Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskyttelse af havmiljøet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskyttelse af havmiljøet"— Præsentationens transcript:

1 Beskyttelse af havmiljøet
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet § 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Med denne lov tilsigtes at forebygge og begrænse forurening og anden påvirkning af natur og miljø, herunder særligt havmiljøet, fra aktiviteter, der kan 1) bringe menneskets sundhed i fare, 2) skade natur- og kulturværdier på og i havet, herunder havbunden, 3) være til gene for den retmæssige udnyttelse af havet eller 4) forringe rekreative værdier eller aktiviteter. Stk. 3. Loven skal endvidere sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening på havet, på kyster og i havne. Havet sletter IKKE alle spor!!

2 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
§ 1 Stk. 3. Loven skal endvidere sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening på havet, på kyster og i havne. § 2. Loven omfatter følgende: 1) Danske skibe og skibe, der befinder sig på dansk søterritorium. 2) Danske luftfartøjer og luftfartøjer, der befinder sig på eller over dansk søterritorium. 3) Danske platforme og platforme, der befinder sig på dansk søterritorium eller på dansk kontinentalsokkelområde. 4) Danske rørledninger til transport af kulbrinter og hjælpestoffer og rørledninger til transport af kulbrinter og hjælpestoffer på dansk søterritorium eller på dansk kontinentalsokkelområde. 5) Udenlandske skibe, der befinder sig i de eksklusive økonomiske zoner, i det omfang det er foreneligt med international ret. 6) Udenlandske skibe, der befinder sig uden for de eksklusive økonomiske zoner, i det omfang det er foreneligt med international ret. Stk. 2. Loven omfatter ikke orlogsskibe og andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikkekommerciel statstjeneste. Stk. 3. Skibe, der udelukkende benyttes til fritidsformål (lystfartøjer), er ikke omfattet af bestemmelserne i § 20, stk. 1, og kapitel 12. Ved anvendelsen af beføjelserne i kapitlerne 2, 6, 7 og 10 kan miljøministeren dog fastsætte særlige regler for lystfartøjer.

3 Beskyttelse af havmiljøet
Dansk ydre søterritorium går 12 sømil ud fra kysten eller basislinien. Basislinien kan derfor gå væsentlig længere ud fra kysten end de 12 sømil. Se søkortet. Særlige såebare havområder: Østersøen Nordsøområdet Olieudtømning Gælder også lystfartøjer. Olie og olieholdigt vand må ikke udledes på dansk søterritorium. Uden for dansk søterritorium må udledning af olieholdigt vand kun ske gennem godkendt udtømningsudstyr. Lænsevand fra motorrum skal opsamles og afleveres i beholdere på land. Gælder også smøreolie , slam og andre olierester. Alle havne, også lystbådehavne, skal have faciliteter til at modtage olie og olierester m.m. Kloakspildevand Alle lystfartøjer produceret efter 1/ eromfattet af reglerne. Lystfartøjer produceret efter 1/ og med længde over 10,5 meter og samtidig bredde over 2,98 meter er også omfattet. Reglerne gælder dansk søterritorium og Østersøen………………………………..

4 Beskyttelse af havmiljøet
……… kloakspildevand Det er frivilligt om man vil have toilet i sit lystfartøj. Men har man toilet, skal dette være at fast installeret og godkendt toiletsystem med opsamling og landtilslutning, så tanken kan tømmes i land – eller godkendt transportabelt toilet med opsamlingstank, som kan bringes i land og tømmes. Lystfartøjer fra før år 2000 kan beholde eksisterende søtoiletter, hvis toilettet forsynes med opsamlingstank og godkendt landtilslutning. Kloakspildevand må udtømmes i havet, hvis skibet er mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Alle havne er forpligtiget til at have ordninger der kan modtage kloakspildevand. Det er gratis at bruge disse ordninger. Fartøjer bygget før 2000 og mindre fartøjer med pøs kan udtømme disse mindst 2 sømil fra nærmest kyst.

5 Beskyttelse af havmiljøet
Affald Alle lystfartøjer er omfattet af regler om affald. Fartøjer over 12 meter skal have et iøjefaldende godkendt opslag om behandling af affald om bord. Affald er alle former for ubrugelige, unødvendige eller overskydende stoffer eller materialer, som fremkommer ved skibets normale drift. Forskellige affaldstyper: Frisk fisk eller dele af frisk fisk må gerne kastes overbord igen overalt på havet. Men ikke fiskelaster der er gået i forrådnelse. Levnedsmiddelaffald er madrester, men ikke indpakningen. Ved nedbrydning af madrester bruges ilt i havet. Andet affald er papir, klude, gals, metal, flasker, lervarer, træ, indpakningsmateriale m.m. kan flyde eller gå til bunds. Plastik er synetisk fremstillet materiale og svært nedbrydelig i naturen.

6 Beskyttelse af havmiljøet
Affald På dansk søterritorium må ikke udtømmes nogen form for affald undtagen frisk fisk eller dele af frisk fisk. I særlige havområder (Østersøen og dele af Nordsøen) er det kun tilladt at udtømme levnedsmiddelaffald, og kun når dette sker mere end 12 sømil fra nærmeste kyst eller basislinien. Uden for disse områder må andet affald, der synker, udtømmes, hvis skibet befinder befinder sig mere end 12 sømil fra nærmeste kyst eller basislinien. Findelt affald (mindre end 25 mm) dog mindst 3 sømil fra kysten. Andet affald, der kan flyde, må kun udtømmes mere end 25 sømil fra nærmeste land. Plastikaffald skal ALTID bringes i land. Brug havnens affaldscontainere.

7 Beskyttelse af havmiljøet
Bundmaling Bundmaling forhindrer levende organismer i at sætte sig fast på skibsbunden, ror, køl, skruer m.v. Bundmaling indeholder metaller og/eller kemiske giftige stoffer (biocider), der dræber de levende organismer. Det er forbudt at anvende biocidholdig bundmaling på lystbåde i ferske vande og på lystbåde uden fast vandplads (både på trailere). På lystbåde med fast plads i saltvand bør man være varsom med brugen af bundmaling. Vær varsom med højtryksspuler om efteråret. Vask kun begroninger væk med børste. Brug kun godkendt bundmaling. Dumpning og affald Forbudt overalt på havet. Vildtreservater Respekter fredninger og vildtreservater. Krigsgasser Hold fingrerne væk, ring til SOK og Lyngby radio.

8 Beskyttelse af havmiljøet
Havmiljøvogter


Download ppt "Beskyttelse af havmiljøet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google