Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde
1. Kursusgang Introduktion Fredag den 11. april 2003 Per Christensen

2 Velkommen til Kursets sigte Kursets tilrettelæggelse
Bog + udleveret materiale på nettet + links Lovstof (www.retsinfo.dk, Lidt om økologikurset senere

3 Planlægningens grundbegreber
Introduktion. Gennemgang af principperne bag regionplanen med vægt på at forstå sammenhængen mellem plan og virkemidlerne. Planlægningens udvikling tematiseres med udgangspunkt i fremkomsten af stadig mere strategisk og integreret plansystem. Regionplanlægningen. Planlægningens kredsløb og diskussion af brugen af zoneringsprincip, flersidighed og sektorintegration. Gruppeopgaver om forskellige temaer i regionplanen fremlægges. Strategisk miljøplanlægning. Opbygning af SMP, formuleringen af politikker og mål. Styring af regionplanlægningen. Forholdet til den nationale strategi for bæredygtig planlægning. Gruppeopgaver om regionplantemaer og strategisk miljøplanlægning. Stofkredsløbsplanlægning. Introduktion. Gennemgang af principper. Eksemplificeret ved vandmiljøplanen og freonhandlingsplanen. Opgaver om stofkredsløbsplaner fremlæges. Bæredygtighedsplaner og sektorintegration (Affald 21, transporthandlingsplanen, Skovpolitik etc.).

4 Læsestof PG 1 : Introduktion. PG 2 : Regionplanlægningen
Per Christensen : Kampen om vandet. Side (går jeg ud fra at I har læst i forvejen) PG 2 : Regionplanlægningen Per Christensen : Kampen om vandet. Side kapitler der evt. Er relavant for opgaveløsningen. Per Christensen : Plansystem og miljøplanlægning. Side i Humanøkologi – Miljø, teknologi og samfund PG 3 : Strategisk miljøplanlægning. Per Christensen : Kvælstofkredsløb og vandmiljøplaner. Side i Humanøkologi – Miljø, teknologi og samfund

5 Materiale til studenteroplæg
Nordjyllands amt : Regionplan 2001 (findes på nettet under Miljø- og Energiministeriet : Natur- og miljøpolitisk redegørelse (http://www.mem.dk/publikationer/nmpr99/index.htm) Regeringen (2002) : Fælles fremtid - Udvikling i balance. Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling. (www.mst.dk). Hertil hører en ”Indikatorrapport” der kan fås på samme adresse. Miljøministeriet (2002) : Oversigt over statslige interesser i regionplanrevision (http://www.mem.dk/lpa/landsplan/regionplan/overblik_region_2005.pdf )

6 Planlægningens grundbegreber
1. Gang Miljørettens udvikling, erstatningsfrie reguleringer, plansystemet og dets udvikling, typer af planlægning, SMP 2. Gang Grundprincipperne i planlægning, zonering, rec.kval, vandindvinding, råstof 3. Gang Landbrug, naturbeskyttelse, skovrejsning, SFL, vindmøller, kystzone

7 Dagens program Miljøproblematikkens kolbøtter
Planlægning bygger på regulering (ejendomsret) Principper i planlægningen Opgaver

8 Det åbne kredsløb

9 Vækst og velfærd Afveje mellem økonomi og økologi
Tage højde for reduktion i eksternaliteterne Optimering : miljølovgivning & teknologivurdering

10 Vækst og velfærd Afveje mellem økonomi og økologi
Tage højde for reduktion i eksternaliteterne Optimering : miljølovgivning & teknologivurdering

11 Reguleringsparadigmet
Der skal afvejes mellem økonomi og økologi, så vi finder et optimum Staten skal løse miljøproblemerne ved regulering eller afgifter Det giver mindre vækst og mere kontrol

12 Bæredygtighedsparadigmet
Fremtidige generationer og retfærdig fordeling Miljøhensyn skal integreres i alle sektorer Miljø og økonomi går hånd i hånd

13 Det lukkede kredsløb

14 Hvad er indholdet i “bæredygtighedsepoken”
Bæredygtighed er centralt begreb Sektorintegration Miljømæssigt råderum eller afkobling Folkeligt engagement : Lokal Agenda 21

15 Styring er ofte indgreb i den private råderet!

16 Opgave Samfundet kan på forskellig vis have behov for at gribe ind over for dig og det, du ejer. Man vil lægge begrænsninger på det, du gør. Diskuter følgende sager og en træf en afgørelse i gruppen om, hvad I synes er rimeligt:

17 Opgave 1 Der ligger en gravhøj på din grund. Samfundet siger, den har almen interesse og skal bevares for efterkommerne. Du vil hellere planere den og dyrke korn. Må du det ? Og er det rimeligt?

18 Opgave 1 Nogle grene fra naboens æbletræ, der står tæt ved skel, hænger ind over din grund Må du spise æblerne? Må du skære grenene ned? Skal du finde dig i det? Samfundet mangler organdonorer og det besluttes derfor, at afdøde mennesker skal afgive deres hjerte til transplantation. Er det rimeligt?

19 Opgave 2 Du har malet dit hus lilla. Kommunen har imidlertid allerede i 1987 lavet en lokalplan, der siger, at husene skal have jordfarver. De kræver, at du maler huset om Er det rimeligt?

20 Opgave 2 Samfundet (lægevidenskaben) har brug for viden om dødsårsager. Man beslutter derfor, at alle døde legemer skal obduceres. Det vil ske uanset afdødes og slægtninges ønsker. Er det rimeligt ? Der løber en å gennem din grund, ned gennem din mark. Du vil rørlægge den, så du bedre kan køre med høstmaskinerne nede i området. Kommunen siger, det er ulovligt. Er det rimeligt?

21 Opgave 3 Der flyver en SAS-maskine hen over dit hus hver dag i 4,5 km højde. Det er du træt af. Du henvender dig til det offentlige og siger, de krænker din ejendomsret. Er det rimeligt? Du har en gammel Chevrolet stående i laden, men intet kørekort. Du drøner lidt rundt med “amerikaneren” ude på markerne efter fyraften. Må du det ? Er det rimeligt ?

22 Opgave 3 Du vil gerne dyrke mælkebøtter på dit landbrug til mælkebøttevin. Landbrugskonsulenten siger, at det må du ikke, du skal dyrke korn. Må du ikke det ? Er det rimeligt? Du vil gerne sætte en vindmølle op på din grund. Den generer naboen lidt ? Må du gerne gøre det? Er det rimeligt?

23 Indgreb i ejendomsretten
§ 73. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Ekspropriation Fredning Erstatningsfri regulering

24 Temaer i regionplanen § 6, stk. 3. Regionplanen skal på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i amtskommunen indeholde retningslinier for: 1) arealudlæg til byzoner og sommerhusområder, 2) beliggenheden af større offentlige institutioner samt større trafikanlæg og andre større tekniske anlæg, 3) beliggenheden af virksomhed m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, 5) den samlede detailhandelsstruktur, jf. § 6 b, 6) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af de særlig værdifulde landbrugsområder, 7) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket,

25 Opgave til 2 næste gange ?? Skovrejsning, gr. 12 Råstofplan - gr. 13
Fredningsplan - gr. 5 Landbrugsplan - gr. 15

26 Opgave : ”Analyser planerne”
Hvilken lovgivning er planen bundet op på ? Hvordan foregår kortlægningen (hvem laver den, hvordan) Hvilke interesser er der konflikt med ? Hvordan formuleres mål og retningslinier for den pågældende plan/tema ? Er målene præcise ? Hvilke zoneringer arbejdes der med ? Hvilke virkemidler er der tilknyttet denne plan ? Hvordan virker de ”differentierende” ? Hvilke typer af adfærd påvirker planen ? Påvirker planen de teknologier der anvendes ?

27 Opgave : ”Planer og politik”
Hvilke politikker gælder for ”området” Natur- og miljøpolitisk redegørelse udmelding til regionplan 2001

28 Oplæg i ”Økologi en grundbog” til på tirsdag d. 22/4
Livsprocesserne (26-34) - gr. 15 Primærproduktion (35-52) - gr. 12 Nedbrydningsprocesserne (69-85) gr. 13 Sekundærproduktion og fødekæder (86-99) gr. 05 Sekundærproduktion og fødekæder (99-107) gr. 05


Download ppt "Bæredygtig planlægning og forebyggende miljøarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google