Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når styring er svær Det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Erhvervsforsker, Randers Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når styring er svær Det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Erhvervsforsker, Randers Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Når styring er svær Det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Erhvervsforsker, Randers Kommune

2 Agenda Udfordringen på det specialiserede socialområde
Den professionelle aktør og koblingen mellem økonomistyring og faglighed Muligheder for at udvikle en faglig og omkostningsbevidst sagsbehandling De sociale institutioner og den styringsmæssige udfordring Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

3 Fokus på det specialiserede område
Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

4 Økonomiaftalerne 2010 & 2011 2010 Det specialiserede område er styrbart Serviceloven er en rammelovgivning, der giver styringsmuligheder og fleksibilitet i sammensætningen af løsninger og i anvendelsen af metoder Omkostningseffektive løsninger – dyre tilbud er ikke nødvendigvis de bedste tilbud Der skal indgå økonomiske hensyn i valget af indsatser, dog må det ikke gives forrang frem for andre hensyn 2011 Opbremsning og tilpasning af udgifterne Det er kommunernes ansvar at få styr på området Sanktioner ved manglende budgetoverholdelse samt ved skattestigninger Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

5 Styringsmæssige udfordring: Overholde budget og lovgivning
Imødekomme målgruppens behov inden for servicelovens rammer Budget-overholdelse i henhold til økonomiaftale Eksempel: Den 2. september offentliggøres det, at anbringelser i 2009 er faldet med 20 % i forhold til Socialministeren kræver ’en rigtig god forklaring’ på det markante fald i antallet af anbringelser og Børnerådet mistænker kommunerne for at anbringe færre børn og unge for at spare penge. KL begrunder faldet med, at flere kommuner har forbedret den forebyggende indsats og igangsat nye lokale tiltag som børnecentre og familiebehandling m.v. SL beskylder den 17. september Horsens Kommune for at have hjemtaget en anbragt ung på trods af advarsler fra eksperter og med den konsekvens, at den unge efterfølgende deltog i et overfald på en tilfældig person. SL fremhæver sagen som eksempel på, at kommunerne lader økonomi styre frem for faglighed Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

6 Det specialiserede socialområde
Hvad kendetegner området: Reguleret af lov om social service: Målgruppen omfatter mange undergrupper med forskellige behov og derfor er viften af mulige indsatser meget bred kompensationslov krav om en individuel behovsvurdering i hver enkelt sag Fagligheden bygger forholdsvis meget på subjektive vurderinger af det enkelte individ Begrænset viden om hvad der virker og hvad effekten er af de tiltag, der igangsættes Den enkelte sagsbehandler har en afgørende rolle i et sagsforløb og dermed for styringen i forhold til tilgang, indsats og opfølgning En stor del af tilbuddene på området leveres af sociale institutioner, som ikke nødvendigvis har betalingskommunen, som driftsherre. Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

7 Et typisk sagsforløb Borger Sagsbehandler har afgørende rolle
Koordination med andre instanser Borger Tilbud 1 Opfølgning Udredning og behovs vurdering Bestilling af tilbud Visitation Tilbud 2 Tilbud 3 Inddragelse af pårørende Sagsbehandler har afgørende rolle Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

8 Professionel accountability
Accountability handler om den måde en aktør forklarer og begrunder sine handlinger på og konstrueres løbende gennem hverdagens aktiviteter Ifølge Kraus & Lindholm (2010) hænger aktørernes accountability på det specialiserede område tæt sammen med deres professioner Her er aktørerne styret af normer og værdier udviklet uden for de kommunale hierarkier og indenfor et uddannelsessystem, som ikke omfatter fokus på økonomistyring Aktørerne er styret af fundamentale ideer om hvad godt og legitimt socialt arbejde indbefatter, og som medlemmer af en profession anser de sig som ansvarlige overfor disse fundamentale ideer Det kommer især til udtryk når der opstår situationer, hvor aktørerne skal balancere mellem konkurrerende pligter Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

9 Professionel accountability og økonomistyring
Serviceniveau/ Retningslinjer Økonomistyring Administrationen Politikere Faglighed Managerial accountability: Den samlede kommunale virksomhed er i fokus, herunder budgetoverholdelse og rammestyring Professionel accountability: Borgeren er i centrum - Behovene for tilbud og ydelser styrer med udgangspunkt i en faglig vurdering Sagsbehandlere Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

10 Kobling mellem faglighed og økonomistyring
Påvirkning af konstruktionen af professionel accountability Politikere Administrationen Serviceniveau Økonomistyring Kvalitet Kvalitet Fælles kvalitet Faglighed Fælles forståelse af hensynet til både at imødekomme behov på højt faglig niveau og overholde den økonomiske ramme Kvalitet Sagsbehandlere Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

11 Indikationer på holdningsændring på lederniveau
Offentlig Ledelse, juni 2009: Ledelse i blinde: Den sociale institution som en butik, hvor lederen er købmand, der skal sikre at varerne er på hylderne og at betalingen opkræves Lederne giver udtryk for et øget behov for: sammenhæng mellem delegation af opgaver og de nødvendige redskaber og adgang til relevante data. bedre IT-redskaber til styring af økonomien på de sociale institutioner og i forvaltningerne på området at kunne følge økonomien måned for måned, så der er mulighed for at gribe ind hvis det skrider Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

12 Tiltag til en holdningsændring på sagsbehandlerniveau
Revision af socialrådgiveruddannelsen – fokus på økonomisk forståelse, herunder evnen til at: forholde sig til budgetter og rimelighed mellem pris og kvalitet i løsningsvalg vurdere borgerens problematikker og behov i sammenhæng med pris, kvalitet og effekt kunne sætte forståelsen for borgerens problematikker i relation til en forståelse for de eksisterende rammer og ressourcer i en kommunal forvaltning Træder i kraft den 1. september 2011 Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

13 Forhandling af pris ved visitation
Karin Kildedal, lektor i socialt arbejde, AAU mener, at mange kommuner er for dårlige til at gennemskue, om de får den tilstrækkelige kvalitet for de penge, de betaler, når de skal anbringe et barn eller en ung. Og når eksempelvis opholdssteder forlanger højere priser, betaler kommunerne relativt ukritisk: ”Det er meget kompliceret at undersøge pædagogisk faglighed på et opholdssted, og hvis man som almindelig socialrådgiver står med en 12-årig, som har splittet alt muligt ad og skal anbringes, bliver du jo nødt til at betale prisen for en plads. Der er ikke faglighed nok i kommunerne til at vurdere sammenhængen mellem pris og kvalitet i anbringelsesstederne, og derfor er området løbet løbsk”(KL, Momentum, nr. 3, 2010) Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

14 Muligheder for at udvikle en faglig og omkostningsbevidst sagsbehandling
Relevant data – løbende opgørelser af pris/mængde på cpr. nr. og dispositionsregnskaber Visitationsudvalg med budgetansvar – f.eks. krav om at sagsfremlæggelser indeholder overvejelser om de økonomiske konsekvenser forbundet med et tiltag Systematik i visitationen, der understøtter omkostningsbevidsthed – f.eks. stepped care Synlig og læringsbaseret opfølgning i udgiftsudviklingen på sagsniveau og/eller sagsstamme-niveau – f.eks. koblet med sags-audit, så kvalitet i sagsbehandlingen også er i fokus Systematik og fælles standarder i forbindelse med bestilling af tilbud – f.eks. WHOs klassifikation af funktionsevne og/eller handleplaner med klare mål og forventninger til hvornår målene er indfriet. Systematik og standarder i forbindelse med opfølgning i de enkelte sager med fokus på sammenhæng mellem behovsændringer og udgiftsudvikling Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

15 Hvordan sikres kvaliteten
Kontrakter med kvalitetsmål Effektmål Kvalitative mål, f.eks. udvikling eller afprøvning af nye metoder i arbejdet Krav til valget af metoder – evidensbaserede metoder Fokus på evidens/effekt og hvordan det kobles til praksis – f.eks. brug af forandringsteori Kvalitetsudvikling, f.eks. gennem audit-metoden eller systematisk sags-gennemgang på afdelingsmøder/teams Brugerundersøgelser: Spørgeskema eller interview Brugermøder Brugerdreven innovation Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

16 Kobling af visitations- og finansieringsansvar
Deloittes analyse fra juni 2010 indikerer, at der har manglet incitament hos sociale tilbud til at holde priserne i ro, hvis der var mange brugere fra andre kommuner Ved en gennemgang af 80 sager viser analysen, at der generelt er mangelfuld dokumentation for ændringer i brugernes takst. Der er eksempler på stigninger op til 40% uden, at der i sagen kan findes dokumentation for stigninger i behov Analysen viser også, at handlekommunen på trods af mangelfulde ansøgninger om ekstra ressourcer har givet tilsagn til forøgede takster. Der er eksempler på takststigninger på op til 50% på baggrund af meget begrænset dokumentation for ændrede behov Men der har også manglet incitament hos den visiterende/betalende kommune til at følge op ved ændrede behov, fordi man alligevel ikke har haft handlemuligheder Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

17 De private leverandører – udsatte B&U
Begrænsede muligheder for at påvirke prisen: ”Vi har ingen anden mulighed end at betale regningen. De private opholdssteder er gennem de seneste år blevet et tag-selv-bord, hvor priserne bare bliver hævet” Udtalelse fra socialudvalgsformanden i Faaborg-Midtfyn efter en prisstigning på 23% på et opholdssted, som begrunder stigningen primært i øget dokumentationskrav. Socialministeren har efterfølgende i et svar på en henvendelse fra LOS slået fast, at den visiterende kommune ikke kan forhandle prisen på opholdsstederne, som fastsættes af beliggenhedskommunens kommunalbestyrelse Skærpet fokus på tilsynet med de private leverandører og godkendelsen af budgettet Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

18 Fokus på de sociale institutioner
Budgetansvar – Deloitte analysen tyder på, at det på nogle institutioner har været for ”let” at hæve priserne Kontrakter med klare styringsforudsætninger, kvalitetskrav og mål, herunder eksempelvis belønningsstrukturer, der kan understøtte fokus på ønskede effekter af bestemte indsatser Præcise krav om dokumentation ved ændrede behov, som skal underbygge en eventuel prisregulering – f.eks. standardiserede procedure og skabeloner og brug af WHOs klassifikation af funktionsevne eller misbrugsområdets DanRis-portal Løbende opfølgning og status, også selvom der er tale om længerevarende ophold (permanente døgntilbud). Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul


Download ppt "Når styring er svær Det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Erhvervsforsker, Randers Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google