Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kalvehave vandværk år 2010 Og hvad så! Bestyrelsens forslag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kalvehave vandværk år 2010 Og hvad så! Bestyrelsens forslag"— Præsentationens transcript:

1 Kalvehave vandværk år 2010 Og hvad så! Bestyrelsens forslag

2 Historisk oversigt 1998. Kalvehave vandværk dannes efter sammenlægning af Gammel Kalvehave vandværk og Kalvehave Stationsbys vandværk. 2004. Generalforsamling siger ja til INKA anlæg. 2004. Juni måned, Inka anlæg sættes i drift 2007/2008. Kalvehave og Viemose vandværk sammenlægges.

3 Begrundelse for projekt
Store problemer med kalkudfældninger. Fremtidssikring af værk. Fremtidig ”rekruttering” af bestyrelsesmedlemmer(yngre)Kræver det nye. Ønsket om et up to date vandværk. Politisk fokusområde

4 Disposition Kapacitetsbehov Overordnet gennemgang af de foreslåede
ændringer Gennemgang af tegninger Eksempler på detailløsninger Økonomioversigt Køreplan.

5 Kapacitetsbehov Den nuværende årlige indpumpning er efter det oplyste ca …… m³ Idet der skal være mulighed for en vis udvidelse er der forudsat en dimensionerende årlig vandmængde på………………………… m³ Svarende til en gennemsnitlig døgnudpumpning på omkring ……….330 m³ Maksimal døgnudpumpning er normalt omkring 30% højere end gennemsnitdøgnet, der regnes med en maksimal døgnudpumpning på …………………………….430 m³ Udpumpning pr. time bør være 10 % af max døgn ………………….43 m³/time

6 Kapacitetsbehov Der dimensioneres normalt for drift af filteranlægget i timer/døgn i max døgn, svarende til at filterkapaciteten børe være ca. 20 m³/time. Efterfilter 1 nedlægges og INKA belufter fjernes, hvorefter anlægget består af 2 stk. forfiltre 6.3 m2, og 2 stk. efterfiltre 6,7 m2, Belastning ca. 4,5- 5 m/h medfører kapacitet på ca. 30 m³/time. Anlægget vil kun skulle belastes med max 20 m3/time svarende til ca. 3 m/h. Dette giver en rigtig god sikkerhed, og reservekapacitet til disposition efter ombygning, hvis der skulle komme flere forbrugere til. Iltnings og afblæsningssporet giver en opholdstid på ca. 20 min under max belastning. Rentvandsbeholdervolumen regnes typisk til ca. 30 % af max døgnforbrug eller ca. 130 m3 Nuværende beholdere har et samlet volumen på ca. 447m3 og er meget veldimensioneret

7 Fremtidige forhold Der foreslås etableret en ny boring ved vandværket f.eks. ca m mod vest, og boringen bestykkes med dykpumpe og frekvensomformer. Det forudsættes at en prøvepumpning og analysekontrol vil vise samme vandkvalitet som ved vandværkets nuværende boring Før indblanding med det øvrige råvand foreslås det at ansøge om tilladelse til at tilsætte lidt brintperoxid, som vil kunne omsætte svovlbrinte til svovl, så der ikke vil være risiko for bakterievækst. Denne behandlingsform er den mest skånsomme for råvandet, og vil ikke forskyde CO2 balancen, og dermed vil dette også resultere i absolut minimum af kalkfældning. Råvandet blandes og ledes til nyt iltningsspor, og herfra videre over eksisterende forfiltre, og 2 stk. efterfiltre. Indgang til iltnings og filtersal ændres som vist på skitser, og det ene efterfilter tages ud af drift. Rørføringen på filterfront ændres/tilpasses.

8 Fremtidige forhold Iltningssporet overdækkes, og der etableres ventilation så der skabes undertryk over sporet. Filterfronten forsynes med oplukkelige alupartier, så området over filtrene fremover er at betegne som rør zone, og bygningen vil så fremover kunne besøges idet pumpesal og filtergange vil være at betragte som grønne zoner. Der leveres og monteres komplet nye eltavler med tilhørende PLC styring af alle vandværkets funktioner. Desuden etableres komplet SRO anlæg til overvågning, alarmhåndtering samt styring af vandværket og kildepladserne.

9 Fremtidige forhold Alle udgifter til projektering, udarbejdelse af fremstillingstegninger til rør, projektering af eltavler, programmering af PLC, samt konfigurering af SRO anlægget og procesindkøring af hele anlægget er indeholdt i de anførte maskin og el budgetpriser. Det forudsættes at bygge og anlægsarbejder (jord-, beton-, murer-, tømrer-, lednings- og elinstallationsarbejder) kan udføres af lokale håndværkere.

10 Tegninger

11

12

13 Pumpestation

14 Pumpestation

15 Nedgangsdæksel Der leveres og monteres ny nedgangsdæksel udført i aluminium, med sikkerhedsbund. Dækslet er forsynet med 10 cm opkant og tætsluttende overfalset låge forsynet med karmtætning, og låseanordning for hængelås og lågekontakt. I låget er der anbragt udluftningshætter med filter.

16 Afskærmning Der etableres aluafdækningspartier foran de åbne filtrene, og ud mod filtergang. Hvert parti med 2 oplukkelige/aflåselige partier med termoglas. (Det kan forventes at dette snart vil komme som lovkrav)

17 Idriftsætning samt indregulering
Firmaet indkører og indregulere, sammen med elinstallatøren hele anlægget, og samtidig indreguleres dosering, iltning og filterdriften, herunder filterskylningen. Gennemgang af SRO anlæg samt undervisning for bestyrelsen Detailgennemgang for driftsleder og vagtpersonale

18 Økonomi 4.0 Råvandsindvinding
Etablering af ny boring ca. 70 m dyb, Bestykning med dykpumpe Overjordisk råvandsstation, eltavle, Råvandsledning, signalkabler, forsyningskabler,1 stk. Frekvensomformere, levering og montering Budget pris …………………………………………………………………Kr ,- 5.0 Maskinel ombygning af iltnings og filteranlæg Ændring af råvandsindføringen. Beluftningssystem til iltningsspor inkl. blæsere og frekvensomformer. Ændret rørføring på filterfront. Ny affugtningsanlæg til filtersal og iltningsrum. Ventilation og udsugning over iltningssporet. Doseringsudstyr til brintperoxid Levering og montering samt projektering af alt udstyr Desuden indkøring og idriftsætning i samarbejde med Aktor innovation Budget pris …………………………………………………………………Kr ,-

19 Øknomi 6.0 og 7.0 EL-tavle, SRO anlæg og nødstrøm
Komplet ny eltavle og styring til hele vandværket, samt tilslutning til nødstrømsanlæg Budget pris …………………………………………………………………Kr ,- 8.0 El-installationsarbejde Alle installationsarbejder vedr. ny tavle, tilslutning af alle motorer, ventiler og målere Budget pris …………………………………………………………………Kr ,- 9.0 Ombygningsarbejder iltnings og filtersal Alle bygningsmæssige ændringer vedr. filtersal, iltningsspor og afdækning af filtrene m.v. Budget pris …………………………………………………………………Kr ,-

20 Økonomi 10.0 Rådgivning/projektering
Udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. de bygningsmæssige ændringer, byggemøder og tilsyn, samt projektopfølgning. Desuden de nødvendige ansøgninger Pris for ovenstående kr. Pkt kr. Uforudsete udgifter kr. Total eks. Moms kr.

21 Samarbejdsform Ud fra skitseprojektet vælges den løsning som der arbejdes videre med. Herefter udarbejdes et detailprojekt vedr. alle bygge anlægsopgaver. Bygge anlægsprojektet udbydes herefter til udvalgte håndværkere som hovedentreprise. Firmaet udarbejder projekt på rør, maskin el og SRO anlægget. Der indgås aftale om denne leverance enten til fast pris eller som partneringsmodel. Partnering betyder at vi indkøber levere og monterer alle dele til vores indkøbspris (fratrukken vore rabatter) og der aftales et omkostning, risiko og dækningsbidrag som tillægges kostpriserne.

22 Fordele Stor sikkerhed for at det tilbudte svarer til forventningerne.
Bygningsarbejder udføres af lokale firmaer som bestyrelsen kender og har inviteret til at give tilbud. Projektstyring og koordinering foretages af erfarende vandværksfolk. Garanti følger udstyrsleverancen, og samlet et sted. Minimum af projekteringsomkostninger til Maskin og El. Bestyrelsen kender kostpriser og avancer på alle arbejder vedr. maskin og el.

23 ”Køreplan” Bestyrelsesbeslutning, og efterfølgende forelæggelse for generalforsamlingen til orientering Samarbejdsaftale vedr. projektering indgås Ansøgninger indsendes til myndighederne Detailprojektering og udbud på alle bygge anlægsopgaver. Endelig budgetjustering Proces, Maskin, El og SRO leveranceaftale indgås Igangsætning af projektet

24 Møde/kontorfaciliteter

25 Begrundelse Der forefindes pt. ikke et toilet.
Pt. afholdes alle møder i privat hjem. Alle småreparationer udføres ”hjemme” Base if. med udbygning af samarbejde med andre vandværker. Nødvendig tilpasning til udviklingen i samfundet, ordentlige faciliteter = større tiltrækning til bestyrelsesarbejdet

26 Økonomi møde/kontorlokale
Der er ikke udarbejdet et egentligt budget over pris på det foreslåede møde/kontor . Det anslås at koste ca kr. Det forudsættes at det samlede budget holder sig under 2,5 millioner kr. Det forventes at kunne gøres for et sted mellem 2.2 0g 2.3 millioner alt inkl. ( eksklusiv moms)

27 Finansiering. M3 prisen hæves med 1kr/m3 8,50kr.
V/salg af m3 x 1,00kr ,ookr. Den faste årlige afgift hæves m/85kr ,00kr. V/996 målere x 85kr ,00kr. I alt til finansiering ,00kr. Endelig finansiering er ikke forhandlet på plads, men ud fra uformelle samtaler skulle beløbet være dækkende.


Download ppt "Kalvehave vandværk år 2010 Og hvad så! Bestyrelsens forslag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google