Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend."— Præsentationens transcript:

1 Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend på alle’ Status på Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

2 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret Agenda I.Baggrund – arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.Forslag til ændring af håndhævelsesloven III.Forventede ændringer i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud Animering på punkter Indsæt sidenr og tekst i sidefod: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3A. Skriv titel på afsnit/præsentation ind i tekstfeltet MED STORE BOGSTAVER Eller: 3B: fjern flueben i ”sidefod”, hvis der ingen afsnitstitel skal være 4. Skriv dato for præsentation med STORE BOGSTAVER 5. Aktivér evt. sidenr. ved klik i Sidenummer Checkboks 6. Tryk ’anvend på alle’

3 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret Baggrund – arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud

4 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret Arbejdsgruppen om service eftersyn af det danske klagesystem for udbud »Besluttet af regeringen i februar 2012 »Bl.a. med baggrund i stigende antal klager, oplevelsen af flere uberettigede klager, færre klagere får medhold »Opgave: Bredt analysere mulighederne for en generel forenkling og tilpasse klagesystemet. »Analysere mulighederne ved bl.a. at se på klagenævnets organisering, klagegebyrer, fordeling af sagsomkostninger »21. december 2012: Regeringen offentliggør, at man agter at ændre i klagesystemet efter arbejdsgruppens anbefalinger Indsæt flere steps: 1. Placér markøren efter ’3’ 2. Topmenuen: >Vis >Tabeller & Linjer 2. Indsæt de antal ’steps’ du har brug for

5 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret Forslag til ændring af håndhævelsesloven

6 Formål »At sikre en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne »Derfor tilstræber lovforslaget at klagesystemet effektiviseres, og der skabes klarhed om retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

7 Forventet effekt »Færre klager, herunder særligt åbenlyst ubegrundede klager »Færre omkostninger til klagesager »Hurtigere sagsbehandlingstid 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

8 Indhold »Kortere klagefrister og klagefrister i tilbudsloven »Tydeliggørelse af, at klagenævnet kan afvise sager »Præcisering af retsvirkninger af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler »Begrænsning af sanktionen uden virkning 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

9 Kortere klagefrister ved EU-udbud »For klage over ikke at være prækvalificeret – 30 kalenderdage bliver til 20 kalenderdag »For klage over almindelig kontraktindgåelse ændres de 6 mdr. til 45 kalenderdage »For klage over rammeaftale bliver fristen 6 mdr. i stedet for 12. mdr. »Fortsat ingen frist for direkte tildeling uden bekendtgørelse »Fristerne regnes på samme måde som gældende lov. NB eksplicit nævnt, at fristforordningen finder anvendelse. 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

10 Indførelse af klagefrister i tilbudsloven »Klage over prækvalifikation: 20 kalenderdage »Klage over alm. kontraktindgåelse: 45 dage »Klage over rammeaftaler: 6 måneder »Fristerne er betinget af, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om sin beslutning, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

11 Tydeliggørelse af, at klagenævnet kan afvise sager »Klagenævnet kan undlade at behandle en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvist »Klagenævnet kan beslutte at en sag, der er afvist, kan optages til behandling, hvis særlige grunde taler herfor, herunder i tilfælde af at nævnet har modtaget nye oplysninger, som skønnes at have væsentlig betydning for vurdering af sagen. 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

12 Retsvirkninger af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler »Såfremt beslutning om tildeling af en indkøbscentrals rammeaftale ikke er annulleret på tidspunktet for iværksættelse af tildelingsproceduren for en kontrakt på baggrund af rammeaftalen, kan kontrakten ikke erklæres uden virkning med henvisning til, at indkøbscentralen har begået fejl »NB fortsat uden virkning efter § 17, stk. 3 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

13 Begrænsning af sanktionen uden virkning »En kontrakt kan alene erklæres uden virkning for fremtidige leverancer i kontrakten »Alternativ sanktion for de dele af kontrakten, der er leveret 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

14 Tidsplan »Fremsat den 27. februar 2013 »Førstebehandling den 14. marts 2013 »Forventet ikrafttrædelse 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

15 Overgangsbestemmelse »Klage over kontrakter, der er indgået inden lovens ikrafttrædelse behandles efter de gældende regler »Særligt om anvendelse af bestemmelsen om retsvirkninger af indkøbscentralers rammeaftaler (§ 17, stk. 5) – de nye regler gælder ved ikrafttrædelsen. 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

16 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret Forventede ændringer i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

17 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret Arbejdsgruppens anbefalinger I »Forhøjelse af klagegebyret »En graduering af klagegebyret, så klager skal betale hhv. 10.000 kr. og 20.000 kr. afhængig af kontraktsummens størrelse. Indsæt flere steps: 1. Placér markøren efter ’3’ 2. Topmenuen: >Vis >Tabeller & Linjer 2. Indsæt de antal ’steps’ du har brug for

18 Arbejdsgruppens anbefalinger II »Ændret fordeling af sagsomkostninger »Der skabes symmetri i fordeling af sagsomkostninger mellem ordregiver og klager, så klager også vil kunne pålægges at betale sagsomkostninger, når klager ikke får medhold. 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

19 Arbejdsgruppens anbefalinger III »Øget information om principielle kendelser »Klagenævnet for Udbud pålægges at formidle indholdet af principielle kendelser til både ordregivere og tilbudsgivere, fx i form af en årsberetning 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

20 Tidsplan »Forslag til ændret bekendtgørelse forventes i høring i forbindelse med behandlingen af ændring om lov om håndhævelse af udbudsreglerne »Målsætningen er ikrafttrædelse samtidig med ændring af håndhævelsesloven 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret

21 9. april 2013Dansk Forening for Udbudsret Spørgsmål?


Download ppt "Ændring af DATO: 1. Vælg ’Vis’ i topmenuen 2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 3. Skriv ønsket dato ind i datotekstfeltet med STORE BOGSTAVER 4. Tryk ’anvend."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google