (fortsat):
Aktiebeskatning Eksempel – gennemsnitsmetoden (fortsat): Beskatning (fysisk person/ugift – satser for 2008): Aktieindkomst : ,00 28 %: (0 – ) : ,00 43 %: ( –46.700= ) : ,00 45 %: ( = ) : ,00 Samlet aktieskat : ,00 39

40 Tegningsretter Aktiebeskatning
Anskaffelsessum = 0 kr., jf. ABL § 25, stk. 2 Tegningsretter til børsnoterede aktier: Aktie-for aktie metoden, ABL § 25, stk. 1 Dvs. gevinst = salgssum ÷ anskaffelsessum for tegningsretten (gennemsnitsmetoden finder ikke anvendelse). 40

41 Tegningsretter Aktiebeskatning Tegningsretter til unoterede aktier:
Gennemsnitsmetoden finder anvendelse: Betragtes som aktier i relation til opgørelsen af den gns. anskaffelsessum, jf. ABL § 26, stk. 4 Gælder såvel købte som tildelte tegningsretter 41

42 Tegningsretter Aktiebeskatning Tegningsretter til unoterede aktier:
Tilkøbte tegningsretter i relation til gns-metoden: Anskaffelsessum er lig summen af: købesummen for tegningsretten + det beløb, som skal betales ved tegning af aktier, jf. ABL § 26, stk. 4. Salgssummen er lig summen af: Salgssummen ved salg af tegningsretten + det beløb, som skal betales ved tegning af aktier, jf. ABL § 26, stk. 4 42

43 Tegningsretter Aktiebeskatning Tegningsretter til unoterede aktier:
Tildelte tegningsretter (anses anskaffet for 0 kr.): Anskaffelsessum er lig summen af: det beløb, som skal betales ved tegning af aktier Salgssummen er lig summen af: Salgssummen ved salg af tegningsretten + det beløb, som skal betales ved tegning af aktier 43

44 Tegningsretter Aktiebeskatning Tildelte tegningsretter
Aktier erhvervet ved udnyttelse af tegningsret: Anskaffelsestidspunkt: moderaktiens anskaffelsestidspunkt (kun hvis tegningsret giver ret til tegning af aktier til favørkurs, jf. ABL § 10 – ellers gælder aktiens faktiske anskaffelsestidspunkt). Alene relevant for selskaber, idet aktiens ejertid (over/under 3 år) har betydning for, om avancen er skattepligtig eller ej. Anskaffelsessum: Den ved tegningen erlagte sum 44

45 Aktiebeskatning Fondsaktier Anses for anskaffet for 0 kr. 45

46 Aktiebeskatning – overgangsregler
Overgangsregler for personer ”den svære” - § 45 Som kun gælder i 3 år – dvs. kun aktuel for aktier, som sælges inden den ”den lette” - § 44 Som gælder uendeligt Overgangssaldo - § 45 A 46

47 Aktiebeskatning – overgangsregler
”den svære” - § 45 Omkvalificering af aktieindkomst til kapitalindkomst I visse tilfælde kan beskatningen af en aktiegevinst som kapitalindkomst være mere gunstig end beskatning som aktieindkomst Hvornår kan beskatning som kapitalindkomst så være mere fordelagtig end beskatning som aktieindkomst? Aktieindkomst: skattesats 28 % / 43 % Kapitalindkomst: skattesats fra ca. 33 % op til 59 % Afhængigt af størrelsen af øvrig kapitalindkomst, dvs. skatteyderens renteindtægter og –udgifter. 47

48 Aktiebeskatning – overgangsregler
”den svære” - § 45 Dvs. skatten på aktiegevinster for aktier ejet under 3 år kan i visse tilfælde stige fra ca. 33 % til 43 % med de nye regler. Det går jo ikke for en ”skattestops-regering” … Løsning: overgangsregel! 48

49 Aktiebeskatning – overgangsregler
”den lette” - § 44 Børsnoterede aktier, som inden 1/ ville kunne være solgt skattefrit (jf. ” kr.”-reglen i gamle ABL), kan også efter 1/ sælges skattefrit Børsnoterede aktier kunne sælges skattefrit inden 1/1 2006, forudsat skatteyderens samlede beholdning af børsnoterede aktier var under kr ,00 pr (kr ,00 for ægtefæller). 49

50 Aktiebeskatning – overgangsregler
”den lette” - § 44 Betingelser for skattefrihed for børsnoterede aktier: Beholdning < pr Aktierne sælges efter mindst 3 års ejertid Er ejertiden < 3 år  beskatning! Reglen gælder ikke børsnoterede næringsaktier og investeringsbeviser (bortset fra investeringsbeviser i rene aktieafdelinger). 50

51 Aktiebeskatning – overgangsregler
Overgangssaldo, ABL § 45 A Baggrund: nedsættelse af selskabsskattesats fra 28 % til 25 % (fra 2007) Til gengæld strammes aktieindkomsbeskatningen, således at aktieindkomst over kr. beskattes med 45 % (mod tidligere 43 %) – indføres dog først fra 2008. Overgangssaldoen skal afbøde, at selskabsindkomst beskattet før nedsættelsen til 25 % bliver beskattet hos aktionær med 45 % efter justeringen af aktieindkomst-beskatningen. 51

52 Aktiebeskatning – overgangsregler
Overgangssaldo, ABL § 45 A Den skattepligtige skal opgøre en overgangssaldo pr. 1. januar 2007 for beholdningen af børsnoterede og unoterede aktier Saldoen reduceres efterfølgende i takt med modtagne udbytter og realiserede avancer på aktierne Indtil saldoen er opbrugt beskattes aktieindkomsten kun med hhv. 28% / 43 % Når saldoen er opbrugt beskattes med den høje sats på 45 % (for aktieindkomst > kr ,00) 52

53 Aktiebeskatning – overgangsregler
Overgangssaldo, ABL § 45 A Børsnoterede aktier Kun aktier ejet pr. 1/1 2007 Børsværdien 1/1 – 2007 fratrukket anskaffelsessummen Hvis beløbet for en aktiepost er negativt medregnes det til 0 kr. i saldoen Unoterede aktier: Den regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006 fratrukket anskaffelsessummen 53

54 Aktiebeskatning – overgangsregler
Overgangssaldo, ABL § 45 A – eksempel: Anskaffelsessum, unoterede aktier : kr ,00 Værdi ifølge årsrapport : kr ,00 Udbytte 2007: ,00 Udbytte 2008: ,00 Udbytte 2009: ,00 I 2010 sælges aktierne og der realiseres en gevinst på kr Som udgangspunkt skal kr. af gevinsten beskattes med 45%, da aktieindkomsten overstiger kr Den skattepligtige kan imidlertid opgøre en overgangssaldo efter ABL § 45 A. Aktieindkomsten er under Derfor ingen overgangssaldo 54

55 Aktiebeskatning – overgangsregler
Overgangssaldo, ABL § 45 A – eksempel: Overgangssaldoen efter ABL § 45 A: Værdi ved udløbet af regnskabsåret 2006: ,00 Anskaffelsessummen ,00 Overgangsaldo pr. 1. januar 2006: ,00 Reduktion af overgangssaldo med modtagne udbytter: Modtaget udbytte 2007 – 2009: ,00 Overgangssaldo primo 2010 herefter: ,00 Aktieindkomst, 2010 (jf. ovenfor): ,00 Overgangssaldo ultimo 2010 herefter: ,00 Gevinsten i 2010 på kr beskattes således alene med 43%, da den kan rummes i overgangs-saldoen 55

56 Aktionærbeskatning, LL §§ 16 A og B
HR: Alt, hvad der overføres fra selskabet til en aktionær, beskattes som udbytte Fysiske personer: Udbytte beskattes som aktieindkomst, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1, dvs. med 28 / 43 % skat Selskaber: Udbytte er skattefrit for modtager, forudsat modtager ejer mindst 15 % (dog kun 10 % fra 2009) i det udbyttegivende selskab i mindst 1 år, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Hvis denne betingelse ej opfyldt  66 % af udbyttet medregnes i modtagende selskabs indkomst, jf. SEL § 13, stk. 3 (medmindre næringsaktier m.v., idet hele udbyttet da beskattes) 56

57 Aktionærbeskatning, LL §§ 16 A og B
U1:Likvidationsprovenu udloddet til aktionærer i ophørsåret  omfattes af ABL U2: Dispensation fra SKAT til at lade overførsel være omfattet af ABL i stedet: Udlodninger ifm. nedsættelse af aktiekapital  ABL gælder da i stedet. Tidspunktet for generalforsamlingens beslutning om at nedsætte kapitalen anses for afståelsestidspunktet i relation til ABL, jf. TfS 1990, 263 DEP (uanset pengene først kan udbetales senere ved selv gennemførelsen af kapitalnedsættelsen). 57

58 Aktionærbeskatning, LL §§ 16 A og B
LL § 16 B: HR: Salgssum for aktier solgt tilbage til udstedende selskab betragtes som udbytte Undtagelser: Ej aktier omfattet af LL § 7A og 7H samt aktier og tegnings-retter omfattet af LL § 28 Tilbagesalg af børsnoterede aktier, LL § 16 B, stk. 5  ABL SKY kan dog alternativt anmode om, at tilbagesalg af børsnoterede aktier behandles som udbytte frem for ABL Dispensation (for unoterede aktier) til behandling efter ABL Forudsætter som hovedregel i praksis, at man sælger alle sine aktier i selskabet – man skal altså ophøre som aktionær 58

59 Aktionærbeskatning, LL §§ 16 A og B
LL § 16 B: Undtagelser (fortsat): Gælder ikke for selskaber, der opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte fra udstedende selskab efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2, jf. LL § 16 B, stk. 3, 2. sidste pkt.  ABL gælder  hvis ejertid for tilbagesolgte aktier er under 3 år  sælgende selskab beskattes af fortjenesten  hvis ejertid for tilbagesolgte aktier er over 3 år  sælgende selskab er skattefri af fortjenesten Bestemmelsen et resultat af Finwill-dommen i SKM 2006, 749 H (TfS H) 59


Download ppt "HD-FR december 2008 v/ Advokat Jesper Bierregaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google