Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Love og regler på beskæftigelsesområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Love og regler på beskæftigelsesområdet"— Præsentationens transcript:

1 Love og regler på beskæftigelsesområdet
V. Pernille Dalmar, Jonas Nielsen og Pernille Lenzner

2 Vigtigste love og regler for mennesker med handicap på beskæftigelsesområdet
V. Jonas Nielsen (DH’s sekretariat) Beskæftigelsesområdet er i dag et meget lovtungt område med meget snævre rammer for, hvordan opgaver håndteres – både i jobcentrene og i forhold til andre dele af den kommunale administration, bl.a. ydelsescentrene og social – og sundhedsforvaltningerne. Lovgivningen på området har gennem årene udviklet sig til en lovgivning, der i dag i høj grad styrer helt ned I de enkelte forløb og sagsgange på området. Derfor kan det ofte opleves som usmidigt i forhold til de behov borgere og særligt personer med handicap kan have.

3 Hvad skal man som DH’er vide?
Interessepolitisk varetagelse: Grænser for hvad man kan bruge juraen til, når det handler om kommunens prioriteringer på beskæftigelsesområdet. Fornemmelse for hvad loven indeholder – søg information hvis tvivl. Det forventes ikke, at DH’s repræsentanter er juridiske eksperter. Ansatte i medlemsorganisationerne har til opgave bl.a. at hjælpe borgere med konkret sagsbehandling og klagesager.

4 Vigtige lovområder i beskæftigelsespolitikken
Lovgivning om indsatser Lovgivning om ydelser Lovgivning om styring Særligt regulerede emner International lov Lovgivningen samlet under 5 selvvalgte overskrifter

5 Indsatser I lov og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) finder I bl.a. de gældende regler for forskellige indsatser: Løntilskud (herunder regler for skånejob) Vejledning og samtaler med jobcentret Virksomhedspraktik Ret og pligt til tilbud Fleksjob Ressourceforløb Evt. forskellen på bekendtgørelsen og loven. Ressourceforløb er den nye indsats til personer med komplekse problemer, som kan være i målgruppen for førtidspension.

6 Ydelser I lov om aktiv socialpolitik finder I bl.a. regler for:
Hjælp i særlige tilfælde Revalidering Ledighedsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Lov om social pension Førtidspension (visitationskriterier er uændrede) Lov om aktiv socialpolitik vedrører bestemmelser om kommunale kontantydelser. Formålet med aktivloven er at forebygge, at personer, der oplever vanskeligheder ved fastholdelse af et arbejde, modtager hjælp til forsørgelse. Samtidig skaber aktivloven et sikkerhedsnet for enhver, der ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie Uddannelseshjælp: Ny lavere ydelse til personer i alderen år, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse. Uddannelses – og aktivitetspålæg for samme gruppe. Kontanthjælp: Målgruppen er kun personer over 30 år. Hjælp i særlige tilfælde, bl.a. til medicin og behandling af sygdom Uændrede visitationskriterier ift. førtidspension. Dog kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke få FØP

7 Styring I loven om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats finder I bl.a. regler for: Jobcentrenes opgaver og etablering, bl.a. beskæftigelsesplanen og revisionsplanen. De regionale og lokale beskæftigelsesråd Beskæftigelsesregionernes opgaver Inddragelse af andre aktører Andre rammelove på arbejdsmarkedsområdet: Arbejdsmiljøloven Rammelovgivning er love, der giver bemyndigelse til en administrativ myndighed (fx en kommune, jobcenter eller beskæftigelsesregion) til at regulere forholdene på et område. Baggrundsviden om RBR, jobcentrene og regionerne kan bl.a. findes her:

8 Særligt regulerede emner
Lov om sygedagpenge Betingelser, visitation og opfølgning Forlængelse af sygedagpenge (Varighedsbegrænsningen) Lov og bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mm. Personlig assistance (erhverv og uddannelse) Fortrinsadgang Løntilskud til nyuddannede (isbryderordning) Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Lov om tolkning til hørehandicappede Sygedagpengeloven: Revideres i løbet af efteråret, bl.a. afskaffelse af varighedsbegrænsningen Lov om forbud mod forskelsbehandling: gælder så snart du har en langvarig funktionsnedsættelse, der går ud over din erhvervsevne.

9 International lov Handicapkonventionen Vigtig EU-lovgivning:
Artikel 26 om arbejde og beskæftigelse Artikel 27 om tilstrækkelig levefod og social tryghed Vigtig EU-lovgivning: Beskæftigelsesdirektivet EU-domme Beskæftigelsesdirektivet: bl.a. artikel 5 om tilpasningspligt og betragtning 6 om beskyttelse mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. EU-domme: bl.a. dom om at 120-dagesreglen i funktionærloven er i strid med beskæftigelsesdirektivets mål om bekæmpelse af forskelsbehandling, når personer med handicap fyres pga. handicaprelateret sygdom. Forskelsbehandling på baggrund af handicap omfatter alle, der har en funktionsnedsættelse, uanset om den er helbredelig, kronisk, medfødt eller opstået ved ulykke.

10 Case 1: Misbrug af fleksjobbonus
Fleksjobbonus er et kontantbeløb til virksomheder, der ansætter fleksjobbere til under 10 timer i minimum et halvt år for at skabe job til den nye gruppe af fleksjobbere, der kun kan arbejde få timer ugentligt. Enkelte virksomheder ansætter fleksjobbere til under det antal timer, de er visiteret til for at opnå fleksjobbonussen. Hvordan kan du bruge reglerne om fleksjobbonus, hvis virksomheder i din kommune ansætter fleksjobbere under det visiterede timetal? Find svaret i Kapitel 2 i Bekendtgørelse om fleksjobbonus Casen giver mulighed for både at se på ændringerne I bekendtgørelse for fleksjobbonus og selve lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvor kommunens visitationsproces er beskrevet.

11 Case 2: Afslag på førtidspension – hvad nu?
Kommune X hævder, at det med den nye reform af førtidspension kun er personer med livstruende sygdom, der kan få førtidspension. Men hvad siger lov om social pension? Hvordan kan du som DH’er tage denne problemstilling op i kommunal sammenhæng? Find svaret i Kapitel 3 i Lov om social pension

12 Case 3: Tilbagebetaling af sygedagpenge = ingen kontanthjælp?
En borger har ret til at få tilbagebetalt sygedagpenge, hvis en kommune fejlagtigt har givet afslag på forlængelse af sygedagpenge. En kommune nægter at udbetale kontanthjælp, før borgerens tilbagebetalte sygedagpenge er opbrugt Men hvad siger loven om borgerens ret til kontanthjælp? Find svaret i Kapitel 4 i Lov om aktiv social politik

13 Adgang til lovene på retsinformation.dk
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om social pension Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om sygedagpenge Lov og bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mm. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Lov om tolkning til personer med hørehandicap

14 Danske Handicaporganisationer
Handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934


Download ppt "Love og regler på beskæftigelsesområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google