Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LEDELSESANSVAR OG LEDELSESMODELLER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LEDELSESANSVAR OG LEDELSESMODELLER"— Præsentationens transcript:

1 LEDELSESANSVAR OG LEDELSESMODELLER

2 Dagens program Velkomst
Baggrund for ændringer v/advokat Zygmunt Auster Ledelsesmodeller i henhold til SL 111 v/advokat Jens Zilstorff Pause Ledelsesansvar efter de seneste lovændringer v/advokat Michael Nielsen 5 Afrunding Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

3 ”dualisme eller monisme i dansk selskabsret”
Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

4 rang og underordnelsesforhold
DK før SL Selskabets ledelse bestyrelse overordnet forsvarlig organisation retningslinjer og anvisninger direktion daglig ledelse ÷dispositioner af usædvanlig art eller betydning rang og underordnelsesforhold Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

5 Sammenfald mellem ledelsesorganer
bestyrelse direktion sammenfald imellem direktionen og bestyrelsesmedlemmer monistisk ordning (enstrenget) Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

6 executive / non-executive
Praksis i UK Board of Directors executive / non-executive Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

7 Praksis i Tyskland Aufsichtsrat Vorstand forbud mod sammenfald
Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

8 Hvorfor vælge, når man kan skabe et fleksibelt system?
SE-loven (lov 142 af 6. maj 2004) EU-forordning nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 Art. 38: Enten et tilsynsorgan (dualistisk system) og et ledelsesorgan eller et administrationsorgan (monistisk system) Selskabsloven § 111: Valg af ledelsesformen overlades til de enkelte selskaber Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

9 Selskabsloven § 111 Et kapitalselskab kan vælge mellem følgende ledelsesstrukturer: En ledelsesmodel med en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse og en direktion til den daglige ledelse af selskabet. Reglerne for sammensætning af disse velkendte ledelsesorganer er i stort omfang videreført fra de tidligere selskabslove: a) bestyrelsens flertal må ikke være direktører i selskabet, og der skal være mindst 3 medlemmer b) bestyrelsens formand eller næstformand må ikke være direktør i sel- skabet Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

10 Selskabsloven § 111 2) En ledelsesmodel, hvor direktionen har hele ledelseskompetencen, og der ikke er nogen bestyrelse, men i stedet et tilsynsråd, der ansætter, fører tilsyn med og afskediger direktionen. Med hensyn til sammensætning af tilsynsrådet gælder de velkendte principper: a) et tilsynsråd skal som en bestyrelse bestå af minimum 3 medlemmer b) habilitetskravene i §112 ( myndighed etc.) mens der som nyt og for denne ledelsesmodel nødvendigt princip c) gælder et forbud mod personsammenfald for medlemmer af tilsynsråd og direktion. Anpartsselskaber uden medarbejderrepræsentanter kan forsat nøjes med en direktion men skal, når sådanne repræsentanter vælges, enten vælge bestyrelsesmodellen eller tilsynsrådsmodellen. Kan i så fald indføres med blot een stemme! Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

11 Mulighederne er: Direktion (stk. 111, stk. 1, nr. 2 – kun anpartsselskaber) Direktion og tilsynsråd (stk. 111, stk. 1, nr. 2) Direktion og bestyrelse (§ 111, stk. 1 nr. 1) Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

12 Nye betegnelser – SL § 5 Det centrale ledelsesorgan:
bestyrelsen (hvis der er en) direktionen (hvis der både er en direktion og et tilsynsråd eller en direktion alene) Det øverste ledelsesorgan: direktionen tilsynsråd (hvis der både er en direktion og et tilsynsråd) Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

13 Ledelsen: Alle de organer nævnt ovenfor – i flæng!
(men passer efter traditionel opfattelse ikke rigtigt på tilsynsrådet) Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

14 Opgavefordeling – den funktionelle side
Direktionen har efter lovens § 117 Den daglige ledelse - i alle situationer og uanset ledelsesmodellen. Den overordnede og strategiske ledelse i tilfælde, hvor der er valgt tilsynsrådsmodel i aktieselskaber eller i anpartsselskaber, hvor der hverken er valgt bestyrelse eller tilsynsråd. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

15 Tilsynsrådet og lovens § 116
Tilsynsrådet skal efter lovens § 116 påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende, der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, tilsynsrådet løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet således til enhver tid er forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

16 Bestyrelsen og lovens § 115
Bestyrelsen skal efter SL § 115 Ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at ……… Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

17 Bestyrelsen og lovens § 115
bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende, der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet til enhver tid er forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

18 Den konstitutionelle side
Valg af ledelsesorganer – den konstitutionelle side Bestyrelsen og tilsynsrådet: - mindst 3 medlemmer - flertallet skal vælges af generalforsamlingen - mindretallet af ”andre”, defineret af vedtægterne - formanden vælges af medlemmerne af det pågældende organ, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne. Direktionen: ansættes og afskediges af enten - en bestyrelse (SL § 111, stk. 1, nr. 1) eller - af et tilsynsråd (SL § 111, stk. 1, nr. 2) - intet krav til størrelse Stort set business as usual. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

19 Hvad er tilsynsrådet for en størrelse?
Et avanceret ansættelses- og fyringskontor for direktører? Næppe - men billedet illustrerer den markante forskel mellem det en bestyrelse og et tilsynsråd kan - i relation til direktionen. Hvordan vil tilsynsråd og deres medlemmer indpasse sig? Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

20 Corporate Governance Corporate Governance regler og principper
Gælder også for selskaber med tilsynsråd revisionsudvalg nomineringsudvalg vederlagsudvalg risikostyringsudvalg Giver det anledning til refleksioner?? Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

21 Regulering af arbejdet i ledelsesorganerne
- videreførelse af de gældende regler Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

22 Et tilsynsråd - hvornår?
Hvornår kunne et tilsynsråd være relevant? - udenlandske koncerner - selskaber med behov for større kontrol og tilsyn – banker kunne kandidere, men her er der krav om bestyrelse bl.a. af hensyn til kreditgodkendelser mv. - selskaber, der ønsker struktur som med et repræsentantskab (AL § 59 er ikke videreført!) - selskaber, der ønsker øget distance mellem direktion og bestyrelse – og her måske især selskaber, hvor direktionen medlemsmæssigt kan måle sig med en velvoksen bestyrelse. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

23 Den centrale nyskabelse
Muligheden for frit at vælge ledelsesmodel, og derved at etablere: et øverste ledelsesorgan, som ikke har kompetence til at vedtage strategiske beslutninger (tilsynsråd). en direktion, som skal forestå såvel den daglige ledelse som den overordnede og strategiske, overordnede ledelse af selskabet. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

24 § 361 Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

25 Hvem er omfattet af ansvaret?
Direktion Bestyrelse Tilsynsråd Likvidator Revisor og revisionsfirma Stiftere Deltagere (kun grov uagtsomhed) Revisionsudvalg eller andre udvalg Vurderingsmænd Granskningsmænd Ejerbogsførere Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

26 Interessenter Aktionærer/selskabsdeltagere Medarbejdere Kreditorer
Offentlige myndigheder Tvangskreditorer Selskabet Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

27 Flere sager? Udvikling i retspraksis 1950-2020
Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

28 Skærpet ansvar Er der tale om en skærpelse af ansvaret i den nye selskabslov? Nej! – og dog. Ordet ”ansvar” optræder hyppigere i selskabsloven end i den tidligere selskabslovgivning. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

29 Sagstyper Langt de fleste sager vedrører kriseramte virksomheder
Håbløshedstidspunktet Indgåelse af længerevarende kontrakter Tilsidesættelse af hensynet til en lige fordeling af aktiver til kreditorer Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

30 Kapitalberedskab SL §§ 115, 116 og 118 (stk. 2)
tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift påse, at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder ASL tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

31 Specielt om tilsynets ansvar
Bogføring og regnskabsaflæggelse Risikostyring og interne kontroller Rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Påse … direktionen udøver sit hverv på behørig måde… og efter bestyrelsens retningslinjer Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

32 Specielt om tilsynets ansvar (fortsat)
Selskabets kapitalberedskab § 117, stk. 2 Tilsynsselskaber.. direktion varetager såvel den overordnede og strategiske ledelse som den daglige ledelse. Direktionen skal desuden sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

33 Eksempler ”Ansvar” Stiftelse med fremtidig (12 måneder) virkning. § 40, stk. 3 Kapitaltab. § 119 Udskudt indbetaling af kapital – tegnet/indbetalt kapital. § 33 Køb af egne aktier mere end 10 %. § 197 Ejeraftaler ej bindende for selskabet – dilemma Apportindskud – vurderingsberetning kan afløses af ledelsesberetning. § 38, stk. 3 Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

34 Eksempler ”Ansvar” (fortsat)
Fusion/spaltning. Vurderingsberetning kan undlades. §§ 242, 243 Kapitalnedsættelse. Udlodning i andet end kontanter. Vurderingsberetning. § 190, stk. 2 Selvfinansiering af egen overtagelse. Principielt ulovligt, men undtagelser. § 207 Kapitalforhøjelse kontant. Kapitalejere kan fravælge seneste årsrapport, revisorerklæring, bestyrelsesberegning, § 156, stk. 3 Gældskonvertering. Kapitalejere i enighed. § 161, stk. 4. Årsag, tidspunkt, begrundelse Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

35 Eksempler ”Ansvar” (fortsat)
Kapitalforhøjelse ved indskud af aktiver, der er særskilt værdiansat eller børsnoterede aktier Ekstraordinært udbytte. Kontanter. Mellembalance kan undlades. § 183, stk. 7 Ekstraordinært udbytte, andre værdier. Vurderingsberetning kan undlades. § 183, stk. 5, jf. § 32, stk. 2 Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

36 Selskabslovens § 119 Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder 1. pkt. dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end kr. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

37 § 119 (fortsat) Hvem skal reagere?
Ledelsen. Direktion. Bestyrelse. Tilsyn Hvordan? Generalforsamling indkaldes/afholdes Hvem redegør? Centralt ledelsesorgan. Direktion. Bestyrelse. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

38 § 119 (fortsat) ”Konstateres” Mindst opgjort 2 gange om året
Opskrivning kan foretages, men ansvar Nedskrivning – skal foretages? Løbende kontrol Tegnet kapital I modsætning til ”indbetalt” Kreditvurdering af selskabsdeltager Hvis konkurs, så ”konstateret” Pligt til inddrivelse/nedskrivning Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

39 Ansvarets karakter Er ansvaret individuelt eller kollektivt?
Ansvarsbedømmelsen er individuel Som udgangspunkt ej kollektivt ansvar for flertalsbeslutninger Kollektivt ansvar bliver pålagt, hvis resten af bestyrelsen har medvirket til fejlen/har undladt at sige fra Bliv og skriv – eller glid! Dog U97.283H (advokat Tom Friis-Mikkelsen) og (advokat Svend Åge Helsinghoff) Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

40 Ansvarsbedømmelse for forskellige aktører
”Professionelle” bestyrelsesmedlemmer (ej professionsansvar!) Advokater Medarbejdere og familiemedlemmer Ulønnede i foreninger Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

41 Konkrete sager Havemann dommen. U77.274 OKS dommen. U98.1137
AOF Århus dommen (HR-bemærkning: ansvar for bestyrelsesmedlemmer i en organisation af størrelse, aktivitet og omsætning som AOF… udgangspunkt bedømmes på samme måde som ansvar for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende virksomheder…) Virum Sorgenfri Håndboldklub. ØL dom af 18. august 2010 I disse tider: Lannung Bank. Placering af midler i bank, der gik konkurs. U99.707 Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

42 Virum Sorgenfri Håndboldklub
Virum Sorgenfri Håndboldklub gik konkurs, blandt andet på krav fra Lønmodtagernes Garantifond. Kunne bestyrelsen tegne lange kontrakter med spillere og trænere? 15 dage i byretten (sagsgenstand kr.) 3 dage i Østre Landsret (sagsgenstand kr.) Dommen fylder 100 sider 10 partsforklaringer og 10 vidneforklaringer Underskud mindst 5 år forud Forsøgt sig med elitehåndbold i selskabsform Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

43 Virum Sorgenfri Håndboldklub (fortsat)
Minus 4 mio. kr. Bestyrelsesmedlemmer: Civilingeniør, bygningslinjen Skorstensfejer Folkeskolelærer 62-årig svømme- og gymnastiklærerinde Cand. scient. pol. Idrætspædagog 61-årig folkeskolelærer Cand. mag. i litteratur – bifag psykologi Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

44 Virum Sorgenfri Håndboldklub (fortsat)
Folkeskolelærer Regnskabsansvarlig: cand. merc. Ansat i regnskabsafdelingen i privat firma Advarede bestyrelsen flere gange Forlangte penge i kassen før kontrakter Protesterede mod at skrive længerevarende kontrakter med spillere/trænere Skrev et begrundet afskedsbrev og lang overlevering til resten af bestyrelsen Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

45 Virum Sorgenfri Håndboldklub (fortsat)
Bestyrelsesmedlemmer har truffet beslutninger i kraft af deres valg til bestyrelsen i en almindelig idrætsforening. Hvervet var ulønnet. Hvervet var uden erhvervsmæssigt sigte. Deres arbejde i foreningen må anses som udtryk for et almindeligt og ønskværdigt, samfundsnyttigt engagement. Foreningen med driften af en eliteafdeling med professionelle håndboldspillere og med et større budget har påtaget sig en opgave, der i betydelig grad nødvendiggør, at almindelige forretningsmæssige overvejelser inddrages i de beslutninger, der skal træffes. Dømmer eller frifinder landsretten? Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

46 Business Judgment Rule
Ansvarsfri hvis beslutning bygger på forretningsmæssigt skøn udøvet i god tro, selvom efterfølgende bedømmelse måtte vise noget andet OK med fejlskøn med hensyn til erhvervsudvikling og udvikling i konjunkturer Duty of Care Duty of Loyalty Aldrig prisgive kreditorer (salg af aktiver til fordel for kapitalejere etc. ”hvis du kan genkende de personer, der sidder på den anden side af bordet, er der noget galt”. SL ændrer ikke på dette Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

47 Hvad gør man? Bestyrelsesansvarsforsikring Udtræden – er det nok?
Dokumentation Bestyrelsesmøder (gå fra beslutningsreferater til beskrivende referater) Kriseberedskab Samarbejde med revisorer Opfølgning – hyppig kontakt Ordentligt og seriøst ledelsesarbejde Corporate Governance – også for ikke-noterede selskaber Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

48 Hvad gør man? (fortsat) Belys baggrunden for dispositionerne
Advokat i bestyrelsen? – moderne/umoderne. Forsikring – SL § 112 Aftaler med selskabet har ingen virkning i forhold til tredjemand Selskabet dækker hvis tab – ligegyldigt, hvis det er gået konkurs! Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

49 Aktieselskabslovens § 112
Ledelsesmedlemmer skal være myndige personer og må ikke lide af sindssygdom, svær demens eller være psykisk udviklingshæmmede. Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

50 Årsregnskabsloven Årsregnskabslovens § 8 om ledelsens pligt til at aflægge årsrapport: ”Virksomhedens ledelse skal aflægge årsrapport for virksomheden… Stk. 2. Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledelsesorganer har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller aftale…” Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

51 Årsregnskabsloven (fortsat)
Opgavefordeling virksomhedens ledelse aflægger rapporten revisor kontrollerer/reviderer årsregnskabet, men på ledelsens vegne og på deres ansvar et medlem skal underskrive årsrapporten, selvom han måtte være uenig i årsrapportens indhold. Medlemmet kan dog tilkendegive og begrunde sine indvendinger i ledelsesberetningen Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

52 Handlepligt SL § 115 ff + ÅRL § 8 =
hvert enkelt ledelsesmedlem er ansvarlig for, at selskabet aflægger en retvisende rapport ansvaret kan ikke delegeres til revisionsudvalget Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

53 Formål og konsekvens Formålet med indførelse af revisionsudvalg er, at bestyrelsen skal et spadestik dybere af hensyn til blandt andet regnskabsaflæggelse interne kontrolsystemer/intern revision risikosystemer ekstern revisions arbejde og uafhængighed og andet der fremgår af kommissoriet Tilsidesættes denne handlepligt kan ansvar udløses Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

54 Særligt ansvar for udvalget?
Hvis udvalget ikke udfører de pålagte pligter forsvarligt og omhyggeligt, og dermed ikke bliver opmærksomme på forhold, som de (med deres kompetencer inden for regnskab og revision), burde have opdaget eller de ikke rapporterer fyldestgørende til bestyrelsen, vil medlemmer af udvalget kunne ifalde et selvstændigt ansvar Udfører udvalget pligterne forsvarligt og omhyggeligt og rapporterer fyldestgørende til bestyrelsen, vil et eventuelt ansvar ramme hele bestyrelsen, jf. dog lempelsesreglen SL § 363 Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

55 Formål Komitéen fremhæver
ikke tale om at flytte beslutningskompetencer og ansvar væk fra det øverste ledelsesorgan opgaven alene af forberedende karakter for at effektivisere og højne kvaliteten af arbejdet i det øverste ledelsesorgan de endelige beslutninger træffes fortsat af det øverste ledelsesorgan ledelsesorganet har det fulde ansvar for de trufne beslutninger Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

56 Ansvarsbedømmelsen Bemærkninger til lovforslaget
det regnskabskyndige medlem af RU kan blive gjort ansvarlig for manglende handlinger på et tidligere tidspunkt end medlemmer uden specifikt sagkundskab sagkyndige vil i konkrete situationer kunne have en viden, som gør, at personen bør handle tidligere end medlemmer uden sagkundskab strengere culpa-norm à la professionsansvar Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

57 Prævention? Ville revisionsudvalg have forhindret
Forudfaktureringerne i e-Huset Oppustet værdi af ejendom og aktier i Accumulator Invest Fiktive ”overskudsgivende” handler i Nordisk Fjer IT Factorys forretningsmodel Overbelåning, svindel og udenlandske pengetransaktioner i ejendomskrak Opdagelsesrisikoen ville virke præventivt Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

58 Lempelse SL § 363, stk. 1: … ansvaret kan nedsættes, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt… Erstatningsansvarslovens § 24 Bortfald? Lempelse ikke almindeligt for advokater og revisorer (og som udgangspunkt heller ikke for bestyrelsesmedlemmer, men dog…) Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

59 Fordeling SL § 363, stk. 2 Solidarisk hæftelse og indbyrdes regres
Erstatningsansvarslovens § 25, stk. 2 Hvem har forsikring? Er der nogen bestyrelsesmedlemmer, der har særlig interesse i dispositionerne? Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

60 Revision og rådgivere Regres mod rådgivere?
Ja! – men kræver brug af rådgivere! Seminar 22. september 2010 Ledelsesansvar og ledelsesmodeller

61 Få nærmere information ved at kontakte
Michael Vilhelm Nielsen  Jens Zilstorff  Zygmunt Auster 


Download ppt "LEDELSESANSVAR OG LEDELSESMODELLER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google