Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reformen af førtidspension og fleksjob

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reformen af førtidspension og fleksjob"— Præsentationens transcript:

1 Reformen af førtidspension og fleksjob
Fyraftensmøde for DH’s afdelinger og lokale repræsentanter 2013 Illustrationer af Niels Poulsen udlånt af Dansk Handicap Forbund Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

2 Danske Handicaporganisationer
PROGRAM – Fakta om reformen – Pause – Bordsnak: Hvordan arbejder vi lokalt med reformen? – Fælles diskussion og opsamling Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

3 Flere i arbejde – færre på førtidspension
Ny fleksjobordning Førtidspension Førtidspension Førtidspension Rehabiliteringsteams Ressourceforløb Færre på førtidspension: som udgangspunkt ikke FØP til personer under 40 år. Skærpet fokus på andre muligheder for denne gruppe. Indførelse af rehabiliteringsteam (ny enhed) og ressourceforløb (ny indsats). Begge dele med det formål at forebygge/begrænse adgangen til FØP. Fleksjobreform: Flere i arbejde, især med meget begrænset arbejdsevne. Ny fleksjobordning omfatter bl.a. ny tilskudsmodel med faldende tilskud jo højere løn, aflønning efter effektive arbejdstimer, mulighed for fleksjob på få timer, samt skærpede krav til fastholdelsesfleksjob. Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

4 Rehabiliteringsteamet
Formål med rehabiliteringsteam: Forebygge førtidspension til personer under 40 år. Teamets kompetencer: Indstille (ikke beslutte) ift. ordning, indsats, samt koordinering og opfølgning på denne. Et tværfagligt koordineringsforum. Tværfaglig sammensætning: Sundhed, social, beskæftigelse og uddannelse. Tilkendelser af føp, fleksjob og ressourceforløb skal gennem teamet – teamet kan bruges til andre sager, som kommunen bestemmer Indførelse af sundhedskoordinator og klinisk funktion i stedet for lægekonsulenter. Rehabiliteringsplan: Indeholder forberedende del (mål, ressourcer, barrierer, selvopfattelse) og indsatsdel (indsatser, opfølgning) for personer, der tilbydes ressourceforløb. Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

5 Danske Handicaporganisationer
Førtidspension Førtidspension som udgangspunkt ikke til personer under 40 år. Personer under 40 skal gennemgå 1 eller evt. flere ressourceforløb. Førtidspension kan stadig tilkendes, hvis det er dokumenteret eller åbenbart formålsløst, at arbejdsevnen kan forbedres (”glatsager”) Kriterium for førtidspension uændret: Arbejdsevnen skal være varigt og nedsat i et omfang, så selvforsørgelse ikke er mulig Mulighed for ‘seniorførtidspension’ Personer med meget begrænset arbejdsevne, som før ville kunne få førtidspension, kan fremover tilkendes fleksjob, hvis arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. Hvis arbejdsevnen konstateres varigt begrænset, efter forsøg på ”udvikling” i fleksjob, skal kommunen vurdere, om der skal indledes sag om førtidspension. Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

6 Danske Handicaporganisationer
Ressourceforløb Ressourceforløb er en betingelse for at få førtidspension. For personer under 40 1 eller flere. For personer over 40, skal der tilbydes 1 ressourceforløb. Kriterier for ressourceforløb: ”Komplekse problemer, som kræver helhedsorienteret indsats, og hvor resultatet ellers ville være førtidspension”. Indikatorer kan fx være langvarig offentlig forsørgelse. Formål med ressourceforløb: At forhindre førtidspension + øge arbejdsmarkedstilknytningen Det skal dokumenteres, at indholdet er individuelt tilrettelagt. Varighed skal være individuelt bestemt. Kan vare 1-5 år. Ydelse: Ressourceforløbsydelse gives på niveau med hidtidig ydelse. Sygedagpenge kun i den periode, man ville have ret til dette efter sygedagpengeloven (mister mulighed for forlængelse). Ydelsen er ikke formue- og ægtefælle-afhængig. Ydelsen udgør minimum kontanthjælpssats ( kr.). Personer i ressourceforløb har ret til koordinerende sagsbehandler og ret til seks samtaler med denne årligt. Borgeren skal inddrages. Sanktioner er de samme som for ‘kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed’ – men kommunen skal gå langt for at få personlig kontakt til person i ressourceforløb, som ikke deltager (fx opsøge på bopæl, tilbud eller via mentor) Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

7 Danske Handicaporganisationer
Ny fleksjobordning Ny ordning gælder alle, som starter i nyt fleksjob efter 1. januar Skift til nyt job betyder også ny ordning, dog visse undtagelser. Ny tilskudsmodel: Grundtilskud = fleksløntilskud op til 98 % af dagpenge. Tilskuddet aftrappes således at lønindtægt op til modregnes med 30 %, og med 55 % ved lønindtægt op til Dvs. tjen 1000 kr. og behold 700 op til løn på kr. Tjen 1000 kr. og behold 450 kr. ved løn fra – kr. Fleksjobbere ansættes fremover ikke fuld tid, men aflønning fra arbejdsgiver sker kun for effektive arbejdstimer. Fleksløntilskud fra kommunen supplerer op derfra. Tvister og uenigheder med arbejdsgiver om lønfastsættelse på baggrund af effektiv time-vurdering sker gennem det arbejdsretlige system. Revurdering af effektivt timetal kan foretages af jobcenteret, men kun hvis arbejdsgiver og fleksjobansat er enige i at anmode herom. Grænsen for, hvornår den nye ordning er langt fra nagelfast, men går cirka ved løn på Under får man samme eller mere, hvis lønnen er herover, vil man miste indtægt. Overgang til ‘nyt job’. Fleksjob gøres midlertidige: Tilkendes af kommunen for 5 år ad gangen, hvis man er under 40 år. Hvis man er over 40 år er første fleksjob midlertidigt, derefter kan det tilkendes permanent. Nye regler for opfølgning på udvikling af arbejdsevnen. Fleksjob skal fremover tilkendes til personer med meget begrænset arbejdsevne (dvs. som før ville have fået førtidspension), hvis arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. Alle som er visiteret til fleksjob får ret til ledighedsydelse. Der er to satser: Højeste sats er 89 % af dagpengesats = ca For personer som får sygedagpenge eller berettiget hertil, revalidering eller barsel, eller som har opfyldt beskæftigelseskravet. Lave sats svarer til kontanthjælp. Ledighedsydelse kan modtages tidsubegrænset. Personer over 60 overgår dog til lav ledighedsydelsessats efter 6 måneder. Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

8 Fastholdelsesfleksjob
Krav om særlige vilkår eller brug af overenskomsternes sociale kapitler i 12 mdr. inden fastholdelsesfleksjob kan oprettes Særlige vilkår kan fx være ændrede arbejdsopgaver. Det vil komme an på en konkret vurdering, om der er anvendt særlige vilkår. Uanset om der bruges sociale kapitler (formelle) eller særlige vilkår, skal der indgås skriftlig aftale herom med henblik på dokumentation til brug for evt. senere visitation til fleksjob. Undtagelser for kravet: Akut opstået sygdom eller skade. Bestemmelsen rammer derfor især personer med progredierende handicap og kroniske sygdomme, som forværres, samt handicap, som giver sig udslag i en varierende arbejdsevne over tid. Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

9 Danske Handicaporganisationer
Fleksjobvisiteret Ledighedsydelse udgør 89 % af dagpengene for personer, der er på sygedagpenge eller berettiget hertil, på barsel, revalidering eller opfylder beskæftigelseskravet. Alle andre får ledighedsydelse på enten 80 % af dagpengene (for forsørgere), eller på 60 % for ikke-forsørgere. Ledighedsydelsen er ikke formue- eller ægtefælle-afhængig. Krav om aktiv jobsøgning, hvis man er visiteret til fleksjob. Kommunen skal ikke længere finde fleksjobbet. Bl.a. krav om at lægge CV på ”min side”, samt brug af andre redskaber på ‘Min side’. Fleksjobvisiterede har til gengæld krav på en aktiv indsats fra kommunen. Opfølgning for personer i fleksjob ift. om arbejdstiden kan øges og sikre rette skånehensyn sker efter 2,5 år og 4,5 år. Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

10 Flowet i et sagsforløb Kommunen Jobcenter Socialforvaltning
Forberedende rehabiliteringsplan Rehabiliteringsteamet Afgiver indstilling Forvaltninger Træffer afgørelse Ressourceforløb Indsatsplan FØP FLEKS ORDINÆR Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

11 DH’s lokale indsats for en bedre reform
”Vagthund” Opfølgning på reformen Viden Konstruktive input Sætte dagsordener Fokus på: Mødet med rehabiliteringsteamet Kvalitet i ressourceforløb Lokal jobskabelse Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

12 Mødet med rehabiliteringsteamet
Inddragelse af borgeren – hvor, hvornår og hvordan? Gennemfører forvaltningerne teamets indstillinger? Brug af klinisk funktion og sundhedsfaglig rådgivning Opmærksomhed på forløbet fra indstilling til afgørelse. Følges indstillingerne? Hvem oplyser sagen? Hvem sidder i rehab.teamet? Borgerinddragelse – hvornår og hvordan? Hvordan bruges og informeres om bisidderordningen? Føler borgere/medlemmer i ressourceforløb sig inddraget og hørt? I sagsoplysningen eller kun under rehabiliteringsteamets møder? Overvåge udvikling i, hvor mange der visiteres til føp, fleksjob eller ressourceforløb. Klageadgang for borgeren. Er der en aftale om klinisk funktion? Hvordan ser samarbejdsaftalen om klinisk funktion ud i den enkelte kommune? (ift. bl.a. faglig ekspertise) Samarbejdsaftalen og sundhedskoordinatorens anbefalingsret som redskab. Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

13 Kvalitet i ressourceforløb Har kommunen tænkt sig om?
Inddrager kommunen relevant faglig ekspertise Brug af sanktioner over for udsatte borgere i ressourceforløb Kommunens strategi for rehabilitering Er ressourceforløbene individuelt tilrettelagt? Inddrager kommunen den relevante ekspertise undervejs i ressourceforløbet? Trækker de fx på VISO/VIHS? På sundhedsfaglig rådgivning? Er ressourceforløbene reelt individuelt tilrettelagt, som er et krav ift. tilkendelse af føp? ”Det skal dokumenteres, at der er iværksat en individuelt tilrettelagt indsats”. Hvordan varierer varighed, indhold? Se eks. På ressourceforløb lokalt. Opfølgning på udbytte, progression og effekter. Er det noget, kommunerne er opmærksomme på? Hvidbog om rehabilitering har definition på rehabilitering, som kunne være udgangspunkt for en kommunal rehabiliteringsstrategi. Har kommunen en sådan? Er de på anden måde systematiske og metodisk velfunderede i deres måde at arbejde med rehabilitering på? I hvilket omfang bruges sanktioner over for borgere i ressourceforløb? hvordan rammes fx borgere med psykiske handicap på dette område? Gør kommunen nok for at afklare, om der er hjemmel til sanktioner? Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

14 Jobskabelse og inklusion
Fleksjob- ambassadører Socialøkonomiske virksomheder Samarbejdet med lokale virksomheder Kendskab til ny fleksjobordning blandt lokale arbejdsgivere Forår 2013 Danske Handicaporganisationer

15 Hvordan gør vi det? Få viden fra medlemmer Spørg embedsværket/kommunen
Netværk til andre aktører i kommunen Bede om tal og information Afholde events Søg lokale midler Lokal presse på gode og dårlige historier Forår 2013 Danske Handicaporganisationer


Download ppt "Reformen af førtidspension og fleksjob"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google