Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koblede kontekster – et didaktisk designframework

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koblede kontekster – et didaktisk designframework"— Præsentationens transcript:

1 Koblede kontekster – et didaktisk designframework
Link til oplæg, ressourcer og øvelse, hvor Nykøbing og Slagelse skal ”battle” …  : Karsten Gynther Leder af Education Lab – Forskningsprogram for Teknologi og Uddannelsesdesign Forskning og Innovation University College Sjælland

2 Sociologisk fantasi og transformative kompetencer
Forskning med afsæt i andre uddannelsesdomæner end pædagoguddannelsen: Fysioterapiuddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Læreruddannelsen Erhvervsuddannelser (elektrikere, ernæringsassistenter) Diplomingeniøruddannelser Folkeskolen

3 Sociologisk fantasi – transformative kompetencer og didaktisk designarbejde
”Koblede kontekster” er et ”designframework” for udvikling af undervisning, som kobler uddannelse og arbejde. Et designframework er forskningsbaserede og validerede principper, som kan inspirere til refleksion og design af undervisning. (De er ikke foreskrivende). Så brug principperne som inspiration i eftermiddagens workshops. Forudsætning: Uddannelsesudvikling er en designproces. Det handler om innovation i form af brugerinddragende designprocesser (undervisere, studerende og praksis). Deltagere fra praksis skal medvirke til designudviklingen.

4 Begrebsintro: Kontekst og koblet kontekst
Kontekst – defineres som et ”formålsbestemt rum” dvs. en rammesætning, hvor mennesker interagerer med et bestemt formål.

5 To forskellige grundtyper af koblinger
Kobling af kontekster, hvor begge kontekster har samme type formål. Kobling af kontekster, hvor hver kontekst har et forskelligt formål.

6 Kobling af kontekster med forskelligt formål
Uddannelse (Pædagog-uddannelsen) Arbejde (Pædagogisk arbejde) Kobling af en didaktisk kontekst – med en virksomhedskontekst (Professionsuddannelse – Professionsarbejde) – de to kontekster har hver sin praksis med hvert sit formål.

7 Kobling af kontekster med samme formål
Didaktisk kontekst: A Didaktisk kontekst: B To kontekster som begge har et didaktisk formål (at nogle tilegner sig viden som andre faciliterer)

8 Kobling af kontekster med samme formål
Didaktisk kontekst: A Didaktisk kontekst: B Lærer Den klassiske didaktiske trekant: Elev FAG

9 Kobling af kontekster med samme formål
Didaktisk kontekst: A Didaktisk kontekst: B Oplægsholder Konferencedeltagere TEMA

10 Synkront koblede konferencerum
Nykøbing Slagelse Oplægs-holder Kon-ference-deltagere TEMA Konference-deltagere

11 Principper for design af synkront koblede didaktiske rum
Simulering af tilstedeværelsesundervisning Re-mediering af Innovativ transformation af tilstedeværelsesundervisning

12 Re-mediering af tilstedeværelsesundervisning
Er kommunikation mulig? Hvordan minimerer man oplevelsen af ”fjernvær” (fra fjernsyn til deltagelse – fra broadcast til øget interaktion i et primært endimensionelt kommunikationsmiljø ) Hvordan understøtter man dialog, interaktion og kollaboration? Hvordan understøtter man social telepresence?

13 Re-mediering af tilstedeværelsesundervisning
Struktur: korte sekvenser: Deltagelse (at blive identificeret, at blive hørt, at kunne bidrage) Interaktion med ”sagen”, andre deltagere og med oplægsholder/underviser. Kollaboration i fælles medier

14 En øvelse (konkurrence mellem Nykøbing og Slagelse)
Øvelsens struktur 1. Jeg præsenterer et eksempel på koblet kontekst fra pædagoguddannelsen. I modelform. Som eksempel (videoklip) som vises både i Nykøbing og i Slagelse. (2 min) 2. Lyden slukkes mellem Slagelse og Nykøbing. 3. Hvert hold får 3 min. (maks.) til at genere så mange som mulige potentialer de kan se i denne case (potentialer ikke begrænsninger). Brainstormen ledes af mig/stedfortræder som skriver potentialer ned i et fælles google.doc dokument. (Man kan inspireres af teknologi, situation, roller) https://docs.google.com/document/d/1T2x9a4D6SqRAt349B0bGsSl5MATu4--dFZ2L-N1pT88/edit?usp=sharing 4. Lyden tændes efter 3 min og scoren gøres op af mig.

15 Synkront koblet kontekst i pædagoguddannelsen - modelskitsen
Afrika Nykøbing Studerende Underviser TEMA

16 Videoeksempel af Peter Hersteds undervisning fra Afrika. (2. min og 5 s. af videoen)
Peter Hersted: ”Undervisning af et hold pædagogstuderende i Vordingborg den 21. januar 2014 online via iPad fra Lira i det nordlige Uganda. Albin som bliver interviewet har aldrig arbejdet ved en computer eller tænkt muligheden af at kunne undervise i Danmark.”

17 En øvelse (konkurrence mellem Nykøbing og Slagelse)
Øvelsens struktur 2. Lyden slukkes mellem Slagelse og Nykøbing. 3. Hvert hold får 3 min. (maks.) til at genere så mange som mulige potentialer de kan se i denne case (potentialer ikke begrænsninger). Brainstormen ledes af mig/stedfortræder som skriver potentialer ned i et fælles google.doc dokument. (Man kan inspireres af teknologi, situation, roller) https://docs.google.com/document/d/1T2x9a4D6SqRAt349B0bGsSl5MATu4--dFZ2L-N1pT88/edit?usp=sharing Hurtig link google doc dokument, hvor Nykøbing og Slagelse skal ”battle” findes på: 4. Lyden tændes efter 3 min og scoren gøres op af mig.

18 Didaktisk design som understøtter interaktion
Undervisning i et onlinemiljø, som er dialog-, interaktions- og kollaborationsorienteret, forudsætter fem forskellige undervisningsmedier, der kan være integreret i et enkelt værktøj, eller de kan være fordelt på flere forskellige værktøjer. De fem undervisningsmedier er: 1) Identifikationsmedier (kan I se, at jeg er til stede?) 2) Dialogmedier (Kan vi kommunikere synkront?) 3) Vidensrepræsentationsmedier (Kan indhold præsenteres og kan viden vi skaber fastholdes i et artefakt (redundant/multimodalt)? 4) Kollaborationsmedier (Kan vi samarbejde?) 5) Organiseringsmedier (Kan underviser organisere grupperinger ”on the fly” – kan deltagerne?)

19 Didaktisk understøttelse af telepresence
Telepresence er deltagernes oplevelse af at være psykisk og socialt til stede – et andet sted end der, hvor man befinder sig fysisk. Dette har selvfølgelig en teknisk dimension Men: deltagernes oplevelse af tilstedeværelse i et synkront onlinemiljø handler ikke kun om de tekniske muligheder. En oplevelse af tilstedeværelse handler ikke om teknologier (eller medier), men om hvad vi som mennesker gør med disse medier.

20 Innovativ transformation af tilstedeværelsesundervisning

21 Den globale gæstelærer
Studerende Underviser Fag Eksperten udefra

22 Global classroom Studerende Studerende Studerende Studerende
Underviser Fag Studerende Studerende Studerende Studerende

23 Fag Virtuelle klasserum Underviser Studerende Studerende Studerende

24 Transparente digitale læringsmiljøer
Undervisnings- og læreprocesser kan gøres transparente. Didaktiske designs som muliggør didaktiske loops: undervisere kan altid give passende faglig feedback på de studerendes læreprocesser – og aktiviteter som ikke indgår i en uddannelsesproces kan iagttages og adfærdsitalesættes

25 Didaktisk design for loops i synkrone online læringsmiljøer: ”Klasserumsmode” (den første prototype)

26 Didaktisk design for loops i synkrone læringsmiljøer: ”Grupperumsmode” (den første prototype)

27 Kobling af kontekster med forskelligt formål
Uddannelse (Pædagog-uddannelsen) Arbejde (Pædagogisk arbejde) B: Kobling af en didaktisk kontekst – med en virksomhedskontekst (Professionsuddannelse – Professionsarbejde) – de to kontekster har hver sin praksis med hvert sit formål.

28 Kontekst og koblet kontekst
Kontekst – defineres som et ”formålsbestemt rum” dvs. en rammesætning hvor mennesker interagerer med et bestemt formål. Kobling (strukturel kobling) defineres som en afhængighedsrelation mellem to eller flere rum - men hvor hvert ”rum” er uafhængig i vurderingen af relationen (Luhmann 2000, Rasmussen 2004) Skifter man fra et rum til et anden vil der derfor altid foregå en transformation idet man skifter fra et perspektiv, kode eller logik gældende for det ene rum til et nyt perspektiv eller logik gældende for det andet rum.

29 Uddannelses-institution
Uddannelse og arbejde Koblet kontekst Virksomhed Uddannelse Arbejde studerende Studerende Medarbejdere Uddannelses-institution Transformation Transformation

30 Kobling af kontekster med forskelligt formål
Erhvervs-skole Mekaniker- værksted

31 Kobling af kontekster med forskelligt formål
Erhvervs-skole Mekaniker- værksted Studerende Kunder

32 Kobling af kontekster med forskelligt formål
Uddannelseslogik Produktionslogik Erhvervs-skole Mekaniker- værksted Studerende Kunder

33 Kobling af kontekster med forskelligt formål
Uddannelseslogik Produktionslogik Erhvervs-skole Værksted Skolen fik den ide, at mekaniker-eleverne på skolens værksted skulle udføre ”ægte” reparationer for kunder uden for skolen – som en del af et ”autentisk læringsmiljø”. Studerende Kunder

34 Når koden sætter sig igennem
Kunderne var selvfølgelig ligeglade med om eleverne ”lærte noget”, de var kun interesserede i pris og kvalitet (et perspektiv, kode eller logik) og skolen som egentlig kun var interesseret i, at eleverne tilegnede sig specifikke fagkompetencer (et andet perspektiv, kode eller logik) kom pludselig i en dobbeltrolle, hvor de skulle fungere både som skole og privat værksted (McAlister, B. (2000).

35 Kobling af kontekster med forskellige logikker
Uddannelseskontekst (uddannelses-/skolelogik) Virksomhedskontekst (produktions- og udviklingslogik) Pædagoguddannelsen Pædagogisk praksis ?

36 Kobling af kontekster med forskellige logikker
Uddannelseskontekst (uddannelses-/skolelogik) Virksomhedskontekst (produktions- og udviklingslogik) Repræsentation af virksomhedskontekst Netværkskobling i fælles projekter

37 Kobling af kontekster med forskellige logikker
Uddannelseskontekst (uddannelses-/skolelogik) Virksomhedskontekst (produktions- og udviklingslogik) Repræsentation af virksomhedskontekst Netværkskobling i ”fælles” projekter Produktionslogik: Adgang til ”ekspertviden” Just in time Ekspertbistand Tilpasset oplæring Udviklingslogik: Netværkskobling i ”fælles” projekter Innovationsinteresse Rekrutteringsstrategi Brandingstrategi

38 Kobling af kontekster med forskellige logikker
Uddannelseskontekst (uddannelses-/skolelogik) Virksomhedskontekst (produktions- og udviklingslogik) Repræsentation af virksomhedskontekst Teknologier: Multimodal mediering Simulering Stedfortræder Netværkskobling i ”fælles” projekter Teknologier: Netværksteknologier (kommunikation og samarbejde) Produktionslogik: Adgang til ”ekspertviden” Just in time Ekspertbistand Tilpasset oplæring Udviklingslogik: Netværkskobling i ”fælles” projekter Innovationsinteresse Rekrutteringsstrategi Brandingstrategi

39 Repræsentation og netværkskoblinger – autenticitet i uddannelsen
Autentiske læringsforløb definerer jeg som didaktiske iscenesættelser af situationer, som deltagerne oplever har en relation til praksis- og vidensformer, der anvendes i skolens omverden. Omfattende metaanalyser og litteraturstudier af den pædagogiske forsknings anvendelse af autenticitetsbegrebet viser stor variation og usikkerhed i brugen af begrebet (Shaffer og Resnick 1999, Kreber et. Al. 2007).

40 Repræsentation og netværkskoblinger – autenticitet i uddannelsen
Autentisk kobling til ”skolens” omverden. Autentisk evaluering. Basisfaglig autenticitet. Autentisk oplevelse. (Shaffer og Resnick 1999)

41 Repræsentation og netværkskoblinger – autenticitet i uddannelsen – digitale teknologipotentialer
Multimodal repræsentation. Eksperimentel simulering. Netværkskobling. Stedfortræder-teknologier (Shaffer og Resnick 1999)

42 Autentici-tetsdimen-sion /
teknologi-potentiale Autentisk kobling til ”skolens” omverden Autentisk evaluering Basisfaglig autenticitet Autentisk Oplevelse Multimodal repræsen-tation Eksperi-mentel simulering Stedfor-træder-teknologier (synkrone koblinger) Netværks-kobling

43 Autentici-tetsdimen-sion /
teknologi-potentiale Autentisk kobling til ”skolens” omverden Autentisk evaluering Basisfaglig autenticitet Autentisk Oplevelse Multimodal repræsen-tation Anvendelse af autentiske værktøjer, materialer mv. Augmented reality Multiple muligheder for at demonstrere kompetencer Basisfaglig viden og metoder kan tilgås multimodalt Bearbejdning af visualiserede personlige erfaringer (praktik-portfolio) Eksperi-mentel simulering Stedfor-træder-teknologier (synkrone koblinger) Netværks-kobling

44 Transfer/transformation mellem uddannelse og arbejde
Et eksempel på brug af Augmented Reality Transfer/transformation mellem uddannelse og arbejde Bioanalytikernes tre uddannelsesrum Uddannelse Arbejde Teori -lokale Øvelses- laboratorium Laboratorium X Y

45 Øvelses- laboratorium
Et eksempel på brug af Augmented Reality Transfer/transformation mellem uddannelse og arbejde Uddannelse X Øvelses- laboratorium

46 Øvelses- laboratorium
Et eksempel på brug af Augmented Reality Case-eksempler fra praksis: Y1, Y2, Evt Instruk- tioner Uddannelse X Øvelses- laboratorium

47 Øvelses- laboratorium
Et eksempel på brug af Augmented Reality Case-eksempler fra praksis: Y1, Y2, Evt Instruk- tioner Uddannelse X Øvelses- laboratorium

48 Øvelses- laboratorium
Et eksempel på brug af Augmented Reality Case-eksempler fra praksis: Y1, Y2, Evt Instruk- tioner Uddannelse X Øvelses- laboratorium

49 Y Et eksempel på brug af Augmented Reality Dette er ”X” TIPS Arbejde
Skriv Video Laboratorium Manual Y

50 Øvelses- laboratorium
Et eksempel på brug af Augmented Reality Case-eksempler fra praksis: Y1, Y2, Evt Instruk- tioner Disruptive teknologier / disruptive innovation Uddannelse X Øvelses- laboratorium

51 Autentici-tetsdimen-sion /
teknologi-potentiale Autentisk kobling til ”skolens” omverden Autentisk evaluering Basisfaglig autenticitet Autentisk Oplevelse Multimodal repræsen-tation Anvendelse af autentiske værktøjer, materialer mv. Augmented reality Multiple muligheder for at demonstrere kompetencer Basisfaglig viden og metoder kan tilgås multimodalt Bearbejdning af visualiserede personlige erfaringer (praktik-portfolio) Eksperi-mentel simulering Udforskning af komplekse systemer anvendt uden for skolen (demonstrationslabo-ratorier, símuleringstek.) Mulighed for at demonstrere kompetence gennem autentisk opgaveløsning Mulighed for udforskning af basisfaglige komplekse problemstillinger I faglige ”mikroverdener” Personlig erfaringer med autentiske opgaver i en beskyttet setting. Stedfor-træder-teknologier (synkrone koblinger) Netværks-kobling

52 Teknologistøttet simulationsundervisning som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen
Anne-Mette Nortvig og Kathrine Eriksen 2014

53 Teknologistøttet simulationsundervisning som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen
Simulationsundervisning som et supplerende didaktisk rum (i forhold til ”skole” og ”praktiksted”) Er rum som indeholder selvstændige pædagogiske potentialer for læring, som ikke findes i de to andre rum. Simulering åbner for at tænke i en vifte af forskellige ”kontekster” - forskellige didaktisk rum. Transformationsprocesser er også translokationsprocesser – hvor kontekster og simulering af kontekster indeholder selvstændige læringspotentialer

54 Koblede kontekster og autenticitet – en vifte af didaktiske rum
Medieret autenticitet Autentiske artefakter som didaktiseres Autentiske artefakter i et autentisk miljø Autentiske opgaver Autentiske case /rollespil Simuleringsmiljøer i uddannelsen Simuleringsmiljøer i autentisk miljø Adgang til autentisk praksis Kobling til / samarbejde med praksis Deltagelse i autentisk praksis (praktik) Autenticitet gennem deltagelse Legitim deltager (ansat)

55 Autentici-tetsdimen-sion /
teknologi-potentiale Autentisk kobling til ”skolens” omverden Autentisk evaluering Basisfaglig autenticitet Autentisk Oplevelse Multimodal repræsen-tation Anvendelse af autentiske værktøjer, materialer mv. Augmented reality Multiple muligheder for at demonstrere kompetencer Basisfaglig viden og metoder kan tilgås multimodalt Bearbejdning af visualiserede personlige erfaringer (praktik-portfolio) Eksperi-mentel simulering Udforskning af komplekse systemer anvendt uden for skolen (demonstrationslabo-ratorier, símuleringstek.) Mulighed for at demonstrere kompetence gennem autentisk opgaveløsning Mulighed for udforskning af basisfaglige komplekse problemstillinger I faglige ”mikroverdener” Personlig erfaringer med autentiske opgaver i en beskyttet setting. Stedfor-træder-teknologier (synkrone koblinger) Synkron kobling til faglige felter i skolens omverden (virksomhedsbesøg, remotelabs mv) Mulighed for at demonstrere kompetence gennem autentisk opgaveløsning i remotelabs Autentisk deltagelse i fagmiljøer uden for skolen Fysisk og social telepresence oplevelse Netværks-kobling

56 Autentici-tetsdimen-sion /
teknologi-potentiale Autentisk kobling til ”skolens” omverden Autentisk evaluering Basisfaglig autenticitet Autentisk Oplevelse Multimodal repræsen-tation Anvendelse af autentiske værktøjer, materialer mv. Augmented reality Multiple muligheder for at demonstrere kompetencer Basisfaglig viden og metoder kan tilgås multimodalt Bearbejdning af visualiserede personlige erfaringer (praktik-portfolio) Eksperi-mentel simulering Udforskning af komplekse systemer anvendt uden for skolen (demonstrationslabo-ratorier, símuleringstek.) Mulighed for at demonstrere kompetence gennem autentisk opgaveløsning Mulighed for udforskning af basisfaglige komplekse problemstillinger I faglige ”mikroverdener” Personlig erfaringer med autentiske opgaver i en beskyttet setting. Stedfor-træder-teknologier (synkrone koblinger) Synkron kobling til faglige felter i skolens omverden (virksomheds-besøg, remotelabs mv) Mulighed for at demonstrere kompetence gennem autentisk opgaveløsning i remotelabs Autentisk deltagelse i fagmiljøer uden for skolen Fysisk og social telepresence oplevelse Netværks-kobling Øget adgang til information Samarbejde med professionelle og andre uden for skolen Omverdens vurdering af studerendes performance Mulighed for faglig feedback fra eksperter uden for skolen Kommunikation med autentiske modtagere motivere til bedre performance

57 Eksempler på digitalt understøttede netværkskoblinger (www.elyk.dk)
Elektrikeruddannelse og el-virksomheder: Den digitale læringsbro – nye relationer mellem virksomhedspraktik og skoleophold i vekseluddannelser Digitalt koblet kontekst mellem klient og fysioterapeut: Den digitale patientmappe – et brugerdrevent innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis

58 Referencer Bottrup, Pernille og Clematide, Bruno (2005): Samspil om kompetenceudvikling. Undervisningsministeriet og Learning Lab Denmark. Bottrup, Pernille mfl. (2008): Fra transfer til transformativ læring – dilemmaer I praksisnær kompetenceudvikling. VIA University College. Christiansen, Rene B. og Gynther, Karsten (2013): Synkrone læringsmiljøer i erhvervsuddannelserne. UCSJ. Christensen O. , Petersen T. og Gynther K. (2012): Den digitale patientmappe – Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis. Christensen O., Gynther, K & Jørnø R. (2013). Synkrone online læringsmiljøer – didaktisk design for synkron undervisning understøttet af digitale teknologier. Læring og Medier (LOM) – årgang 6 nr. 11 – 2013. Glerup, Janne (2010): Kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder I yderområder og potentialer i øget inddragelse af E-læring. ELYK projektet. Gynther, Karsten (2010): Brugerdreven forskningsbaseret innovation af didaktisk design – transformative metoder i forsknings- og udviklingsprojektet ELYK. Heilesen, Simon & Mogensen, Kevin & Gleerup, Janne Designing for Learning in Coupled Contexts. Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning In:  Hodgson; C & Jones; M & de Laat; D & McConnell; D. & Ryberg; P. Sloep (Eds.). Maastricht School of Management, side Illeris, Knud(2009) 'Transfer of learning in the learning society: How can the barriers between different learning spaces be surmounted, and how can the gap between learning inside and outside schools be bridged?' In: International Journal of Lifelong Education, 28: 2, 137 — 148 Kreber, Carolin & Klampfleitner, Monika & McCune, Velda & Bayne, Sian & Knottenbelt, Miesbeth What do you mean by ”Authentic”? A Comparative Review of the Literatur on Conceptions of Authentivicity in Teaching. Adult Education Quarterly, nummer 58, side Luhmann, Niklas Sociale systemer. Hans Reitzels forlag. McAlister B. (2000): The Authenticity of Authentic Assessment: What the Research Says…and Doesn’t Say. In: Custer R. L. (ed): Using Authentic Assessment in Vocational Education. Information Series No Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University. Mogensen K. , Gleerup J. og Heilsesen S. (2012): Den digitale læringsbro - Et forsøg med brugerdreven innovation og kompetenceudvikling i vekselvirkende uddannelseskontekster. Nortvig A. og Eriksen K. K. (2013): Teknologistøttet simulationsundervisning som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen. In: Læring og Medier (LOM) Årg. 6, Nr. 11 Rasmussen, Jens Det refleksivt moderne. Hans Reitzels forlag. Reeves, Thomas: Design research form a technology perspective. In: Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York Shaffer, Williamson & Resnic, Mitchel “Thick” Authenticity: New Media and Authentic Learning. Journal of Interactive Learning Research, Volume 10, nummer 2, side The design-based Research Collective: Design- Based Research: An Emerging paradigm for Educational Inquiry, In: Educational Researcher, Vol 32, No 1, P 5-8 Van Den Akker, Jan mfl (2006): Educational Design Research, Routledge, London and New York. Wahlgreen, Bjarne (2009): Transfer mellem uddannelse og arbejde. Nationalt Center for Kompetenceudvikling. Wahlgren B. og Aarkrog V. (2012: Transfer. Kompetence i professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag.


Download ppt "Koblede kontekster – et didaktisk designframework"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google